1000 Names Of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Jvalamukhi Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srijvalamukhisahasranamavalih ॥

asya srijvalamukhisahasranamastavasya bhairava rsih,
anustup chandah, srijvalamukhi devata, hrim bijam, srim saktih,
Om kilakam pathe viniyogah ।

॥ anganyasah ॥

bhairavarsaye namah sirasi । anustupchandase namo mukhe ।
srijvalamukhidevatayai namo hrdi ।
hrim bijaya namo nabhau । srim saktaye namo guhye ।
Om kilakaya namah padayoh । viniyogaya namah sarvangesu ।
Om hyamiti sad dirghayuktamayaya karasadangani vidhaya dhyayet ॥

॥ dhyanam ॥

udyaccandramaricisannibhamukhimekadasarabjagam
pasambhojavarabhayan karatalaih sambibhratim sadarat ।
agnindvarkavilocanam sasikalacudam trivargojjvalam
pretastham jvaladagnimandalasikham jvalamukhim naumyaham ॥

Om Om hrim namah । jvalamukhyai । jaitryai । srim । jyotsnayai । jayadayai ।
jayayai । audumbarayai । mahanilayai । sukraluptayai । sacyai ।
srutaye । smayadayai । smayahartryai । smarasatrupriyankaryai ।
manadayai । mohinyai । mattayai । mayayai । balayai namah ॥ 20 ॥

Om balandharayai namah । bhagarupayai । bhagavasayai । bhirundayai ।
bhayaghatinyai । bhityai । bhayanakasyayai । bhruve । subhruve ।
sukhinyai । satyai । sulinyai । sulahastayai । sulivamangavasinyai ।
sasankajananyai । sitayai । sitalayai । sarikayai । sivayai ।
srucikayai namah ॥ 40 ॥

Om madhumanmanyayai namah । trivargaphaladayinyai । tretayai ।
trilocanayai । durgayai । durgamayai । durgatyai । gataye । putayai ।
plutaye । vimarsayai । srstikartryai । sukhavahayai । sukhadayai ।
sarvamadhyasthayai । lokamatre । mahesvaryai । lokastayai । varadayai ।
stutyayai namah ॥ 60 ॥

Om stutaye namah । drutagataye । nutyai । nayadayai । nayanetrayai ।
navagrahanisevitayai । ambayai । varuthinyai । virajananyai ।
virasundaryai । virasuve । varunyai । vartayai । varabhayakarayai ।
vadhvai । vaniratalagayai । vamyayai । vamacaraphalapradayai । virayai ।
sauryakaryai namah ॥ 80 ॥

Om santayai namah । sardulatvace । sarvaryai । salabhyai ।
sastramaryadayai । sivadayai । sambarantakayai । sambararipriyayai ।
sambhukantayai । sasinibhananayai । sastrayudhadharayai । santaye ।
jyotise । diptaye । jagatpriyayai । jagatyai । jitvarayai । jaryai ।
marjaryai । pasupalinyai namah ॥ 10 ॥0 ।

Om merumadhyagatayai namah । maitryai । musalayudhadharinyai । manyayai ।
mantrestadayai । madhvyai । madhvirasavighurnitayai । modakaharamattayai ।
mattamatangagaminyai । mahesvarapriyayai । unmattayai । darvyai ।
daityavimardinyai (mahesvarapriyonnattayai) । devestayai । sadhakestayai ।
sadhvyai । sarvatragayai । asamayai । santanakatarucchayasantustayai ।
adhvasramapahayai namah । 120 ।

Om saradayai namah । saradabjaksyai । varadayai । abjanibhananayai
(varada’bjanibhananayai) । namrangyai । karkasangyai । vajrangyai ।
vajradharinyai । vajrestayai । vajrakankalayai । vanaryai । vayuveginyai ।
varakyai । kulakayai । kamyayai । kulestayai । kulakaminyai । kuntayai ।
kamesvaryai । krurayai namah । 140 ।

Om kulyayai namah । kamantakarinyai । kuntyai । kuntadharayai । kubjayai ।
kastahayai । bagalamukhyai । mrdanyai । madhurayai । mukayai ।
pramattayai । baindavesvaryai । kumaryai । kulajayai । akamayai । kubaryai ।
nadakubaryai । nagesvaryai । nagavasayai । nagaputryai namah । 160 ।

Om nagarihayai namah । nagakanyayai । kuhvai । kundhyai । karunayai ।
krpayanvitayai । kakaravarnarupadhyayai । hriyai । lajjayai । sriyai ।
subhasubhayai । khecaryai । khagapatnyai । khaganetrayai । khagesvaryai ।
khatayai । khanitryai । khasthayai । japyayai । japyayai namah । 180 ।

Om ajarayai namah । dhrtaye । jagatyai । janmadayai । jambhyai ।
jambuvrksatalasthitayai । jambunadapriyayai । satyayai । satvikyai ।
sattvavarjitayai । sarvamatre । samalokayai । lokayai । khyatyai ।
layatmikayai (lokayai) । lutayai । latayai । ratyai । lajjayai ।
vajigayai namah ॥ 20 ॥0 ।

Om varunyai namah । vasayai (lataratirlajjayai) । kutilayai । kutsitayai ।
brahmyai । brahmanyai । brahmadayinyai । vratestayai । vajinyai ।
vastaye । vamanetrayai । vasankaryai । sankaryai । sankarestayai ।
sasankakrtasekharayai । kumbhesvaryai । kurughnyai । pandavestayai ।
paratparayai । mahisasurasamhartryai namah । 220 ।

Om mananiyayai namah । manupriyayai । daksinayai । daksajayai ।
daksayai । draksayai । dutyai । dyutaye । dharayai । dharmadayai ।
dharmarajestayai । dharmasthayai । dharmapalinyai । dhanadayai ।
dhanikayai । dharmyayai । patakayai । parvatyai । prajayai ।
prajavatyai namah । 240 ।

See Also  Bhagavadshata Namavali Dramidopanishad Sara In Telugu – 108 Names

Om puryai namah । prajñayai । pure । putryai । patrivahinyai ।
patrihastayai । matangyai । patrikayai । pativratayai । pustaye ।
plaksayai । smasanasthayai । devyai । dhanadasevitayai । dayavatyai ।
dayayai । durayai । dutayai । nikatavasinyai । narmadayai namah । 260 ।

Om anarmadayai namah । nandayai । nakinyai । nakasevitayai ।
nasasankrantyai । idyayai । bhairavyai । chinnamastakayai । syamayai ।
syamambarayai । pitayai । pitavastrayai । kalavatyai । kautukyai ।
kautukacarayai । kuladharmaprakasinyai । sambhavyai । garudyai ।
vidyayai । garudasanasamsthitayai (garudividyayai namah) । 280 ।

Om vinatayai namah । vainateyestayai । vaisnavyai । visnupujitayai ।
vartadayai । valukayai । vetryai । vetrahastayai । varanganayai ।
vivekalocanayai । vijñayai । visalayai । vimalayai । ajayai । vivekayai ।
pracurayai । luptayai । nave । narayanapujitayai । narayanyai namah ॥ 30 ॥0 ।

Om sumukhyai namah । durjayayai । duhkhaharinyai । daurbhagyahayai ।
duracarayai । dustahantryai । dvesinyai । vanmayyai । bharatyai ।
bhasayai । masyai । lekhakapujitayai । lekhapatryai । lolaksyai ।
lasyayai । hasyayai । priyankaryai । premadayai । pranayajñayai ।
pramanayai namah । 320 ।

Om pratyayankitayai namah । varahyai । kubjikayai । karayai ।
karabandhanamoksadayai । ugrayai । ugratarayai । ugrestayai ।
nrmanyayai । narasimhikayai । naranarayanastutyayai । naravahanapujitayai ।
nrmundayai । nupuradhyayai । nrmatre । tripuresvaryai ।
divyayudhayai । ugratarayai । tryaksayai । tripuramalinyai namah । 340 ।

Om trinetrayai namah । kotaraksyai । satcakrasthayai । krimisvaryai ।
krimihayai । krimiyonaye । kalayai । candrakalayai । camvai ।
carmambarayai । carvangyai । cañcalaksyai । bhadradayai ।
bhadrakalyai । subhadrayai । bhadrangyai । pretavahinyai । susamayai ।
stripriyayai । kantayai namah । 360 ।

Om kaminyai namah । kutilalakayai । kusabdayai । kugataye ।
medhayai । madhyamankayai । kasyapyai । daksinayai kalikayai ।
kalyai । kalabhairavapujitayai । klimkaryai । kumataye । vanyai ।
banasuranisudinyai । nirmamayai । nirmamestayai । nirayo(ryo)naye ।
nirasrayayai (niraryonirnirasrayayai) । nirvikarayai । nirihayai namah । 380 ।

Om nilayayai namah । nrpaputrinyai । nrpasevyayai ।
viriñcistayai । visistayai । visvamatrkayai । matrkayai ।
arna(matrkarna)viliptangyai । madhusnatayai । madhudravayai ।
sukrestayai । sukrasantustayai । sukrasnatayai । krsodaryai ।
vrsayai । vrstaye । anavrstaye । labhyayai । lobhavivarjitayai ।
abdhaye namah ॥ 40 ॥0 ।

Om lalanayai namah । laksyayai । laksmyai । ramayai । ramayai । ratyai ।
revayai । rambhayai । urvasyai । vasyayai । vasukipriyakarinyai ।
sesayai । sesaratayai । sresthayai । sesasayinamaskrtayai ।
sayyayai । sarvapriyayai । sastayai । prasastayai ।
sambhusevitayai namah । 420 ।

Om asusuksaninetrayai namah । ksanadayai । ksanasevitayai ।
ksurikayai । karnikayai । satyayai । sacaracararupinyai । caritryai ।
dharitryai । dityai । daityendrapujitayai । guninyai । gunarupayai ।
trigunayai । nirgunayai । ghrnayai । ghosayai । gajananestayai ।
gajakarayai । gunipriyayai namah । 440 ।

Om gitayai namah । gitapriyayai । tathyayai । pathyayai । tripurasundaryai ।
pinastanyai । ramanyai । ramanistayai । maithunyai । padmayai ।
padmadharayai । vatsayai । dhenave । merudharayai । maghayai । malatyai ।
madhuralapayai । matrjayai । malinyai । vaisvanarapriyayai namah । 460 ।

Om vaidyayai namah । cikitsayai । vaidyapujitayai । vedikayai ।
varaputryai । vayasyayai । vagbhavyai । prasuve । kritayai । padmasanayai ।
siddhayai । siddhalaksmyai । sarasvatyai । sattvasresthayai ।
sattvasamsthayai । samanyayai । samavayikayai । sadhakestayai ।
satpatnyai । satputryai namah । 480 ।

Om satkulasrayayai namah । samadayai । pramadayai । srantayai ।
paralokagataye । sivayai । ghorarupayai । ghoraravayai । muktakesyai ।
muktidayai । moksadayai । baladayai । pustyai । muktyai । balipriyayai ।
abhayayai । tilaprasunanasayai । prasunayai । kulasirsinyai ।
paradrohakaryai namah ॥ 50 ॥0 ।

See Also  Sri Budha Stotram In English

Om panthayai namah । paravarasutayai । bhagayai । bhargapriyayai ।
bhargasikhayai । helayai । haimavatyai । isvaryai । herukestayai ।
vatusthayai । vatumatre । vatesvaryai । natinyai । trotinyai । tratayai ।
svasre । saravatyai । sabhayai । saubhagyayai । bhagyadayai namah । 520 ।

Om bhagyayai namah । bhogadayai । bhuve । prabhavatyai । candrikayai ।
kalahartryai । jyotsnayai । ulkayai । asanaye । ahnikayai । aihikyai ।
ausmikyai । usmayai । grismamsudyutirupinyai । grivayai ।
grismananayai । gavyayai । kailasacalavasinyai । mallyai ।
martandarupayai namah । 540 ।

Om manahartryai namah । manoramayai । maninyai । manakartryai । manasyai ।
tapasyai । tutyai (trutyai) । payahsthayai । parabrahmastutayai ।
stotrapriyayai । tanvai । tanvyai । tanutarayai । suksmayai ।
sthulayai । surapriyayai । adhamayai । uttamayai । manibhusadhyayai ।
manimandapasamsthitayai namah । 560 ।

Om masayai namah । tiksnayai । trapayai । cintayai । mandikayai ।
carcikayai । calayai । candyai । cullyai । camatkarakartryai ।
hartryai । harisvaryai । harisevyayai । kapisresthayai । carcitayai ।
carurupinyai । candisvaryai । candarupayai । mundahastayai ।
manogataye namah । 580 ।

Om potayai namah । putayai । pavitrayai । majjayai । medhyayai ।
sugandhinyai । sugandhayai । puspinyai । puspayai । preritayai ।
pavanesvaryai । pritayai । krodhakulayai । nyastayai । nyakkarayai ।
suravahinyai । srotasvatyai । madhumatyai । devamatre ।
sudhambarayai namah ॥ 60 ॥0 ।

Om matsyayai namah । matsyendrapithasthayai । virapanayai । madaturayai
(bhatsyayai) । prthivyai । taijasyai । trptaye । muladharayai ।
prabhayai । prthave । nagapasadharayai । anantayai । pasahastayai ।
prabodhinyai (nagapasadharanantayai) । prasadanayai । kalingakhyayai ।
madanasayai । madhudravayai । madhuvirayai । madandhayai namah । 620 ।

Om pavanyai namah । vedanayai । smrtyai । bodhikayai । bodhinyai ।
pusayai । kasyai । varanasyai । gayayai । kausyai । ujjayinyai ।
dharayai । kasmiryai । kunkumakulayai । bhumyai । sindhave । prabhasayai ।
gangayai । gauryai । subhasrayayai namah । 640 ।

Om nanavidyamayyai namah । vetravatyai । godavaryai । gadayai ।
gadahartryai । gajarudhayai । indranyai । kulakaulinyai । kulacarayai ।
kurupayai । surupayai । rupavarjitayai । candrabhagayai । yamunayai ।
yamyai । yamaksayankaryai । kambhojyai । sarayve । citrayai ।
vitastayai namah । 660 ।

Om airavatyai namah । jhasayai । casikayai । pathikayai । tantryai ।
vinayai । venave । priyamvadayai । kundalinyai । nirvikalpayai । gayatryai ।
narakantakayai । krsnayai । sarasvatyai । tapyai । payornayai ।
satarudrikayai । kaveryai । satapatrabhayai । satabahave namah । 680 ।

Om satahradayai namah । revatyai । rohinyai । ksipyayai (ksiprayai) ।
ksinayai । ksonyai । ksamayai । ksayayai । ksantyai । bhrantyai ।
gurave । gurvyai । garisthayai । gokulayai । nadyai । nadinyai ।
krsinyai । krsyayai । satkutyai । bhumikayai namah ॥ 70 ॥0 ।

Om bhramayai namah । vibhrajamanayai । tirthyayai । tirthayai ।
tirthaphalapradayai । tarunyai । tamasyai । pasayai । vipasayai ।
pasadharinyai । pasupaharasantustayai । kukkutyai । hamsavahanayai ।
madhurayai । vipulayai । akanksayai । vedakandyai । vicitrinyai ।
svapnavatyai । sarite namah । 720 ।

Om sitadharinyai namah । matsaryai । mude । satadruve । bharatyai ।
kadruve । anantayai । anantasakhinyai । vedanayai । vasavyai । vesyayai ।
putanayai । puspahasinyai । trisaktaye । saktirupayai । aksaramatre ।
ksuryai । ksudhayai । mandayai । mandakinyai namah । 740 ।

Om mudrayai namah । bhutayai । bhutapatipriyayai । bhutestayai ।
pañcabhutaghnyai । svaksayai । komalahasinyai । vasinyai । kuhikayai ।
lambhayai । lambakesyai । sukesinyai । urdhvakesyai । visalaksyai ।
ghorayai । punyapatipriyayai । pamsulayai । patrahastayai । kharparyai ।
kharparayudhayai namah । 760 ।

See Also  108 Names Of Ganesh In Odia

Om kekaryai namah । kakinyai । kumbhyai । suphalayai । kekarakrtyai ।
viphalayai । vijayayai । sridayai । sridasevyayai । subhankaryai ।
saityayai । sitalayayai । sidhupatrahastayai । krpavatyai । karunyayai ।
visvasarayai । karunayai । krpanayai । krpayai । prajñayai namah । 780 ।

Om jñanayai namah । sadvargayai । sadasyayai । sanmukhapriyayai ।
krauñcyai । krauñcadrinilayayai । dantayai । daridryanasinyai ।
salayai । abhasurayai । sadhyayai । sadhaniyayai । samagayai ।
saptasvarayai । saptadharayai । saptasaptivilocanayai । sthityai ।
ksemankaryai । svahayai । vacalyai namah ॥ 80 ॥0 ।

Om vividhambarayai namah । kalakanthyai । ghosadharayai । sugrivayai ।
kandharayai । rucaye । sucismitayai । samudrestayai । sasinyai ।
vasinyai । sudrse । sarvajñayai । sarvadayai । saryai । sunasayai ।
surakanyakayai । senayai । senasutayai । sa‍rngyai ।
sa‍rnginyai namah । 820 ।

Om hatakesvaryai namah । hotikayai । harinyai । lingayai ।
bhagalingasvarupinyai । bhagamatre । lingakhyayai । lingaprityai ।
kalingajayai । kumaryai । yuvatyai । praudhayai । navodhayai ।
praudharupinyai । ramyayai । rajovatyai । rajjave । rajolyai । rajasyai ।
ghatyai namah । 840 ।

Om kaivartyai namah । raksasyai । ratryai । ratriñcaraksayankaryai ।
mahograyai । muditayai । bhillyai । bhallahastayai । bhayankaryai ।
tilabhayai । darikayai । dvahsthayai । dvarikayai । madhyadesagayai ।
citralekhayai । vasumatyai । sundarangyai । vasundharayai । devatayai ।
parvatasthayai namah । 860 ।

Om parabhuve namah । paramakrtaye । paramurtaye । mundamalayai ।
nagayajñopavitinyai । smasanakalikayai । smasrave । pralayatmane ।
pralopinyai । prasthasthayai । prasthinyai । prasthayai । dhumrarcise ।
dhumrarupinyai । dhumrangyai । dhumrakesayai । kapilayai । kalanasinyai ।
kankalyai । kalarupayai namah । 880 ।

Om kalamatre namah । malimlucyai । sarvanyai । rudrapatnyai ।
raudryai । rudrasvarupinyai । sandhyayai । trisandhyayai । sampujyayai ।
sarvaisvaryapradayinyai । kulajayai । satyalokesayai । satyavace ।
satyavadinyai । satyasvarayai । satyamayyai । haridvarayai । harinmayyai ।
haridratanmayyai । rasaye namah ॥ 90 ॥0 ।

Om grahataratithitanave namah । tumburuve । trutikayai । trautyai ।
bhuvanesyai । bhayapahayai । rajñyai । rajyapradayai । yogyayai ।
yoginyai । bhuvanesvaryai । turyai । tarayai । mahalaksmyai । bhidayai ।
bhargyai । bhayanakayai । kalaratryai । maharatryai । mahavidyayai namah । 920 ।

Om sivalayayai namah । sivasangayai । sivasthayai । samadhaye ।
agnivahanayai । agnisvaryai । mahavyaptaye । balakayai । balarupinyai
(mahivyaptyai) । vatukesyai । vilasayai । sate । asate । purabhairavyai ।
vighnahayai । khalahayai । gathayai । kathayai । kanthayai ।
subhambarayai namah । 940 ।

Om kratuhayai namah । kratujayai । krantayai । madhavyai । amaravatyai ।
arunaksyai । visalaksyai । punyasilayai । vilasinyai । sumatre ।
skandamatre । krttikayai । bharanyai । balaye । jinesvaryai ।
sukusalayai । gopyai । gopatipujitayai । guptayai । gopyatarayai namah । 960 ।

Om khyatayai namah । prakatayai । gopitatmikayai । kulamnayavatyai ।
kilayai । purnayai । svarnangadayai । utsukayai । utkanthayai ।
kalakanthyai । raktapayai । panapayai । amalayai । sampurnacandravadanayai ।
yasodayai । yasasvinyai । anandayai । sundaryai । sarvanandayai ।
nandatmajayai namah । 980 ।

Om layayai namah । vidyute । khadyotarupayai । sadarayai । javikayai ।
javaye (jivakayai) । jananyai । janahartryai । kharparayai ।
khañjaneksanayai । jirnayai । jimutalaksyayai । jatinyai ।
jayavardhinyai । jalasthayai । jayantyai । jambharivaradayai ।
sahasranamasampurnayai । devyai । jvalamukhyai namah । 1000 ।

iti srirudrayamalantargata sribhairavaprokta
srijvalamukhisahasranamavalih samapta ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Jwalamukhi Devi:
1000 Names of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil