Tripura Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil

॥ Tripura Ashtottara Shatanamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ த்ரிபுரபை⁴ரவீ அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
கைலாஸவாஸின் ப⁴க³வன் ப்ராணேஶ்வர க்ருபானிதே⁴ ।
ப⁴க்தவத்ஸல பை⁴ரவ்யா நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 1 ॥

ந ஶ்ருதம் தே³வதே³வேஶ வத³ மாம் தீ³னவத்ஸல ।

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
ஶ்ருணு ப்ரியே மஹாகோ³ப்யம் நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 2 ॥

பை⁴ரவ்யாஶ்ஶுப⁴த³ம் ஸேவ்யம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ।
யஸ்யானுஷ்டா²னமாத்ரேண கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ॥ 3 ॥

ஓம் பை⁴ரவீ பை⁴ரவாராத்⁴யா பூ⁴திதா³ பூ⁴தபா⁴வனா ।
ஆர்யா ப்³ராஹ்மீ காமதே⁴னுஸ்ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யினீ ॥ 4 ॥

த்ரைலோக்யவந்தி³தா தே³வீ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ ।
மோஹக்⁴னீ மாலதீ மாலா மஹாபாதகனாஶினீ ॥ 5 ॥

க்ரோதி⁴னீ க்ரோத⁴னிலயா க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணா குஹூ꞉ ।
த்ரிபுரா த்ரிபுராதா⁴ரா த்ரினேத்ரா பீ⁴மபை⁴ரவீ ॥ 6 ॥

தே³வகீ தே³வமாதா ச தே³வது³ஷ்டவினாஶினீ ।
தா³மோத³ரப்ரியா தீ³ர்கா⁴ து³ர்கா³ து³ர்க³தினாஶினீ ॥ 7 ॥

லம்போ³த³ரீ லம்ப³கர்ணா ப்ரலம்பி³தபயோத⁴ரா ।
ப்ரத்யங்கி³ரா ப்ரதிபதா³ ப்ரணதக்லேஶனாஶினீ ॥ 8 ॥

ப்ரபா⁴வதீ கு³ணவதீ க³ணமாதா கு³ஹேஶ்வரீ ।
க்ஷீராப்³தி⁴தனயா க்ஷேம்யா ஜக³த்த்ராணவிதா⁴யினீ ॥ 9 ॥

மஹாமாரீ மஹாமோஹா மஹாக்ரோதா⁴ மஹானதீ³ ।
மஹாபாதகஸம்ஹர்த்ரீ மஹாமோஹப்ரதா³யினீ ॥ 10 ॥

விகராளா மஹாகாலா காலரூபா களாவதீ ।
கபாலக²ட்வாங்க³த⁴ரா க²ட்³க³க²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 11 ॥

குமாரீ குங்குமப்ரீதா குங்குமாருணரஞ்ஜிதா ।
கௌமோத³கீ குமுதி³னீ கீர்த்யா கீர்திப்ரதா³யினீ ॥ 12 ॥

நவீனா நீரதா³ நித்யா நந்தி³கேஶ்வரபாலினீ ।
க⁴ர்க⁴ரா க⁴ர்க⁴ராராவா கோ⁴ரா கோ⁴ரஸ்வரூபிணீ ॥ 13 ॥

கலிக்⁴னீ கலித⁴ர்மக்⁴னீ கலிகௌதுகனாஶினீ ।
கிஶோரீ கேஶவப்ரீதா க்லேஶஸங்க⁴னிவாரிணீ ॥ 14 ॥

மஹோன்மத்தா மஹாமத்தா மஹாவித்³யா மஹீமயீ ।
மஹாயஜ்ஞா மஹாவாணீ மஹாமந்த³ரதா⁴ரிணீ ॥ 15 ॥

மோக்ஷதா³ மோஹதா³ மோஹா பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ ।
அட்டாட்டஹாஸனிரதா க்வணன்னூபுரதா⁴ரிணீ ॥ 16 ॥

தீ³ர்க⁴த³ம்ஷ்ட்ரா தீ³ர்க⁴முகீ² தீ³ர்க⁴கோ⁴ணா ச தீ³ர்கி⁴கா ।
த³னுஜாந்தகரீ து³ஷ்டா து³꞉க²தா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜினீ ॥ 17 ॥

து³ராசாரா ச தோ³ஷக்⁴னீ த³மபத்னீ த³யாபரா ।
மனோப⁴வா மனுமயீ மனுவம்ஶப்ரவர்தி⁴னீ ॥ 18 ॥

ஶ்யாமா ஶ்யாமதனுஶ்ஶோபா⁴ ஸௌம்யா ஶம்பு⁴விலாஸினீ ।
இதி தே கதி²தம் தி³வ்யம் நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 19 ॥

பை⁴ரவ்யா தே³வதே³வேஶ்யாஸ்தவ ப்ரீத்யை ஸுரேஶ்வரி ।
அப்ரகாஶ்யமித³ம் கோ³ப்யம் பட²னீயம் ப்ரயத்னத꞉ ॥ 20 ॥

தே³வீம் த்⁴யாத்வா ஸுராம் பீத்வா மகாரை꞉ பஞ்சகை꞉ ப்ரியே ।
பூஜயேத்ஸததம் ப⁴க்த்யா படே²த் ஸ்தோத்ரமித³ம் ஶுப⁴ம் ॥ 21 ॥

ஷண்மாஸாப்⁴யந்தரே ஸோ(அ)பி க³ணனாத²ஸமோ ப⁴வேத் ।
கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன த்வத³க்³ரே ப்ராணவல்லபே⁴ ॥ 22 ॥

ஸர்வம் ஜானாஸி ஸர்வஜ்ஞே புனர்மாம் பரிப்ருச்ச²ஸி ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ நிந்த³கேப்⁴யோ விஶேஷத꞉ ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீத்ரிபுரபை⁴ரவீ அஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu

Tripura Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top