Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham In Kannada

Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham Meaning in English:

॥ Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ (ವಂಶಾಖ್ಯಂ) ದುರ್ಗಾ ಕವಚಂ ॥
ಶನೈಶ್ಚರ ಉವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ ।
ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ ।
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶೋ ವೃದ್ಧಿರ್ಹಿ ಜಾಯತೇ ।

ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ಪುತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿರ್ಯತ್ಪಾಠಾದ್ಗರ್ಭರಕ್ಷಾ ಸದಾ ನೃಣಾಮ್ ॥

ವಂಧ್ಯಾಽಪಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಸುತೈರ್ಯುತಾ ।
ಮೃತವತ್ಸಾ ಸಪುತ್ರಾಸ್ಯಾತ್ ಸ್ರವದ್ಗರ್ಭಾ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜಾ ॥

ಅಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಯಸ್ಯ ಧಾರಣಾಚ್ಚ ಸುಖಪ್ರಸೂಃ ।
ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರಿಣೀ ಸ್ಯಾದೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಾವತಃ ।

ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಜಾ ಬಾಧಾ ಯಾ ಬಾಧಾ ಕಲಿದೋಷಜಾ ।
ಗ್ರಹಬಾಧಾ ದೇವಬಾಧಾ ಬಾಧಾ ಶತ್ರುಕೃತಾ ಚ ಯಾ ॥

ಭಸ್ಮೀ ಭವನ್ತಿ ಸರ್ವಾಸ್ತಾಃ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ ।
ಸರ್ವೇ ರೋಗಾಃ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಬಾಲಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೇ ॥

॥ ಅಥ ಕವಚಮ್ ॥
ಪೂರ್ವೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೀ ಚಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಂಬಿಕಾ ಸ್ವಯಮ್ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಶವವಾಹಿನೀ ॥

ವಾರಾಹೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಉತ್ತರೇ ವೈಷ್ಣವೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಐಶಾನ್ಯಾಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ತು ಶಾರದಾ ರಕ್ಷೇದಧೋ ರಕ್ಷತು ಪಾರ್ವತೀ ।
ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ ॥

See Also  Sakalam He Sakhi In Kannada

ಕಂಠಂ ರಕ್ಷತು ಚಾಮುಂಡಾ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷತಾಚ್ಛಿವಾ ।
ಈಶಾನೀ ಚ ಭುಜೌ ರಕ್ಷೇತ್ಕುಕ್ಷಿಂ ನಾಭಿಂ ಚ ಕಾಳಿಕಾ ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಹ್ಯುದರಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕಟಿಂ ಬಸ್ತಿಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಜಯಾ ಜಾನುದ್ವಯಂ ತಥಾ ॥

ಗುಲ್ಫೌ ಪಾದೌ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥

ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ ।
ಪುತ್ರಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರುಷ್ವ ನಃ ॥

॥ ಮೂಲಮಂತ್ರಃ ॥
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀ ರೂಪಾಯೈ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಸಂತಾನಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ವಂಧ್ಯತ್ವಂ ಮೃತವತ್ಸತ್ವಂ ಚ ಹರ ಹರ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ಕುರು ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಬಾಹ್ಯಜಾಂ ಕೃತಾಂ ಅಕೃತಾಂ ಚ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಸರ್ವಗಾತ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗರ್ಭಂ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಂ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಸ್ವಾಹಾ ॥

॥ ಫಲಶೃತಿಃ ॥
ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಂಗಂ ಸಪ್ತವಾರಾಭಿಮಂತ್ರಿತಂ ।
ಋತುಸ್ನಾತ ಜಲಂ ಪೀತ್ವಾ ಭವೇತ್ ಗರ್ಭವತೀ ಧ್ರುವಮ್ ।

ಗರ್ಭಪಾತಭಯೇ ಪೀತ್ವಾ ದೃಢಗರ್ಭಾ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಥ ಮಾರ್ಜಿತಾ ಯಾ ನಿಶಾಗಮೇ ॥

ಸರ್ವಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅನೇನ ಕವಚೇನೇಹ ಗ್ರಂಥಿತಂ ರಕ್ತದೋರಕಮ್ ।

ಕಟಿ ದೇಶೇ ಧಾರಯಂತೀ ಸುಪುತ್ರಸುಖಭಾಗಿನೀ ।
ಅಸೂತಪುತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣಾಂ ಜಯಂತಂ ಯತ್ಪ್ರಭಾವತಃ ॥

See Also  Narayaniyam Sadvimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 26

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಂ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ತದಿದಂ ಸದಾ ।
ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಚೇದಂ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವತಃ ।
ಧಾರಣಾತ್ ಪಠನಾದಸ್ಯ ವಂಶಚ್ಛೇದೋ ನ ಜಾಯತೇ ॥

ಇತಿ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಂ ದುರ್ಗಾ ಕವಚಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Vamsa Vruddhikaram (Vamsakhya) Durga Kavacham in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil