1000 Names Of Sri Dakshinamurthy – Sahasranamavali 1 Stotram In Odia

॥ Dakshinamurti Sahasranamavali 1 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତିସହସ୍ରନାମାଵଲିଃ ୧॥ 
ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ । ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତୟେ । ଦୟାଲଵେ । ଦୀନଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ଦୀନାର୍ତିଘ୍ନେ । ଦୀନନାଥାୟ । ଦୀନବନ୍ଧଵେ । ଦୟାପରାୟ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନାୟ ।
ଅଦୀନାୟ । ଦୀର୍ଘାୟ । ଦାନଵନାଶନାୟ । ଦନୁଜାରୟେ । ଦୁଃଖହନ୍ତ୍ରେ ।
ଦୁଷ୍ଟଭୂତନିଷୂଦନାୟ । ଦୀନାର୍ତିହରଣାୟ । ଦାନ୍ତାୟ । ଦୀପ୍ତିମତେ ।
ଦିଵ୍ୟଲୋଚନାୟ । ଦେଦୀପ୍ୟମାନାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଦୁର୍ଗେଶାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଵରଦାୟକାୟ । ଦରିସଂସ୍ଥାୟ ।
ଦାନରୂପାୟ । ଦାନସନ୍ମାନତୋଷିତାୟ । ଦୀନାୟ । ଦାଡିମପୁଷ୍ପାଢ୍ୟାୟ ।
ଦାଡିମୀପୁଷ୍ପଭୂଷିତାୟ । ଦୈନ୍ୟହୃତେ । ଦୁରିତଘ୍ନାୟ । ଦିଶାଵାସାୟ ।
ଦିଗମ୍ବରାୟ । ଦିକ୍ପତୟେ । ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରିଣେ । ଦରଦମ୍ବୁଜଲୋଚନାୟ ।
ଦକ୍ଷିଣାପ୍ରେମସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟବଡବାନଲାୟ । ଦକ୍ଷିଣାଵରଦାୟ ।
ଦକ୍ଷାୟ । ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରଵିନାଶକୃତେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଦାମୋଦରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ଦୀର୍ଘାୟ । ଦୀର୍ଘିକାଜନମଧ୍ୟଗାୟ । ଧର୍ମାୟ ।
ଧନପ୍ରଦାୟ । ଧ୍ୟେୟାୟ । ଧୀମତେ । ଧୈର୍ୟଵିଭୂଷିତାୟ । ଧରଣୀଧାରକାୟ ।
ଧାତ୍ରେ । ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ଧୁରନ୍ଧରାୟ । ଧୀଧାରକାୟ । ଧିଣ୍ଡିମକାୟ ।
ନଗ୍ନାୟ । ନାରାୟଣାୟ । ନରାୟ । ନରନାଥପ୍ରିୟାୟ । ନାଥାୟ ।
ନଦୀପୁଲିନସଂସ୍ଥିତାୟ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ନାନାରୂପଧରାୟ ନମଃ । ନମ୍ରାୟ । ନାନ୍ଦୀଶ୍ରାଦ୍ଧପ୍ରିୟାୟ । ନଟାୟ ।
ନଟାଚାର୍ୟାୟ । ନଟଵରାୟ । ନାରୀମାନସମୋହନାୟ । ନଦୀପ୍ରିୟାୟ । ନୀତିଧରାୟ ।
ନାନାମନ୍ତ୍ରରହସ୍ୟଵିଦେ । ନାରଦାୟ । ନାମରହିତାୟ । ନୌକାରୂଢାୟ ।
ନଟପ୍ରିୟାୟ । ପରମାୟ । ପରମାଦାୟ । ପରଵିଦ୍ୟାଵିକର୍ଷଣାୟ । ପତୟେ ।
ପାତିତ୍ୟସଂହର୍ତ୍ରେ । ପରମେଶାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ପୁରାତନାୟ ନମଃ । ପୁରାଣ ପୁରୁଷାୟ । ପୁଣ୍ୟାୟ । ପଦ୍ୟଗଦ୍ୟଵିଶାରଦାୟ ।
ପଦ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ପଦ୍ୟହସ୍ତାୟ । ପରମାର୍ଥପରାୟଣାୟ । ପ୍ରୀତାୟ । ପୁରାଣାୟ ।
ପୁରୁଷାୟ । ପୁରାଣାଗମସୂଚକାୟ । ପୁରାଣଵେତ୍ରେ । ପାପଘ୍ନାୟ । ପାର୍ଵତୀଶାୟ ।
ପରାର୍ଥଵିଦେ । ପଦ୍ମାଵତୀପ୍ରିୟାୟ । ପ୍ରାଣାୟ । ପରାୟ । ପରରହସ୍ୟଵିଦେ ।
ପାର୍ଵତୀରମଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ପୀନାୟ ନମଃ । ପୀତଵାସସେ । ପରାତ୍ପରାୟ । ପଶୂପହାରରସିକାୟ ।
ପାଶିନେ । ପାଶୁପତାୟ । ପ୍ରିୟାୟ । ପକ୍ଷୀନ୍ଦ୍ରଵାହନପ୍ରୀତାୟ । ପୁତ୍ରଦାୟ ।
ପୁତ୍ରପୂଜିତାୟ । ଫଣିନାଦାୟ । ଫେଂ କୃତୟେ । ଫଟ୍କାରୟେ । ଫ୍ରେଂ
ପରାୟଣାୟ । ଫ୍ରୀଂ ବୀଜଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ଫ୍ରୀଂ କାରାୟ । ଫଣିଭୂଷିତାୟ ।
ଫଣିଵିଦ୍ୟାମାୟ । ଫ୍ରୈଂ ଫ୍ରୈଂ ଫ୍ରୈଂ ଫ୍ରୈଂ ଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ ।
ଫଡସ୍ରଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ । ୧୨୦ ।

ବଲିଭୁଜେ ନମଃ । ବାଣଭୂଷିତାୟ । ବାଣପୂଜାରତାୟ । ବ୍ଲୂଂ ବ୍ଲୂଂ ବ୍ଲୂଂ
ବୀଜନିରତାୟ । ଶୁଚୟେ । ଭଵାର୍ଣଵାୟ । ବାଲମତୟେ । ବାଲେଶାୟ ।
ବାଲଭାଵଧୃତେ । ବାଲପ୍ରିୟାୟ । ବାଲଗତୟେ । ବଲିଵରଦପ୍ରିୟାୟ । ବଲିନେ ।
ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ବାଲାୟ । ବାଲଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଭେଦନାୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନିନେ । ବ୍ରାହ୍ମଣପାଲକାୟ । ଭଵାନୀଭୂପତୟେ ନମଃ । ୧୪୦ ।

ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ । ଭଦ୍ରଦାୟ । ଭଦ୍ରଵାହନାୟ । ଭୂତାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ଭୂତପତୟେ । ଭୂତଭୂତିନିଵାରଣାୟ । ଭଦ୍ରଙ୍କରାୟ । ଭୀମଗର୍ଭାୟ ।
ଭୀମସଙ୍ଗମଲୋଲୁପାୟ । ଭୀମାୟ । ଭୟାନକାୟ । ଭ୍ରାତ୍ରେ ।
ଭ୍ରାନ୍ତାୟ । ଭସ୍ମାସୁରପ୍ରିୟାୟ । ଭସ୍ମଭୂଷାୟ । ଭସ୍ମସଂସ୍ଥାୟ ।
ଭୈକ୍ଷକର୍ମପରାୟଣାୟ । ଭାନୁଭୂଷାୟ । ଭାନୁରୂପାୟ ।
ଭଵାନୀପ୍ରୀତିଦାୟ ନମଃ । ୧୬୦ ।

ଭଵାୟ ନମଃ । ଭର୍ଗଦେଵାୟ । ଭର୍ଗଵାସାୟ । ଭର୍ଗପୂଜାପରାୟଣାୟ ।
ଭାଵଵ୍ରତାୟ । ଭାଵରତାୟ । ଭାଵାଭାଵଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଭର୍ଗାୟ ।
ଭାଵାନନ୍ତୟୁକ୍ତାୟ । ଭାଂ ଭିଂ ଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ । ଭ୍ରାଂ
ବୀଜଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ଭଟ୍ଟାରାୟ । ଭଦ୍ରଵାହନାୟ । ଭଟ୍ଟାରକାୟ ।
ଭୀମଭୀମାୟ । ଭୀମଚଣ୍ଡପତୟେ । ଭଵାୟ । ଭଵାନୀଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ।
ଭଵାନୀପୂଜନୋତ୍ସୁକାୟ । ଭ୍ରମରାୟ ନମଃ । ୧୮୦ ।

ଭ୍ରାମରୀୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ । ଭ୍ରମରାମ୍ବାପ୍ରପୂଜିତାୟ । ମହାଦେଵାୟ ।
ମହାମାନ୍ୟାୟ । ମହେଶାୟ । ମାଧଵପ୍ରିୟାୟ । ମଧୁପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାୟ । ମାଧ୍ଵିନେ ।
ମାନପୂଜାପରାୟଣାୟ । ମଧୁପାନପ୍ରିୟାୟ । ମୀନାୟ । ମୀନାକ୍ଷୀନାୟକାୟ ।
ମହତେ । ମାରଦୃଶାୟ । ମଦନଘ୍ନାୟ । ମାନନୀୟାୟ । ମହୋକ୍ଷଗାୟ ।
ମାଧଵାୟ । ମାନରହିତାୟ । ମ୍ରାଂ ବୀଜଜପତୋଷିତାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

ମଧୁପାନରତାୟ ନମଃ । ମାନିନେ । ମହାର୍ହାୟ । ମୋହନାସ୍ତ୍ରଵିଦେ ।
ମହାତାଣ୍ଡଵକୃତେ । ମନ୍ତ୍ରାୟ । ମଧୁପୂଜାପରାୟଣାୟ । ମୂର୍ତୟେ ।
ମୁଦ୍ରାପ୍ରିୟାୟ । ମିତ୍ରାୟ । ମିତ୍ରସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନସାୟ । ମ୍ରୀଂ ମ୍ରୀଂ ନାଥାୟ ।
ମଧୁମତୀନାଥାୟ । ମହାଦେଵପ୍ରିୟାୟ । ମୃଡାୟ । ୟାଦୋନିଧୟେ । ୟଦୁପତୟେ ।
ୟତୟେ । ୟଜ୍ଞପରାୟଣାୟ । ୟଜ୍ଵନେ ନମଃ । ୨୨୦ ।

ୟାଗପ୍ରିୟାୟ ନମଃ । ୟାଜିନେ । ୟାୟୀଭାଵପ୍ରିୟାୟ । ୟମାୟ ।
ୟାତାୟାତାଦିରହିତାୟ । ୟତିଧର୍ମପରାୟଣାୟ । ୟତିସାଧ୍ୟାୟ ।
ୟଷ୍ଟିଧରାୟ । ୟଜମାନପ୍ରିୟାୟ । ୟଜାୟ । ୟଜୁର୍ଵେଦପ୍ରିୟାୟ ।
ୟାୟିନେ । ୟମସଂୟମସଂୟୁତାୟ । ୟମପୀଡାହରାୟ । ୟୁକ୍ତୟେ । ୟାଗିନେ ।
ୟୋଗୀଶ୍ଵରାଲୟାୟ । ୟାଜ୍ଞଵଲ୍କ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ୟୋନୟେ ।
ୟୋନିଦୋଷଵିଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ । ୨୪୦ ।

ୟାମିନୀନାଥାୟ ନମଃ । ୟୂଷିନେ । ୟମଵଂଶସମୁଦ୍ଭଵାୟ । ୟକ୍ଷାୟ ।
ୟକ୍ଷପ୍ରିୟାୟ । ୟାମ୍ୟାୟ । ରାମାୟ । ରାଜୀଵଲୋଚନାୟ । ରାତ୍ରିଞ୍ଚରାୟ ।
ରାତ୍ରିଚରାୟ । ରାମେଶାୟ । ରାମପୂଜିତାୟ । ରାମପୂଜ୍ୟାୟ । ରାମନାଥାୟ ।
ରତ୍ନଦାୟ । ରତ୍ନହାରକାୟ । ରାଜ୍ୟଦାୟ । ରାମଵରଦାୟ । ରଞ୍ଜକାୟ ।
ରତିମାର୍ଗକୃତେ ନମଃ । ୨୬୦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Gurunatha Guhya Nama Sahasranama Stotram In Tamil

ରମଣୀୟାୟ ନମଃ । ରଘୁନାଥାୟ । ରଘୁଵଂଶପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ରାମାନନ୍ଦପ୍ରିୟାୟ । ରାଜ୍ଞେ । ରାଜରାଜେଶ୍ଵରାୟ । ରସାୟ ।
ରତ୍ନମନ୍ଦିରମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ରତ୍ନପୂଜାପରାୟଣାୟ । ରତ୍ନାକରାୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମକାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମଲକ୍ଷଣାୟ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥପ୍ରିୟାୟ ।
ଲାଲିନେ । ଲମ୍ବିକାୟୋଗମାର୍ଗଧୃତେ । ଲବ୍ଧଲକ୍ଷ୍ୟାୟ । ଲବ୍ଧସିଦ୍ଧୟେ ।
ଲଭ୍ୟାୟ । ଲାକ୍ଷାରୁଣେକ୍ଷଣାୟ ନମଃ । ୨୮୦ ।

ଲୋଲାକ୍ଷୀନାୟକାୟ ନମଃ । ଲୋଭିନେ । ଲୋକନାଥାୟ । ଲତାମୟାୟ ।
ଲତାପୂଜାପରାୟ । ଲୋଲାୟ । ଲକ୍ଷମନ୍ତ୍ରଜପପ୍ରିୟାୟ । ଲମ୍ବିକାମାର୍ଗନିରତାୟ ।
ଲକ୍ଷକୋଟ୍ୟଣ୍ଡନାୟକାୟ । ଵାଣୀପ୍ରିୟାୟ । ଵାମମାର୍ଗାୟ । ଵାଦିନେ ।
ଵାଦପରାୟଣାୟ । ଵୀରମାର୍ଗରତାୟ । ଵୀରାୟ । ଵୀରଚର୍ୟାପରାୟଣାୟ ।
ଵରେଣ୍ୟାୟ । ଵରଦାୟ । ଵାମାୟ । ଵାମମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ୩୦୦ ।

ଵାମଦେଵାୟ ନମଃ । ଵାଗଧୀଶାୟ । ଵୀଣାଢ୍ୟାୟ । ଵେଣୁତତ୍ପରାୟ ।
ଵିଦ୍ୟାପ୍ରଦାୟ । ଵୀତିହୋତ୍ରାୟ । ଵୀରଵିଦ୍ୟାଵିଶାରଦାୟ । ଵର୍ଗାୟ ।
ଵର୍ଗପ୍ରିୟାୟ । ଵାୟଵେ । ଵାୟୁଵେଗପରାୟଣାୟ । ଵାର୍ତଜ୍ଞାୟ । ଵଶୀକାରିଣେ ।
ଵର୍ଷିଷ୍ଠାୟ । ଵାମହର୍ଷକାୟ । ଵାସିଷ୍ଠାୟ । ଵାକ୍ପତୟେ । ଵେଦ୍ୟାୟ ।
ଵାମନାୟ । ଵସୁଦାୟ ନମଃ । ୩୨୦ ।

ଵିରାଜେ ନମଃ । ଵାରାହୀପାଲକାୟ । ଵଶ୍ୟାୟ । ଵନଵାସିନେ । ଵନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵନପତୟେ । ଵାରିଧାରିଣେ । ଵୀରାୟ । ଵାରାଙ୍ଗନାପ୍ରିୟାୟ । ଵନଦୁର୍ଗାପତୟେ ।
ଵନ୍ୟାୟ । ଶକ୍ତିପୂଜାପରାୟଣାୟ । ଶଶାଙ୍କମୌଲୟେ । ଶାନ୍ତାତ୍ମନେ ।
ଶକ୍ତିମାର୍ଗପରାୟଣାୟ । ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରନିଭାୟ । ଶାନ୍ତାୟ । ଶକ୍ତୟେ ।
ସଂଶୟଵର୍ଜିତାୟ । ଶଚୀପତୟେ ନମଃ । ୩୪୦ ।

ଶକ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ ନମଃ । ଶରସ୍ଥାୟ । ଶାପଵର୍ଜିତାୟ । ଶାପାନୁଗ୍ରାହକାୟ ।
ଶଙ୍ଖପ୍ରିୟାୟ । ଶତ୍ରୁନିଷୂଦନାୟ । ଶରୀରୟୋଗିନେ । ଶାନ୍ତାରୟେ ।
ଶକ୍ତ୍ରେ । ଶ୍ରମଗତାୟ । ଶୁଭାୟ । ଶୁକ୍ରପୂଜ୍ୟାୟ । ଶୁକ୍ରଭୋଗିନେ ।
ଶୁକ୍ରଭକ୍ଷଣତତ୍ପରାୟ । ଶାରଦାନାୟକାୟ । ଶୌରୟେ । ଷଣ୍ମୁଖାୟ ।
ଷଣ୍ମନସେ । ଷଢାୟ । ଷଣ୍ଡାୟ ନମଃ । ୩୬୦ ।

ଷଡଙ୍ଗାୟ ନମଃ । ଷଟ୍କାୟ । ଷଡଧ୍ଵୟାଗତତ୍ପରାୟ ।
ଷଡାମ୍ନାୟରହସ୍ୟଜ୍ଞାୟ । ଷଷ୍ଠୀଜପପରାୟଣାୟ । ଷଟ୍ଚକ୍ରଭେଦନାୟ ।
ଷଷ୍ଠୀନାଦାୟ । ଷଡ୍ଦର୍ଶନପ୍ରିୟାୟ । ଷଷ୍ଠୀଦୋଷହରାୟ । ଷଟ୍କାୟ ।
ଷଟ୍ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥଵିଦେ । ଷଟ୍ଶାସ୍ରରହସ୍ୟଵିଦେ । ଷଡ୍ଭୂମିହିତାୟ ।
ଷଡ୍ଵର୍ଗାୟ । ଷଡୈଶ୍ଵର୍ୟଫଲପ୍ରଦାୟ । ଷଡ୍ଗୁଣାୟ । ଷଣ୍ମୁଖପ୍ରୀତାୟ ।
ଷଷ୍ଠିପାଲାୟ । ଷଡାତ୍ମକାୟ । ଷଟ୍କୃତ୍ତିକାସମାଜସ୍ଥାୟ ନମଃ । ୩୮୦ ।

ଷଡାଧାରନିଵାସକାୟ ନମଃ । ଷୋଢାନ୍ୟାସମୟାୟ । ସିନ୍ଧଵେ । ସୁନ୍ଦରାୟ ।
ସୁରସୁନ୍ଦରାୟ । ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ । ସୁରପତୟେ । ସୁମୁଖାୟ । ସୁସମାୟ ।
ସୁରାୟ । ସୁଭଗାୟ । ସର୍ଵଵିଦେ । ସୌମ୍ୟାୟ । ସିଦ୍ଧମାର୍ଗପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ସହଜାନନ୍ଦଜାୟ । ସାମ୍ନେ । ସର୍ଵଶାସ୍ତ୍ରରହସ୍ୟଵିଦେ । ସମିଦ୍ଧୋମପ୍ରିୟାୟ ।
ସର୍ଵାୟ । ସର୍ଵଶକ୍ତିପ୍ରପୂଜିତାୟ ନମଃ । ୪୦୦ ।

ସୁରଦେଵାୟ ନମଃ । ସୁଦେଵାୟ । ସନ୍ମାର୍ଗାୟ । ସିଦ୍ଧଦର୍ଶନାୟ । ସର୍ଵଵିଦେ ।
ସାଧୁଵିଦେ । ସାଧଵେ । ସର୍ଵଧର୍ମସମନ୍ଵିତାୟ । ସର୍ଵାଧ୍ୟକ୍ଷାୟ ।
ସର୍ଵଵେଦ୍ୟାୟ । ସନ୍ମାର୍ଗସୂଚକାୟ । ଅର୍ଥଵିଦେ । ହାରିଣେ । ହରିହରାୟ ।
ହୃଦ୍ୟାୟ । ହରାୟ । ହର୍ଷପ୍ରଦାୟ । ହରୟେ । ହରୟୋଗିନେ ।
ହେହରତାୟ ନମଃ । ୪୨୦ ।

ହରିଵାହାୟ ନମଃ । ହରିଧ୍ଵଜାୟ । ହ୍ରାଦିମାର୍ଗରତାୟ । ହ୍ରୀଂ ।
ହାରୀତଵରଦାୟକାୟ । ହାରୀତଵରଦାୟ । ହୀନାୟ । ହିତକୃତେ ।
ହୁଙ୍କୃତୟେ । ହଵିଷେ । ହଵିଷ୍ୟଭୁଜେ । ହଵିଷ୍ୟାଶିନେ । ହରିଦ୍ଵର୍ଣାୟ ।
ହରାତ୍ମକାୟ । ହୈହୟେଶାୟ । ହ୍ରୀଙ୍କୃତୟେ । ହରିମାନସତୋଷଣାୟ ।
ହ୍ରାଙ୍କାରଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ହ୍ରୀଙ୍କାରଜପଚିହ୍ନିତାୟ । ହିତକାରିଣେ ନମଃ । ୪୪୦ ।

ହରିଣଦୃଷେ ନମଃ । ହଲିତାୟ । ହରନାୟକାୟ । ହାରପ୍ରିୟାୟ । ହାରରତାୟ ।
ହାହାଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ । ଳକାରଵର୍ଣଭୂଷାଢ୍ୟାୟ । ଳକାରେଶାୟ । ମହାମୁନୟେ ।
ଳକାରବୀଜନିଲୟାୟ । ଳାଂ ଳିଂ ମନ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ । କ୍ଷେମଙ୍କରୀପ୍ରିୟାୟ ।
କ୍ଷାମ୍ୟାୟ । କ୍ଷମାଭୃତେ । କ୍ଷଣରକ୍ଷକାୟ । କ୍ଷାଙ୍କାରବୀଜନିଲୟାୟ ।
କ୍ଷୋଭହୃତେ । କ୍ଷୋଭଵର୍ଜିତାୟ । କ୍ଷୋଭହାରିଣେ । କ୍ଷୋଭକାରିଣେ ନମଃ । ୪୬୦ ।

କ୍ଷ୍ରୀଂ ବୀଜାୟ ନମଃ । କ୍ଷ୍ରାଂ ସ୍ଵରୂପଧୃତେ । କ୍ଷ୍ରାଙ୍କାରବୀଜନିଲୟାୟ ।
କ୍ଷୌମାମ୍ବରଵିଭୂଷିତାୟ । କ୍ଷୋଣୀରଥାୟ । ପ୍ରିୟକରାୟ । କ୍ଷମାପାଲାୟ ।
କ୍ଷମାକରାୟ । କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ । କ୍ଷେତ୍ରପାଲାୟ । କ୍ଷୟରୋଗ କ୍ଷୟଙ୍କରାୟ ।
କ୍ଷାମୋଦରାୟ । କ୍ଷାମଗାତ୍ରାୟ । କ୍ଷାମରୂପାୟ । କ୍ଷୟୋଦରାୟ । ଅଦ୍ଭୁତାୟ ।
ଅନନ୍ତଵରଦାୟ । ଅନସୂୟଵେ । ପ୍ରିୟଂଵଦାୟ । ଅତ୍ରିପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ୪୮୦ ।

ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ନମଃ । ଅଭୂତାୟ । ଅନନ୍ତଵିକ୍ରମାୟ । ଆଦିମଧ୍ୟାନ୍ତରହିତାୟ ।
ଅଣିମାଦିଗୁଣାକରାୟ । ଅକ୍ଷରାୟ । ଅଷ୍ଟଗୁଣୈଶ୍ଵର୍ୟାୟ । ଅର୍ହାୟ । ଅନର୍ହାୟ ।
ଆଦିତ୍ୟାୟ । ଅଗୁଣାୟ । ଆତ୍ମନେ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରୀତାୟ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମମାନସାୟ । ଆଦ୍ୟାୟ ।
ଆମ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଆମ୍ରାୟ । ଆମ୍ରପୁଷ୍ପଵିଭୂଷିତାୟ । ଆମ୍ରପୁଷ୍ପପ୍ରିୟାୟ ।
ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ । ୫୦୦ ।

ଆର୍ଷାୟ ନମଃ । ଆମ୍ରାତକେଶ୍ଵରାୟ । ଇଙ୍ଗିତଜ୍ଞାୟ । ଇଷ୍ଟଜ୍ଞାୟ ।
ଇଷ୍ଟଭଦ୍ରାୟ । ଇଷ୍ଟପ୍ରଦାୟ । ଇଷ୍ଟାପୂର୍ତପ୍ରଦାୟ । ଇଷ୍ଟାୟ । ଈଶାୟ ।
ଈଶ୍ଵରଵଲ୍ଲଭାୟ । ଈଙ୍କାରାୟ । ଈଶ୍ଵରାଧୀନାୟ । ଈଶତଟିତେ ।
ଇନ୍ଦ୍ରଵାଚକାୟ । ଉକ୍ଷୟେ । ଊକାରଗର୍ଭାୟ । ଊକାରାୟ । ଊହ୍ୟାୟ ।
ଊହଵିନିର୍ମୁକ୍ତାୟ । ଊଷ୍ମଣେ ନମଃ । ୫୨୦ ।

See Also  Ambika Trishati In Odia – 300 Names Of Goddess Ambika – Ambika Stotrams

ଊଷ୍ମମଣୟେ ନମଃ । ଋଦ୍ଧିକାରିଣେ । ଋଦ୍ଧିରୂପିଣେ । ଋଦ୍ଧିପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଋଦ୍ଧୀଶ୍ଵରାୟ । ୠକାରଵର୍ଣାୟ । ୠକାରଭୂଷାଢ୍ୟାୟ । ୠକାରାୟ ।
ଌକାରଗର୍ଭାୟ । ୡକାରାୟ । ୡଂ । ୡଙ୍କାରାୟ । ଏକାରଗର୍ଭାୟ । ଏକାରାୟ ।
ଏକାୟ । ଏକପ୍ରଵାଚକାୟ । ଏକଙ୍କାରିଣେ । ଏକକରାୟ । ଏକପ୍ରିୟତରାୟ ।
ଏକଵୀରାୟ ନମଃ । ୫୪୦ ।

ଏକପତୟେ ନମଃ । ଐଂ । ଐଂ ଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ । ଐନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଐକ୍ୟକାରିଣେ ।
ଐଂ ବୀଜଜପତତ୍ପରାୟ । ଓଙ୍କାରାୟ । ଓଙ୍କାରବୀଜାୟ । ଓଙ୍କାରାୟ ।
ଓଙ୍କାରପୀଠନିଲୟାୟ । ଓଙ୍କାରେଶ୍ଵରପୂଜିତାୟ । ଅଙ୍କିତୋତ୍ତମଵର୍ଣାୟ ।
ଅଙ୍କିତଜ୍ଞାୟ । କଲଙ୍କହରାୟ । କଙ୍କାଲାୟ । କ୍ରୂରାୟ । କୁକ୍କୁଟଵାହନାୟ ।
କାମିନୀଵଲ୍ଲଭାୟ । କାମିନେ । କାମ୍ୟାର୍ଥାୟ ନମଃ । ୫୬୦ ।

କମନୀୟକାୟ ନମଃ । କଲାନିଧୟେ । କୀର୍ତିନାଥାୟ । କାମେଶୀହୃଦୟଙ୍ଗମାୟ ।
କାମେଶ୍ଵରାୟ । କାମରୂପାୟ । କାଲାୟ । କାଲକୃପାନିଧୟେ । କୃଷ୍ଣାୟ ।
କାଲୀପତୟେ । କାଲୟେ । କୃଶଚୂଡାମଣୟେ । କଲାୟ । କେଶଵାୟ । କେଵଲାୟ ।
କାନ୍ତାୟ । କାଲୀଶାୟ । ଵରଦାୟକାୟ । କାଲିକାସଂପ୍ରଦାୟଜ୍ଞାୟ ।
କାଲାୟ ନମଃ । ୫୮୦ ।

କାମକଲାତ୍ମକାୟ ନମଃ । ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗପାଣିନେ । ଖତିତାୟ । ଖରଶୂଲାୟ ।
ଖରାନ୍ତକୃତେ । ଖେଲନାୟ । ଖେଟକାୟ । ଖଡ୍ଗାୟ । ଖଡ୍ଗନାଥାୟ ।
ଖଗେଶ୍ଵରାୟ । ଖେଚରାୟ । ଖେଚରନାଥାୟ । ଗଣନାଥାୟ । ସହୋଦରାୟ ।
ଗାଢାୟ । ଗହନଗମ୍ଭୀରାୟ । ଗୋପାଲାୟ । ଗୂର୍ଜରାୟ । ଗୁରଵେ ।
ଗଣେଶାୟ ନମଃ । ୬୦୦ ।

ଗାୟକାୟ ନମଃ । ଗୋପ୍ତ୍ରେ । ଗାୟତ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟ । ଗୁଣିନେ । ଗୋମନ୍ତାୟ ।
ଗାରୁଡାୟ । ଗୌରାୟ । ଗୌରୀଶାୟ । ଗିରିଶାୟ । ଗୁହାୟ । ଗରୟେ । ଗର୍ୟାୟ ।
ଗୋପନୀୟାୟ । ଗୋମୟାୟ । ଗୋଚରାୟ । ଗୁଣାୟ । ହେରମ୍ବାୟୁଷ୍ୟରୁଚିରାୟ ।
ଗାଣାପତ୍ୟାଗମପ୍ରିୟାୟ । ଘଣ୍ଟାକର୍ଣାୟ । ଘର୍ମରଶ୍ମୟେ ନମଃ । ୬୨୦ ।

ଘୃଣୟେ ନମଃ । ଘଣ୍ଟାପ୍ରିୟାୟ । ଘଟାୟ । ଘଟସର୍ପାୟ । ଘୂର୍ଣିତାୟ ।
ଘୃମଣୟେ । ଘୃତକମ୍ବଲାୟ । ଘଣ୍ଟାଦିନାଦରୁଚିରାୟ । ଘୃଣିନେ ।
ଲଜ୍ଜାଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଘୃଣିମନ୍ତ୍ରଜପପ୍ରୀତୟାୟ । ଘୃତୟୋନୟେ ।
ଘୃତପ୍ରିୟାୟ । ଘର୍ଘରାୟ । ଘୋରନାଦାୟ । ଅଘୋରଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ଘନାଘନାୟ । ଘୋଷୟୁକ୍ତାୟ । ଘେଟକାୟ । ଘେଟକେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ । ୬୪୦ ।

ଘନାୟ ନମଃ । ଘନରୁଚୟେ । ଘ୍ରିଂ ଘ୍ରାଂ ଘ୍ରାଂ ଘ୍ରିଂ
ମନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପଧୃତେ । ଘନଶ୍ୟାମାୟ । ଘନତରାୟ । ଘଟୋତ୍କଚାୟ ।
ଘଟାତ୍ମଜାୟ । ଘଙ୍ଘାଦାୟ । ଘୁର୍ଘୁରାୟ । ଘୂକାୟ । ଘକାରାୟ ।
ଙକାରାଖ୍ୟାୟ । ଙକାରେଶାୟ । ଙକାରାୟ । ଙକାରବୀଜନିଲୟାୟ । ଙାଂ
ଙିଂ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଵରୂପଧୃତେ । ଚତୁଷ୍ଷଷ୍ଟିକଲାଦାୟିନେ । ଚତୁରାୟ ।
ଚଞ୍ଚଲାୟ । ଚଲାୟ ନମଃ । ୬୬୦ ।

ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ । ଚକ୍ରାୟ । ଚକ୍ରଧରାୟ । ଶ୍ରୀ ବୀଜଜପତତ୍ପରାୟ ।
ଚଣ୍ଡାୟ । ଚଣ୍ଡେଶ୍ଵରାୟ । ଚାରଵେ । ଚକ୍ରପାଣୟେ । ଚରାଚରାୟ ।
ଚରାଚରମୟାୟ । ଚିନ୍ତାମଣୟେ । ଚିନ୍ତିତସାରଥୟେ । ଚଣ୍ଡରଶ୍ମୟେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲୟେ । ଚଣ୍ଡୀହୃଦୟନନ୍ଦନାୟ । ଚକ୍ରାଙ୍କିତାୟ ।
ଚଣ୍ଡଦୀପ୍ତିପ୍ରିୟାୟ । ଚୂଡାଲଶେଖରାୟ । ଚଣ୍ଡାୟ ।
ଚଣ୍ଡାଲଦମନାୟ ନମଃ । ୬୮୦ ।

ଚିନ୍ତିତାୟ ନମଃ । ଚିନ୍ତିତାର୍ଥଦାୟ । ଚିତ୍ତାର୍ପିତାୟ । ଚିତ୍ତମାୟିନେ ।
ଚିତ୍ରଵିଦ୍ୟମୟାୟ । ଚିଦେ । ଚିଚ୍ଛକ୍ତୟେ । ଚେତନାୟ । ଚିନ୍ତ୍ୟାୟ ।
ଚିଦାଭାସାୟ । ଚିଦାତ୍ମକାୟ । ଛନ୍ଦଚାରିଣେ । ଛନ୍ଦଗତୟେ । ଛାତ୍ରାୟ ।
ଛାତ୍ରପ୍ରିୟାୟ । ଛାତ୍ରଚ୍ଛିଦେ । ଛେଦକୃତେ । ଛେଦନାୟ । ଛେଦାୟ ।
ଛନ୍ଦଃ ଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ ନମଃ । ୭୦୦ ।

ଛନ୍ଦୋମୟାୟ ନମଃ । ଛନ୍ଦୋଗମ୍ୟାୟ । ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟାୟ । ଛନ୍ଦସାଂ ପତୟେ ।
ଛନ୍ଦୋଭେଦାୟ । ଛନ୍ଦନୀୟାୟ । ଛନ୍ଦସେ । ଛନ୍ଦୋରହସ୍ୟଵିଦେ ।
ଛତ୍ରଧାରିଣେ । ଛତ୍ରଭୃତାୟ । ଛତ୍ରଦାୟ । ଛାତ୍ରପାଲକାୟ ।
ଛିନ୍ନପ୍ରିୟାୟ । ଛିନ୍ନମସ୍ତକାୟ । ଛିନ୍ନମନ୍ତ୍ରପ୍ରସାଦକାୟ ।
ଛିନ୍ନତାଣ୍ଡଵସମ୍ଭୂତାୟ । ଛିନ୍ନୟୋଗଵିଶାରଦାୟ । ଜାବାଲିପୂଜ୍ୟାୟ ।
ଜନ୍ମାଦ୍ୟାୟ । ଜନିତ୍ରେ ନମଃ । ୭୨୦ ।

ଜନ୍ମନାଶକାୟ ନମଃ । ଜପାୟୁଷ୍ୟପ୍ରିୟକରାୟ । ଜପାଦାଡିମରାଗଧୃତେ ।
ଜମଲାୟ । ଜୈନତାୟ । ଜନ୍ୟାୟ । ଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ । ଜନପ୍ରିୟାୟ । ଜନ୍ମାଦ୍ୟାୟ ।
ଜନପ୍ରିୟକରାୟ । ଜନିତ୍ରେ । ଜାଜିରାଗଧୃତେ । ଜୈନମାର୍ଗରତାୟ । ଜୈନାୟ ।
ଜିତକ୍ରୋଧାୟ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ଜର୍ଜଜ୍ଜଟାୟ । ଜର୍ଜଭୂଷିଣେ । ଜଟାଧରାୟ ।
ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ । ୭୪୦ ।

ଜଗତ୍କାରିଣେ ନମଃ । ଜାମାତୃଵରଦାୟ । ଅଜରାୟ । ଜୀଵନାୟ । ଜୀଵନାଧାରାୟ ।
ଜ୍ୟୋତିଃ ଶାସ୍ତ୍ରଵିଶାରଦାୟ । ଜ୍ୟୋତିଷେ । ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟାୟ । ଜେତ୍ରେ ।
ଜୟାୟ । ଜନ୍ମକୃତାଦରାୟ । ଜାମିତ୍ରାୟ । ଜୈମିନୀପୁତ୍ରାୟ । ଜ୍ୟୋତିଃ
ଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାୟ । ଜ୍ୟୋତୀରୂପାୟ । ଜୀମୂତଵରଦାୟକାୟ ।
ଜିତାୟ । ଜେତ୍ରେ । ଜନ୍ମପୁତ୍ରାୟ ନମଃ । ୭୬୦ ।

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଜାଲପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ । ଜନ୍ମାଦିନାଶକାୟ । ଜୀଵାୟ । ଜୀଵାତଵେ ।
ଜୀଵନୌଷଧାୟ । ଜରାହରାୟ । ଜାଡ୍ୟହରାୟ । ଜନ୍ମାଜନ୍ମଵିଵର୍ଜିତାୟ ।
ଜନକାୟ । ଜନନୀନାଥାୟ । ଜୀମୂତାୟ । ଜାମ୍ବଵପ୍ରିୟାୟ । ଜପମୂର୍ତୟେ ।
ଜଗନ୍ନାଥାୟ । ଜଗତ୍ସ୍ଥାଵରଜଙ୍ଗମାୟ । ଜାରଦାୟ । ଜାରଵିଦେ । ଜାରାୟ ।
ଜଠରାଗ୍ନିପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ଜୀର୍ଣାୟ ନମଃ । ୭୮୦ ।

See Also  108 Names Of Sri Kali In Kannada

ଜୀର୍ଣରତାୟ ନମଃ । ଜାତୟେ । ଜାତିନାଥାୟ । ଜଗନ୍ମୟାୟ । ଜଗତ୍ପ୍ରଦାୟ ।
ଜଗତ୍ତ୍ରାତ୍ରେ । ଜରାଜୀଵନକୌତୁକାୟ । ଜଙ୍ଗମାୟ । ଜଙ୍ଗମାକାରାୟ । ଜଟିଲାୟ ।
ଜଗଦ୍ଗୁରଵେ । ଝରୟେ । ଝଞ୍ଝାରିକାୟ । ଝଞ୍ଝାୟ । ଝଞ୍ଝାନଵେ ।
ଝରୁଲନ୍ଦକୃତେ । ଝକାରବୀଜନିଲୟାୟ । ଝୂଂ ଝୂଂ ଝୂଂ ମନ୍ତ୍ରରୂପଧୃତେ ।
ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରାୟ । ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୦୦ ।

ଜ୍ଞାନମାର୍ଗପରାୟଣାୟ ନମଃ । ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡିନେ । ଜ୍ଞେୟକାଣ୍ଡିନେ ।
ଜ୍ଞେୟାଜ୍ଞେୟଵିଵର୍ଜିତାୟ । ଟଙ୍କାସ୍ତ୍ରଧାରିଣେ । ଟଙ୍କାରାୟ ।
ଟୀକାଟିପ୍ପଣକାରକାୟ । ଟାଂ ଟିଂ ଟୂଂ ଜପସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ଟିଟ୍ଟିଭାୟ ।
ଟିଟ୍ଟିଭାନନାୟ । ଟିଟ୍ଟିଭାନନ ସହିତାୟ । ଟକାରାକ୍ଷରଭୂଷିତାୟ ।
ଟଙ୍କାରକାରିଣେ । ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧୟେ । ଅଷ୍ଟମୂର୍ତୟେ । ଅଷ୍ଟକଷ୍ଟଘ୍ନେ ।
ଠାଙ୍କୁରାୟ । ଠକୁରାୟ । ଠଷ୍ଠାୟ । ଢମ୍ବୀଜପରାୟଣାୟ ନମଃ । ୮୨୦ ।

ଠାଂ ଠି ଠୂଂ ଜପୟୋଗାଢ୍ୟାୟ ନମଃ । ଡାମରାୟ । ଡାକିନୀପ୍ରିୟାୟ ।
ଡାକିନୀନାୟକାୟ । ଡାଡିନେ । ଡୂଂ ଡୂଂ ଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ । ଡକାରାତ୍ମନେ ।
ଡାମରାୟ । ଡାମରୀଶକ୍ତିରଞ୍ଜିତାୟ । ଡାକରାୟ । ଡାଙ୍କରାୟ । ଡାଂ
ଡିଂ ନମଃ । ଡିଣ୍ଡିଵାଦନତତ୍ପରାୟ । ଡକାରାଢ୍ୟାୟ । ଡଙ୍କହୀନାୟ ।
ଡାମରୀଵାଦନତତ୍ପରାୟ । ଢାଙ୍କୃତୟେ । ଢାମ୍ପତୟେ । ଢାଂ ଢିଂ ଢୂଂ
ଢୈଂ ଢୌଂ ଶବ୍ଦତତ୍ପରାୟ । ଢୋଢି ଭୂଷଣ ଭୂଷାଢ୍ୟାୟ ନମଃ । ୮୪୦ ।

ଢୀଂ ଢୀଂ ପାଲାୟ ନମଃ । ଢପାରଜାୟ ନମଃ । ଣକାର କୁଣ୍ଡଲାୟ ।
ଣାଡୀଵର୍ଗପ୍ରାଣାୟ । ଣଣାଦ୍ରିଭୁଵେ । ଣକାରପଞ୍ଜରୀଶାୟ । ଣାଂ ଣିଂ
ଣୂଂ ଣଂ ପ୍ରଵର୍ତକାୟ । ତରୁଶାୟ । ତରୁମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ । ତର୍ଵନ୍ତାୟ ।
ତରୁମଧ୍ୟଗାୟ । ତାରକାୟ । ତାରତମ୍ୟାୟ । ତାରନାଥାୟ । ସନାତନାୟ ।
ତରୁଣାୟ । ତାମ୍ରଚୂଡାୟ । ତମିସ୍ରାନାୟକାୟ । ତମିନେ । ତୋତାୟ ନମଃ । ୮୬୦ ।

ତ୍ରିପଥଗାୟ ନମଃ । ତୀଵ୍ରାୟ । ତୀଵ୍ରଵେଗାୟ । ତ୍ରିଶବ୍ଦକୃତେ । ତାରିମତାୟ ।
ତାଲଧରାୟ । ତପଶ୍ଶୀଲାୟ । ତ୍ରପାକରାୟ । ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗରତାୟ ।
ତନ୍ତ୍ରାୟ । ତାନ୍ତ୍ରିକାୟ । ତାନ୍ତ୍ରିକୋତ୍ତମାୟ । ତୁଷାରାଚଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ।
ତୁଷାରକରଭୂଷିତାୟ । ତୁରାୟ । ତୁମ୍ବୀଫଲପ୍ରାଣାୟ । ତୁଲଜାପୁରନାୟକାୟ ।
ତୀଵ୍ରୟଷ୍ଟିକରାୟ । ତୀଵ୍ରାୟ । ତୁଣ୍ଡଦୁର୍ଗସମାଜଗାୟ ନମଃ । ୮୮୦ ।

ତ୍ରିଵର୍ଗୟଜ୍ଞକୃତେ ନମଃ । ତ୍ରୟ୍ୟୈ । ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ । ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ।
ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକସଂହାରାୟ । ତ୍ରିଧାମ୍ନେ । ସ୍ତ୍ରୀତୃତୀୟକାୟ ।
ତ୍ରିଲୋକମୁଦ୍ରିକାଭୂଷାୟ । ତ୍ରିପଞ୍ଚନ୍ୟାସସଂୟୁତାୟ । ତ୍ରିସୁଗନ୍ଧୟେ ।
ତ୍ରିମୂର୍ତୟେ । ତ୍ରିଗୁଣାୟ । ତ୍ରିଗୁଣସାରଥୟେ । ତ୍ରୟୀମୟାୟ । ତ୍ରିଗୁଣାୟ ।
ତ୍ରିପାଦାୟ । ତ୍ରିହସ୍ତକାୟ । ତନ୍ତ୍ରରୂପାୟ । ତ୍ରିକୋଣେଶାୟ ।
ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ ନମଃ । ୯୦୦ ।

ତ୍ରୟୀମୟାୟ ନମଃ । ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାୟ । ତ୍ରିକାଲାୟ । ତାମ୍ରପର୍ଣୀଜଲପ୍ରିୟାୟ ।
ତୋମରାୟ । ତୁମୁଲାୟ । ସ୍ଥୂଲାୟ । ସ୍ଥୂଲପୁରୁଷରୂପଧୃତେ ।
ତସ୍ମୈ । ତନ୍ତ୍ରିଣେ । ତନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରିଣେ । ତୃତୀୟାୟ । ତରୁଶେଖରାୟ ।
ତରୁଣେନ୍ଦୁଶିଖାୟ । ତାଲାୟ । ତୀର୍ଥସ୍ନାତାୟ । ତ୍ରିଶେଖରାୟ । ତ୍ରିଜାୟ ।
ଅଜେଶାୟ । ତ୍ରିସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ୯୨୦ ।

ତ୍ରିତ୍ରିଶବ୍ଦପରାୟଣାୟ ନମଃ । ତାରାନାୟକଭୂଷାୟ । ତରୁଵାଦନଚଞ୍ଚଲାୟ ।
ତିଷ୍କାୟ । ତ୍ରିରାଶିକାୟ । ତ୍ର୍ୟକ୍ଷାୟ । ତରୁଣାୟ । ତାଟଵାହନାୟ ।
ତୃତୀୟାୟ । ତାରକାୟ । ସ୍ତମ୍ଭାୟ । ସ୍ତମ୍ଭମଧ୍ୟଗତାୟ । ସ୍ଥିରାୟ ।
ତତ୍ତ୍ଵରୂପାୟ । ତଲାୟ । ତାଲାୟ । ତାନ୍ତ୍ରିକାୟ । ତନ୍ତ୍ରଭୂଷଣାୟ । ତଥ୍ୟାୟ ।
ସ୍ତୁତିମୟାୟ ନମଃ । ୯୪୦ ।

ସ୍ଥୂଲାୟ ନମଃ । ସ୍ଥୂଲବୁଦ୍ଧୟେ । ତ୍ରପାକରାୟ । ତୁଷ୍ଟାୟ । ସ୍ତୁତିମୟାୟ ।
ସ୍ତୋତ୍ରେ । ସ୍ତୋତ୍ରପ୍ରୀତାୟ । ସ୍ତୁତୀଡିତାୟ । ତ୍ରିରାଶୟେ । ତ୍ରିବନ୍ଧଵେ ।
ତ୍ରିପ୍ରସ୍ତାରାୟ । ତ୍ରିଧାଗତୟେ । ତ୍ରିକାଲେଶାୟ । ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାୟ । ତ୍ରିଜନ୍ମନେ ।
ତ୍ରିମେଖଲାୟ । ତ୍ରିଦୋଷାୟ । ତ୍ରିଵର୍ଗାୟ । ତ୍ରୈରାଶିକଫଲପ୍ରଦାୟ ।
ତନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ । ୯୬୦ ।

ତନ୍ତ୍ରରତାୟ ନମଃ । ତନ୍ତ୍ରାୟ । ତନ୍ତ୍ରଫଲପ୍ରଦାୟ । ତ୍ରିପୁରାରୟେ ।
ତ୍ରିମଧୁରାୟ । ତ୍ରିଶକ୍ତିଦାୟ । ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵଧୃତେ । ତୀର୍ଥପ୍ରୀତାୟ ।
ତୀର୍ଥରତାୟ । ତୀର୍ଥୋଦାନପରାୟଣାୟ । ତ୍ରୟକ୍ଲେଶାୟ । ତନ୍ତ୍ରଣେଶାୟ ।
ତୀର୍ଥଶ୍ରାଦ୍ଧଫଲପ୍ରଦାୟ । ତୀର୍ଥଭୂମିରତାୟ । ତୀର୍ଥାୟ ।
ତିତ୍ତିଡୀଫଲଭୋଜନାୟ । ତିତ୍ତିଡୀଫଲଭୂଷାଢ୍ୟାୟ । ତାମ୍ରନେତ୍ରଵିଭୂଷିତାୟ ।
ତକ୍ଷାୟ । ସ୍ତୋତ୍ରପାଠପ୍ରୀତାୟ ନମଃ । ୯୮୦ ।

ସ୍ତୋତ୍ରମୟାୟ ନମଃ । ସ୍ତୁତିପ୍ରିୟାୟ । ସ୍ତଵରାଜଜପପ୍ରାଣାୟ ।
ସ୍ତଵରାଜଜପପ୍ରିୟାୟ । ତୈଲାୟ । ତିଲମନସେ । ତୈଲପକ୍ଵାନ୍ନପ୍ରୀତମାନସାୟ ।
ତୈଲାଭିଷେକସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ । ତୈଲଚର୍ଵଣତତ୍ପରାୟ । ତୈଲାହାରପ୍ରିୟାୟ ।
ତୈଲହାରପ୍ରାଣାୟ । ତିଲମୋଦକତୋଷଣାୟ । ତିଲପିଷ୍ଟାନ୍ନଭୋଜିନେ ।
ତିଲପର୍ଵତରୂପଧୃତେ । ଥକାରକୂଟନିଲୟାୟ । ଥୈରୟେ । ୟୈଃ
ଶବ୍ଦତତ୍ପରାୟ । ଥିମାଥିମାଥିମାରୂପାୟ । ଥୈ ଥୈ ଥୈ ନାଟ୍ୟନାୟକାୟ ।
ସ୍ଥାଣୁରୂପାୟ ନମଃ । ୧୦୦୦ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Dakshinamurthy Stotram 1:
1000 Names of Sri Dakshinamurti – Sahasranamavali 1 Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalam – Odia – TeluguTamil