Srinivasa (Narasimha) Stotram In Kannada

॥ Srinivasa (Narasimha) Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ನೃಸಿಂಹ) ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಥ ವಿಬುಧವಿಲಾಸಿನೀಷು ವಿಷ್ವ-
-ಙ್ಮುನಿಮಭಿತಃ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಸ್ಥುಷೀಷು ।
ಮದವಿಹೃತಿವಿಕತ್ಥನಪ್ರಲಾಪಾ-
-ಸ್ವವಮತಿನಿರ್ಮಿತನೈಜಚಾಪಲಾಸು ॥ ೧ ॥

ತ್ರಿಭುವನಮುದಮುದ್ಯತಾಸು ಕರ್ತುಂ
ಮಧುಸಹಸಾಗತಿಸರ್ವನಿರ್ವಹಾಸು ।
ಮಧುರಸಭರಿತಾಖಿಲಾತ್ಮಭಾವಾ-
-ಸ್ವಗಣಿತಭೀತಿಷು ಶಾಪತಶ್ಶುಕಸ್ಯ ॥ ೨ ॥

ಅತಿವಿಮಲಮತಿರ್ಮಹಾನುಭಾವೋ
ಮುನಿರಪಿ ಶಾಂತಮನಾ ನಿಜಾತ್ಮಗುಪ್ತ್ಯೈ ।
ಅಖಿಲಭುವನರಕ್ಷಕಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಸ್ತುತಿಮಥ ಕರ್ತುಮನಾ ಮನಾಗ್ಬಭೂವ ॥ ೩ ॥

ಶ್ರಿಯಃಶ್ರಿಯಂ ಷಡ್ಗುಣಪೂರಪೂರ್ಣಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನಂ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಕಂಠಪೂರ್ವಾಮರಬೃಂದವಂದ್ಯಂ
ಶ್ರಿಯಃಪತಿಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೪ ॥

ವಿಭುಂ ಹೃದಿ ಸ್ವಂ ಭುವನೇಶಮೀಡ್ಯಂ
ನೀಳಾಶ್ರಯಂ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಚಿಂತ್ಯಮ್ ।
ಪರಾತ್ಪರಂ ಪಾಮರಪಾರಮೇನ-
-ಮುಪೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೫ ॥

ಸ್ಮೇರಾತಸೀಸೂನಸಮಾನಕಾಂತಿಂ
ಸುರಕ್ತಪದ್ಮಪ್ರಭಪಾದಹಸ್ತಮ್ ।
ಉನ್ನಿದ್ರಪಂಕೇರುಹಚಾರುನೇತ್ರಂ
ಪವಿತ್ರಪಾಣಿಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೬ ॥

ಸಹಸ್ರಭಾನುಪ್ರತಿಮೋಪಲೌಘ-
-ಸ್ಫುರತ್ಕಿರೀಟಪ್ರವರೋತ್ತಮಾಂಗಮ್ ।
ಪ್ರವಾಲಮುಕ್ತಾನವರತ್ನಹಾರ-
-ತಾರಂ ಹರಿಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೭ ॥

ಪುರಾ ರಜೋದುಷ್ಟಧಿಯೋ ವಿಧಾತು-
-ರಪಾಹೃತಾನ್ ಯೋ ಮಧುಕೈಟಭಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ವೇದಾನುಪಾದಾಯ ದದೌ ಚ ತಸ್ಮೈ
ತಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೮ ॥

ಪಯೋಧಿಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಚ ಮಂದರಾದ್ರಿಂ
ಧರ್ತುಂ ಚ ಯಃ ಕೂರ್ಮವಪುರ್ಬಭೂವ ।
ಸುಧಾಂ ಸುರಾಣಾಮವನಾರ್ಥಮಿಚ್ಛಂ-
-ಸ್ತಮಾದಿದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೯ ॥

ವಸುಂಧರಾಮಂತರದೈತ್ಯಪೀಡಾಂ
ರಸಾತಲಾಂತರ್ವಿವಶಾಭಿವಿಷ್ಟಾಮ್ ।
ಉದ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಚ ವರಾಹ ಆಸೀ-
-ಚ್ಚತುರ್ಭುಜಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೦ ॥

ನಖೈರ್ವರೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣಮುಖೈರ್ಹಿರಣ್ಯ-
-ಮರಾತಿಮಾಮರ್ದಿತಸರ್ವಸತ್ತ್ವಮ್ ।
ವಿದಾರಯಾಮಾಸ ಚ ಯೋ ನೃಸಿಂಹೋ
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೧ ॥

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಮಹನ್ಮಹತ್ವೇಂದ್ರಿಯಪಂಚಭೂತ-
-ತನ್ಮಾತ್ರಮಾತ್ರಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರಾಣೀ ।
ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ ಪುರುಷಾಸ್ತದಾತ್ಮಾ
ತಮಾತ್ಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೨ ॥

ಪುರಾ ಯ ಏತತ್ಸಕಲಂ ಬಭೂವ
ಯೇನಾಪಿ ತದ್ಯತ್ರ ಚ ಲೀನಮೇತತ್ ।
ಆಸ್ತಾಂ ಯತೋಽನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹೌ ಚ
ತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೩ ॥

ನಿರಾಮಯಂ ನಿಶ್ಚಲನೀರರಾಶಿ-
-ನೀಕಾಶಸದ್ರೂಪಮಯಂ ಮಹಸ್ತತ್ ।
ನಿಯಂತೃ ನಿರ್ಮಾತೃ ನಿಹಂತೃ ನಿತ್ಯಂ
ನಿದ್ರಾಂತಮೇನಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೪ ॥

ಜಗಂತಿ ಯಃ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾನಿ
ಸಂಹೃತ್ಯ ಸರ್ವಾಣ್ಯುದರೇಶಯಾನಿ ।
ಏಕಾರ್ಣವಾಂತರ್ವಟಪತ್ರತಲ್ಪೇ
ಸ್ವಪಿತ್ಯನಂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೫ ॥

ನಿರಸ್ತದುಃಖೌಘಮತೀಂದ್ರಿಯಂ ತಂ
ನಿಷ್ಕಾರಣಂ ನಿಷ್ಕಲಮಪ್ರಮೇಯಮ್ ।
ಅಣೋರಣೀಯಾಂಸಮನಂತಮಂತ-
-ರಾತ್ಮಾನುಭಾವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೬ ॥

ಸಪ್ತಾಂಬುಜೀರಂಜಕರಾಜಹಾಸಂ
ಸಪ್ತಾರ್ಣವೀಸಂಸೃತಿಕರ್ಣಧಾರಮ್ ।
ಸಪ್ತಾಶ್ವಬಿಂಬಾಶ್ವಹಿರಣ್ಮಯಂ ತಂ
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರಂಗಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೭ ॥

ನಿರಾಗಸಂ ನಿರ್ಮಲಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ
ನಿಶೀಥಿನೀನಾಥನಿಭಾನನಾಭಮ್ ।
ನಿರ್ಣೀತನಿದ್ರಂ ನಿಗಮಾಂತನಿತ್ಯಂ
ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ ತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೮ ॥

ನಿರಾಮಯಂ ನಿರ್ಮಲಮಪ್ರಮೇಯಂ
ನಿಜಾಂತರಾರೋಪಿತವಿಶ್ವಬಿಂಬಮ್ ।
ನಿಸ್ಸೀಮಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾತ್ಮಭೂತಿಂ
ನಿಧಿಂ ನಿಧೀನಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೯ ॥

ತ್ವಕ್ಚರ್ಮಮಾಂಸಾಸ್ಥ್ಯಸೃಗಶ್ರುಮೂತ್ರ-
-ಶ್ಲೇಷ್ಮಾಂತ್ರವಿಟ್ಚ್ಛುಕ್ಲಸಮುಚ್ಚಯೇಷು ।
ದೇಹೇಷ್ವಸಾರೇಷು ನ ಮೇ ಸ್ಪೃಹೈಷಾ
ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವಂ ತ್ವಂ ಭಗವನ್ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೨೦ ॥

ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ
ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಶ್ವ ಮಧುಸೂದನ ವಿಶ್ವರೂಪ ।
ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷ
ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯುತ ನೃಸಿಂಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ॥ ೨೧ ॥

ದೇವಾಃ ಸಮಸ್ತಾಮರಯೋಗಿಮುಖ್ಯಾಃ
ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಕಿನ್ನರಾಶ್ಚ ।
ಯತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಸತತಂ ನಮಂತಿ
ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨೨ ॥

See Also  Totakashtakam Stotram In Kannada

ವೇದಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ಖಲು ಶಾಸ್ತ್ರಗರ್ಭಾನ್
ಆಯುಃ ಸ್ಥಿರಂ ಕೀರ್ತಿಮತೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪುರುಷಾ ಲಭಂತೇ
ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨೩ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಶ್ಚ
ನಾರಾಯಣೋಽಸೌ ಮರುತಾಂ‍ಪತಿಶ್ಚ ।
ಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಯ್ವಗ್ನಿಮರುದ್ಗಣಾಶ್ಚ
ತ್ವಮೇವ ನಾನ್ಯತ್ ಸತತಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೨೪ ॥

ಸ್ರಷ್ಟಾ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ
ತ್ರಾತಾ ಚ ಹಂತಾ ವಿಭುರಪ್ರಮೇಯಃ ।
ಏಕಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ರಿವಿಧಾ ವಿಭಿನ್ನಃ
ತ್ವಾಂ ಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಂ ಸತತಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೨೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Srinivasa (Narasimha) Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil