Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali In English – Balaji

 ॥ 108 Names of  Venkateswara in English ॥

om sri venkatesaya namah
om srinivasaya namah
om laksmipataye namah
om ananuyaya namah
om amrtamsane namah
om madhavaya namah
om krsnaya namah
om sriharaye namah
om nnanapanjaraya namah
om srivatsa vaksase namah ॥ 10 ॥

om jagadvandyaya namah
om govindaya namah
om sasvataya namah
om prabhave namah
om sesadrinilayaya namah
om devaya namah
om kesavaya namah
om madhusudanaya namah
om amrtaya namah
om visnave namah ॥ 20 ॥

om acyutaya namah
om padminipriyaya namah
om sarvesaya namah
om gopalaya namah
om purusottamaya namah
om gopisvaraya namah
om paranjyotise namah
om vtekuntha pataye namah
om avyayaya namah
om sudhatanave namah ॥ 30 ॥

om yada vendraya namah
om nitya yauvanarupavate namah
om niranjanaya namah
om virabhasaya namah
om nitya trpttaya namah
om dharapataye namah
om surapataye namah
om nirmalaya namah
om devapujitaya namah
om caturbhujaya namah ॥ 40 ॥

om cakradharaya namah
om caturvedatmakaya namah
om tridhamne namah
om trigunasrayaya namah
om nirvikalpaya namah
om niskaḷankaya namah
om nirantakaya namah
om artalokabhayapradaya namah
om nirupradavaya namah
om nirgunaya namah ॥ 50 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Anjaneya In English

om gadadharaya namah
om sarnnapanaye namah
om nandakini namah
om sankhadarakaya namah
om anekamurtaye namah
om avyaktaya namah
om katihastaya namah
om varapradaya namah
om anekatmane namah
om dinabandhave namah ॥ 60 ॥

om jagadvyapine namah
om akasarajavaradaya namah
om yogihrtpadsamandiraya namah
om damodaraya namah
om jagatpalaya namah
om papaghnaya namah
om bhaktavatsalaya namah
om trivikramaya namah
om simsumaraya namah
om jatamakuta sobhitaya namah ॥ 70 ॥

om sankha madyolla sanmanju kinkinyadhya namah
om karundakaya namah
om nilamoghasyama tanave namah
om bilvapattrarcana priyaya namah
om jagatkartre namah
om jagatsaksine namah
om jagatpataye namah
om cintitardha pradayakaya namah
om jisnave namah
om dasarhaya namah ॥ 80 ॥

om dasarupavate namah
om devaki nandanaya namah
om sauraye namah
om hayarivaya namah
om janardhanaya namah
om kanyasranatarejyaya namah
om pitambaradharaya namah
om anaghaya namah
om vanamaline namah
om padmanabhaya namah ॥ 90 ॥

om mrgayasakta manasaya namah
om asvarudhaya namah
om khadgadharine namah
om dhanarjana samutsukaya namah
om ghanatarala sanmadhyakasturi tilakojjvalaya namah
om saccitanandarupaya namah
om jaganmangaḷa dayakaya namah
om yannabhokre namah
om cinmayaya namah
om paramesvaraya namah ॥ 100 ॥

See Also  Sri Kantimatishvari Ashtakam In English

om paramardhapradayakaya namah
om santaya namah
om srimate namah
om dordanda vikramaya namah
om parabrahmane namah
om srivibhave namah
om jagadisvaraya namah
om alivelu manga sahita venkatesvaraya namah ॥ 108 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

108 Names of Venkateswara, Balaji, Malayappa, Thimmappa, Govinda and Srinivasaya Lyrics in SanskritBengaliKannadaMalayalamTeluguTamil