Yathiraja Vimsathi In Tamil

॥ Yathiraja Vimsathi Tamil Lyrics ॥

॥ யதிராஜவிம்ஶதி꞉ ॥
ய꞉ ஸ்துதிம் யதிபதிப்ரஸாத³னீம்
வ்யாஜஹார யதிராஜவிம்ஶதிம் ।
தம் ப்ரபன்ன ஜனசாதகாம்பு³த³ம்
நௌமி ஸௌம்யவரயோகி³புங்க³வம் ॥

ஶ்ரீமாத⁴வாங்க்⁴ரி ஜலஜத்³வயனித்யஸேவா
ப்ரேமாவிலாஶயபராங்குஶபாத³ப⁴க்தம் ।
காமாதி³தோ³ஷஹரமாத்ம பதா³ஶ்ரிதானாம்
ராமானுஜம் யதிபதிம் ப்ரணமாமி மூர்த்⁴னா ॥ 1 ॥

ஶ்ரீரங்க³ராஜசரணாம்பு³ஜராஜஹம்ஸம்
ஶ்ரீமத்பராங்குஶபதா³ம்பு³ஜப்⁴ருங்க³ராஜம் ।
ஶ்ரீப⁴ட்டனாத²பரகாலமுகா²ப்³ஜமித்ரம்
ஶ்ரீவத்ஸசிஹ்னஶரணம் யதிராஜமீடே³ ॥ 2 ॥

வாசா யதீந்த்³ர மனஸா வபுஷா ச யுஷ்மத்
பாதா³ரவிந்த³யுக³ளம் ப⁴ஜதாம் கு³ரூணாம் ।
கூராதி⁴னாத²குரு கேஶமுகா²த்³யபும்ஸாம்
பாதா³னுசிந்தனபர꞉ ஸததம் ப⁴வேயம் ॥ 3 ॥

நித்யம் யதீந்த்³ர தவ தி³வ்யவபு꞉ ஸ்ம்ருதௌ மே
ஸக்தம் மனோ ப⁴வது வாக்³கு³ணகீர்தனே(அ)ஸௌ ।
க்ருத்யம் ச தா³ஸ்யகரணேது கரத்³வயஸ்ய
வ்ருத்த்யந்தரே(அ)ஸ்து விமுக²ம் கரணத்ரயம் ச ॥ 4 ॥

அஷ்டாக்ஷராக்²யமனுராஜபத³த்ரயார்த²
நிஷ்டா²ம் மமாத்ர விதராத்³ய யதீந்த்³ரனாத² ।
ஶிஷ்டாக்³ரக³ண்யஜனஸேவ்யப⁴வத்பதா³ப்³ஜே
ஹ்ருஷ்டா(அ)ஸ்து நித்யமனுபூ⁴ய மமாஸ்ய பு³த்³தி⁴꞉ ॥ 5 ॥

அல்பா(அ)பி மே ந ப⁴வதீ³யபதா³ப்³ஜப⁴க்தி꞉
ஶப்³தா³தி³போ⁴க³ருசிரன்வஹமேத⁴தே ஹா ।
மத்பாபமேவ ஹி நிதா³னமமுஷ்ய நான்யத்
தத்³வாரயார்ய யதிராஜ த³யைகஸிந்தோ⁴ ॥ 6 ॥

வ்ருத்த்யா பஶுர்னரவபுஸ்த்வஹமீத்³ருஶோ(அ)பி
ஶ்ருத்யாதி³ஸித்³த⁴னிகி²லாத்ம கு³ணாஶ்ரயோ(அ)யம் ।
இத்யாத³ரேண க்ருதினோ(அ)பி மித²꞉ ப்ரவக்தும்
அத்³யாபி வஞ்சனபரோ(அ)த்ர யதீந்த்³ர வர்தே ॥ 7 ॥

து³꞉கா²வஹோ(அ)ஹமனிஶம் தவ து³ஷ்டசேஷ்ட꞉
ஶப்³தா³தி³போ⁴க³னிரத꞉ ஶரணாக³தாக்²ய꞉ ।
த்வத்பாத³ப⁴க்த இவ ஶிஷ்டஜனௌக⁴மத்⁴யே
மித்²யா சராமி யதிராஜ ததோ(அ)ஸ்மிமூர்க²꞉ ॥ 8 ॥

நித்யம் த்வஹம் பரிப⁴வாமி கு³ரும் ச மந்த்ரம்
தத்³தே³வதாமபி ந கிஞ்சித³ஹோ பி³பே⁴மி ।
இத்த²ம் ஶடோ²(அ)ப்யஶட²வத்³ப⁴வதீ³யஸங்கே⁴
ஹ்ருஷ்டஶ்சராமி யதிராஜ ததோ(அ)ஸ்மிமூர்க²꞉ ॥ 9 ॥

See Also  Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

ஹா ஹந்த ஹந்த மனஸா க்ரியயா ச வாசா
யோ(அ)ஹம் சராமி ஸததம் த்ரிவிதா⁴பசாரான் ।
ஸோ(அ)ஹம் தவாப்ரியகர꞉ ப்ரியக்ருத்³வதே³வ
காலம் நயாமி யதிராஜ ததோ(அ)ஸ்மிமூர்க²꞉ ॥ 10 ॥

பாபே க்ருதே யதி³ ப⁴வந்திப⁴யானுதாப
லஜ்ஜா꞉ புன꞉ கரணமஸ்ய கத²ம் க⁴டேத ।
மோஹேன மே ந ப⁴வதீஹ ப⁴யாதி³லேஶ꞉
தஸ்மாத்புன꞉ புனரக⁴ம் யதிராஜ குர்வே ॥ 11 ॥

அந்தர்ப³ஹி꞉ ஸகலவஸ்துஷு ஸந்தமீஶம்
அந்த⁴꞉ புர꞉ ஸ்தி²தமிவாஹமவீக்ஷமாண꞉ ।
கந்த³ர்பவஶ்யஹ்ருத³ய꞉ ஸததம் ப⁴வாமி
ஹந்த த்வத³க்³ரக³மனஸ்ய யதீந்த்³ர நார்ஹ꞉ ॥ 12 ॥

தாபத்ரயீஜனிதது³꞉க²னிபாதினோ(அ)பி
தே³ஹஸ்தி²தௌ மம ருசிஸ்து ந தன்னிவ்ருத்தௌ ।
ஏதஸ்ய காரணமஹோ மம பாபமேவ
நாத² த்வமேவ ஹர தத்³யதிராஜ ஶீக்⁴ரம் ॥ 13 ॥

வாசாமகோ³சரமஹாகு³ணதே³ஶிகாக்³ர்ய
கூராதி⁴னாத²கதி²தாகி²லனைச்யபாத்ரம் ।
ஏஷோ(அ)ஹமேவ ந புனர்ஜக³தீத்³ருஶஸ்தத்
ராமானுஜார்ய கருணைவ து மத்³க³திஸ்தே ॥ 14 ॥

ஶுத்³தா⁴த்மயாமுனகு³ரூத்தமகூரனாத²
ப⁴ட்டாக்²யதே³ஶிகவரோக்தஸமஸ்தனைச்யம் ।
அத்³யாஸ்த்யஸங்குசிதமேவ மயீஹ லோகே
தஸ்மாத்³யதீந்த்³ர கருணைவ து மத்³க³திஸ்தே ॥ 15 ॥

ஶப்³தா³தி³போ⁴க³விஷயா ருசிரஸ்மதீ³யா
நஷ்டா ப⁴வத்விஹ ப⁴வத்³த³யயா யதீந்த்³ர
த்வத்³தா³ஸதா³ஸக³ணனாசரமாவதௌ⁴ ய꞉
தத்³தா³ஸதைகரஸதா(அ)விரதா மமாஸ்து ॥ 16 ॥

ஶ்ருத்யக்³ரவேத்³யனிஜதி³வ்யகு³ணஸ்வரூப꞉
ப்ரத்யக்ஷதாமுபக³தஸ்த்விஹ ரங்க³ராஜ꞉ ।
வஶ்ய꞉ ஸதா³ ப⁴வதி தே யதிராஜ தஸ்மாத்
ஶக்த꞉ ஸ்வகீயஜனபாபவிமோசனே த்வம் ॥ 17 ॥

காலத்ரயே(அ)பி கரணத்ரயனிர்மிதாதி
பாபக்ரியஸ்ய ஶரணம் ப⁴க³வத்க்ஷமைவ ।
ஸா ச த்வயைவ கமலாரமணே(அ)ர்தி²தா யத்
க்ஷேம꞉ ஸ ஏவஹி யதீந்த்³ர ப⁴வச்ச்²ரிதானாம் ॥ 18 ॥

See Also  Nelamoodu Sobhanaalu In Telugu

ஶ்ரீமன் யதீந்த்³ர தவ தி³வ்யபதா³ப்³ஜஸேவாம்
ஶ்ரீஶைலனாத²கருணாபரிணாம த³த்தாம் ।
தா மன்வஹம் மம விவர்த⁴ய நாத² தஸ்யா꞉
காமம் விருத்³த⁴மகி²லம் ச நிவர்தய த்வம் ॥ 19 ॥

விஜ்ஞாபனம் யதி³த³மத்³ய து மாமகீனம்
அங்கீ³குருஷ்வ யதிராஜ த³யாம்பு³ராஶே
அஜ்ஞோயமாத்மகு³ணலேஶ விவர்ஜிதஶ்ச
தஸ்மாத³னந்யஶரணோ ப⁴வதீதி மத்வா ॥ 20 ॥

இதி யதிகுலது⁴ர்ய மேத⁴மானை꞉
ஶ்ருதிமது⁴ரைருதி³தை꞉ ப்ரஹர்ஷயந்தம் ।
வரவரமுனிமேவ சிந்தயந்தீ
மதி ரியமேதி நிரத்யயம் ப்ரஸாத³ம் ॥ 21 ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Yathiraja Vimsathi in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil