Yathiraja Vimsathi In Kannada

॥ Yathiraja Vimsathi Kannada Lyrics ॥

॥ ಯತಿರಾಜವಿಂಶತಿಃ ॥
ಯಃ ಸ್ತುತಿಂ ಯತಿಪತಿಪ್ರಸಾದನೀಂ
ವ್ಯಾಜಹಾರ ಯತಿರಾಜವಿಂಶತಿಮ್ ।
ತಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನಚಾತಕಾಂಬುದಂ
ನೌಮಿ ಸೌಮ್ಯವರಯೋಗಿಪುಂಗವಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮಾಧವಾಂಘ್ರಿ ಜಲಜದ್ವಯನಿತ್ಯಸೇವಾ
ಪ್ರೇಮಾವಿಲಾಶಯಪರಾಂಕುಶಪಾದಭಕ್ತಮ್ ।
ಕಾಮಾದಿದೋಷಹರಮಾತ್ಮ ಪದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ರಾಮಾನುಜಂ ಯತಿಪತಿಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಚರಣಾಂಬುಜರಾಜಹಂಸಂ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಾಂಕುಶಪದಾಂಬುಜಭೃಂಗರಾಜಮ್ ।
ಶ್ರೀಭಟ್ಟನಾಥಪರಕಾಲಮುಖಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಚಿಹ್ನಶರಣಂ ಯತಿರಾಜಮೀಡೇ ॥ ೨ ॥

ವಾಚಾ ಯತೀನ್ದ್ರ ಮನಸಾ ವಪುಷಾ ಚ ಯುಷ್ಮತ್
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಭಜತಾಂ ಗುರೂಣಾಮ್ ।
ಕೂರಾಧಿನಾಥಕುರು ಕೇಶಮುಖಾದ್ಯಪುಂಸಾಂ
ಪಾದಾನುಚಿನ್ತನಪರಃ ಸತತಂ ಭವೇಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ನಿತ್ಯಂ ಯತೀಂದ್ರ ತವ ದಿವ್ಯವಪುಃ ಸ್ಮೃತೌ ಮೇ
ಸಕ್ತಂ ಮನೋ ಭವತು ವಾಗ್ಗುಣಕೀರ್ತನೇಽಸೌ ।
ಕೃತ್ಯಂ ಚ ದಾಸ್ಯಕರಣೇತು ಕರದ್ವಯಸ್ಯ
ವೃತ್ತ್ಯನ್ತರೇಽಸ್ತು ವಿಮುಖಂ ಕರಣತ್ರಯಂ ಚ ॥ ೪ ॥

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಖ್ಯಮನುರಾಜಪದತ್ರಯಾರ್ಥ
ನಿಷ್ಠಾಂ ಮಮಾತ್ರ ವಿತರಾದ್ಯ ಯತೀಂದ್ರನಾಥ ।
ಶಿಷ್ಟಾಗ್ರಗಣ್ಯಜನಸೇವ್ಯಭವತ್ಪದಾಬ್ಜೇ
ಹೃಷ್ಟಾಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಮನುಭೂಯ ಮಮಾಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಃ ॥ ೫ ॥

ಅಲ್ಪಾಽಪಿ ಮೇ ನ ಭವದೀಯಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಿಃ
ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗರುಚಿರನ್ವಹಮೇಧತೇ ಹಾ ।
ಮತ್ಪಾಪಮೇವ ಹಿ ನಿದಾನಮಮುಷ್ಯ ನಾನ್ಯತ್
ತದ್ವಾರಯಾರ್ಯ ಯತಿರಾಜ ದಯೈಕಸಿಂಧೋ ॥ ೬ ॥

ವೃತ್ತ್ಯಾ ಪಶುರ್ನರವಪುಸ್ತ್ವಹಮೀದೃಶೋಽಪಿ
ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಸಿದ್ಧನಿಖಿಲಾತ್ಮ ಗುಣಾಶ್ರಯೋಽಯಮ್ ।
ಇತ್ಯಾದರೇಣ ಕೃತಿನೋಽಪಿ ಮಿಥಃ ಪ್ರವಕ್ತುಂ
ಅದ್ಯಾಪಿ ವಂಚನಪರೋಽತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ವರ್ತೇ ॥ ೭ ॥

ದುಃಖಾವಹೋಽಹಮನಿಶಂ ತವ ದುಷ್ಟಚೇಷ್ಟಃ
ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗನಿರತಃ ಶರಣಾಗತಾಖ್ಯಃ ।
ತ್ವತ್ಪಾದಭಕ್ತ ಇವ ಶಿಷ್ಟಜನೌಘಮಧ್ಯೇ
ಮಿಥ್ಯಾ ಚರಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ ॥ ೮ ॥

ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಹಂ ಪರಿಭವಾಮಿ ಗುರುಂ ಚ ಮಂತ್ರಂ
ತದ್ದೇವತಾಮಪಿ ನ ಕಿಂಚಿದಹೋ ಬಿಭೇಮಿ ।
ಇತ್ಥಂ ಶಠೋಽಪ್ಯಶಠವದ್ಭವದೀಯಸಂಘೇ
ಹೃಷ್ಟಶ್ಚರಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ ॥ ೯ ॥

See Also  Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi In Kannada And English

ಹಾ ಹನ್ತ ಹನ್ತ ಮನಸಾ ಕ್ರಿಯಯಾ ಚ ವಾಚಾ
ಯೋಽಹಂ ಚರಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರಿವಿಧಾಪಚಾರಾನ್ ।
ಸೋಽಹಂ ತವಾಪ್ರಿಯಕರಃ ಪ್ರಿಯಕೃದ್ವದೇವ
ಕಾಲಂ ನಯಾಮಿ ಯತಿರಾಜ ತತೋಽಸ್ಮಿಮೂರ್ಖಃ ॥ ೧೦ ॥

ಪಾಪೇ ಕೃತೇ ಯದಿ ಭವನ್ತಿಭಯಾನುತಾಪ
ಲಜ್ಜಾಃ ಪುನಃ ಕರಣಮಸ್ಯ ಕಥಂ ಘಟೇತ ।
ಮೋಹೇನ ಮೇ ನ ಭವತೀಹ ಭಯಾದಿಲೇಶಃ
ತಸ್ಮಾತ್ಪುನಃ ಪುನರಘಂ ಯತಿರಾಜ ಕುರ್ವೇ ॥ ೧೧ ॥

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃ ಸಕಲವಸ್ತುಷು ಸನ್ತಮೀಶಂ
ಅನ್ಧಃ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಮಿವಾಹಮವೀಕ್ಷಮಾಣಃ ।
ಕಂದರ್ಪವಶ್ಯಹೃದಯಃ ಸತತಂ ಭವಾಮಿ
ಹನ್ತ ತ್ವದಗ್ರಗಮನಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ನಾರ್ಹಃ ॥ ೧೨ ॥

ತಾಪತ್ರಯೀಜನಿತದುಃಖನಿಪಾತಿನೋಽಪಿ
ದೇಹಸ್ಥಿತೌ ಮಮ ರುಚಿಸ್ತು ನ ತನ್ನಿವೃತ್ತೌ ।
ಏತಸ್ಯ ಕಾರಣಮಹೋ ಮಮ ಪಾಪಮೇವ
ನಾಥ ತ್ವಮೇವ ಹರ ತದ್ಯತಿರಾಜ ಶೀಘ್ರಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಮಹಾಗುಣದೇಶಿಕಾಗ್ರ್ಯ
ಕೂರಾಧಿನಾಥಕಥಿತಾಖಿಲನೈಚ್ಯಪಾತ್ರಮ್ ।
ಏಷೋಽಹಮೇವ ನ ಪುನರ್ಜಗತೀದೃಶಸ್ತತ್
ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯ ಕರುಣೈವ ತು ಮದ್ಗತಿಸ್ತೇ ॥ ೧೪ ॥

ಶುದ್ಧಾತ್ಮಯಾಮುನಗುರೂತ್ತಮಕೂರನಾಥ
ಭಟ್ಟಾಖ್ಯದೇಶಿಕವರೋಕ್ತಸಮಸ್ತನೈಚ್ಯಮ್ ।
ಅದ್ಯಾಸ್ತ್ಯಸಂಕುಚಿತಮೇವ ಮಯೀಹ ಲೋಕೇ
ತಸ್ಮಾದ್ಯತೀಂದ್ರ ಕರುಣೈವ ತು ಮದ್ಗತಿಸ್ತೇ ॥ ೧೫ ॥

ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗವಿಷಯಾ ರುಚಿರಸ್ಮದೀಯಾ
ನಷ್ಟಾ ಭವತ್ವಿಹ ಭವದ್ದಯಯಾ ಯತೀಂದ್ರ
ತ್ವದ್ದಾಸದಾಸಗಣನಾಚರಮಾವಧೌ ಯಃ
ತದ್ದಾಸತೈಕರಸತಾಽವಿರತಾ ಮಮಾಸ್ತು ॥ ೧೬ ॥

ಶ್ರುತ್ಯಗ್ರವೇದ್ಯನಿಜದಿವ್ಯಗುಣಸ್ವರೂಪಃ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಮುಪಗತಸ್ತ್ವಿಹ ರಂಗರಾಜಃ ।
ವಶ್ಯಃ ಸದಾ ಭವತಿ ತೇ ಯತಿರಾಜ ತಸ್ಮಾತ್
ಶಕ್ತಃ ಸ್ವಕೀಯಜನಪಾಪವಿಮೋಚನೇ ತ್ವಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಕಾಲತ್ರಯೇಽಪಿ ಕರಣತ್ರಯನಿರ್ಮಿತಾತಿ
ಪಾಪಕ್ರಿಯಸ್ಯ ಶರಣಂ ಭಗವತ್‍ಕ್ಷಮೈವ ।
ಸಾ ಚ ತ್ವಯೈವ ಕಮಲಾರಮಣೇಽರ್ಥಿತಾ ಯತ್
ಕ್ಷೇಮಃ ಸ ಏವಹಿ ಯತೀಂದ್ರ ಭವಚ್ಛ್ರಿತಾನಾಮ್ ॥ ೧೮ ॥

See Also  Ashtadasa Shakti Peetha Stotram In Kannada – Devi Stotram

ಶ್ರೀಮನ್ ಯತೀಂದ್ರ ತವ ದಿವ್ಯಪದಾಬ್ಜಸೇವಾಂ
ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಕರುಣಾಪರಿಣಾಮ ದತ್ತಾಮ್ ।
ತಾ ಮನ್ವಹಂ ಮಮ ವಿವರ್ಧಯ ನಾಥ ತಸ್ಯಾಃ
ಕಾಮಂ ವಿರುದ್ಧಮಖಿಲಂ ಚ ನಿವರ್ತಯ ತ್ವಮ್ ॥ ೧೯ ॥

ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಯದಿದಮದ್ಯ ತು ಮಾಮಕೀನಂ
ಅಂಗೀಕುರುಷ್ವ ಯತಿರಾಜ ದಯಾಂಬುರಾಶೇ
ಅಜ್ಞೋಯಮಾತ್ಮಗುಣಲೇಶ ವಿವರ್ಜಿತಶ್ಚ
ತಸ್ಮಾದನನ್ಯಶರಣೋ ಭವತೀತಿ ಮತ್ವಾ ॥ ೨೦ ॥

ಇತಿ ಯತಿಕುಲಧುರ್ಯ ಮೇಧಮಾನೈಃ
ಶ್ರುತಿಮಧುರೈರುದಿತೈಃ ಪ್ರಹರ್ಷಯನ್ತಮ್ ।
ವರವರಮುನಿಮೇವ ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ
ಮತಿ ರಿಯಮೇತಿ ನಿರತ್ಯಯಂ ಪ್ರಸಾದಮ್ ॥ ೨೧ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Yathiraja Vimsathi in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil