Sri Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja In Telugu

॥ Sri Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక షోడశోపచార పూజ ॥
ధ్యానం –
{ధ్యానశ్లోకాలు}
ఓం శ్రీ ………… నమః ధ్యాయామి ।

ఆవాహనం –
హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జామ్ ।
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆవాహయామి ।

ఆసనం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ ।
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నవరత్నఖచిత సువర్ణ సింహాసనం సమర్పయామి ।

పాద్యం –
అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ ।
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః పాదయో పాద్యం సమర్పయామి ।

అర్ఘ్యం –
కా॒o సో”స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ ।
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ।

ఆచమనీయం –
చ॒న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ ।
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి ।

పంచామృత స్నానం –
ఆప్యా॑యస్వ॒ సమే॑తు తే వి॒శ్వత॑స్సోమ॒ వృష్ణి॑యమ్ ।
భవా॒ వాజ॑స్య సంగ॒థే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః క్షీరేణ స్నపయామి ।

ద॒ధి॒క్రావ్ణో॑అకారిషం జి॒ష్ణోరశ్వ॑స్య వా॒జిన॑: – సు॒ర॒భి నో॒ ముఖా॑ కర॒త్ప్రాణ॒ ఆయూగ్॑oషి తారిషత్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దధ్నా స్నపయామి ।

శు॒క్రమ॑సి॒ జ్యోతి॑రసి॒ తేజో॑సి దే॒వోవ॑స్సవి॒తోత్పు॑నా॒తు
అచ్ఛి॑ద్రేణ ప॒విత్రే॑ణ॒ వసో॒స్సూర్య॑స్య ర॒శ్మిభి॑: ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆజ్యేన స్నపయామి ।

మధు॒వాతా॑ ఋతాయ॒తే మధు॑క్షరన్తి॒ సింధ॑వః ।
మాధ్వీ”ర్నః స॒న్త్వౌష॑ధీః ।
మధు॒ నక్త॑ము॒తోష॑సి॒ మధు॑మ॒త్పార్థి॑వగ్ం రజ॑: ।
మధు॒ద్యౌర॑స్తు నః పి॒తా ।
మధు॑మాన్నో॒ వన॒స్పతి॒ర్మధు॑మాగ్‍ం అస్తు॒ సూర్య॑: ।
మాధ్వీ॒ర్గావో॑ భవన్తు నః ।
ఓం శ్రీ ………… నమః మధునా స్నపయామి ।

See Also  108 Names Sri Gayatri Devi In Telugu

స్వా॒దుః ప॑వస్వ ది॒వ్యాయ॒ జన్మ॑నే ।
స్వా॒దురింద్రా”య సు॒హవీ”తు నామ్నే ।
స్వా॒దుర్మి॒త్రాయ॒ వరు॑ణాయ వా॒యవే॒ ।
బృహ॒స్పత॑యే॒ మధు॑మా॒o అదా”భ్యః ।
ఓం శ్రీ ………… నమః శర్కరేణ స్నపయామి ।

యాః ఫ॒లినీ॒ర్యా అ॑ఫ॒లా అ॑పు॒ష్పాయాశ్చ॑ పు॒ష్పిణీ॑: ।
బృహ॒స్పతి॑ ప్రసూతా॒స్తానో॑ మున్చ॒న్త్వగ్‍ం హ॑సః ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ఫలోదకేన స్నపయామి ।

స్నానం –
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః ।
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సా ను॑దన్తు మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥

ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువ॒స్తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన – మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే ।
యో వ॑: శి॒వత॑మో రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ న॑: – ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒త॑రః ।
తస్మా॒ అర॑ఙ్గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ – ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ।

ఓం శ్రీ ………… నమః శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ।
స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ।

వస్త్రం –
ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ।

యజ్ఞోపవీతం –
క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ ।
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధి॒o చ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి ।

గంధం –
గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ ।
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దివ్య శ్రీ చందనం సమర్పయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః హరిద్రా కుంకుమ కజ్జల కస్తూరీ గోరోజనాది సుగంధ ద్రవ్యాణి సమర్పయామి ।

ఆభరణం –
మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతా॒o యశ॑: ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః సర్వాభరణాని సమర్పయామి ।

పుష్పాణి –
క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।
శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే మా॒తర॑o పద్మ॒మాలి॑నీమ్ ॥ ౧౧ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ।

See Also  Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram In Telugu

ధూపం –
ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః ధూపం సమర్పయామి ।

దీపం –
ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్।
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః దీపం సమర్పయామి ।

నైవేద్యం –
ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ ।
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆవహ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః నైవేద్యం సమర్పయామి ।

ఓం భూర్భువ॑స్సువ॑: – తత్స॑వితు॒ర్వరే”ణ్య॒మ్ – భ॒ర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీ॒మహి ।
ధియో॒ యోన॑: ప్రచో॒దయా”త్ ॥
సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి)
అమృతమస్తు – అ॒మృ॒తో॒ప॒స్తర॑ణమసి ।
ఓం ప్రా॒ణాయ॒ స్వాహా” – ఓం అ॒పా॒నాయ॒ స్వాహా” – ఓం వ్యా॒నాయ॒ స్వాహా” ।
ఓం ఉ॒దా॒నాయ॒ స్వాహా” – ఓం స॒మా॒నాయ॒ స్వాహా” ।
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి – అ॒మృ॒తా॒పి॒ధా॒నమ॑సి ।
ఉత్తరాపోశనం సమర్పయామి – హస్తౌ ప్రక్షాళయామి – పాదౌ ప్రక్షాళయామి – శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ।

తాంబూలం –
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ ।
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః తాంబూలం సమర్పయామి ।

నీరాజనం –
యః శుచి॒: ప్రయ॑తో భూ॒త్వా జు॒హుయా”దాజ్య॒ మన్వ॑హమ్ ।
శ్రియ॑: ప॒ఞ్చద॑శర్చ॒o చ శ్రీ॒కామ॑: సత॒తం జ॑పేత్ ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి ।
నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి – నమస్కరోమి ।

మంత్రపుష్పం –
ఓం శ్రీ ………… నమః సువర్ణ దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి ।

ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారం –
యానికాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ
తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే ।
పాపోఽహం పాపకర్మాఽహం పాపాత్మా పాపసంభవ ।
త్రాహిమాం కృపయా దేవీ శరణాగతవత్సలే ।
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ ।
తస్మాత్కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సురేశ్వరీ ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి ।

See Also  Bagla Ashtottarshatnam Stotram In Telugu

సాష్టాంగ నమస్కారం –
ఉరసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథా ।
పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగముచ్యతే ॥
ఓం శ్రీ ………… నమః సాష్టాంగ నమస్కారాం సమర్పయామి ।

సర్వోపచారాః –
ఓం శ్రీ ………… నమః ఛత్రం ఆచ్ఛాదయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః చామరైర్వీజయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః నృత్యం దర్శయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః గీతం శ్రావయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః ఆందోళికాన్నారోహయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః అశ్వానారోహయామి ।
ఓం శ్రీ ………… నమః గజానారోహయామి ।
సమస్త రాజ్ఞీయోపచారాన్ దేవ్యోపచారాన్ సమర్పయామి ।

క్షమా ప్రార్థన –
అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతేఽహర్నిశం మయా ।
దాసోఽయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వరీ ।
ఆవాహనం న జానామి న జానామి విసర్జనం ।
పూజావిధిం న జానామి క్షమస్వ పరమేశ్వరీ ।
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం మహేశ్వరీ ।
యత్పూజితం మయా దేవీ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ।

అనయా శ్రీసూక్త విధాన పూర్వక ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీ ………… సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ॥

తీర్థప్రసాద గ్రహణం –
అకాలమృత్యహరణం సర్వవ్యాధినివారణం ॥
సమస్తపాపక్షయకరం శ్రీ ………… పాదోదకం పావనం శుభం ॥
శ్రీ ………… నమః ప్రసాదం శీరసా గృహ్ణామి ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Sukta Vidhana Purvaka Shodasopachara Puja in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil