Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in Kannada

॥ Yama Geetaa-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ನೃಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಯಮಗೀತಾ ॥
॥ ಅಥ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಯಮಗೀತಾ ॥

ಮೈತ್ರೇಯ ಉವಾಚ –
ಯಥಾವತ್ಕಥಿತಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಽಸಿ ಮಯಾ ದ್ವಿಜ ।
ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯಹಂ ತ್ವೇಕಂ ತದ್ಭವಾನ್ಪ್ರಬ್ರವೀತು ಮೇ ॥ 1 ॥

ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾನಿ ಪಾತಾಲವೀಥ್ಯಶ್ಚ ಸುಮಹಾಮುನೇ ।
ಸಪ್ತಲೋಕಾ ಯೇಽನ್ತರಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವತಃ ॥ 2 ॥

ಸ್ಥೂಲೈಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೈಸ್ತಥಾ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮೈಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲೈಸ್ತಥಾ ।
ಸ್ಥೂಲಾಸ್ಥೂಲತರೈಶ್ಚೈತತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿಭಿರಾವೃತಂ ॥ 3 ॥

ಅಂಗುಲಸ್ಯಾಷ್ಟಭಾಗೋಽಪಿ ನ ಸೋಽಸ್ತಿ ಮುನಿಸತ್ತಮ ।
ನ ಸಂತಿ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯತ್ರ ಕರ್ಮಬಂಧನಿಬಂಧನಾಃ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವೇ ಚೈತೇ ವಶಂ ಯಾಂತಿ ಯಮಸ್ಯ ಭಗವನ್ಕಿಲ ।
ಆಯುಷೋಽನ್ತೇನ ತೇ ಯಾಂತಿ ಯಾತನಾಸ್ತತ್ಪ್ರಚೋದಿತಾಃ ॥ 5 ॥

ಯಾತನಾಭ್ಯಃ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟಾ ದೇವಾದ್ಯಾಸ್ವಥ ಯೋನಿಷು ।
ಜಂತವಃ ಪರಿವರ್ತಂತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಮೇಷ ನಿರ್ಣಯಃ ॥ 6 ॥

ಸೋಽಹಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತಚ್ಛ್ರೋತುಂ ಯಮಸ್ಯ ವಶವರ್ತಿನಃ ।
ನ ಭವಂತಿ ನರಾ ಯೇನ ತತ್ಕರ್ಮ ಕಥಯಾಮಲಂ ॥ 7 ॥

ಪರಾಶರ ಉವಾಚ –
ಅಯಮೇವ ಮುನೇ ಪ್ರಶ್ನೋ ನಕುಲೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ।
ಪೃಷ್ಟಃ ಪಿತಾಮಹಃ ಪ್ರಾಹ ಭೀಷ್ಮೋ ಯತ್ತಚ್ಛ್ರುಣುಷ್ವ ಮೇ ॥ 8 ॥

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ –
ಪುರಾ ಮಮಾಗತೋ ವತ್ಸ ಸಖಾ ಕಾಲಿಂಗಕೋ ದ್ವಿಜಃ ।
ಸ ಮಾಮುವಾಚ ಪೃಷ್ಟೋ ವೈ ಮಯಾ ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಮುನಿಃ ॥ 9 ॥

ತೇನಾಖ್ಯಾತಮಿದಂ ಚೇದಮಿತ್ಥಂ ಚೈತದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ತಥಾ ಚ ತದಭೂದ್ವತ್ಸ ಯಥೋಕ್ತಂ ತೇನ ಧೀಮತಾ ॥ 10 ॥

ಸ ಪೃಷ್ಟಶ್ಚ ಮಯಾ ಭೂಯಃ ಶ್ರದ್ದಧಾನವತಾ ದ್ವಿಜಃ ।
ಯದ್ಯದಾಹ ನ ತದ್ದೃಷ್ಟಮನ್ಯಥಾ ಹಿ ಮಯಾ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 11 ॥

ಏಕದಾ ತು ಮಯಾ ಪೃಷ್ಟಂ ಯದೇತದ್ಭವತೋದಿತಂ ।
ಪ್ರಾಹ ಕಾಲಿಂಗಕೋ ವಿಪ್ರಃ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಮುನೇರ್ವಚಃ ॥ 12 ॥

ಜಾತಿಸ್ಮರೇಣ ಕಥಿತೋ ರಹಸ್ಯಃ ಪರಮೋ ಮಮ ।
ಯಮಕಿಂಕರಯೋರ್ಯೋಽಭೂತ್ಸಂವಾದಸ್ತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ॥ 13 ॥

ಕಾಲಿಂಗ ಉವಾಚ –
ಸ್ವಪುರುಷಮಭಿವೀಕ್ಷ್ಯ ಪಾಶಹಸ್ತಂ
ವದತಿ ಯಮಃ ಕಿಲ ತಸ್ಯ ಕರ್ಣಮೂಲೇ ।
ಪರಿಹರ ಮಧುಸೂದನಂ ಪ್ರಪನ್ನಾನ್
ಪ್ರಭುರಹಮಸ್ಮಿ ನೃಣಾಂ ನ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ॥ 14 ॥

ಅಹಮಮರಗಣಾರ್ಚಿತೇನ ಧಾತ್ರಾ
ಯಮ ಇತಿ ಲೋಕಹಿತಾಹಿತೇ ನಿಯುಕ್ತಃ ।
ಹರಿಗುರುವಶಗೋಽಸ್ಮಿ ನ ಸ್ವತಂತ್ರಃ
ಪ್ರಭವತಿ ಸಂಯಮನಿ ಮಮಾಪಿ ವಿಷ್ಣುಃ ॥ 15 ॥

ಕಟಕಮುಕುಟಕರ್ಣಿಕಾದಿಭೇದೈಃ
ಕನಕಮಭೇದಮಪೀಷ್ಯತೇ ಯಥೈಕಂ ।
ಸುರಪಶುಮನುಜಾದಿಕಲ್ಪನಾಭಿ-
ರ್ಹರಿರಖಿಲಾಭಿರುದೀಯತೇ ತಥೈಕಃ ॥ 16 ॥

ಕ್ಷಿತಿಜಲಪರಮಾಣವೋಽನಿಲಾಂತೇ
ಪುನರಪಿ ಯಾಂತಿ ಯಥೈಕತಾಂ ಧರಿತ್ರ್ಯಾ ।
ಸುರಪಶುಮನುಜಾದಯಸ್ತಥಾಂತೇ
ಗುಣಕಲುಷೇಣ ಸನಾತನೇನ ತೇನ ॥ 17 ॥

ಹರಿಮಮರಗಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ
ಪ್ರಣಮತಿ ಯಃ ಪರಮಾರ್ಥತೋ ಹಿ ಮರ್ತ್ಯಃ ।
ತಮಥ ಗತಸಮಸ್ತಪಾಪಬಂಧಂ
ವ್ರಜ ಪರಿಹೃತ್ಯ ಯಥಾಗ್ನಿಮಾಜ್ಯಸಿಕ್ತಂ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ಯಮವಚನಂ ನಿಶಮ್ಯ ಪಾಶೀ
ಯಮಪುರುಷಮುವಾಚ ಧರ್ಮರಾಜಂ ।
ಕಥಯ ಮಮ ವಿಭೋಃ ಸಮಸ್ತಧಾತು-
ರ್ಭವತಿ ಹರೇಃ ಖಲು ಯಾದೃಶೋಽಸ್ಯ ಭಕ್ತಃ ॥ 19 ॥

ಯಮ ಉವಾಚ –
ನ ಚಲತಿ ನಿಜವರ್ಣಧರ್ಮತೋ
ಯಃ ಸಮಮತಿರಾತ್ಮಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷೇ ।
ನ ಹರತಿ ನ ಚ ಹಂತಿ ಕಿಂಚಿದುಚ್ಚೈಃ
ಸಿತಮನಸಂ ತಮವೇಹಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಂ ॥ 20 ॥

ಕಲಿಕಲುಷಮಲೇನ ಯಸ್ಯ ನಾತ್ಮಾ
ವಿಮಲಮತೇರ್ಮಲಿನೀಕೃತೋಽಸ್ತಮೋಹೇ ।
ಮನಸಿ ಕೃತಜನಾರ್ದನಂ ಮನುಷ್ಯಂ
ಸತ್ತಮವೇಹಿ ಹರೇರತೀವಭಕ್ತಂ ॥ 21 ॥

ಕನಕಮಪಿ ರಹಸ್ಯವೇಕ್ಷ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ತೃಣಮಿವ ಯಃ ಸಮವೈತಿ ವೈ ಪರಸ್ವಂ ।
ಭವತಿ ಚ ಭಗವತ್ಯನನ್ಯಚೇತಾಃ
ಪುರುಷವರಂ ತಮವೇಹಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಂ ॥ 22 ॥

ಸ್ಫಟಿಕಗಿರಿಶಿಲಾಮಲಃ ಕ್ವ ವಿಷ್ಣು-
ರ್ಮನಸಿ ನೃಣಾಂ ಕ್ವ ಚ ಮತ್ಸರಾದಿದೋಷಃ ।
ನ ಹಿ ತುಹಿನಮಯೂಖರಶ್ಮಿಪುಂಜೇ
ಭವತಿ ಹುತಾಶನದೀಪ್ತಿಜಃ ಪ್ರತಾಪಃ ॥ 23 ॥

ವಿಮಲಮತಿವಿಮತ್ಸರಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ
ಶುಚಿಚರಿತೋಽಖಿಲಸತ್ತ್ವಮಿತ್ರಭೂತಃ ।
ಪ್ರಿಯಹಿತವಚನೋಽಸ್ತಮಾನಮಾಯೋ
ವಸತಿ ಸದಾ ಹೃದಿ ತಸ್ಯ ವಾಸುದೇವಃ ॥ 24 ॥

ವಸತಿ ಹೃದಿ ಸನಾತನೇ ಚ ತಸ್ಮಿನ್
ಭವತಿಪುಮಾಂಜಗತೋಽಸ್ಯ ಸೌಮ್ಯರೂಪಃ ।
ಕ್ಷಿತಿರಸಮತಿರಮ್ಯಮಾತ್ಮನೋಽನ್ತಃ
ಕಥಯತಿ ಚಾರುತಯೈವ ಶಾಲಪೋತಃ ॥ 25 ॥

ಯಮನಿಯಮವಿಧೂತಕಲ್ಮಷಾಣಾ-
ಮನುದಿನಮಚ್ಯುತಸಕ್ತಮಾನಸಾನಾಂ ।
ಅಪಗತಮದಮಾನಮತ್ಸರಾಣಾಂ
ವ್ರಜ ಭಟ ದೂರತರೇಣ ಮಾನವಾನಾಂ ॥ 26 ॥

ಹೃದಿ ಯದಿ ಭಗವಾನನಾದಿರಾಸ್ತೇ
ಹರಿರಸಿಶಂಖಗದಾಧರೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ।
ತದಘಮಘವಿಘಾತಕರ್ತೃಭಿನ್ನಂ
ಭವತಿ ಕಥಂ ಸತಿ ವಾಂಧಕಾರಮರ್ಕೇ ॥ 27 ॥

ಹರತಿ ಪರಧನಂ ನಿಹಂತಿ ಜಂತೂನ್
ವದತಿ ತಥಾನಿಶನಿಷ್ಠುರಾಣಿ ಯಶ್ಚ ।
ಅಶುಭಜನಿತದುರ್ಮದಸ್ಯ ಪುಂಸಃ
ಕಲುಷಮತೇರ್ಹೃದಿ ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯನಂತಃ ॥ 28 ॥

ನ ಸಹತಿ ಪರಮಂ ಪದಂ ವಿನಿಂದಾಂ
ಕಲುಷಮತಿಃ ಕುರುತೇ ಸತಾಮಸಾಧುಃ ।
ನ ಯಜತಿ ನ ದದಾತಿ ಯಶ್ಚ ಸಂತಂ
ಮನಸಿ ನ ತಸ್ಯ ಜನಾರ್ದನೋಽಧಮಸ್ಯ ॥ 29 ॥

ಪರಮಸುಹೃದಿ ಬಾಂಧವೇ ಕಲತ್ರೇ
ಸುತತನಯಾಪಿತೃಮಾತೃಭೃತ್ಯವರ್ಗೇ ।
ಶಠಮತಿರುಪಯಾತಿ ಯೋಽರ್ಥತೃಷ್ಣಾಂ
ತಮಧಮಚೇಷ್ಟಮವೇಹಿ ನಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಂ ॥ 30 ॥

ಅಶುಭಮತಿರಸತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಕ್ತಃ
ಸತತಮನಾರ್ಯವಿಶಾಲಸಂಗಮತ್ತಃ ।
ಅನುದಿನಕೃತಪಾಪಬಂಧಯತ್ನಃ
ಪುರುಷಪಶುರ್ನ ಹಿ ವಾಸುದೇವಭಕ್ತಃ ॥ 31 ॥

ಸಕಲಮಿದಮಹಂ ಚ ವಾಸುದೇವಃ
ಪರಮಪುಮಾನ್ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಸ ಏಕಃ ।
ಇತಿ ಮತಿರಮಲಾ ಭವತ್ಯನಂತೇ
ಹೃದಯಗತೇ ವ್ರಜ ತಾನ್ವಿಹಾಯ ದೂರಾತ್ ॥ 32 ॥

ಕಮಲನಯನ ವಾಸುದೇವ ವಿಷ್ಣೋ
ಧರಣಿಧರಾಚ್ಯುತ ಶಂಖಚಕ್ರಪಾಣೇ ।
ಭವ ಶರಣಮಿತೀರಯಂತಿ ಯೇ ವೈ
ತ್ಯಜ ಭಟ ದೂರತರೇಣ ತಾನಪಾಪಾನ್ ॥ 33 ॥

ವಸತಿ ಮನಸಿ ಯಸ್ಯ ಸೋಽವ್ಯಯಾತ್ಮಾ
ಪುರುಷವರಸ್ಯ ನ ತಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಪಾತೇ ।
ತವ ಗತಿರಥವಾ ಮಮಾಸ್ತಿ ಚಕ್ರ-
ಪ್ರತಿಹತವೀರ್ಯವಲಸ್ಯ ಸೋಽನ್ಯಲೋಕ್ಯಃ ॥ 34 ॥

ಕಾಲಿಂಗ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ನಿಜಭಟಶಾಸನಾಯ ದೇವೋ
ರವಿತನಯಃ ಸ ಕಿಲಾಹ ಧರ್ಮರಾಜಃ ।
ಮಮ ಕಥಿತಮಿದಂ ಚ ತೇನ ತುಭ್ಯಂ
ಕುರುವರ ಸಮ್ಯಗಿದಂ ಮಯಾಪಿ ಚೋಕ್ತಂ ॥ 35 ॥

ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ –
ನಕುಲೈತನ್ಮಮಾಖ್ಯಾತಂ ಪೂರ್ವಂ ತೇನ ದ್ವಿಜನ್ಮನಾ ।
ಕಲಿಂಗದೇಶಾದಭ್ಯೇತ್ಯ ಪ್ರೀಯತಾ ಸುಮಹಾತ್ಮನಾ ॥ 36 ॥

ಮಯಾಪ್ಯೇತದ್ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ವತ್ಸ ತವೋದಿತಂ ।
ಯಥಾ ವಿಷ್ಣುಮೃತೇ ನಾನ್ಯತ್ತ್ರಾಣಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರೇ ॥ 37
ಕಿಂಕರಾ ದಂಡಪಾಶೌ ವಾ ನ ಯಮೋ ನ ಚ ಯಾತನಾಃ ।
ಸಮರ್ಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಕೇಶವಾಲಂಬನಃ ಸದಾ ॥ 38 ॥

ಪರಾಶರ ಉವಾಚ –
ಏತನ್ಮುನೇ ತವಾಖ್ಯಾತಂ ಗೀತಂ ವೈವಸ್ವತೇನ ಯತ್ ।
ತ್ವತ್ಪ್ರಶ್ನಾನುಗತಂ ಸಮ್ಯಕ್ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 39 ॥

॥ ಇತಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಯಮಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

॥ ಅಥ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಯಮಗೀತಾ ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ಕಿಂಕರಾಶ್ಚೈವ ವಿಷ್ಣುದೂತೈಃ ಪ್ರಪೀಡಿತಾಃ ।
ಸ್ವರಾಜ್ಞಸ್ತೇಽನುನಿರ್ವೇಶಂ ಗತ್ವಾ ಸಂಚಕ್ರುಶುರ್ಭೃಶಂ ॥ 1 ॥

ಮೃತ್ಯುಕಿಂಕರಾಃ ಊಚುಃ –
ಶೃಣು ರಾಜನ್ವಚೋಽಸ್ಮಾಕಂ ತವಾಗ್ರೇ ಯದ್ಬ್ರವೀಮಹೇ ।
ತ್ವದಾದೇಶಾದ್ವಯಂ ಗತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ದೂರತಃ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಚ ಭೃಗೋಃ ಪೌತ್ರಸ್ಯ ಸತ್ತಮಃ ।
ತಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನಂ ಕಮಪಿ ದೇವಮೇವಾಗ್ರಮಾನಸಂ ॥ 3 ॥

ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಸ್ತತ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ವಯಂ ಸರ್ವೇ ಮಹಾಮತೇ ।
ಯಾವತ್ತಾವನ್ಮಹಾಕಾಯೈಃ ಪುರುಷೈರ್ಮುಶಲೈರ್ಹತಾಃ ॥ 4 ॥

ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಾಸ್ತದ್ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮೃತ್ಯುಸ್ತತ್ರ ಗತಃ ಪುನಃ ।
ಅಸ್ಮಾನ್ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯ ತತ್ರಾಯಂ ತೈರ್ನರೈರ್ಮುಶಲೈರ್ಹತಃ ॥ 5 ॥

ಏವಮತ್ರ ತಮಾನೇತುಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ತಪಸಿ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಅಶಕ್ತಾ ವಯಮೇವಾತ್ರ ಮೃತ್ಯುನಾ ಸಹ ವೈ ಪ್ರಭೋ ॥ 6 ॥

ತದ್ಬ್ರವೀಮಿ ಮಹಾಭಾಗ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ತು ।
ದೇವಂ ಕಂ ಧ್ಯಾಯತೇ ವಿಪ್ರಃ ಕೇ ವಾ ತೇ ಯೈರ್ಹತಾ ವಯಂ ॥ 7 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಕಿಂಕರೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಮೃತ್ಯುನಾ ಚ ಮಹಾಮತೇ ।
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಕ್ಷಣಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರಾಹ ವೈವಸ್ವತೋ ಯಮಃ ॥ 8 ॥

ಯಮ ಉವಾಚ –
ಶೃಣ್ವಂತು ಕಿಂಕರಾಃ ಸರ್ವೇ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಚ ಮೇ ವಚಃ ।
ಸತ್ಯಮೇತತ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಯದ್ಯೋಗಮಾರ್ಗತಃ ॥ 9 ॥

ಭೃಗೋಃ ಪೌತ್ರೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಸ ಜ್ಞಾತ್ವಾದ್ಯಾತ್ಮನಃ ಕಾಲಂ ಗತೋ ಮೃತ್ಯುಜಿಗೀಷಯಾ ॥ 10 ॥

ಭೃಗುಣೋಕ್ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸ ತೇಪೇ ಪರಮಂ ತಪಃ ।
ಹರಿಮಾರಾಧ್ಯ ಮೇಧಾವೀ ಜಪನ್ವೈ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಂ ॥ 11 ॥

ಏಕಾಗ್ರೇಣೈವ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾಯತೇ ಹೃದಿ ಕೇಶವಂ ।
ಸತತಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ತು ಸ ಮುನಿಸ್ತತ್ರ ಕಿಂಕರಾಃ ॥ 12 ॥

ಹರಿಧ್ಯಾನಮಹಾದಕ್ಷಾ ಬಲಂ ತಸ್ಯ ಮಹಾಮುನೇಃ ।
ನಾನ್ಯದ್ವೈ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಸ್ಯ ಬಲಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕಿಂಕರಾಃ ॥ 13 ॥

ಹೃದಿಸ್ಥೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೇ ಸತತಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ ।
ಪಶ್ಯಂತಂ ವಿಷ್ಣುಭೂತಂ ನು ಕೋ ಹಿ ಸ್ಯಾತ್ಕೇಶವಾಶ್ರಯಂ ॥ 14 ॥

ತೇಽಪಿ ವೈ ಪುರುಷಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯೈರ್ಯೂಯಂ ತಾಡಿತಾ ಭೃಶಂ ।
ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಗಂತವ್ಯಂ ಯತ್ರ ವೈ ವೈಷ್ಣವಾಃ ಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 15 ॥

ನ ಚಿತ್ರಂ ತಾಡನಂ ತತ್ರ ಅಹಂ ಮನ್ಯೇ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ ।
ಭವತಾಂ ಜೀವನಂ ಚಿತ್ರಂ ಯಕ್ಷೈರ್ದತ್ತಂ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ॥ 16 ॥

ನಾರಾಯಣಪರಂ ವಿಪ್ರಂ ಕಸ್ತಂ ವೀಕ್ಷಿತುಮುತ್ಸಹೇತ್ ।
ಯುಷ್ಮಾಭಿಶ್ಚ ಮಹಾಪಾಪೈರ್ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಂ ।
ಸಮಾನೇತುಂ ಕೃತೋ ಯತ್ನಃ ಸಮೀಚೀನಂ ನ ತತ್ಕೃತಂ ॥ 17 ॥

ನರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದೇವಂ ಯೇ ನರಾಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೇ ।
ತೇಷಾಂ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ನ ಗಂತವ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಮಮ ಶಾಸನಾತ್ ॥ 18 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಸ ಏವಂ ಕಿಂಕರಾನುಕ್ತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಚ ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಂ ।
ಯಮೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಚ ಜನಂ ನರಕಸ್ಥಂ ಪ್ರಪೀಡಿತಂ ॥ 19 ॥

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಜನಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಾಯ ತೇನೋಕ್ತಾ ಚಾಗಿರಃ ಶೃಣು ॥ 20 ॥

ನರಕೇ ಪಚ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಯಮೇನ ಪರಿಭಾಷಿತಂ ।
ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ನಾರ್ಚಿತೋ ದೇವಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ॥ 21 ॥

ಉದಕೇನಾಪ್ಯಲಾಭೇ ತು ದ್ರವ್ಯಾಣಾಂ ಪೂಜಿತಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಯೋ ದದಾತಿ ಸ್ವಕಂ ಲೋಕಂ ಸ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ನ ಪೂಜಿತಃ ॥ 22 ॥

ನರಸಿಂಹೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಸ್ಮರಣಾನ್ಮುಕ್ತಿದೋ ನೄಣಾಂ ಸ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ನ ಪೂಜಿತಃ ॥ 23 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನಾರಕಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಪುನರಾಹ ಸ ಕಿಂಕರಾನ್ ।
ವೈವಸ್ವತೋ ಯಮಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 24 ॥

ನಾರದಾಯ ಸ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಪ್ರಾಹೈವಂ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯಃ ।
ಅನ್ಯೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ ಸತತಂ ಶ್ರುತಂ ॥ 25 ॥

ತದ್ವಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹರಿವಾಕ್ಯಮನುತ್ತಮಂ ।
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಿಂಕರಾಃ ಸರ್ವೇ ಶೃಣುತ ಪ್ರಣತಾ ಹರೇಃ ॥ 26 ॥

ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಜಲಂ ಭಿತ್ತ್ವಾ ಯಥಾ ಪದ್ಮಂ ನರಕಾದುದ್ಧರಾಮ್ಯಹಂ ॥ 27 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದೇವೇಶ ನರಸಿಂಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ।
ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇತಿ ಯಸ್ತಂ ಸಮುದ್ಧರ ॥ 28 ॥

ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಶರಣಂ ದೇವದೇವ ಜನಾರ್ದನ ।
ಇತಿ ಯಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಂ ಕ್ಲೇಶಾದುದ್ಧರಾಮ್ಯಹಂ ॥ 29 ॥

ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುದೀರಿತಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಹರಿವಾಕ್ಯಂ ಯಮೇನ ಚ ।
ನಾರಕಾಃ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ನಾರಸಿಂಹೇತಿ ಚುಕ್ರುಶುಃ ॥ 30 ॥

ಯಥಾ ಯಥಾ ಹರೇರ್ನಾಮ ಕೀರ್ತಯಂತ್ಯತ್ರ ನಾರಕಾಃ ।
ತಥಾ ತಥಾ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿಮುದ್ವಹಂತೋಽಬ್ರುವನ್ನಿದಂ ॥ 31 ॥

ನಾರಕಾ ಊಚುಃ –
ನಮೋ ಭಗವತೇ ತಸ್ಮೈ ಕೇಶವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಯನ್ನಾಮಕೀರ್ತನಾತ್ಸದ್ಯೋ ನರಕಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಶಾಮ್ಯತಿ ॥ 32 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ದೇವಾಯ ರಕ್ಷಾಯ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಲೋಕನಾಥಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಯಜ್ಞೇಶಾಯಾದಿಮೂರ್ತಯೇ ॥ 33 ॥

ಅನಂತಾಯಾಪ್ರಮೇಯಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ನಾರಾಯಣಾಯ ಗುರವೇ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಭೃತೇ ॥ 34 ॥

ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ಮಹತೇ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾರಾಹಾಯಾಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ ವೇದಾಂಗಾಯ ಮಹೀಭೃತೇ ॥ 35 ॥

ನಮೋ ದ್ಯುತಿಮತೇ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ವಾಮನಾಯ ಬಹುಜ್ಞಾಯ ವೇದವೇದಾಂಗಧಾರಿಣೇ ॥ 36 ॥

ಬಲಿಬಂಧನದತ್ತಾಯ ವೇದಪಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ವಿಷ್ಣವೇ ಸುರನಾಥಾಯ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 37 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಶುದ್ಧದ್ರವ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯ ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಾಂತಕಾರಿಣೇ ॥ 38 ॥

ರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಂತಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಅಸ್ಮಾನುದ್ಧರ ಗೋವಿಂದ ಪೂತಿಗಂಧಾನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 39 ॥

ಇತಿ ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಯಮಗೀತಾಧ್ಯಾಯಃ ॥

॥ ಇತಿ ಯಮಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

॥ ಅಥ ಪ್ರಾರಭ್ಯತೇ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಯಮಗೀತಾ ॥

ಅಗ್ನಿರುವಾಚ –
ಯಮಗೀತಾಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಉಕ್ತಾ ಯಾ ನಾಚಿಕೇತಸೇ ।
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಭುಕ್ತ್ಯೈ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿನಂ ಸತಾಂ ॥ 1 ॥

ಯಮ ಉವಾಚ –
ಆಸನಂ ಶಯನಂ ಯಾನಪರಿಧಾನಗೃಹಾದಿಕಂ ।
ವಾಂಛಂತ್ಯಹೋಽತಿಮೋಹೇನ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಸ್ವಯಮಸ್ಥಿರಃ ॥ 2 ॥

ಭೋಗೇಷು ಶಕ್ತಿಃ ಸತತಂ ತಥೈವಾತ್ಮಾವಲೋಕನಂ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಪಿಲೋದ್ಗೀತಮೇವ ಹಿ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಸಮದರ್ಶಿತ್ವಂ ನಿರ್ಮಮತ್ವಮಸಂಗತಾ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಗೀತಂ ಪಂಚಶಿಖೇನ ಹಿ ॥ 4 ॥

ಆಗರ್ಭಜನ್ಮಬಾಲ್ಯಾದಿವಯೋಽವಸ್ಥಾದಿವೇದನಂ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಗಂಗಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಗೀತಕಂ ॥ 5 ॥

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿದುಃಖಾನಾಮಾದ್ಯಂತಾದಿಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜನಕೋದ್ಗೀತಮೇವ ಚ ॥ 6 ॥

ಅಭಿನ್ನಯೋರ್ಭೇದಕರಃ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ಯಃ ಪರಾತ್ಮನಃ ।
ತಚ್ಛಾಂತಿಪರಮಂ ಶ್ರೇಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಗೀತಮುದಾಹೃತಂ ॥ 7 ॥

ಕರ್ತವಯಮಿತಿ ಯತ್ಕರ್ಮ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಸಂಜ್ಞಿತಂ ।
ಕುರುತೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಸಂಗಾನ್ ಜೈಗೀಷವ್ಯೇಣ ಗೀಯತೇ ॥ 8 ॥

ಹಾನಿಃ ಸರ್ವವಿಧಿತ್ಸಾನಾಮಾತ್ಮನಃ ಸುಖಹೈತುಕೀ ।
ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದೇವಲೋದ್ಗೀತಮೀರಿತಂ ॥ 9 ॥

ಕಾಮತ್ಯಾಗಾತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ಪದಂ ।
ಕಾಮಿನಾಂ ನ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಸನಕೋದ್ಗೀತಮೇವ ತತ್ ॥ 10 ॥

ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಚ ನಿವೃತ್ತಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮಪರೋಽಬ್ರವೀತ್ ।
ಶ್ರೇಯಸಾ ಶ್ರೇಯ ಏತದ್ಧಿ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ದಹರಿಃ ॥ 11 ॥

ಪುಮಾಂಶ್ಚಾಧಿಗತಜ್ಞಾನೋ ಭೇದಂ ನಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ತಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಷ್ಣುಸಂಜ್ಞೇನ ಪರಮೇಣಾವ್ಯಯೇನ ಚ ॥ 12 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ರೂಪಮುತ್ತಮಂ ।
ತಪಸಾ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ಸರ್ವಂ ಮನಸಾ ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ॥ 13 ॥

ನಾಸ್ತಿ ವಿಷ್ಣುಸಮಂ ಧ್ಯೇಯಂ ತಪೋ ನಾನಶನಾತ್ಪರಂ ।
ನಾಸ್ತ್ಯಾರೋಗ್ಯಸಮಂ ಧನ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಗಂಗಾಸಮಾ ಸರಿತ್ ॥ 14 ॥

ನ ಸೋಽಸ್ತಿ ಬಾಂಧವಃ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಜಗದ್ಗುರುಂ ।
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಹರಿಶ್ಚಾಗ್ರೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನೋಮುಖೇ ॥ 15 ॥

ಇತ್ಯೇವ ಸಂಸ್ಮರನ್ಪ್ರಾಣಾನ್ಯಸ್ತ್ಯಜೇತ್ಸ ಹರಿರ್ಭವೇತ್ ।
ಯತ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ॥ 16 ॥

ಅಗ್ರಾಹ್ಯಕಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಸುಪ್ರತೀಕಂ ಚ ಯತ್ಪರಂ ।
ಪರಾಪರಸ್ವರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 17 ॥

ಯಜ್ಞೇಶಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಂ ಕೇಚಿದಿಚ್ಛಂತಿ ತತ್ಪರಂ ।
ಕೇಚಿದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಹರಂ ಕೇಚಿತ್ಕೇಚಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶ್ವರಂ ॥ 18 ॥

ಇಂದ್ರಾದಿನಾಮಭಿಃ ಕೇಚಿತ್ಸೂರ್ಯಂ ಸೋಮಂ ಚ ಕಾಲಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ಜಗದ್ವಿಷ್ಣುಂ ವದಂತಿ ಚ ॥ 19 ॥

ಸ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತೋ ನಾವರ್ತತೇ ಪುನಃ ।
ಸುವರ್ಣಾದಿಮಹಾದಾನಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾವಗಾಹನೈಃ ॥ 20 ॥

ಧ್ಯಾನೈರ್ವ್ರತೈಃ ಪೂಜಯಾ ಚ ಧರ್ಮಶ್ರುತ್ಯಾ ತದಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ಚ ॥ 21 ॥

ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುರ್ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ ॥ ॥ 22 ॥

ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಮನೋಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತೇತ್ಯಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ।
ಯಸ್ತ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ಭವತ್ಯಯುಕ್ಯೇನ ಮನಸಾ ಸದಾ ॥ 23 ॥

ನ ತತ್ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಂಸಾರಂ ಚಾಧಿಗಚ್ಛತಿ ।
ಯಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ಭವತಿ ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ಸದಾ ॥ 24 ॥

ಸ ತತ್ಪದಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಮಾದ್ಭೂಯೋ ನ ಜಾಯತೇ ।
ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಥಿರ್ಯಸ್ತು ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹವಾನ್ನರಃ ॥ 25 ।
ಸೋಽಧ್ವಾನಂ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾ ಹ್ಯರ್ಥಾ ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ ॥ 26 ॥

ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ಪರಃ ।
ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಾತ್ಪುರುಷಃ ಪರಃ ॥ 27 ॥

ಪುರುಷಾನ್ನ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ ।
ಏಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢಾತ್ಮಾ ನ ಪ್ರಕಾಶತೇ ॥ 28 ॥

ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಗ್ರ್ಯಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿಃ ।
ಯಚ್ಛೇದ್ವಾಙ್ಮನಸೀ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ತದ್ಯಚ್ಛೇಜ್ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಿ ॥ 29 ॥

ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಿ ಮಹತಿ ನಿಯಚ್ಛೇಚ್ಛಾಂತ ಆತ್ಮನಿ ।
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೋರ್ಯೋಗಂ ಯಮಾದ್ಯೈರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಭವೇತ್ ॥ 30 ॥

ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮಸ್ತೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಪರಿಗ್ರಹೌ ।
ಯಮಾಶ್ಚ ನಿಯಮಾಃ ಪಂಚಂ ಶೌಚಂ ಸಂತೋಷಸತ್ತಮಃ ॥ 31 ॥

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇಶ್ವರಪೂಜಾ ಚ ಆಸನಂ ಪದ್ಮಕಾದಿಕಂ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೋ ವಾಯುಜಯಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಃ ಸ್ವನಿಗ್ರಹಃ ॥ 32 ॥

ಶುಭೇ ಹ್ಯೇಕತ್ರ ವಿಷಯೇ ಚೇತಸೋ ಯತ್ಪ್ರಧಾರಣಂ ।
ನಿಶ್ಚಲತ್ವಾತ್ತು ಧೀಮದ್ಭಿರ್ಧಾರಣಾ ದ್ವಿಜ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 33 ॥

ಪೌನಃ ಪುನ್ಯೇನ ತತ್ರೈವ ವಿಷಯೇಷ್ವೇವ ಧಾರಣಾ ।
ಧ್ಯಾನಂ ಸ್ಮೃತಂ ಸಮಾಧಿಸ್ತು ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 34 ॥

ಘಟಧ್ವಂಸಾದ್ಯಥಾಕಾಶಮಭಿನ್ನಂ ನಭಸಾ ಭವೇತ್ ।
ಮುಕ್ತೋ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವಂ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈ ಭವೇತ್ ॥ 35 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಮನ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವೋ ಜ್ಞಾನೇನ ನಾನ್ಯಥಾ ।
ಜೀವೋ ಹ್ಯಜ್ಞಾನತತ್ಕಾರ್ಯಮುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದಜರಾಮರಃ ॥ 36 ॥

ಅಗ್ನಿರುವಾಚ –
ವಸಿಷ್ಠ ಯಮಗೀತೋಕ್ತಾ ಪಠತಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾ ।
ಆತ್ಯಂತಿಕೋ ಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತಬ್ರಹ್ಮಧೀಮಯಃ ॥ 37 ॥

॥ ಇತಿ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಯಮಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

Sri Yama Gita-s from Vishnu, Nrisimha, and Agni Purana in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top