1008 Names Of Sri Medha Dakshinamurthy 2 In Tamil

॥ 1008 Names of Sri Medha Dakshinamurthy 2 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமாவளி: 2 ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।

(மந்த்ரார்ணாத்³யாக்ஷரக⁴டிதா)
(சித³ம்ப³ரரஹஸ்யே ஶ்ரீசித³ம்ப³ரநடேஶ்வர(மந்த்ர) தந்த்ர ஸம்ஹிதாயாம்
மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திகல்பே நாரதா³ய ப்³ரஹ்மணா உபதி³ஷ்டா)

மேதா⁴த³க்ஷிணவக்த்ரமூர்திமநுராட்-வர்ணாஷ்டஸாஹஸ்ரகே
ஶ்ரீநாம்நாம் ப்ரணவாஷ்டகம் ப்ரத²மதோ மூர்த்யைகநிர்மஹ்யதா ।
யோ வர்ண: ஸ்வரபா⁴க்ச பஞ்சத³ஶதா⁴ ஸாஹஸ்ரக்ல்ருʼப்திர்யதா²
வர்ணைமூலமநோ: கு³ரோ: ஸுமத³லை: அப்⁴யர்சநே ஶஸ்யதே ॥

ௐ பரஸ்மை நம: । பராநந்தா³ய । பரார்தா²ய । பராத்பராய । மந்த்ராய ।
பராதீதாய । கு³ரவே । கு³ணாஶ்ரிதாய । நகாரார்தா²ய । நகாரஜ்ஞாய ।
நரநாராயணப்ரியாய । நக³சாபாய । நகா³க்³ரஸ்தா²ய । நாதா²ய । நடநாயகாய ।
நடேஶாய । நாத³மூலாந்தாய । நாதா³த்மநே । நாக³பூ⁴ஷணாய ।
நாகோ³பவீதிநே நம: ॥ 20 ॥

நாஸாக்³ர்யாய நம: । நவ்யஹவ்யாக்³ரபோ⁴ஜநாய । நதீ³த⁴ராய । நவதநவே ।
நவதத்த்வாதி⁴நாயகாய । நக்ஷத்ரமாலிநே । நந்தீ³ஶாய । நாமபாராயணப்ரியாய ।
நக்³நவேஷாய । நவரஸாய । நாதா³ர்தா²ய । நமநப்ரியாய । நவக்³ரஹேஶாய ।
நந்த்³யக்³ராய । நவாந்தாய । நந்தி³வாஹநாய । நரூபாய । நகு³ணாய । நாந்தாய ।
ந பா⁴ஷ்யாய நம: ॥ 40 ॥

நவிநாஶநாய நம: । நதோ³ஷாய । நாக³கௌபீநாய । நாகா³ங்கு³லிவிபூ⁴ஷணாய ।
நாக³ஹாராய । நாக³கேஶாய । நாக³கேயூரகங்கணாய ।
நபோ⁴மயாய । நபோ⁴ঽக்³ராந்தாய । நப⁴ஸ்ஸ்தா²ய । நயநத்ரயாய ।
நபோ⁴ঽந்தரிக்ஷபூ⁴ம்யங்கா³ய । நவிகாராய । நபா⁴வநாய । நநித்³ராய ।
நயநாத்³ருʼஶ்யாய । நத்வாய । நாராயணப்ரியாய । மோக்ஷஜ்ஞாய ।
மோக்ஷப²லதா³ய நம: ॥ 60 ॥

மோக்ஷார்தா²ய நம: । மோக்ஷஸாத⁴நாய । மோக்ஷதா³ய । மோக்ஷநாதா²ய ।
மோக்ஷஸாம்ராஜ்யபோ⁴க³தா³ய । மோக்ஷக்³ரஹாய । மோக்ஷவராய ।
மோக்ஷமந்தி³ரதீ³பகாய । மோஹநாய । மோஹநாதீ⁴ஶாய । மௌல்யக்³ரேந்து³கலாத⁴ராய ।
மோசிதாகா⁴ய । மோஹநாஶாய । மோஹஶோகார்திப⁴ஞ்ஜநாய ।
மோஹதாபஸுதா⁴வர்ஷிணே । மோஹரோக³மஹௌஷத⁴யே । மோஹவ்ருʼக்ஷகுடா²ரிணே ।
மோஹாரண்யத³வாநலாய । மோஹாந்த⁴கார-மார்தாண்டா³ய ।
மோஹக்ரோதா⁴தி³ஸம்ஹராய நம: ॥ 80 ॥

மோஹஶைலமஹாவஜ்ரிணேநம: । மோஹவ்யாலக³ருடா³ய । மோஹவாரணபஞ்சாஸ்யாய ।
மோஹதூலஹுதாஶநாய । மோஹபு³த்³தி⁴விதூ³ரஸ்தா²ய । மோஹாத்மஜநநிந்த³காய ।
மோஹிநீதோ³ஷரஹிதாய । மோஹிநீ விஷ்ணுவல்லபா⁴ய । மோஹிநீலாலநாப்ரீதாய ।
மோஹிநீப்ரியவந்தி³தாய । மோஹிநீபூஜிதபதா³ய । மௌக்திகாதி³விபூ⁴ஷணாய ।
மௌக்திகஶ்ரீமஹாதி³வ்யமாலிகாப⁴ரணோஜ்வலாய । மௌநார்தா²ய । மௌநமுத்³ராங்காய ।
மௌநீஶாய । மௌநசித்³க⁴நாய । மௌநசித்தாய । மௌநஹார்தா³ய ।
மௌநிமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம: ॥ 100 ॥

மௌநிஹ்ருʼத்குடநிலயாய நம: । மௌநசித்தஸபா⁴நடாய ।
மௌநாங்க³நா-பதயே । மௌநமஹார்ணவஸுதா⁴கராய । மௌநிஹத்பங்கஜமத⁴வே ।
மௌநதத்த்வார்த²போ³த⁴காய । மௌநவ்யாக்²யாநசிந்முத்³ராகராப்³ஜாய । மௌநதத்பராய ।
ப⁴க³வதே । ப⁴வரோக³க்⁴நாய । ப⁴வாய । ப⁴த்³ராய । ப⁴வோத்³ப⁴வாய ।
ப⁴வௌஷதா⁴ய । ப⁴யாபக்⁴நாய । ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹாய । பா⁴வஜ்ஞாய ।
பா⁴வநாதீதாய । பா⁴ரதீஶ்வரவந்தி³தாய । ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷாட்⁴யாய நம: । 120 ।

பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதாய நம: । பா⁴ஷார்தா²ய । ப⁴ஸிதாய । பா⁴நவே ।
ப⁴ர்கா³ய । ப⁴வவிமோசநாய । பா⁴ஸ்வராய । ப⁴ரதாய । பா⁴ஸாய ।
பா⁴ஷ்யாய । பா⁴க³வதஸ்துதாய । ப⁴க்தப்ரியாய । ப⁴க்தவஶ்யாய ।
ப⁴க்தஸம்ஸ்துதவைப⁴வாய । ப⁴க்தசித்தார்ணவேந்த³வே । ப⁴க்தஸாயுஜ்யதா³யகாய ।
பா⁴க்³யபத்³மதி³நாதீ⁴ஶாய । பா⁴ஸ்கராயுதஸுப்ரபா⁴ய । ப⁴க³மாலிநே ।
ப⁴ஸ்மாங்கா³ய நம: । 140 ।

ப⁴க்தப⁴வ்யாய நம: । ப⁴யங்கராய । ப⁴யாப⁴யாய । ப⁴யத்⁴வம்ஸிநே ।
ப⁴வபாதகநாஶகாய । ப⁴வவ்ருʼக்ஷகுடா²ரிணே । ப⁴வதூலத⁴நஞ்ஜயாய ।
ப⁴வாந்தகாய । ப⁴வாதீதாய । ப⁴வார்திக்⁴நாய । பா⁴ஸ்கராய । ப⁴க்ஷ்யாஶநாய ।
ப⁴த்³ரமூர்தயே । பை⁴ரவாய । ப⁴த்³ரதா³யகாய । ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநாய ।
ப⁴க்தவத்ஸலாய । ப⁴க்தப⁴த்³ரதா³ய । க³ணேஶாய । க³ணராஜே நம: । 160 ।

க³ண்யாய நம: । க³ம்பீ⁴ராய । க³க³நாஶ்ரயாய । க³ர்வக்⁴நாய । க³ர்விதாய ।
க³ங்கா³த⁴ராய । க³ரலகந்த⁴ராய । க³ணேஶஜநகாய । கா³ர்க்³யாய । க³ப⁴ஸ்திநே ।
க³வாம் பத்யே । கா³ங்கே³யஸுப்ரியாய । க³ங்கா³வந்தி³தாய । க³ரலாஶநாய ।
கௌ³ரீபதயே । கோ³க்ஷீரஸுப்ரீதாய । க³வ்யமஜ்ஜநாய । க³வ்யாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டாய ।
க³ஜாரயே । க³ஜசர்மத்⁴ருʼதே நம: । 180 ।

க³வ்யாம்ருʼதாந்நஸுப்ரீதாய நம: । க³வ்யாஜ்யாஹுதிபோ⁴ஜநாய ।
க³வயஶ்ருʼங்கா³பி⁴ஷேகப்ரியாய । க³க³நஸந்நிபா⁴ய । கா³ணாபத்யஜநப்ரீதாய ।
கா³ணாபத்யாதி³ஸந்மதாய । க³க³நாதி³ப்ருʼதி²வ்யந்தபூ⁴தாத்மநே । கா³நலோலுபாய ।
கா³ட⁴மாலிங்க³நாநந்த³ கௌ³ரீஸம்போ³த⁴தே³ஶிகாய । க³மநாய । க³ஹ்வரேஷ்டா²ய ।
கா³லவாய । க³திப்ரதா³ய । க³ந்த⁴க்⁴நாய । க³ந்த⁴ரஹிதாய । க³ந்தா⁴ய ।
க³ந்த⁴ர்வஸம்ஸ்துதாய । க³ந்த⁴புஷ்பார்சநப்ரீதாய । க³ந்த⁴லிப்தகலேப³ராய ।
க³ந்தா⁴பி⁴ஷேகஸுப்ரீதாய நம: । 200 ।

க³ந்த⁴மால்ய-விபூ⁴ஷிதாய நம: । கா³ங்கே³யஜநகாய । க³த்³யாய ।
க³ண்ட³மண்ட³லஶோபி⁴தாய । க³ங்கா³தி³ஸ்நாநப²லதா³ய । க³ஜாரூடா⁴ய । க³தா³த⁴ராய ।
க³ணேஶஸ்கந்த³நந்தீ³ஶவிஷ்ணுப்³ரஹ்மேந்த்³ரபூஜிதாய । வரதா³ய । வாமதே³வாய ।
வாமநாய । வஸுதா³யகாய । வாணீஸம்போ³த⁴நகு³ரவே । வரிஷ்டா²ய । வாமஸேவிதாய ।
வடவே । வரூதி²நே । வர்மிணே । வடவாஸிநே । வாக்பதயே நம: । 220 ।

வாதரோக³ஹராய நம: । வாக்³மிநே । வாசஸ்பதிஸமர்சிதாய । வாசாலகாய ।
வடச்சா²யாஸம்ஶ்ரயாய । வகுலப்ரியாய । வர்யாய । வராய ।
வராநந்தா³ய । வராரோஹாய । வரப்ரப⁴வே । வடாரண்யபதயே । வாஸிநே ।
வரஜ்ஞாநவிஶாரதா³ய । வாலிவைரிப்ரியாய । வாத்யாய । வாஸ்தவ்யாய ।
வாஸ்துபாய । வதா³ய । வதே³ஶாய (வதா³வதே³ஶாய) நம: । 240 ।

வாசகாந்தஸ்தா²ய நம: । வஸிஷ்டா²தி³தபோநித⁴யே । வாரிஜாதஸுமப்ரக்²யாய ।
வாமதே³வமுநிப்ரியாய । வநஜாக்ஷார்சிதபதா³ய । வநபி³ல்வஜடாத⁴ராய ।
வநஜாங்க்⁴ரயே । வரோத்க்ருʼஷ்டாய । வரோத்ஸாஹாய । வரேஶ்வராய ।
வராஶ்சர்யாய । வரபதயே । வஜ்ரிணே । வஜ்ரேஶவந்தி³தாய । வஞ்ஜுலாய ।
வஞ்சககராய । வஶிநே । வஶ்யாதி³தா³யகாய । தேதிவர்ணாத்மகாய ।
தேத்யக்ஷராத்மஸுஸம்ஜ்ஞகாய நம: । 260 ।

தேத்யர்ண ஶ்ரவணப்ரீதாய நம: । தேத்யக்ஷரஸமாஶ்ரிதாய ।
தேதீத்யக்ஷரஸம்யுக்தாய । தேத்யக்ஷரமநுப்ரியாய ।
தேதிஸப்தார்ணமந்த்ரஸ்தா²ய । தேதிவர்ணாந்தஸம்ஸ்தி²தாய । தேதிமந்த்ரநடாரம்பா⁴ய ।
தேதிமந்த்ராக்³ரஸம்ஶ்ரயாய । தேதி³வ்யஶப்³த³ஸங்க்ல்ருʼப்தாய । தேதிஶப்³தா³ந்தராத்மகாய ।
தேஷு தேஷு ச காலஜ்ஞாய । தேஷு தேஷு கு³ணஜ்ஞாய । தேஷு தேஷு
கு³ணாநந்தா³ய । தேஷு தேஷு ஸ்தவாங்கிதாய । தேஷு தேஷு மநோঽபி⁴ஜ்ஞாய ।
தேஷு தேஷு வராதி⁴காய । தேஷு தேஷு ஸுபுண்யஜ்ஞாய । தேஷு தேஷு
ஸ்வத⁴ர்மதா³ய । தைலப்ரியாய । தைலதீ³பப்ரியாய நம: । 280 ।

தைலாங்க³மஜ்ஜநாய । தைலாபி⁴ஷிக்தாய । தைலாந்நஸுப்ரியாய ।
தைலஶோப⁴நாய । தைலாஜ்யபாநஸந்துஷ்டாய । தைலவாஸாய । திலாந்நபு⁴ஜே ।
தைரோபா⁴வாநுக்³ரஹேஶாய । தைரோபா⁴வ-கு³ணாத்மகாய । தோரணாலங்க்ருʼதாநந்தா³ய ।
தோரணாங்கிதமந்தி³ராய । தோரணத்³வார ஸம்ஸ்தா²நாய । தோமராத்³யாயுதா⁴ந்விதாய ।
தோதாத்³ரீஶாதி³ஸம்ஸ்துத்யாய । தௌலஸூக்ஷ்மாந்தராத்மகாய । தௌஷ்ணீம்ஸ்துதிஜ்ஞாய ।
தௌஷ்ணீவத்ஸ்தவ-ஶ்ராவமநோஹராய । தௌணீரபுஷ்பவிஶிக²ஸந்தா⁴நமத³நாந்தகாய ।
தம் ப⁴க்தஜநஸுப்ரீதாய । தம் ப⁴க்தஸுமநோஹராய நம: । 300 ।

தம் பத³த்⁴யாநஸுலபா⁴ய । தம் பதா³த்⁴யாநது³ர்லபா⁴ய நம: । தத்த்வார்தா²ய ।
தத்த்வமூலஜ்ஞாய । தத்த்வாக்³ராய । தத்த்வபோ³தி⁴தாய । தத்பராய ।
தத்க்ஷணே ப⁴க்தஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய । த³க்ஷிணாய । த³க்ஷிணாமூர்தயே ।
தா³ரபுத்ராதி³தா³யகாய । தா³த்ரே । த³மநஸந்துஷ்டாய । த³யாலவே । தா³நவாந்தகாய ।
த³தீ⁴சிமுநிஸுப்ரீதாய । த³க்ஷாத்⁴வரவிநாஶகாய । த³தி⁴ப்ரியாய ।
த³யாஸிந்த⁴வே । தா³க்ஷாயண்யம்பி³காபதயே நம: । 320 ।

த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருʼத³யாய நம: । தா³ந்தாய । தா³ஶரதி²ப்ரியாய ।
த³த்⁴நாঽபி⁴ஷிக்தாய । தா³மாக்³ர்யாய । த³ந்திசர்மஸுவஸ்த்ரப்⁴ருʼதே ।
தா³மப்ரியாய । த³ஶபு⁴ஜாய । த³ஶார்த⁴முக²பங்கஜாய ।
த³ஶாயுத⁴வரத⁴ராய । த³ஶதி³க்பாலஸேவிதாய । த³ர்பக்⁴நாய ।
த³ர்ப⁴ஶயநாய । த³ர்பணோத³ரபா²லகாய । த³ர்பா⁴ஸநாய । த³யாமூர்தயே ।
த³ஹராகாஶமத்⁴யகா³ய । தா³மஶோபி⁴தவக்ஷோப்⁴ருʼதே । தா³டி³மீப²லஸுப்ரியாய ।
த³ஶதி³க்³த³ஶநாமார்ச்யாய நம: । 340 ।

த³ஶவக்த்ரதப: ப்ரியாய நம: । தா³ஸப்ரியாய । தா³ஸபூஜ்யாய ।
தா³ஸாதா³ஸநிதி⁴ப்ரதா³ய । தா³நரூபாய । தா³நபுண்யாய । தா³த்ரூʼணாம் ப²லதா³யகாய ।
த³லபத்³மாஸநாரூடா⁴ய । த³லத்ரயதருஸ்தி²தாய । த³லத்ரயஶ்ரீ
வ்ருʼக்ஷாக்³ர்யாய । த³லபி³ல்வார்சநப்ரியாய । த³லதூ³ர்வாத⁴ராய । தா³ர்ட்⁴யாய ।
த³யாஹ்ருʼத³யமந்தி³ராய । த³ஹநோத்³பா⁴ஸிபா²லாக்ஷாய । த³ஹநத்ரிபுராந்தகாய ।
த³யாந்தோ³லிதபூர்ணாக்ஷாய । த³க்ஷிணாபி⁴முகா²ந்விதாய । க்ஷமாரூபாய ।
க்ஷமாநந்தா³ய நம: । 360 ।

க்ஷமாசித்தாய நம: । க்ஷமாநித⁴யே । க்ஷமார்ணவாய ।
க்ஷமாபூர்ணாய । க்ஷம்யாய । க்ஷமணநாஶகாய । க்ஷணே க்ஷணே
க்ருʼபாசித்தாய । க்ஷாமக்ஷோப⁴விவர்ஜிதாய । க்ஷாராத்³யப்³தி⁴பஸம்ஸ்துதாய ।
க்ஷாராதி³ரஸவர்ஜிதாய । க்ஷணிகார்சநஸுப்ரீதாய । க்ஷணிகாதி³மஹோரகா³ய ।
க்ஷணிகஸ்தவஸுப்ரீதாய । க்ஷணார்தே⁴ஷ்டவரப்ரதா³ய । க்ஷாமக்⁴நாய ।
க்ஷாமரஹிதாய । க்ஷாமதே³ஶஸுபி⁴க்ஷதா³ய । க்ஷாத்ரக்⁴நாய ।
க்ஷாத்ரஶத்ருக்⁴நாய । க்ஷாத்ர ஸங்குல நாஶநாய நம: । 380 ।

க்ஷிப்ரேஶாய நம: । க்ஷிப்ரஸந்தா⁴த்ரே । க்ஷீணபுண்யப²லாதி⁴காய ।
க்ஷீணசந்த்³ர-ஜடாசூடா³ய । க்ஷீணாயுரபி⁴வ்ருʼத்³தி⁴தா³ய ।
க்ஷிப்ரவிக்⁴நேஶஜநகாய । க்ஷித்யந்தரஸமாஶ்ரிதாய ।
க்ஷித்யாதி³குடிலாப்ராந்தமந்த்ரஸிம்ஹாஸந-ஸ்தி²தாய । க்ஷுத்³ரப்ரயோக³ஸம்ஹர்த்ரே ।
க்ஷுத்³ரவ்ருʼக்ஷகுடா²ரிகாய । க்ஷுத்³ரா-சலமஹாவஜ்ரிணே ।
க்ஷுத்³ரகர்மஜநாந்தகாய । க்ஷும்பீ³ஜஶ்ரவணாநந்தா³ய ।
க்ஷுங்காரஹ்ருʼத³யாலயாய । க்ஷும் க்ஷூம் ஸ்மரணஸாந்நித்⁴யாய । க்ஷும் க்ஷும் க்ஷூம்
மந்த்ரநாயகாய । க்ஷேமாலயாய । க்ஷேமகராய । க்ஷேமாரோக்³யப²லப்ரதா³ய ।
க்ஷேமஸம்பத்ப்ரதா³த்ரே நம: । 400 ।

க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதாய நம: । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய । க்ஷேத்ரப²லதா³ய ।
க்ஷேத்ராக்ஷேத்ரஸுபாலகாய । க்ஷௌத்³ரஸாராபி⁴ஷிக்தாங்கா³ய ।
க்ஷௌத்³ரஸாரமநோஹராய । க்ஷோம் பீ³ஜாய । க்ஷயகு³ல்மாதி³
ஸர்வரோக³விப⁴ஞ்ஜநாய । ணகாரரூபாய । ணார்தா²ர்தா²ய । ணகாராக்ஷாய ।
ணகாரவிதே³ । ணகாரஶ்ருʼங்க³நிலயாய । நாநாவர்க³ப²லப்ரதா³ய ।
ணகாரபி³ந்து³மத்⁴யஸ்தா²ய । நாரதா³தி³முநிஸ்துதாய । ணாகாராந்தாதி³மத்⁴யஸ்தா²ய ।
நாநாநிக³மஸாரவிதே³ । ணகாராஶ்வமஹாவேகா³ய । நவநீதாம்ருʼதப்ரியாய நம: । 420 ।

ணகாராஸ்யாய நம: । ணாங்கஜிஹ்வாய । ணபா²லதிலகோஜ்ஜ்வலாய ।
ணகாரவசநாநந்தா³ய । நாநாஶ்சர்யஸுமண்டபாய । ணகாரநிக³மார்த²ஜ்ஞாய ।
நாக³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய । ணகாராக³மதத்த்வஜ்ஞாய । நாநாஸுரமுநிஸ்துதாய ।
ணாத³ஶாக்ஷரஸம்யுக்தாய । நாநாக³ணஸமாவ்ருʼதாய । நவாந்தாக்ஷரநாதா³ந்தாய ।
நவபி³ல்வஸதா³ப்ரியாய । நமாதி³பஞ்சார்ணமயாய । நவஸித்³த⁴ஸமர்சிதாய ।
நவோநவேத்யாயுஷ்யதா³ய । நவஶக்த்யுபதே³ஶகாய । நாகே³ந்த்³ராங்கு³லிவலயிநே ।
நாக³வல்லீத³லப்ரியாய । நாமஸஹஸ்ரஸுப்ரீதாய நம: । 440 ।

நாநாநந்தஸுஸம்ஜ்ஞிதாய நம: । நாநாவாத்³யாரவாந்தஸ்ஸ்தா²ய ।
நாநாஶப்³தா³ந்தராத்மகாய । நாநாப²லரஸப்ரீதாய । நாலிகேராம்ருʼதப்ரியாய ।
நாநாவிகாரரஹிதாய । நாநாலங்கார ஶோபி⁴தாய । நாரங்க³ஸுப²லாநந்தா³ய ।
நாராயணவிதி⁴ஸ்துதாய । நாநாநரகஸம்மக்³நஸமுத்³ப⁴ரணபண்டி³தாய ।
நாதி³யாந்தாக்ஷரமநவே । நாதி³பஞ்சாக்ஷராத்மகாய । நமகைஶ்சமகை:
ஸ்துத்யாய । நாத்³யந்தாய । நயநத்ரயாய । நத்ருʼப்தாய । நித்யஸந்த்ருʼப்தாய ।
நாகாரநயநத்³யுதயே । மூர்தாய । மூர்தீஶ்வராய நம: । 460 ।

மூர்தயே நம: । மூர்திஸாதா³க்²யகாரணாய । மூர்திமூலாத்மகாய ।
மூர்திபே⁴தா³ய । மூர்தித்³வயாத்மகாய । மூர்தித்ரயாய । மூர்திவராய ।
மூர்திபஞ்சஸ்வரூபத்⁴ருʼதே । மூர்திஷட்காய । மூர்த்யஷ்டாத்மநே ।
மூர்தபி⁴ந்நவிநாயகாய । மூர்தித்³விபஞ்சகதநவே । மூர்த்யேகாத³ஶாத்மகாய ।
மூர்தித்³வாத³ஶபுரீஶாய । மூர்தாமூர்தாந்தராத்மகாய । மூர்தித்ரயோத³ஶீபூஜ்யாய ।
மூர்திபஞ்சத³ஶீமநவே । மூர்தாமூர்தத்³விபே⁴தா³ய । மூர்திஷோட³ஶநாமத்⁴ருʼதே ।
மூர்த்யாத்மபஞ்சவிம்ஶாங்காய நம: । 480 ।

மூர்திஷட்த்ரிம்ஶது³ஜ்ஜவலாய நம: । மூர்த்யஷ்டாஷ்டகரூபிணே ।
மூர்திருத்³ரஶதாக்³ரகா³ய । மூர்திஸாஹஸ்ரருத்³ரேஶாய । மூர்திகோட்யதி⁴காவ்ருʼதாய ।
மூர்த்யந்தாய । மூர்திமத்⁴யஸ்தா²ய । மூர்த்யக்³ர்யாய । மூர்திதே³ஶிகாய ।
மூர்த்யாத்³யந்தாதி³ரஹிதாய । மூர்த்யாநந்தை³கசிந்மயாய । மூர்திப்³ரஹ்மணே ।
மூர்திபே³ராய । மூஷிகாரூட⁴ஸுப்ரியாய । மூலமூர்தயே । மூலகு³ரவே ।
மூலஶக்தயே । மூல்யகாய । மூட⁴பாபவிநிர்முக்தாய ।
மூகதோ³ஷவிப⁴ஞ்ஜநாய நம: । 500 ।

மூர்கா²ரிணே நம: । மூலபாபக்⁴நாய । மூலதோঽரிகுலாந்தகாய ।
மூலாஸுரகுலத்⁴வம்ஸிநே । மூர்க²த³ந்தப்ரபி⁴ந்நகாய । மூலவாதாதி³ரோக³க்⁴நாய ।
மூலர்க்ஷாரப்³த⁴பாபபி⁴தே³ । மூர்தாமூர்தாதி³ஸகலலிங்க³நிஷ்கலதத்பராய ।
ஏகாக்ஷராய । ஏகநாதா²ய । ஏகாந்தாய । ஏகமோக்ஷதா³ய । ஏகாஸநாய । ஏகபராய ।
ஏகார்தா⁴ய । ஏணஹஸ்தகாய । ஏகமுத்³ராகராய । ஏகதத்த்வார்தா²ங்கிதபுஸ்தகாய ।
ஏஷணாத்ரயதோ³ஷக்⁴நாய । ஏகதாரகமத்⁴யகா³ய நம: । 520 ।

ஏகத³ந்தப்ரியாய நம: । ஏகாநந்த³மோக்ஷஸுக²ப்ரதா³ய । ஏகாஸ்யாய ।
ஏகஸந்துஷ்டாய । ஏலாதி³வஸுஸுப்ரியாய । ஏகேஶ்வராய । ஏகவீராய । ஏகஜ்யோதிஷே ।
ஏகதி⁴யே । ஏகாக்³ரக³ண்யாய । ஏகாம்ராய । ஏகபதே³ । ஏகஸித்³தி⁴தா³ய । ஏகாநேகாய ।
ஏகரஸாய । ஏகாங்கி³நே । ஏகஸுந்த³ராய । ஏகத³ந்தாய । ஏகஶக்தயே ।
ஏகசிதே³ நம: । 540 ।

ஏகவல்லபா⁴ய நம: । ஏகாக்ஷரஜ்ஞாய । ஏகாக்³ராய । ஏகாக்ஷரகலாத்மகாய ।
ஏகப்ரப⁴வே । ஏகவிப⁴வே । ஏகபு³த்³த⁴யே । ஏகபு⁴ஜே । ஏகதீ⁴ராய । ஏகஶூராய ।
ஏகவிதே³ । ஏகநிஶ்சலாய । ஏகநித்யாய । ஏகத்³ருʼடா⁴ய । ஏகஸத்யாய ।
ஏகஜாய । ஏகாதி⁴பத்யவரதா³ய । ஏகஸாம்ராஜ்யமோக்ஷதா³ய । மேதா⁴ப்ரதா³ய ।
மேருக³ர்பா⁴ய நம: । 560 ।

