Sri Venkateswara Suprabhatam In Sanskrit

॥ Venkateswara Suprabhatam Sanskrit Lyrics ॥

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते ।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ 1 ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ 2 ॥

मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारेः
वक्षोविहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीले
श्री वेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् ॥ 3 ॥

तव सुप्रभातमरविन्द लोचने
भवतु प्रसन्नमुख चन्द्रमण्डले ।
विधि शङ्करेन्द्र वनिताभिरर्चिते
वृश शैलनाथ दयिते दयानिधे ॥ 4 ॥

अत्र्यादि सप्त ऋषयस्समुपास्य सन्ध्यां
आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुग मर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 5 ॥

पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः
त्रैविक्रमादि चरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासर शुद्धि मारात्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 6 ॥

ईशत्-प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल
पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सहदिव्य गन्धैः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 7 ॥

उन्मील्यनेत्र युगमुत्तम पञ्जरस्थाः
पात्रावसिष्ट कदली फल पायसानि ।
भुक्त्वाः सलील मथकेलि शुकाः पठन्ति
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 8 ॥

तन्त्री प्रकर्ष मधुर स्वनया विपञ्च्या
गायत्यनन्त चरितं तव नारदो‌உपि ।
भाषा समग्र मसत्-कृतचारु रम्यं
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 9 ॥

भृङ्गावली च मकरन्द रसानु विद्ध
झुङ्कारगीत निनदैः सहसेवनाय ।
निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 10 ॥

योषागणेन वरदध्नि विमथ्यमाने
घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः ।
रोषात्कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 11 ॥

पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गाः
हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः ।
भेरी निनादमिव भिभ्रति तीव्रनादम्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 12 ॥

श्रीमन्नभीष्ट वरदाखिल लोक बन्धो
श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो ।
श्री देवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 13 ॥

श्री स्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः
श्रेयार्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः ।
द्वारे वसन्ति वरनेत्र हतोत्त माङ्गाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 14 ॥

श्री शेषशैल गरुडाचल वेङ्कटाद्रि
नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसते रनिशं वदन्ति
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 15 ॥

सेवापराः शिव सुरेश कृशानुधर्म
रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधि नाथाः ।
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 16 ॥

धाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज
नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः ।
स्वस्वाधिकार महिमाधिक मर्थयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 17 ॥

सूर्येन्दु भौम बुधवाक्पति काव्यशौरि
स्वर्भानुकेतु दिविशत्-परिशत्-प्रधानाः ।
त्वद्दासदास चरमावधि दासदासाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 18 ॥

तत्-पादधूलि भरित स्फुरितोत्तमाङ्गाः
स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमा कलनया‌உ‌உकुलतां लभन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 19 ॥

त्वद्गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः
स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां श्रयन्तः ।
मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 20 ॥

श्री भूमिनायक दयादि गुणामृताब्दे
देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते ।
श्रीमन्ननन्त गरुडादिभि रर्चिताङ्घ्रे
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 21 ॥

श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव
वैकुण्ठ माधव जनार्धन चक्रपाणे ।
श्री वत्स चिह्न शरणागत पारिजात
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 22 ॥

कन्दर्प दर्प हर सुन्दर दिव्य मूर्ते
कान्ता कुचाम्बुरुह कुट्मल लोलदृष्टे ।
कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 23 ॥

मीनाकृते कमठकोल नृसिंह वर्णिन्
स्वामिन् परश्वथ तपोधन रामचन्द्र ।
शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 24 ॥

एलालवङ्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं
दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णम् ।
धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् ॥ 25 ॥

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In Sanskrit

भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि
सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सतत मर्थित मङ्गलास्ते
धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ॥ 26 ॥

ब्रह्मादया स्सुरवरा स्समहर्षयस्ते
सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ योगिवर्याः ।
धामान्तिके तव हि मङ्गल वस्तु हस्ताः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 27 ॥

लक्श्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो
संसारसागर समुत्तरणैक सेतो ।
वेदान्त वेद्य निजवैभव भक्त भोग्य
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 28 ॥

इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं
ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूते ॥ 29 ॥

॥ Venkateswara Suprabhatam Meaning ॥

O! Rama! Kausalya’s auspicious child! Twilight is approaching in the East. O! best of men! Wake up, the divine daily rituals have to be performed. ॥ 1 ॥

O! Govinda, wake up! O! Garudadhvaja! wake up. O! Kamalakanta! by rising, render the three worlds auspicious. ॥ 2 ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Goddess Lakshmi, the Mother of the Worlds, who dwells on the chest of Lord Vishnu, the enemy of the demons, Kaitabha and Madhu, of attractive and divine form, with the nature of granting what is desired by those seeking refuge! ॥ 3 ॥

May it be an auspicious dawn to Thee, O! Goddess Lakshmi, the beloved of the Lord of Vrsacala, with eyes like lotus petals, with a bright face like the Moon, who is worshiped by Girija, Vani, and Pulomaja and who is very compassionate. ॥ 4 ॥

Having worshiped the morning twilight and said their morning prayers, called sandhyavandana, the seven sages like Atri, bringing the beautiful lotuses from the divine Ganges, have arrived to worship Thy feet. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 5 ॥

The Gods, like the five-headed Lord Brahma, Lord Subrahmanya, Lord Shiva, and Indra are praising the deeds of your incarnation as the Trivikramavatara. Nearby is Brhaspati who is reading out the planetary position of the day. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 6 ॥

The breeze, carrying the wonderful fragrance of the partly opened lotuses, and the beautiful trees like the Coconut and Areca, is blowing gently. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 7 ॥

The parrots in their cages are opening their eyes, and graciously singing, after eating the remains of the plantain fruits and the payasam in the vessels. Lord Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 8 ॥

The sage, Narada, is playing sweet music with his veena, and, in fine language, is singing praises of Thy endless deeds, gracefully waving his other hand. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 9 ॥

The humming swarm of bees is sucking honey and emerging from the interiors of the lotuses of the adjoining pools, in order to serve Thee. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 10 ॥

See Also  Pidikita Talambraala In Bengali

While the womenfolk of the hamlet of cowherds churn the curds, the loud sounds and echoes emanating from the pots seem like as if the pots and the eight directions are quarreling. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 11 ॥

The swarm of bees in the lotuses are friends of the sun and are making loud sounds with a view to surpassing the splendor of the lustrous blue lotuses. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 12 ॥

One with Lakshmi! One who grants boons! Friend of all the worlds! Abode of Sri Lakshmi! The matchless ocean of compassion! One having a charming form on account of the chest which is the abode of Sri Lakshmi! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 13 ॥

Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Sanandana and several others have bathed in purified water. They are at your doorstep eager to see you, for their own well-being, though they have been hit with canes by your gods. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 14 ॥

Lord of Venkatachala! Thy abode is always called by several names, such as Sri Sesasaila, Narayanadri, Garudachala, Venkatadri, Vrsabhadri, Vrsadri. May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 15 ॥

Lord Siva, Indra, Agni, Yama, Nairuti, Varuna, Vayu and Kubera, with folded hands placed on their heads, are desirous of offering service to thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 16 ॥

The modes of Thy conveyance – Garuda, the Lord of Birds, the Lion, Lord of Animals, Adisesa, the Lord of Serpents, Airavata, the Lord of Elephants and Uccaissravas, the Lord of Horses – are begging Thee to grant them their respective authority and power to serve the Thee better, on your pleasure trips. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 17 ॥

The main deities of the Assembly of Gods – the nine planets – the Sun, the Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu are happy to serve even your servants and remain most obedient to Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 18 ॥

Lord of Venkatachala! Thy devotees, whose heads are sanctified by the dust of Thy feet, being in Thy presence, do not desire Heaven or Liberation, but are worried that another Kalpa will start when there will be no such glory to Venkatachala! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 19 ॥

On seeing the crests of Thy temple tower, the mortals, who are attempting to attain the exalted paths of Heaven and Liberation, feel like living on in the mortal world, as it gives them the opportunity of worshipping Thee. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 20 ॥

See Also  Vinnapaalu Vinavale In English

Lord of Sridevi and Bhudevi! The ocean of nectar of compassion and other virtues! The chief of the Gods! The sole refuge of the Universe! The possessor of Sri! One whose feet are worshipped by Ananta and Garuda! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 21 ॥

Padmanabha! Purushottama! Vasudeva! Vaikunta! Madhava! Janardana! Chakrapani! Bearer of the mole Srivatsa! The celestial tree under whom refuge is sought! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 22 ॥

Bearer of the charming and divine form surpassing the pride of Cupid! One whose sight is fondly centred on the lotus bud like breasts of His beloved! The abode of auspicious and pure virtues! The possessor of Divine fame! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 23 ॥

Lord in ten incarnations of Matsya, Kamatha, Kola, Narasimha, Trivikrama, Parasurama, Rama, Balarama, Krishna and Kalki! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 24 ॥

The Brahmins, well-versed in the Vedas, are now joyfully waiting to worship you. They are carrying golden pots on their heads that are filled with the water of the Divine Ganges, which has been rendered fragrant by mixing cardamom, cloves and camphor in it. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 25 ॥

The Sun is rising; the lotuses have blossomed; the birds are twittering; the Sri Vaishnavas, always imploring auspiciousness, are waiting at Thy abode. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 26 ॥

Lord Brahma, the great sages and the good Yogins as Sanandana are waiting at Thy abode, with auspicious offerings in their hands. Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 27 ॥

Abode of Lakshmi! Ocean of faultless and auspicious virtues! Bridge to cross the ocean of transmigration! One whose glory is known through the Upanishads! One who is enjoyed by devotees! Lord of Venkatachala! May it be an auspicious dawn to Thee. ॥ 28 ॥

Thus here is the Suprabhatam of the Lord of Vrishachala! Within the humans who are engaged in reciting it daily, the remembrance gives birth to the superior intellect, which makes the supreme goal easy to achieve. ॥ 29 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Venkateswara Suprabhatam Lyrics – Kousalya supraja rama poorva Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil