Vividha Gayatri Mantra In Kannada

॥ Vividha Gayatri Mantra Kannada Lyrics ॥

॥ ವಿವಿಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳು ॥
ವಿವಿಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಗಳು

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 1 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 2 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಚಕ್ರತು॒ಣ್ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನನ್ದಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 3 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾಸೇ॒ನಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 4 ॥

ತತ್ಪುರು॑ಷಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸುವರ್ಣಪ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗರುಡಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 5 ॥

ವೇ॒ದಾ॒ತ್ಮ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಹಿರಣ್ಯಗ॒ರ್ಭಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 6 ॥

ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 7 ॥

ವ॒ಜ್ರ॒ನ॒ಖಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ತೀಕ್ಷ್ಣದ॒ಗ್ಮ್ಷ್ಟ್ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ನಾರಸಿಗ್ಂಹಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 8 ॥

ಭಾ॒ಸ್ಕ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹದ್ದ್ಯುತಿಕ॒ರಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 9 ॥

ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಲಾಲೀ॒ಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 10 ॥

ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 11 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕಮಣ್ಡಲುಧರಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 12 ॥

ಆದಿತ್ಯಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಭಾನುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 13 ॥

ಪಾವಕಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 14 ॥

See Also  Tyagaraja Keerthanas Gandhamu Puyaruga Stotrams In Kannada

ಮಹಾಶೂಲಿನ್ಯೈ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಭಗವತೀ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 15 ॥

ಸುಭಗಾಯೈ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕಮಲಮಾಲಿನ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಗೌರೀ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 16 ॥

ನವಕುಲಾಯ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷದನ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಸರ್ಪಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 17 ॥

ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 18 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Vividha Gayatri Mantra in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil