Ishana Stuti In Kannada

॥ Ishana Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪ್ರಥಮಂ ತೇಜಸಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಭುವನಂ ಭೂರ್ಭುವಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ ೧ ॥

ಈಶಾನಂ ವರದಂ ಪಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ತಂ ಗಚ್ಛ ಶರಣಂ ದೇವಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಮೀಶಾನಂ ಜಟಿಲಂ ಶಿವಮ್ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಮಹಾಭುಜಂ ರುದ್ರಂ ಶಿಖಿನಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ ॥ ೩ ॥

ಮಹಾದೇವಂ ಹರಂ ಸ್ಥಾಣುಂ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಧಾನಮಧಿಕಂ ಜಗತ್ಪ್ರೀತಮಧೀಶ್ವರಮ್ ॥ ೪ ॥

ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಜಗದ್ದ್ವೀಪಂ ಜಯಿನಂ ಜಗತೋ ಗತಿಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಾಂ ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್ ॥ ೫ ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಶ್ವನರಂ ಕರ್ಮಣಾಮೀಶ್ವರಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ಶಂಭುಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ ಭೂತೇಶಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವೋದ್ಭವಮ್ ॥ ೬ ॥

ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರಮ್ ।
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಗಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಮ್ ॥ ೭ ॥

ಲೋಕತ್ರಯವಿಧಾತಾರಮೇಕಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಮ್ ।
ಸುದುರ್ಜಯಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಮ್ ॥ ೮ ॥

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾನಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುದುರ್ವಿದಮ್ ।
ದಾತಾರಂ ಚೈವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದವಿಹಿತಾನ್ ವರಾನ್ ॥ ೯ ॥

ತಸ್ಯ ಪಾರಿಷದಾ ದಿವ್ಯಾ ರೂಪೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ವಿಭೋಃ ।
ವಾಮನಾ ಜಟಿಲಾ ಮುಂಡಾ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾ ಮಹೋದರಾಃ ॥ ೧೦ ॥

ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾಕರ್ಣಾಸ್ತಥಾಪರೇ ।
ಅನನೈರ್ವಿಕೃತೈಃ ಪಾದೈಃ ಪಾರ್ಥ ವೇಷೈಶ್ಚ ವೈಕೃತೈಃ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Hansa Upanishad In Gujarati

ಈದೃಶೈಃ ಸ ಮಹಾದೇವಃ ಪೂಜ್ಯಮಾನೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸ ಶಿವಸ್ತಾತ ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರಸಾದಾದ್ಯಾತಿ ತೇಽಗ್ರತಃ ॥ ೧೨ ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ಘೋರೇ ಸದಾ ಪಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಲೋಮಹರ್ಷಣೇ ।
ದ್ರೌಣಿಕರ್ಣಕೃಪೈರ್ಗುಪ್ತಾಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸೈಃ ಪ್ರಹಾರಿಭಿಃ ॥ ೧೩ ॥

ಕಸ್ತಾಂ ಸೇನಾಂ ತದಾ ಪಾರ್ಥ ಮನಸಾಪಿ ಪ್ರಧರ್ಷಯೇತ್ ।
ಋತೇ ದೇವಾನ್ಮಹೇಷ್ವಾಸಾದ್ಬಹುರೂಪಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸ್ಥಾತುಮುತ್ಸಹತೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನ ತಸ್ಮಿನ್ನಗ್ರತಃ ಸ್ಥಿತೇ ।
ನ ಹಿ ಭೂತಂ ಸಮಂ ತೇನ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೧೫ ॥

ಗಂಧೇನಾಪಿ ಹಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ತಸ್ಯ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಶತ್ರವಃ ।
ವಿಸಂಜ್ಞಾ ಹತಭೂಯಿಷ್ಠಾ ವೇಪಂತಿ ಚ ಪತಂತಿ ಚ ॥ ೧೬ ॥

ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತು ಕುರ್ವಂತೋ ದೇವಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ವೈ ದಿವಿ ।
ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ಮಾನವಾ ಲೋಕೇ ಯೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಜಿತೋ ನರಾಃ ॥ ೧೭ ॥

ಯೇ ಭಕ್ತಾ ವರದಂ ದೇವಂ ಶಿವಂ ರುದ್ರಮುಮಾಪತಿಮ್ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ಯಾಂತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ನಮಸ್ಕುರುಷ್ವ ಕೌಂತೇಯ ತಸ್ಮೈ ಶಾಂತಾಯ ವೈ ಸದಾ ।
ರುದ್ರಾಯ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ ॥ ೧೯ ॥

ಕಪರ್ದಿನೇ ಕರಾಳಾಯ ಹರ್ಯಕ್ಷ ವರದಾಯ ಚ ।
ಯಾಮ್ಯಾಯಾರಕ್ತಕೇಶಾಯ ಸದ್ವೃತ್ತೇ ಶಂಕರಾಯ ಚ ॥ ೨೦ ॥

ಕಾಮ್ಯಾಯ ಹರಿನೇತ್ರಾಯ ಸ್ಥಾಣವೇ ಪುರುಷಾಯ ಚ ।
ಹರಿಕೇಶಾಯ ಮುಂಡಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಸುವರ್ಚಸೇ ॥ ೨೧ ॥

ಭಾಸ್ಕರಾಯ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ದೇವದೇವಾಯ ರಂಹಸೇ ।
ಬಹುರೂಪಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಪ್ರಿಯವಾಸಸೇ ॥ ೨೨ ॥

See Also  Bhedabhanggaabhidhaana Stotram In Bengali

ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ ।
ಗಿರಿಶಾಯ ಸುಶಾಂತಾಯ ಪತಯೇ ಚೀರವಾಸಸೇ ॥ ೨೩ ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ರಾಜನ್ನುಗ್ರಾಯ ಪತಯೇ ದಿಶಾಮ್ ।
ಪರ್ಜನ್ಯಪತಯೇ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೨೪ ॥

ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ಚೈವ ಗವಾಂ ಚ ಪತಯೇ ತಥಾ ।
ವೃಕ್ಷೈರಾವೃತಕಾಯಾಯ ಸೇನಾನ್ಯೇ ಮಧ್ಯಮಾಯ ಚ ॥ ೨೫ ॥

ಶ್ರುವಹಸ್ತಾಯ ದೇವಾಯ ಧನ್ವಿನೇ ಭಾರ್ಗವಾಯ ಚ ।
ಬಹುರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಯೇ ಮುಂಜವಾಸಸೇ ॥ ೨೬ ॥

ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಚೈವ ಸಹಸ್ರನಯನಾಯ ಚ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ಚೈವ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ ॥ ೨೭ ॥

ಶರಣಂ ಗಚ್ಛ ಕೌಂತೇಯ ವರದಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ।
ಉಮಾಪತಿಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಿಬರ್ಹಣಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಿಮವ್ಯಗ್ರಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಕಪರ್ದಿನಂ ವೃಷಾವರ್ತಂ ವೃಷನಾಭಂ ವೃಷಧ್ವಜಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ವೃಷದರ್ಪಂ ವೃಷಪತಿಂ ವೃಷಶೃಂಗಂ ವೃಷರ್ಷಭಮ್ ।
ವೃಷಾಂಕಂ ವೃಷಭೋದಾರಂ ವೃಷಭಂ ವೃಷಭೇಕ್ಷಣಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ವೃಷಾಯುಧಂ ವೃಷಶರಂ ವೃಷಭೂತಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಮಹೋದರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮನಿವಾಸಿನಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಲೋಕೇಶಂ ವರದಂ ಮುಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿಂ ವರದಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಪಿನಾಕಿನಂ ಖಂಡಪರ್ಶುಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಪತಿಮೀಶ್ವರಮ್ । [ಖಡ್ಗಧರಂ]
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ದೇವಮೀಶಾನಂ ಶರಣ್ಯಂ ಚೀರವಾಸಸಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಸುರೇಶಾಯ ಯಸ್ಯ ವೈಶ್ರವಣಃ ಸಖಾ ।
ಸುವಾಸಸೇ ನಮೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುವ್ರತಾಯ ಸುಧನ್ವಿನೇ ॥ ೩೪ ॥

See Also  Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram In Kannada And English

ಧನುರ್ಧರಾಯ ದೇವಯ ಪ್ರಿಯಧನ್ವಾಯ ಧನ್ವಿನೇ ।
ಧನ್ವಂತರಾಯ ಧನುಷೇ ಧನ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ ೩೫ ॥

ಉಗ್ರಾಯುಧಾಯ ದೇವಯ ನಮಃ ಸುರವರಾಯ ಚ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಬಹುಧನ್ವಿನೇ ॥ ೩೬ ॥

ನಮೋಽಸ್ತು ಸ್ಥಾಣವೇ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಸುಧನ್ವಿನೇ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ಭಗಘ್ನಾಯ ಚ ವೈ ನಮಃ ॥ ೩೭ ॥

ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಮಾತೄಣಾಂ ಪತಯೇ ಚೈವ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩೮ ॥

ಗವಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಅಪಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ ೩೯ ॥

ಪೂಷ್ಣೋ ದಂತವಿನಾಶಾಯ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ವರದಾಯ ಚ ।
ಹರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ ॥ ೪೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ದ್ರೋಣಪರ್ವಣಿ ತ್ರ್ಯಧಿಕದ್ವಿಶತೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಈಶಾನ ಸ್ತುತಿಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Ishana Stuti Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil