Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika In Kannada

॥ Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika in Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಉತ್ತರಪೀಠಿಕ ॥
॥ ಅಥೋತ್ತರಭಾಗೇ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥

ಇತ್ಯೇತನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಕಥಿತಂ ತೇ ಘಟೋದ್ಭವ ।
ರಹಸ್ಯಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಲಲಿತಾಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ॥ ೧ ॥

ಅನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ಭೂತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸರ್ವಾಪಮೃತ್ಯುಶಮನಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಾಜ್ವರಾರ್ತಿಶಮನಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಇದಂ ವಿಶೇಷಾಚ್ಛ್ರೀದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕಮ್ ॥ ೪ ॥

ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಲಲಿತೋಪ್ರಾಸ್ತಿತತ್ಪರಃ ।
ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ನಾತ್ವಾ ವಿಧಾನೇನ ಸಂಧ್ಯಾಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ ॥ ೫ ॥

ಪೂಜಾಗೃಹಂ ತತೋ ಗತ್ವಾ ಚಕ್ರರಾಜಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ।
ವಿದ್ವಾನ್ ಜಪೇತ್ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ತ್ರಿಶತಂ ಶತಮೇವ ವಾ ॥ ೬ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಪಶ್ಚಾತ್ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃಚ್ಚಾಪಿ ಯ ಏತತ್ಪಠತೇ ಸುಧೀಃ ॥ ೭ ॥

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ ।
ಗಂಗಾದಿಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯಸ್ಸ್ನಾಯಾತ್ಕೋಟಿಜನ್ಮಸು ॥ ೮ ॥

ಕೋಟಿಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಚ ಯಃ ಕುರ್ಯಾದವಿಮುಕ್ತಕೇ ।
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ತು ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಕೋಟಿವಾರಂ ರವಿಗ್ರಹೇ ॥ ೯ ॥

ಕೋಟೀಸ್ಸುವರ್ಣಭಾರಾಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೇಷು ದ್ವಿಜಾತಿಷು ।
ಕೋಟಿಂ ಚ ಹಯಮೇಧಾನಾಮಾಹರೇದ್ಗಾಂಗರೋಧಸಿ ॥ ೧೦ ॥

ಆಚರೇತ್ಕೂಪಕೋಟೀರ್ಯೋ ನಿರ್ಜಲೇ ಮರುಭೂತಲೇ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಸಹಸ್ರಪರಿವತ್ಸರಾನ್ ।
ತತ್ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇತ್ಪುಣ್ಯಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಮ್ನೋಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರೇ ನಾಮೈಕಮಪಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ ೧೩ ॥

ತಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಮಹಾಂತ್ಯಪಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿತ್ಯಕರ್ಮಾನನುಷ್ಠಾನಾನ್ನಿಷಿದ್ಧಕರಣಾದಪಿ ॥ ೧೪ ॥

ಯತ್ಪಾಪಂ ಜಾಯತೇ ಪುಂಸಾಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ ॥ ೧೫ ॥

ಅತ್ರೈಕನಾಮ್ನೋ ಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪಾತಕಾನಾಂ ನಿವರ್ತನೇ ।
ತನ್ನಿವರ್ತ್ಯಮಘಂ ಕರ್ತುಂ ನಾಲಂ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ॥ ೧೬ ॥

ಯಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪಾಪಹಾನಿಮಭೀಪ್ಸತಿ ।
ಸ ಹಿ ಶೀತನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಹಿಮಶೈಲಂ ನಿಷೇವತೇ ॥ ೧೭ ॥

ಭಕ್ತೋ ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಪ್ರೀತಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ ೧೮ ॥

ಅಕೀರ್ತಯನ್ನಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಥಂ ಭಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸಂಕೀರ್ತನಾಶಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಪುಣ್ಯವಾಸರೇ ॥ ೧೯ ॥

ಸಂಕ್ರಾಂತೌ ವಿಷುವೇ ಚೈವ ಸ್ವಜನ್ಮತ್ರಿತಯೇಽಯನೇ ।
ನವಮ್ಯಾಂ ವಾ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ಸಿತಾಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರೇ ॥ ೨೦ ॥

ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೇ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಪಂಚೋಪಚಾರೈಸ್ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವೇರೋಗಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ ॥ ೨೨ ॥

See Also  Bibhishanagita From Sri Ramacharitamanas In Kannada

ಅಯಮಾಯುಷ್ಕರೋ ನಾಮ ಪ್ರಯೋಗಃ ಕಲ್ಪಚೋದಿತಃ ।
ಜ್ವರಾರ್ತಂ ಶಿರಸಿ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್ಪ್ರಶಮಂ ಯಾತಿ ಶಿರೋಬಾಧಾ ಜ್ವರೋಪಿಚ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ವಾ ಭಸ್ಮ ಪಠೇದಿದಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ತದ್ಭಸ್ಮಧಾರಣಾದೇವ ನಶ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಯಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಜಲಂ ಸಮ್ಮಂತ್ರ್ಯ ಕುಂಭಸ್ಥಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರತೋ ಮುನೇ ॥ ೨೫ ॥

ಅಭಿಷಿಂಚೇದ್ಗ್ರಹಗಸ್ತಾನ್ ಗ್ರಹಾ ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್‍ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸುಧಾಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ವಿಷಂ ತಸ್ಯ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ವಂಧ್ಯಾನಾಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಂತ್ರಿತಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ನವನೀತಂ ಪ್ರದದ್ಯಾತ್ತು ಪುತ್ರಲಾಭೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾಶೇನ ಸಂಬದ್ಧಾ ಮಾಕೃಷ್ಟಾಮಂಕುಶೇನ ಚ ॥ ೨೮ ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾಭೀಷ್ಟಾಂಸ್ತ್ರಿಯಂ ರಾತ್ರೌ ಜಪೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಆಯಾತಿ ಸ್ವಸಮೀಪಂ ಸಾ ಯದ್ಯಪ್ಯಂತಃಪುರಂ ಗತಾ ॥ ೨೯ ॥

ರಾಜಾಕರ್ಷಣಕಾಮಶ್ಚೇದ್ರಾಜಾವಸಥದಿಙ್ಮುಖಃ ।
ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದೇತತ್ ಶ್ರೀದೇವೀಧ್ಯಾನತತ್ಪರಃ ॥ ೩೦ ॥

ಸ ರಾಜಾ ಪಾರವಶ್ಯೇನ ತುರಂಗಂ ವಾ ಮತಂಗಜಮ್ ।
ಆರುಹ್ಯಾಯಾತಿ ನಿಕಟಂ ದಾಸವತ್ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಚ ॥ ೩೧ ॥

ತಸ್ಮೈ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಕೋಶಂ ಚ ದದ್ಯಾದೇವ ವಶಂ ಗತಃ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಯಃ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ ೩೨ ॥

ತನ್ಮುಖಾಲೋಕಮಾತ್ರೇಣ ಮುಹ್ಯೇಲ್ಲೋಕತ್ರಯಂ ಮುನೇ ।
ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸಕೃತ್ಪಠತಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ ೩೩ ॥

ತಸ್ಯ ಯೇ ಶತ್ರವಸ್ತೇಷಾಂ ನಿಹಂತಾ ಶರಭೇಶ್ವರಃ ।
ಯೋ ವಾಭಿಚಾರಂ ಕುರುತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕೇ ॥ ೩೪ ॥

ನಿರ್ವರ್ತ್ಯ ತತ್ಕ್ರಿಯಾ ಹನ್ಯಾತ್ ತಂ ವೈ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಸ್ಸ್ವಯಮ್ ।
ಯೇ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಂತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಮ್ ॥ ೩೫ ॥

ತಾನಂಧಾನ್ಕುರುತೇ ಕ್ಷಿಪಂ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಃ ।
ಧನಂ ಯೋ ಹರತೇ ಚೋರೈರ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಃ ॥ ೩೬ ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೋ ನಿಹಂತಿ ತಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಸು ಕುರುತೇ ವಾದಂ ಯೋ ವಿದ್ವಾನ್ನಾಮಜಾಪಿನಾ ॥ ೩೭ ॥

ತಸ್ಯ ವಾಕ್ ಸ್ತಂಭನಂ ಸದ್ಯಃ ಕರೋತಿ ನಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಯೋ ರಾಜಾ ಕುರುತೇ ವೈರಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಜಾಪಿನಾ ॥ ೩೮ ॥

ಚತುರಂಗಬಲಂ ತಸ್ಯ ದಂಡಿನೀ ಸಂಹಾರೇತ್ಸ್ವಯಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಷಣ್ಮಾಸಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ ೩೯ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾಂಚಲ್ಯರಹಿತಾ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ತದ್ಗೃಹೇ ।
ಮಾಸಮೇಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ ೪೦ ॥

ಭಾರತೀ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರರಂಗೇ ನೃತ್ಯತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಯಸ್ತ್ವೇಕವಾರಂ ಪಠತಿ ಪಕ್ಷಮಾತ್ರಮತಂದ್ರಿತಃ ॥ ೪೧ ॥

ಮುಹ್ಯಂತಿ ಕಾಮವಶಗಾ ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ವೀಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಯಃ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ ॥ ೪೨ ॥

ತದ್ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ ।
ಯೋ ವೇತ್ತಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ದ್ವಿಜನ್ಮನೇ ॥ ೪೩ ॥

ಅನ್ನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ನಾನ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತು ಕದಾಚನ ।
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಸ್ಸಮರ್ಚತಿ ॥ ೪೪ ॥

See Also  Sri Guru Gita (Truteeya Adhyaya) In Kannada

ಯಃ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ತಂ ಸತ್ಪಾತ್ರಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಃ ।
ತಸ್ಮೈ ದೇಯಂ ವಿಶೇಷೇಣ ಶ್ರೀದೇವೀಪ್ರೀತಿಮಿಚ್ಛತಾ ॥ ೪೫ ॥

ನ ಕೀರ್ತಯತಿ ನಾಮಾನಿ ಮಂತ್ರರಾಜಂ ನ ವೇತ್ತಿ ಯಃ ।
ಪಶುತುಲ್ಯಸ್ಸವಿಜ್ಞೇಯಸ್ತಸ್ಮೈ ದತ್ತಂ ನಿರರ್ಥಕಮ್ ॥ ೪೬ ॥

ಪರೀಕ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಿದುಷಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾದ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜಸದೃಶೋ ಯಥಾ ಮಂತ್ರೋ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೪೭ ॥

ದೇವತಾ ಲಲಿತಾತುಲ್ಯಾ ಯಥಾ ನಾಸ್ತಿ ಘಟೋದ್ಭವ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರತುಲ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ೪೮ ॥

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಪುಸ್ತಕೇ ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸಮರ್ಚಯೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಯತಿ ಸುಂದರೀ ॥ ೪೯ ॥

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ ।
ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೫೦ ॥

ತಸ್ಮಾದುಪಾಸಕೋ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ್ತಯೇದಿದಮಾದರಾತ್ ।
ಏಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರೈಸ್ತು ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯೋಽರ್ಚಯೇತ್ಸಕೃತ್ ॥ ೫೧ ॥

ಪದ್ಮೈರ್ವಾ ತುಲಸೀಪುಷ್ಪೈಃ ಕಲ್ಹಾರೈರ್ವಾ ಕದಂಬಕೈಃ ।
ಚಂಪಕೈರ್ಜಾತಿಕುಸುಮೈರ್ಮಲ್ಲಿಕಾಕರವೀರಕೈಃ ॥ ೫೨ ॥

ಉತ್ಪಲೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರ್ವಾ ಕುಂದಕೇಸರಪಾಟಲೈಃ ।
ಅನ್ಯೈಸ್ಸುಗಂಧಿಕುಸುಮೈಃ ಕೇತಕೀಮಾಧವೀಮುಖೈಃ ॥ ೫೩ ॥

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸಾ ವೇತ್ತಿ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಸ್ವಚಕ್ರಾರ್ಚನಜಂ ಫಲಮ್ ॥ ೫೪ ॥

ಅನ್ಯೇ ಕಥಂ ವಿಜಾನೀಯುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ಸ್ವಲ್ಪಮೇಧಸಃ ।
ಪ್ರತಿಮಾಸಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮೇಭೀರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ ೫೫ ॥

ರಾತ್ರೌ ಯಶ್ಚಕ್ರರಾಜಸ್ಥಾಮರ್ಚಯೇತ್ಪರದೇವತಾಮ್ ।
ಸ ಏವ ಲಲಿತಾರೂಪಸ್ತದ್ರೂಪಾ ಲಲಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೫೬ ॥

ನೈತಯೋರ್ವಿದ್ಯತೇ ಭೇದೋ ಭೇದಕೃತ್ಪಾಪಕೃದ್ಭವೇತ್ ।
ಮಹಾನವಮ್ಯಾಂ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರೀದೇವೀಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಗಾಮ್ ॥ ೫೭ ॥

ಅರ್ಚಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಸ್ತಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರೇಸ್ಥಿತಾ ।
ಯಸ್ತು ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ ೫೮ ॥

ಚಕ್ರರಾಜೇ ಮಹಾದೇವೀಂ ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ಶೃಣು ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ಯೇಹ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ ॥ ೫೯ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೋ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ ।
ಅಂತೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಸ್ಸಾಯುಜ್ಯಮತಿದುರ್ಲಭಮ್ ॥ ೬೦ ॥

ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಂ ಶಿವಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಯಸ್ಸಹಸ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಮೇಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ ೬೧ ॥

ಸಮರ್ಚ್ಯ ಭೋಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಾಯಸಾಪೂಪಷಡ್ರಸೈಃ ।
ತಸ್ಮೈ ಪ್ರೀಣಾತಿ ಲಲಿತಾ ಸ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ ೬೨ ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ವಸ್ತು ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೬೩ ॥

ಸ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಾಪ್ನೋತಿ ಯೇನ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ।
ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಶೋಽರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಯಶಃ ॥ ೬೪ ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ವಿದ್ಯಾಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುನೇ ॥ ೬೫ ॥

ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ತಸ್ಮಾದ್ಭೋಗಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಭಿರ್ನರೈಃ ।
ಚತುರಾಶ್ರಮನಿಷ್ಠೈಶ್ಚ ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ಸದಾ ॥ ೬೬ ॥

ಸ್ವಧರ್ಮಸಮನುಷ್ಠಾನವೈಕಲ್ಯಪರಿಪೂರ್ತಯೇ ।
ಕಲೌ ಪಾಪೈಕಬಹುಳೇ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವರ್ಜಿತೇ ॥ ೬೭ ॥

ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನೄಣಾಂ ನಾನ್ಯತ್ಪರಾಯಣಮ್ ।
ಲೌಕಿಕಾದ್ವಚನಾನ್ಮುಖ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಮ್ ॥ ೬೮ ॥

See Also  Sri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan In Kannada

ವಿಷ್ಣುನಾಮಾಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ಶಿವನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶಿವನಾಮಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ದೇವ್ಯಾನಾಮೈಕಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೬೯ ॥

ದೇವೀನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕೋಟಿಶಸ್ಸಂತಿ ಕುಂಭಜ ।
ತೇಷು ಮುಖ್ಯಂ ದಶವಿಧಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥ ೭೦ ॥

ಗಂಗಾ ಭವಾನೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಕಾಳೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಬಾಲಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಲಲಿತಾ ದಶ ॥ ೭೧ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಮುಖ್ಯಂ ದಶಸು ತೇಷ್ವಪಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಕಲಿದೋಷನಿವೃತ್ತಯೇ ॥ ೭೨ ॥

ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಾತೃನಾಮೇತಿ ನ ಜಾನಂತಿ ವಿಮೋಹಿತಾಃ ।
ವಿಷ್ಣುನಾಮಪರಾಃ ಕೇಚಿಚ್ಛಿವನಾಮಪರಾಃ ಪರೇ ॥ ೭೩ ॥

ನ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಲೋಕೇಷು ಲಲಿತಾನಾಮತತ್ಪರಃ ।
ಯೇನಾನ್ಯದೇವತಾನಾಮ ಕೀರ್ತಿತಂ ಜನ್ಮಕೋಟಿಷು ॥ ೭೪ ॥

ತಸ್ಯೈವ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀದೇವೀನಾಮಕೀರ್ತನೇ ।
ಚರಮೇ ಜನ್ಮನಿ ಯಥಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕೋ ಭವೇತ್ ॥ ೭೫ ॥

ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಶ್ಚ ತಥಾ ಚರಮಜನ್ಮನಿ ।
ಯಥೈವ ವಿರಳಾ ಲೋಕೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜವೇದಿನಃ ॥ ೭೬ ॥

ತಥೈವ ವಿರಳಾ ಗುಹ್ಯಾ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಾಃ ।
ಮಂತ್ರರಾಜಜಪಶ್ಚೈವ ಚಕ್ರರಾಜಾರ್ಚನಂ ತಥಾ ॥ ೭೭ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಪಾಠಶ್ಚ ನಾಲ್ಪಸ್ಯ ತಪಸಃ ಫಲಮ್ ।
ಅಪಠನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಪ್ರೀಣಯೇದ್ಯೋ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ ೭೮ ॥

ಸ ಚಕ್ಷುಷಾ ವಿನಾ ರೂಪಂ ಪಶ್ಯೇದೇವ ವಿಮೂಢಧೀಃ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಸ್ಸಿದ್ಧಿಕಾಮುಕಃ ॥ ೭೯ ॥

ಸ ಭೋಜನಂ ವಿನಾ ನೂನಂ ಕ್ಷುನ್ನಿವೃತ್ತಿಮಭೀಪ್ಸತಿ ।
ಯೋ ಭಕ್ತೋ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯಾಸ್ಸ ನಿತ್ಯಂ ಕೀರ್ತಯೇ ದಿದಮ್ ॥ ೮೦ ॥

ನಾನ್ಯಥಾ ಪ್ರೀಯತೇ ದೇವೀ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ।
ತಸ್ಮಾದ್ರಹಸ್ಯನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀಮಾತುಃ ಪ್ರೀತಯೇ ಪಠೇತ್ ॥ ೮೧ ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ನಾವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ॥ ೮೨ ॥

ಯಥೈವ ಗೋಪ್ಯಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ಗೋಪ್ಯಾಮಿದಂ ಮುನೇ ।
ಪಶುತುಲ್ಯೇಷು ನ ಬ್ರೂಯಾಜ್ಜನೇಷು ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೮೩ ॥

ಯೋ ವಾ ದದಾತಿ ಮೂಢಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಹಿತಾಯ ಚ ।
ತಸ್ಮೈ ಕುಪ್ಯಂತಿ ಯೋಗಿನ್ಯಸ್ಸೋನರ್ಥಸ್ಸುಮಹಾನ್‍ ಸ್ಮೃತಃ ॥ ೮೪ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಗೋಪಯೇದಿದಮ್ ।
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಮಯಾ ನೋಕ್ತಂ ತವಾಪಿ ಕಲಶೋದ್ಭವ ॥ ೮೫ ॥

ಲಲಿತಾಪ್ರೇರಣೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಕೀರ್ತಯತ್ವಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ವಾ ಕುಂಭಯೋನೇ ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೮೬ ॥

ತೇನ ತುಷ್ಟಾ ಮಹಾದೇವೀ ತವಾಭೀಷ್ಟಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವೋ ಧ್ಯಾತ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ ॥ ೮೭ ॥

ಆನಂದಮಗ್ನಹೃದಯಸ್ಸದ್ಯಃ ಪುಲಕಿತೋಽಭವತ್ ।

। ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಸಾಹಸ್ರಫಲನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ
ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರಹಸ್ಯನಾಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics Sanskrit » English » Telugu » Tamil