1000 Names Of Sri Dakshinamurthy – Sahasranamavali 1 Stotram In Kannada

॥ Dakshinamurti Sahasranamavali 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥ 
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಯಾಲವೇ । ದೀನವಲ್ಲಭಾಯ ।
ದೀನಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ದೀನನಾಥಾಯ । ದೀನಬನ್ಧವೇ । ದಯಾಪರಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಾಯ ।
ಅದೀನಾಯ । ದೀರ್ಘಾಯ । ದಾನವನಾಶನಾಯ । ದನುಜಾರಯೇ । ದುಃಖಹನ್ತ್ರೇ ।
ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೂದನಾಯ । ದೀನಾರ್ತಿಹರಣಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ದೀಪ್ತಿಮತೇ ।
ದಿವ್ಯಲೋಚನಾಯ । ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ದುರ್ಗೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀದುರ್ಗಾವರದಾಯಕಾಯ । ದರಿಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ದಾನರೂಪಾಯ । ದಾನಸನ್ಮಾನತೋಷಿತಾಯ । ದೀನಾಯ । ದಾಡಿಮಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಾಯ ।
ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಭೂಷಿತಾಯ । ದೈನ್ಯಹೃತೇ । ದುರಿತಘ್ನಾಯ । ದಿಶಾವಾಸಾಯ ।
ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ದಿಕ್ಪತಯೇ । ದೀರ್ಘಸೂತ್ರಿಣೇ । ದರದಮ್ಬುಜಲೋಚನಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯಬಡಬಾನಲಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾವರದಾಯ ।
ದಕ್ಷಾಯ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ದೀರ್ಘಾಯ । ದೀರ್ಘಿಕಾಜನಮಧ್ಯಗಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ ।
ಧನಪ್ರದಾಯ । ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಧೀಮತೇ । ಧೈರ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಧರಣೀಧಾರಕಾಯ ।
ಧಾತ್ರೇ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧುರನ್ಧರಾಯ । ಧೀಧಾರಕಾಯ । ಧಿಂಡಿಮಕಾಯ ।
ನಗ್ನಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ನರಾಯ । ನರನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಥಾಯ ।
ನದೀಪುಲಿನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ । ನಮ್ರಾಯ । ನಾನ್ದೀಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ನಟಾಯ ।
ನಟಾಚಾರ್ಯಾಯ । ನಟವರಾಯ । ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಾಯ । ನದೀಪ್ರಿಯಾಯ । ನೀತಿಧರಾಯ ।
ನಾನಾಮನ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ನಾರದಾಯ । ನಾಮರಹಿತಾಯ । ನೌಕಾರೂಢಾಯ ।
ನಟಪ್ರಿಯಾಯ । ಪರಮಾಯ । ಪರಮಾದಾಯ । ಪರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಣಾಯ । ಪತಯೇ ।
ಪಾತಿತ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಪರಮೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪದ್ಯಗದ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ।
ಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಪದ್ಯಹಸ್ತಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥಪರಾಯಣಾಯ । ಪ್ರೀತಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ ।
ಪುರುಷಾಯ । ಪುರಾಣಾಗಮಸೂಚಕಾಯ । ಪುರಾಣವೇತ್ರೇ । ಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಶಾಯ ।
ಪರಾರ್ಥವಿದೇ । ಪದ್ಮಾವತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯ । ಪರಾಯ । ಪರರಹಸ್ಯವಿದೇ ।
ಪಾರ್ವತೀರಮಣಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಪೀನಾಯ ನಮಃ । ಪೀತವಾಸಸೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಾಯ ।
ಪಾಶಿನೇ । ಪಾಶುಪತಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರವಾಹನಪ್ರೀತಾಯ । ಪುತ್ರದಾಯ ।
ಪುತ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಫಣಿನಾದಾಯ । ಫೇಂ ಕೃತಯೇ । ಫಟ್ಕಾರಯೇ । ಫ್ರೇಂ
ಪರಾಯಣಾಯ । ಫ್ರೀಂ ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಫ್ರೀಂ ಕಾರಾಯ । ಫಣಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಫಣಿವಿದ್ಯಾಮಾಯ । ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಫ್ರೈಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ।
ಫಡಸ್ರಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ । ಬಾಣಭೂಷಿತಾಯ । ಬಾಣಪೂಜಾರತಾಯ । ಬ್ಲೂಂ ಬ್ಲೂಂ ಬ್ಲೂಂ
ಬೀಜನಿರತಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಭವಾರ್ಣವಾಯ । ಬಾಲಮತಯೇ । ಬಾಲೇಶಾಯ ।
ಬಾಲಭಾವಧೃತೇ । ಬಾಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಲಗತಯೇ । ಬಲಿವರದಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಲಿನೇ ।
ಬಾಲಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಲಾಯ । ಬಾಲಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಾಯ । ಭವಾನೀಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । 140 ।

ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಭದ್ರದಾಯ । ಭದ್ರವಾಹನಾಯ । ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಭೂತಪತಯೇ । ಭೂತಭೂತಿನಿವಾರಣಾಯ । ಭದ್ರಂಕರಾಯ । ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಭೀಮಸಂಗಮಲೋಲುಪಾಯ । ಭೀಮಾಯ । ಭಯಾನಕಾಯ । ಭ್ರಾತ್ರೇ ।
ಭ್ರಾನ್ತಾಯ । ಭಸ್ಮಾಸುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ । ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ಭೈಕ್ಷಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಭಾನುಭೂಷಾಯ । ಭಾನುರೂಪಾಯ ।
ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಭವಾಯ ನಮಃ । ಭರ್ಗದೇವಾಯ । ಭರ್ಗವಾಸಾಯ । ಭರ್ಗಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ಭಾವವ್ರತಾಯ । ಭಾವರತಾಯ । ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಭರ್ಗಾಯ ।
ಭಾವಾನನ್ತಯುಕ್ತಾಯ । ಭಾಂ ಭಿಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ಭ್ರಾಂ
ಬೀಜಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಭಟ್ಟಾರಾಯ । ಭದ್ರವಾಹನಾಯ । ಭಟ್ಟಾರಕಾಯ ।
ಭೀಮಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಚಂಡಪತಯೇ । ಭವಾಯ । ಭವಾನೀಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ।
ಭವಾನೀಪೂಜನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಭ್ರಾಮರೀಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹೇಶಾಯ । ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಾಧ್ವಿನೇ ।
ಮಾನಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೀನಾಯ । ಮೀನಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ ।
ಮಹತೇ । ಮಾರದೃಶಾಯ । ಮದನಘ್ನಾಯ । ಮಾನನೀಯಾಯ । ಮಹೋಕ್ಷಗಾಯ ।
ಮಾಧವಾಯ । ಮಾನರಹಿತಾಯ । ಮ್ರಾಂ ಬೀಜಜಪತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಮಧುಪಾನರತಾಯ ನಮಃ । ಮಾನಿನೇ । ಮಹಾರ್ಹಾಯ । ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ।
ಮಹಾತಾಂಡವಕೃತೇ । ಮನ್ತ್ರಾಯ । ಮಧುಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ಮೂರ್ತಯೇ ।
ಮುದ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಿತ್ರಾಯ । ಮಿತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ । ಮ್ರೀಂ ಮ್ರೀಂ ನಾಥಾಯ ।
ಮಧುಮತೀನಾಥಾಯ । ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ಯಾದೋನಿಧಯೇ । ಯದುಪತಯೇ ।
ಯತಯೇ । ಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾಯ । ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ । 220 ।

ಯಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯಾಜಿನೇ । ಯಾಯೀಭಾವಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಮಾಯ ।
ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತಾಯ । ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಯತಿಸಾಧ್ಯಾಯ ।
ಯಷ್ಟಿಧರಾಯ । ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಾಯಿನೇ । ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಾಯ । ಯಮಪೀಡಾಹರಾಯ । ಯುಕ್ತಯೇ । ಯಾಗಿನೇ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರಾಲಯಾಯ । ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋನಯೇ ।
ಯೋನಿದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಯಾಮಿನೀನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಯೂಷಿನೇ । ಯಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯ । ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾಮ್ಯಾಯ । ರಾಮಾಯ । ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ । ರಾತ್ರಿಂಚರಾಯ ।
ರಾತ್ರಿಚರಾಯ । ರಾಮೇಶಾಯ । ರಾಮಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಮಪೂಜ್ಯಾಯ । ರಾಮನಾಥಾಯ ।
ರತ್ನದಾಯ । ರತ್ನಹಾರಕಾಯ । ರಾಜ್ಯದಾಯ । ರಾಮವರದಾಯ । ರಂಜಕಾಯ ।
ರತಿಮಾರ್ಗಕೃತೇ ನಮಃ । 260 ।

See Also  1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Gujarati

ರಮಣೀಯಾಯ ನಮಃ । ರಘುನಾಥಾಯ । ರಘುವಂಶಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಜ್ಞೇ । ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ । ರಸಾಯ ।
ರತ್ನಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ರತ್ನಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ರತ್ನಾಕರಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಕಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮಲಕ್ಷಣಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಲಾಲಿನೇ । ಲಮ್ಬಿಕಾಯೋಗಮಾರ್ಗಧೃತೇ । ಲಬ್ಧಲಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಲಬ್ಧಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಲಭ್ಯಾಯ । ಲಾಕ್ಷಾರುಣೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಲೋಲಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಲೋಭಿನೇ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಲತಾಮಯಾಯ ।
ಲತಾಪೂಜಾಪರಾಯ । ಲೋಲಾಯ । ಲಕ್ಷಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಮ್ಬಿಕಾಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ ।
ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಕಾಯ । ವಾಣೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಮಮಾರ್ಗಾಯ । ವಾದಿನೇ ।
ವಾದಪರಾಯಣಾಯ । ವೀರಮಾರ್ಗರತಾಯ । ವೀರಾಯ । ವೀರಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ವರೇಣ್ಯಾಯ । ವರದಾಯ । ವಾಮಾಯ । ವಾಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ । ವಾಗಧೀಶಾಯ । ವೀಣಾಢ್ಯಾಯ । ವೇಣುತತ್ಪರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ । ವೀತಿಹೋತ್ರಾಯ । ವೀರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ವರ್ಗಾಯ ।
ವರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಯವೇ । ವಾಯುವೇಗಪರಾಯಣಾಯ । ವಾರ್ತಜ್ಞಾಯ । ವಶೀಕಾರಿಣೇ ।
ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಯ । ವಾಮಹರ್ಷಕಾಯ । ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ । ವಾಕ್ಪತಯೇ । ವೇದ್ಯಾಯ ।
ವಾಮನಾಯ । ವಸುದಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ವಿರಾಜೇ ನಮಃ । ವಾರಾಹೀಪಾಲಕಾಯ । ವಶ್ಯಾಯ । ವನವಾಸಿನೇ । ವನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವನಪತಯೇ । ವಾರಿಧಾರಿಣೇ । ವೀರಾಯ । ವಾರಾಂಗನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ವನದುರ್ಗಾಪತಯೇ ।
ವನ್ಯಾಯ । ಶಕ್ತಿಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ಶಶಾಂಕಮೌಲಯೇ । ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ಶಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯ । ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಶಕ್ತಯೇ ।
ಸಂಶಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಶಚೀಪತಯೇ ನಮಃ । 340 ।

ಶಕ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶರಸ್ಥಾಯ । ಶಾಪವರ್ಜಿತಾಯ । ಶಾಪಾನುಗ್ರಾಹಕಾಯ ।
ಶಂಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಶತ್ರುನಿಷೂದನಾಯ । ಶರೀರಯೋಗಿನೇ । ಶಾನ್ತಾರಯೇ ।
ಶಕ್ತ್ರೇ । ಶ್ರಮಗತಾಯ । ಶುಭಾಯ । ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ । ಶುಕ್ರಭೋಗಿನೇ ।
ಶುಕ್ರಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಶಾರದಾನಾಯಕಾಯ । ಶೌರಯೇ । ಷಣ್ಮುಖಾಯ ।
ಷಣ್ಮನಸೇ । ಷಢಾಯ । ಷಂಡಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಷಡಂಗಾಯ ನಮಃ । ಷಟ್ಕಾಯ । ಷಡಧ್ವಯಾಗತತ್ಪರಾಯ ।
ಷಡಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಷಷ್ಠೀಜಪಪರಾಯಣಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಾಯ ।
ಷಷ್ಠೀನಾದಾಯ । ಷಡ್ದರ್ಶನಪ್ರಿಯಾಯ । ಷಷ್ಠೀದೋಷಹರಾಯ । ಷಟ್ಕಾಯ ।
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿದೇ । ಷಟ್ಶಾಸ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಷಡ್ಭೂಮಿಹಿತಾಯ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಾಯ । ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ । ಷಡ್ಗುಣಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಪ್ರೀತಾಯ ।
ಷಷ್ಠಿಪಾಲಾಯ । ಷಡಾತ್ಮಕಾಯ । ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸಮಾಜಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ । ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಯಾಯ । ಸಿನ್ಧವೇ । ಸುನ್ದರಾಯ ।
ಸುರಸುನ್ದರಾಯ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸುರಪತಯೇ । ಸುಮುಖಾಯ । ಸುಸಮಾಯ ।
ಸುರಾಯ । ಸುಭಗಾಯ । ಸರ್ವವಿದೇ । ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸಹಜಾನನ್ದಜಾಯ । ಸಾಮ್ನೇ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಸಮಿದ್ಧೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಯ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಸುರದೇವಾಯ ನಮಃ । ಸುದೇವಾಯ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಾಯ । ಸಿದ್ಧದರ್ಶನಾಯ । ಸರ್ವವಿದೇ ।
ಸಾಧುವಿದೇ । ಸಾಧವೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಸರ್ವವೇದ್ಯಾಯ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಸೂಚಕಾಯ । ಅರ್ಥವಿದೇ । ಹಾರಿಣೇ । ಹರಿಹರಾಯ ।
ಹೃದ್ಯಾಯ । ಹರಾಯ । ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯ । ಹರಯೇ । ಹರಯೋಗಿನೇ ।
ಹೇಹರತಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಹರಿವಾಹಾಯ ನಮಃ । ಹರಿಧ್ವಜಾಯ । ಹ್ರಾದಿಮಾರ್ಗರತಾಯ । ಹ್ರೀಂ ।
ಹಾರೀತವರದಾಯಕಾಯ । ಹಾರೀತವರದಾಯ । ಹೀನಾಯ । ಹಿತಕೃತೇ ।
ಹುಂಕೃತಯೇ । ಹವಿಷೇ । ಹವಿಷ್ಯಭುಜೇ । ಹವಿಷ್ಯಾಶಿನೇ । ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ।
ಹರಾತ್ಮಕಾಯ । ಹೈಹಯೇಶಾಯ । ಹ್ರೀಂಕೃತಯೇ । ಹರಿಮಾನಸತೋಷಣಾಯ ।
ಹ್ರಾಂಕಾರಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಚಿಹ್ನಿತಾಯ । ಹಿತಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 440 ।

ಹರಿಣದೃಷೇ ನಮಃ । ಹಲಿತಾಯ । ಹರನಾಯಕಾಯ । ಹಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ಹಾರರತಾಯ ।
ಹಾಹಾಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ಳಕಾರವರ್ಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ । ಳಕಾರೇಶಾಯ । ಮಹಾಮುನಯೇ ।
ಳಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ । ಳಾಂ ಳಿಂ ಮನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಕ್ಷೇಮಂಕರೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕ್ಷಾಮ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಮಾಭೃತೇ । ಕ್ಷಣರಕ್ಷಕಾಯ । ಕ್ಷಾಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ ।
ಕ್ಷೋಭಹೃತೇ । ಕ್ಷೋಭವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ಷೋಭಹಾರಿಣೇ । ಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 460 ।

ಕ್ಷ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷ್ರಾಂ ಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಕ್ಷ್ರಾಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ ।
ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಕ್ಷೋಣೀರಥಾಯ । ಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಪಾಲಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಕ್ಷಯರೋಗ ಕ್ಷಯಂಕರಾಯ ।
ಕ್ಷಾಮೋದರಾಯ । ಕ್ಷಾಮಗಾತ್ರಾಯ । ಕ್ಷಾಮರೂಪಾಯ । ಕ್ಷಯೋದರಾಯ । ಅದ್ಭುತಾಯ ।
ಅನನ್ತವರದಾಯ । ಅನಸೂಯವೇ । ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ । ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಅಭೂತಾಯ । ಅನನ್ತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಕರಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಾಯ । ಅರ್ಹಾಯ । ಅನರ್ಹಾಯ ।
ಆದಿತ್ಯಾಯ । ಅಗುಣಾಯ । ಆತ್ಮನೇ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರೀತಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಾನಸಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ ।
ಆಮ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಆಮ್ರಾಯ । ಆಮ್ರಪುಷ್ಪವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಆಮ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಆರ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಆಮ್ರಾತಕೇಶ್ವರಾಯ । ಇಂಗಿತಜ್ಞಾಯ । ಇಷ್ಟಜ್ಞಾಯ ।
ಇಷ್ಟಭದ್ರಾಯ । ಇಷ್ಟಪ್ರದಾಯ । ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಪ್ರದಾಯ । ಇಷ್ಟಾಯ । ಈಶಾಯ ।
ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯ । ಈಂಕಾರಾಯ । ಈಶ್ವರಾಧೀನಾಯ । ಈಶತಟಿತೇ ।
ಇನ್ದ್ರವಾಚಕಾಯ । ಉಕ್ಷಯೇ । ಊಕಾರಗರ್ಭಾಯ । ಊಕಾರಾಯ । ಊಹ್ಯಾಯ ।
ಊಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಊಷ್ಮಣೇ ನಮಃ । 520 ।

See Also  108 Names Of Sri Annapurna Devi In Malayalam

ಊಷ್ಮಮಣಯೇ ನಮಃ । ಋದ್ಧಿಕಾರಿಣೇ । ಋದ್ಧಿರೂಪಿಣೇ । ಋದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಋದ್ಧೀಶ್ವರಾಯ । ೠಕಾರವರ್ಣಾಯ । ೠಕಾರಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ । ೠಕಾರಾಯ ।
ಌಕಾರಗರ್ಭಾಯ । ೡಕಾರಾಯ । ೡಂ । ೡಂಕಾರಾಯ । ಏಕಾರಗರ್ಭಾಯ । ಏಕಾರಾಯ ।
ಏಕಾಯ । ಏಕಪ್ರವಾಚಕಾಯ । ಏಕಂಕಾರಿಣೇ । ಏಕಕರಾಯ । ಏಕಪ್ರಿಯತರಾಯ ।
ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಏಕಪತಯೇ ನಮಃ । ಐಂ । ಐಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ಐನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಐಕ್ಯಕಾರಿಣೇ ।
ಐಂ ಬೀಜಜಪತತ್ಪರಾಯ । ಓಂಕಾರಾಯ । ಓಂಕಾರಬೀಜಾಯ । ಓಂಕಾರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾಯ । ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ । ಅಂಕಿತೋತ್ತಮವರ್ಣಾಯ ।
ಅಂಕಿತಜ್ಞಾಯ । ಕಲಂಕಹರಾಯ । ಕಂಕಾಲಾಯ । ಕ್ರೂರಾಯ । ಕುಕ್ಕುಟವಾಹನಾಯ ।
ಕಾಮಿನೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಕಮನೀಯಕಾಯ ನಮಃ । ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಕೀರ್ತಿನಾಥಾಯ । ಕಾಮೇಶೀಹೃದಯಂಗಮಾಯ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕಾಮರೂಪಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಕೃಪಾನಿಧಯೇ । ಕೃಷ್ಣಾಯ ।
ಕಾಲೀಪತಯೇ । ಕಾಲಯೇ । ಕೃಶಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಕಲಾಯ । ಕೇಶವಾಯ । ಕೇವಲಾಯ ।
ಕಾನ್ತಾಯ । ಕಾಲೀಶಾಯ । ವರದಾಯಕಾಯ । ಕಾಲಿಕಾಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯ ।
ಕಾಲಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ಖಟ್ವಾಂಗಪಾಣಿನೇ । ಖತಿತಾಯ । ಖರಶೂಲಾಯ ।
ಖರಾನ್ತಕೃತೇ । ಖೇಲನಾಯ । ಖೇಟಕಾಯ । ಖಡ್ಗಾಯ । ಖಡ್ಗನಾಥಾಯ ।
ಖಗೇಶ್ವರಾಯ । ಖೇಚರಾಯ । ಖೇಚರನಾಥಾಯ । ಗಣನಾಥಾಯ । ಸಹೋದರಾಯ ।
ಗಾಢಾಯ । ಗಹನಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗೋಪಾಲಾಯ । ಗೂರ್ಜರಾಯ । ಗುರವೇ ।
ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಗಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಗುಣಿನೇ । ಗೋಮನ್ತಾಯ ।
ಗಾರುಡಾಯ । ಗೌರಾಯ । ಗೌರೀಶಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ । ಗುಹಾಯ । ಗರಯೇ । ಗರ್ಯಾಯ ।
ಗೋಪನೀಯಾಯ । ಗೋಮಯಾಯ । ಗೋಚರಾಯ । ಗುಣಾಯ । ಹೇರಮ್ಬಾಯುಷ್ಯರುಚಿರಾಯ ।
ಗಾಣಾಪತ್ಯಾಗಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಘಂಟಾಕರ್ಣಾಯ । ಘರ್ಮರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ । 620 ।

ಘೃಣಯೇ ನಮಃ । ಘಂಟಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಘಟಾಯ । ಘಟಸರ್ಪಾಯ । ಘೂರ್ಣಿತಾಯ ।
ಘೃಮಣಯೇ । ಘೃತಕಮ್ಬಲಾಯ । ಘಂಟಾದಿನಾದರುಚಿರಾಯ । ಘೃಣಿನೇ ।
ಲಜ್ಜಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಘೃಣಿಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರೀತಯಾಯ । ಘೃತಯೋನಯೇ ।
ಘೃತಪ್ರಿಯಾಯ । ಘರ್ಘರಾಯ । ಘೋರನಾದಾಯ । ಅಘೋರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಘನಾಘನಾಯ । ಘೋಷಯುಕ್ತಾಯ । ಘೇಟಕಾಯ । ಘೇಟಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಘನಾಯ ನಮಃ । ಘನರುಚಯೇ । ಘ್ರಿಂ ಘ್ರಾಂ ಘ್ರಾಂ ಘ್ರಿಂ
ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ । ಘನತರಾಯ । ಘಟೋತ್ಕಚಾಯ ।
ಘಟಾತ್ಮಜಾಯ । ಘಂಘಾದಾಯ । ಘುರ್ಘುರಾಯ । ಘೂಕಾಯ । ಘಕಾರಾಯ ।
ಙಕಾರಾಖ್ಯಾಯ । ಙಕಾರೇಶಾಯ । ಙಕಾರಾಯ । ಙಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ । ಙಾಂ
ಙಿಂ ಮನ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾದಾಯಿನೇ । ಚತುರಾಯ ।
ಚಂಚಲಾಯ । ಚಲಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ । ಚಕ್ರಾಯ । ಚಕ್ರಧರಾಯ । ಶ್ರೀ ಬೀಜಜಪತತ್ಪರಾಯ ।
ಚಂಡಾಯ । ಚಂಡೇಶ್ವರಾಯ । ಚಾರವೇ । ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ । ಚರಾಚರಾಯ ।
ಚರಾಚರಮಯಾಯ । ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ । ಚಿನ್ತಿತಸಾರಥಯೇ । ಚಂಡರಶ್ಮಯೇ ।
ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ । ಚಂಡೀಹೃದಯನನ್ದನಾಯ । ಚಕ್ರಾಂಕಿತಾಯ ।
ಚಂಡದೀಪ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಚೂಡಾಲಶೇಖರಾಯ । ಚಂಡಾಯ ।
ಚಂಡಾಲದಮನಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಚಿನ್ತಿತಾಯ ನಮಃ । ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದಾಯ । ಚಿತ್ತಾರ್ಪಿತಾಯ । ಚಿತ್ತಮಾಯಿನೇ ।
ಚಿತ್ರವಿದ್ಯಮಯಾಯ । ಚಿದೇ । ಚಿಚ್ಛಕ್ತಯೇ । ಚೇತನಾಯ । ಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ।
ಚಿದಾಭಾಸಾಯ । ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ । ಛನ್ದಚಾರಿಣೇ । ಛನ್ದಗತಯೇ । ಛಾತ್ರಾಯ ।
ಛಾತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಛಾತ್ರಚ್ಛಿದೇ । ಛೇದಕೃತೇ । ಛೇದನಾಯ । ಛೇದಾಯ ।
ಛನ್ದಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ । ಛನ್ದೋಗಮ್ಯಾಯ । ಛಾನ್ದೋಗ್ಯಾಯ । ಛನ್ದಸಾಂ ಪತಯೇ ।
ಛನ್ದೋಭೇದಾಯ । ಛನ್ದನೀಯಾಯ । ಛನ್ದಸೇ । ಛನ್ದೋರಹಸ್ಯವಿದೇ ।
ಛತ್ರಧಾರಿಣೇ । ಛತ್ರಭೃತಾಯ । ಛತ್ರದಾಯ । ಛಾತ್ರಪಾಲಕಾಯ ।
ಛಿನ್ನಪ್ರಿಯಾಯ । ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಯ । ಛಿನ್ನಮನ್ತ್ರಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ಛಿನ್ನತಾಂಡವಸಮ್ಭೂತಾಯ । ಛಿನ್ನಯೋಗವಿಶಾರದಾಯ । ಜಾಬಾಲಿಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಜನ್ಮಾದ್ಯಾಯ । ಜನಿತ್ರೇ ನಮಃ । 720 ।

ಜನ್ಮನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಜಪಾಯುಷ್ಯಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ಜಪಾದಾಡಿಮರಾಗಧೃತೇ ।
ಜಮಲಾಯ । ಜೈನತಾಯ । ಜನ್ಯಾಯ । ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಜನ್ಮಾದ್ಯಾಯ ।
ಜನಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ಜನಿತ್ರೇ । ಜಾಜಿರಾಗಧೃತೇ । ಜೈನಮಾರ್ಗರತಾಯ । ಜೈನಾಯ ।
ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಜರ್ಜಜ್ಜಟಾಯ । ಜರ್ಜಭೂಷಿಣೇ । ಜಟಾಧರಾಯ ।
ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ । 740 ।

ಜಗತ್ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಜಾಮಾತೃವರದಾಯ । ಅಜರಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಜೀವನಾಧಾರಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಯಾಯ । ಜೇತ್ರೇ ।
ಜಯಾಯ । ಜನ್ಮಕೃತಾದರಾಯ । ಜಾಮಿತ್ರಾಯ । ಜೈಮಿನೀಪುತ್ರಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಯ । ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಯ । ಜೀಮೂತವರದಾಯಕಾಯ ।
ಜಿತಾಯ । ಜೇತ್ರೇ । ಜನ್ಮಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ಜನ್ಮಾದಿನಾಶಕಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಜೀವಾತವೇ ।
ಜೀವನೌಷಧಾಯ । ಜರಾಹರಾಯ । ಜಾಡ್ಯಹರಾಯ । ಜನ್ಮಾಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಜನಕಾಯ । ಜನನೀನಾಥಾಯ । ಜೀಮೂತಾಯ । ಜಾಮ್ಬವಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಪಮೂರ್ತಯೇ ।
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಯ । ಜಾರದಾಯ । ಜಾರವಿದೇ । ಜಾರಾಯ ।
ಜಠರಾಗ್ನಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಜೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 780 ।

See Also  108 Names Of Devi – Devi Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಜೀರ್ಣರತಾಯ ನಮಃ । ಜಾತಯೇ । ಜಾತಿನಾಥಾಯ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಜಗತ್ಪ್ರದಾಯ ।
ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ । ಜರಾಜೀವನಕೌತುಕಾಯ । ಜಂಗಮಾಯ । ಜಂಗಮಾಕಾರಾಯ । ಜಟಿಲಾಯ ।
ಜಗದ್ಗುರವೇ । ಝರಯೇ । ಝಂಝಾರಿಕಾಯ । ಝಂಝಾಯ । ಝಂಝಾನವೇ ।
ಝರುಲನ್ದಕೃತೇ । ಝಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ । ಝೂಂ ಝೂಂ ಝೂಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಧೃತೇ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಯ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಿನೇ । ಜ್ಞೇಯಕಾಂಡಿನೇ ।
ಜ್ಞೇಯಾಜ್ಞೇಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಟಂಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ । ಟಂಕಾರಾಯ ।
ಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣಕಾರಕಾಯ । ಟಾಂ ಟಿಂ ಟೂಂ ಜಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ಟಿಟ್ಟಿಭಾಯ ।
ಟಿಟ್ಟಿಭಾನನಾಯ । ಟಿಟ್ಟಿಭಾನನ ಸಹಿತಾಯ । ಟಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಾಯ ।
ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೇ । ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ಅಷ್ಟಕಷ್ಟಘ್ನೇ ।
ಠಾಂಕುರಾಯ । ಠಕುರಾಯ । ಠಷ್ಠಾಯ । ಢಮ್ಬೀಜಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಠಾಂ ಠಿ ಠೂಂ ಜಪಯೋಗಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಡಾಮರಾಯ । ಡಾಕಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಡಾಕಿನೀನಾಯಕಾಯ । ಡಾಡಿನೇ । ಡೂಂ ಡೂಂ ಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ಡಕಾರಾತ್ಮನೇ ।
ಡಾಮರಾಯ । ಡಾಮರೀಶಕ್ತಿರಂಜಿತಾಯ । ಡಾಕರಾಯ । ಡಾಂಕರಾಯ । ಡಾಂ
ಡಿಂ ನಮಃ । ಡಿಂಡಿವಾದನತತ್ಪರಾಯ । ಡಕಾರಾಢ್ಯಾಯ । ಡಂಕಹೀನಾಯ ।
ಡಾಮರೀವಾದನತತ್ಪರಾಯ । ಢಾಂಕೃತಯೇ । ಢಾಮ್ಪತಯೇ । ಢಾಂ ಢಿಂ ಢೂಂ
ಢೈಂ ಢೌಂ ಶಬ್ದತತ್ಪರಾಯ । ಢೋಢಿ ಭೂಷಣ ಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಢೀಂ ಢೀಂ ಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಢಪಾರಜಾಯ ನಮಃ । ಣಕಾರ ಕುಂಡಲಾಯ ।
ಣಾಡೀವರ್ಗಪ್ರಾಣಾಯ । ಣಣಾದ್ರಿಭುವೇ । ಣಕಾರಪಂಜರೀಶಾಯ । ಣಾಂ ಣಿಂ
ಣೂಂ ಣಂ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ತರುಶಾಯ । ತರುಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ತರ್ವನ್ತಾಯ ।
ತರುಮಧ್ಯಗಾಯ । ತಾರಕಾಯ । ತಾರತಮ್ಯಾಯ । ತಾರನಾಥಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ತರುಣಾಯ । ತಾಮ್ರಚೂಡಾಯ । ತಮಿಸ್ರಾನಾಯಕಾಯ । ತಮಿನೇ । ತೋತಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ತ್ರಿಪಥಗಾಯ ನಮಃ । ತೀವ್ರಾಯ । ತೀವ್ರವೇಗಾಯ । ತ್ರಿಶಬ್ದಕೃತೇ । ತಾರಿಮತಾಯ ।
ತಾಲಧರಾಯ । ತಪಶ್ಶೀಲಾಯ । ತ್ರಪಾಕರಾಯ । ತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗರತಾಯ ।
ತನ್ತ್ರಾಯ । ತಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ । ತಾನ್ತ್ರಿಕೋತ್ತಮಾಯ । ತುಷಾರಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ತುಷಾರಕರಭೂಷಿತಾಯ । ತುರಾಯ । ತುಮ್ಬೀಫಲಪ್ರಾಣಾಯ । ತುಲಜಾಪುರನಾಯಕಾಯ ।
ತೀವ್ರಯಷ್ಟಿಕರಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ । ತುಂಡದುರ್ಗಸಮಾಜಗಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ತ್ರಿವರ್ಗಯಜ್ಞಕೃತೇ ನಮಃ । ತ್ರಯ್ಯೈ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ ।
ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಸಂಹಾರಾಯ । ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ । ಸ್ತ್ರೀತೃತೀಯಕಾಯ ।
ತ್ರಿಲೋಕಮುದ್ರಿಕಾಭೂಷಾಯ । ತ್ರಿಪಂಚನ್ಯಾಸಸಂಯುತಾಯ । ತ್ರಿಸುಗನ್ಧಯೇ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಿಗುಣಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಸಾರಥಯೇ । ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾಯ ।
ತ್ರಿಪಾದಾಯ । ತ್ರಿಹಸ್ತಕಾಯ । ತನ್ತ್ರರೂಪಾಯ । ತ್ರಿಕೋಣೇಶಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಾಯ । ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೋಮರಾಯ । ತುಮುಲಾಯ । ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಸ್ಥೂಲಪುರುಷರೂಪಧೃತೇ ।
ತಸ್ಮೈ । ತನ್ತ್ರಿಣೇ । ತನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಿಣೇ । ತೃತೀಯಾಯ । ತರುಶೇಖರಾಯ ।
ತರುಣೇನ್ದುಶಿಖಾಯ । ತಾಲಾಯ । ತೀರ್ಥಸ್ನಾತಾಯ । ತ್ರಿಶೇಖರಾಯ । ತ್ರಿಜಾಯ ।
ಅಜೇಶಾಯ । ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ತ್ರಿತ್ರಿಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । ತಾರಾನಾಯಕಭೂಷಾಯ । ತರುವಾದನಚಂಚಲಾಯ ।
ತಿಷ್ಕಾಯ । ತ್ರಿರಾಶಿಕಾಯ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ತರುಣಾಯ । ತಾಟವಾಹನಾಯ ।
ತೃತೀಯಾಯ । ತಾರಕಾಯ । ಸ್ತಮ್ಭಾಯ । ಸ್ತಮ್ಭಮಧ್ಯಗತಾಯ । ಸ್ಥಿರಾಯ ।
ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ತಲಾಯ । ತಾಲಾಯ । ತಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ । ತನ್ತ್ರಭೂಷಣಾಯ । ತಥ್ಯಾಯ ।
ಸ್ತುತಿಮಯಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಯೇ । ತ್ರಪಾಕರಾಯ । ತುಷ್ಟಾಯ । ಸ್ತುತಿಮಯಾಯ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇ । ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರೀತಾಯ । ಸ್ತುತೀಡಿತಾಯ । ತ್ರಿರಾಶಯೇ । ತ್ರಿಬನ್ಧವೇ ।
ತ್ರಿಪ್ರಸ್ತಾರಾಯ । ತ್ರಿಧಾಗತಯೇ । ತ್ರಿಕಾಲೇಶಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತ್ರಿಜನ್ಮನೇ ।
ತ್ರಿಮೇಖಲಾಯ । ತ್ರಿದೋಷಾಯ । ತ್ರಿವರ್ಗಾಯ । ತ್ರೈರಾಶಿಕಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ತನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ತನ್ತ್ರರತಾಯ ನಮಃ । ತನ್ತ್ರಾಯ । ತನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ ।
ತ್ರಿಮಧುರಾಯ । ತ್ರಿಶಕ್ತಿದಾಯ । ತ್ರಿತತ್ತ್ವಧೃತೇ । ತೀರ್ಥಪ್ರೀತಾಯ ।
ತೀರ್ಥರತಾಯ । ತೀರ್ಥೋದಾನಪರಾಯಣಾಯ । ತ್ರಯಕ್ಲೇಶಾಯ । ತನ್ತ್ರಣೇಶಾಯ ।
ತೀರ್ಥಶ್ರಾದ್ಧಫಲಪ್ರದಾಯ । ತೀರ್ಥಭೂಮಿರತಾಯ । ತೀರ್ಥಾಯ ।
ತಿತ್ತಿಡೀಫಲಭೋಜನಾಯ । ತಿತ್ತಿಡೀಫಲಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ । ತಾಮ್ರನೇತ್ರವಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ತಕ್ಷಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಸ್ತೋತ್ರಮಯಾಯ ನಮಃ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ತವರಾಜಜಪಪ್ರಾಣಾಯ ।
ಸ್ತವರಾಜಜಪಪ್ರಿಯಾಯ । ತೈಲಾಯ । ತಿಲಮನಸೇ । ತೈಲಪಕ್ವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ । ತೈಲಚರ್ವಣತತ್ಪರಾಯ । ತೈಲಾಹಾರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೈಲಹಾರಪ್ರಾಣಾಯ । ತಿಲಮೋದಕತೋಷಣಾಯ । ತಿಲಪಿಷ್ಟಾನ್ನಭೋಜಿನೇ ।
ತಿಲಪರ್ವತರೂಪಧೃತೇ । ಥಕಾರಕೂಟನಿಲಯಾಯ । ಥೈರಯೇ । ಯೈಃ
ಶಬ್ದತತ್ಪರಾಯ । ಥಿಮಾಥಿಮಾಥಿಮಾರೂಪಾಯ । ಥೈ ಥೈ ಥೈ ನಾಟ್ಯನಾಯಕಾಯ ।
ಸ್ಥಾಣುರೂಪಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dakshinamurthy Stotram 1:
1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 1 Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil