Vakratunda Sri Ganesha Stavaraja In Kannada

॥ Vakratunda Sri Ganesha Stavaraja Kannada Lyrics ॥

॥ ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ತವರಾಜಃ ॥
ಅಸ್ಯ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಓಂಕಾರಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಸಂತೋ
ವಾಚಃ ಶ್ರುತೀನಾಮಪಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ।
ಗಜಾನನಂ ದೇವಗಣಾನತಾಂಘ್ರಿಂ
ಭಜೇಽಹಮರ್ಧೇಂದುಕಳಾವತಂಸಮ್ ॥ ೧ ॥

ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಾಣಾಂ
ಸಂಸಾರದಾವಾನಲಭಂಗದಕ್ಷಮ್ ।
ನಿರಂತರಂ ನಿರ್ಗತದಾನತೋಯೈ-
-ಸ್ತಂ ನೌಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಮಂಬುದಾಭಮ್ ॥ ೨ ॥

ಕೃತಾಂಗರಾಗಂ ನವಕುಂಕುಮೇನ
ಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ ಮದಪಂಕಮಗ್ನಮ್ ।
ನಿವಾರಯಂತಂ ನಿಜಕರ್ಣತಾಲೈಃ
ಕೋ ವಿಸ್ಮರೇತ್ಪುತ್ರಮನಂಗಶತ್ರೋಃ ॥ ೩ ॥

ಶಂಭೋರ್ಜಟಾಜೂಟನಿವಾಸಿಗಂಗಾ-
-ಜಲಂ ಸಮಾನೀಯ ಕರಾಂಬುಜೇನ ।
ಲೀಲಾಭಿರಾರಾಚ್ಛಿವಮರ್ಚಯಂತಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಭಜಂತಿ ॥ ೪ ॥

ಕುಮಾರಮುಕ್ತೌ ಪುನರಾತ್ಮಹೇತೋಃ
ಪಯೋಧರೌ ಪರ್ವತರಾಜಪುತ್ರ್ಯಾಃ ।
ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಂತಂ ಕರಶೀಕರೇಣ
ಮೌಗ್ಧ್ಯೇನ ತಂ ನಾಗಮುಖಂ ಭಜಾಮಿ ॥ ೫ ॥

ತ್ವಯಾ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಗಜಾಸ್ಯ ಹಸ್ತಾ-
-ದ್ಯೇ ಶೀಕರಾಃ ಪುಷ್ಕರರಂಧ್ರಮುಕ್ತಾಃ ।
ವ್ಯೋಮಾಂಗಣೇ ತೇ ವಿಚರಂತಿ ತಾರಾಃ
ಕಾಲಾತ್ಮನಾ ಮೌಕ್ತಿಕತುಲ್ಯಭಾಸಃ ॥ ೬ ॥

ಕ್ರೀಡಾರತೇ ವಾರಿನಿಧೌ ಗಜಾಸ್ಯೇ
ವೇಲಾಮತಿಕ್ರಾಮತಿ ವಾರಿಪೂರೇ ।
ಕಲ್ಪಾವಸಾನಂ ಪರಿಚಿಂತ್ಯ ದೇವಾಃ
ಕೈಲಾಸನಾಥಂ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಸ್ತುವಂತಿ ॥ ೭ ॥

ನಾಗಾನನೇ ನಾಗಕೃತೋತ್ತರೀಯೇ
ಕ್ರೀಡಾರತೇ ದೇವಕುಮಾರಸಂಘೈಃ ।
ತ್ವಯಿ ಕ್ಷಣಂ ಕಾಲಗತಿಂ ವಿಹಾಯ
ತೌ ಪ್ರಾಪತುಃ ಕಂದುಕತಾಮಿನೇಂದೂ ॥ ೮ ॥

ಮದೋಲ್ಲಸತ್ಪಂಚಮುಖೈರಜಸ್ರ-
-ಮಧ್ಯಾಪಯಂತಂ ಸಕಲಾಗಮಾರ್ಥಮ್ ।
ದೇವಾನೃಷೀನ್ಭಕ್ತಜನೈಕಮಿತ್ರಂ
ಹೇರಂಬಮರ್ಕಾರುಣಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ॥ ೯ ॥

ಪಾದಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮತಿವಾಮನಾಭ್ಯಾಂ
ಕೃತಾರ್ಥಯಂತಂ ಕೃಪಯಾ ಧರಿತ್ರೀಮ್ ।
ಅಕಾರಣಂ ಕಾರಣಮಾಪ್ತವಾಚಾಂ
ತಂ ನಾಗವಕ್ತ್ರಂ ನ ಜಹಾತಿ ಚೇತಃ ॥ ೧೦ ॥

ಯೇನಾರ್ಪಿತಂ ಸತ್ಯವತೀಸುತಾಯ
ಪುರಾಣಮಾಲಿಖ್ಯ ವಿಷಾಣಕೋಟ್ಯಾ ।
ತಂ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಸ್ತನಯಂ ತಪೋಭಿ-
-ರಾವಾಪ್ಯಮಾನಂದಘನಂ ಭಜಾಮಿ ॥ ೧೧ ॥

ಪದಂ ಶ್ರುತೀನಾಮಪದಂ ಸ್ತುತೀನಾಂ
ಲೀಲಾವತಾರಂ ಪರಮಾತ್ಮಮೂರ್ತೇಃ ।
ನಾಗಾತ್ಮಕೋ ವಾ ಪುರುಷಾತ್ಮಕೋ ವಾ
ತ್ವಭೇದ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಭಜ ವಿಘ್ನರಾಜಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಭಗ್ನರದಂ ತ್ವಭೀಷ್ಟಂ
ಕರೈರ್ದಧಾನಂ ಕರರಂಧ್ರಮುಕ್ತೈಃ ।
ಮುಕ್ತಾಫಲಾಭೈಃ ಪೃಥುಶೀಕರೌಘೈಃ
ಸಿಂಚಂತಮಂಗಂ ಶಿವಯೋರ್ಭಜಾಮಿ ॥ ೧೩ ॥

ಅನೇಕಮೇಕಂ ಗಜಮೇಕದಂತಂ
ಚೈತನ್ಯರೂಪಂ ಜಗದಾದಿಬೀಜಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಯಂ ವೇದವಿತೋ ವದಂತಿ
ತಂ ಶಂಭುಸೂನುಂ ಸತತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೪ ॥

ಸ್ವಾಂಕಸ್ಥಿತಾಯಾ ನಿಜವಲ್ಲಭಾಯಾ
ಮುಖಾಂಬುಜಾಲೋಕನ ಲೋಲನೇತ್ರಮ್ ।
ಸ್ಮೇರಾನನಾಬ್ಜಂ ಮದವೈಭವೇನ
ರುದ್ಧಂ ಭಜೇ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ತಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಯೇ ಪೂರ್ವಮಾರಾಧ್ಯ ಗಜಾನನ ತ್ವಾಂ
ಸರ್ವಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಠಂತಿ ತೇಷಾಮ್ ।
ತ್ವತ್ತೋ ನ ಚಾನ್ಯತ್ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮೇತೈ-
-ಸ್ತದಸ್ತಿ ಚೇತ್ಸರ್ವಮಸತ್ಯಕಲ್ಪಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಂ ಜಗದೀಶಿತಾರಂ
ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ ರವಿಮಂಡಲಸ್ಥಮ್ ।
ಗಜಾನನಂ ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸಂತ-
-ಸ್ತತ್ಕಾಲಯೋಗೈಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧೭ ॥

ವೇದಾಂತಗೀತಂ ಪುರುಷಂ ಭಜೇಽಹ-
-ಮಾತ್ಮಾನಮಾನಂದಘನಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ ।
ಗಜಾನನಂ ಯನ್ಮಹಸಾ ಜನಾನಾಂ
ವಿಘ್ನಾಂಧಕಾರೋ ವಿಲಯಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ ೧೮ ॥

ಶಂಭೋಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಜಟಾಕಲಾಪೇ
ಶಶಾಂಕಖಂಡಂ ನಿಜಪುಷ್ಕರೇಣ ।
ಸ್ವಭಗ್ನದಂತಂ ಪ್ರವಿಚಿಂತ್ಯ ಮೌಗ್ಧ್ಯಾ-
-ದಾಕ್ರಷ್ಟುಕಾಮಃ ಶ್ರಿಯಮಾತನೋತು ॥ ೧೯ ॥

ವಿಘ್ನಾರ್ಗಳಾನಾಂ ವಿನಿಪಾತನಾರ್ಥಂ
ಯಂ ನಾರಿಕೇಳೈಃ ಕದಳೀಫಲಾದ್ಯೈಃ ।
ಪ್ರತಾರಯಂತೇ ಮದವಾರಣಾಸ್ಯಂ
ಪ್ರಭುಂ ಸದಾಽಭೀಷ್ಟಮಹಂ ಭಜೇಯಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಯಜ್ಞೈರನೇಕೈರ್ಬಹುಭಿಸ್ತಪೋಭಿ-
-ರಾರಾಧ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಗಜರಾಜವಕ್ತ್ರಮ್ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾನಯಾ ಯೇ ವಿಧಿವತ್ಸ್ತುವಂತಿ
ತೇ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಲಯಾ ಭವಂತಿ ॥ ೨೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಸ್ತವರಾಜಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Vakratunda Ganesha Stavaraja in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil