Sri Subramanya Mangala Ashtakam In Kannada

॥ Lord Subramanyama Mangala Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಶಿವಯೋಸೂನುಜಾಯಾಸ್ತು ಶ್ರಿತಮನ್ದಾರ ಶಾಖಿನೇ ।
ಶಿಖಿವರ್ಯಾತುರಂಗಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ಭವಮೋಗ ವಿನಾಶಿನೇ ।
ರಾಜರಾಜಾದಿವನ್ದ್ಯಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥

ಶೂರಪದ್ಮಾದಿ ದೈತೇಯ ತಮಿಸ್ರಕುಲಭಾನವೇ ।
ತಾರಕಾಸುರಕಾಲಾಯ ಬಾಲಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥

ವಲ್ಲೀವದನರಾಜೀವ ಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಉಲ್ಲಸನ್ಮಣಿ ಕೋಟೀರ ಭಾಸುರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯನಿಧಯೇ ಕಾಮದಾಯಿನೇ ।
ಕುಲಿಶಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ಕುಮಾರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ ಕುಂಡ ರಾಜಯೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೇ ।
ದೇವಸೇನಾಸಮೇತಾಯ ದೈವತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥

ಕನಕಾಂಬರಸಂಶೋಭಿ ಕಟಯೇ ಕಲಿಹಾರಿಣೇ ।
ಕಮಲಾಪತಿ ವನ್ದ್ಯಾಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥

ಶರಕಾನನಜಾತಾಯ ಶೂರಾಯ ಶುಭದಾಯಿನೇ ।
ಶೀತಭಾನುಸಮಾಸ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥

ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮೇತನ್ಯೇ ಮಹಾಸೇನಸ್ಯಮಾನವಾಃ ।
ಪಠನ್ತೀ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತೇಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ॥

॥ ಇತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಂ ॥

॥ ಇತರ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಾನಿ ॥

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವತ್ಯೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳಂ ।
ಯೇಷಾಂ ಹೃದಿಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಾಯತನಂ ಗುಹಃ ॥

ರಾಜಾಧಿರಾಜವೇಷಾಯ ರಾಜತ್ ಕೋಮಳಪಾಣಯೇ ।
ರಾಜೀವಚಾರುನೇತ್ರಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥

॥ ಇತಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mangalashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sri Rama Chandra Ashtakam In English