மேருஸ்தா²ய நம: । மேருமந்தி³ராய । மேருஶ்ருʼங்கா³க்³ரகா³ய ।
மேத்⁴யாய । மேதா⁴விநே । மேதி³நீபதயே । மேக⁴ஶ்யாமாய । மேக⁴நாதா²ய ।
மேக⁴வாஹநவந்தி³தாய । மேஷாதி⁴ரூட⁴விநுதாய । மேஷராஶீஶ்வரார்சிதாய ।
ம்லேச்ச²கோபாய । ம்லேச்ச²ஹராய । ம்லேச்ச²ஸம்பர்கதோ³ஷபி⁴தே³ । ம்லேச்சா²ரயே ।
ம்லேச்ச²த³ஹநாய । ம்லேச்ச²ஸங்க⁴விநாஶகாய । மேடு⁴ஷ்டமாய ।
மேருபு⁴ஜாய । மேருவாண்யபி⁴வந்தி³தாய நம: । 580 ।

மேருபார்ஶ்வாய நம: । மேக²லாட்⁴யாய । மேருக³ர்வவிபே⁴த³நாய । மேகா⁴ங்க்⁴ரயே ।
மேதா⁴வஸநாய । மேதா⁴ஜ்ஞாநப்ரதா³யகாய । மேதா⁴மந்த்ராஸநாரூடா⁴ய ।
மேதா⁴வித்³யாப்ரபோ³த⁴காய । மேதா⁴வித்³யாதி⁴பாய । மேதா⁴மஹாஸாரஸ்வத-ப்ரதா³ய ।
மேஷாஸ்யவரத³ர்பக்⁴நாய । மேஷாஸ்யக்ரதுநாஶகாய । மேஷாஸ்ய
சமகஸ்தோத்ரதுஷ்டாய । மேஷாநநப்ரியாய । மேஷாஸ்யஜநகாஹ்லாதா³ய ।
மேஷாநநபித்ருʼஸ்துதாய । மேதி³நீகாந்தபூ⁴தாத்மநே । மேதி³நீபாலநப்ரதா³ய ।
மேதி³ந்யப்³த்⁴யந்தஸுக²தா³ய । மேதி³நீபதிவல்லபா⁴ய நம: । 600 ।

மேதி³ந்யாதி³த்ரிலோகேஶாய நம: । மேதி³நீவல்லபா⁴ர்சிதாய ।
மேதி³நீகா²ந்தஸம்பூர்ணாய । மேதா⁴ர்தா²ய । மேருவந்தி³தாய ।
மேருகோத³ண்ட³க³ம்பீ⁴ராய । மேதா⁴ர்சிஷே । மேக²லாந்விதாய ।
த⁴ர்மாய । த⁴ர்மாஸநாய । த⁴ர்மிணே । த⁴ர்மதா⁴ம்நே । த⁴ராதி⁴பாய ।
தா⁴ராபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டாய । த⁴ராத⁴ரபதே: பத்யே । த⁴ர்மேஷ்டாய ।
த⁴ர்மவாஹாய । தா⁴ரணாத்³யஷ்டயோக³தா³ய । தா⁴த்ரே । தா⁴த்ரீஶ்வராய நம: । 620 ।

தா⁴ந்யத⁴நபூ⁴ஷணதா³யகாய நம: । த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய । த⁴நாத்⁴யக்ஷாய ।
த⁴ர்மஜ்ஞாய । த⁴ர்மபாலகாய । த⁴ர்மாலயாய । த⁴ர்மவ்ருʼத்தாய ।
த⁴ர்மிஷ்டா²ய । த⁴ர்மஸூசகாய । த⁴நேஶமித்ராய । த⁴ரித்ரீதா³யகாய ।
த⁴நாய । தா⁴துலிங்கா³ர்சநப்ரீதாய । தா⁴த்ரீஶார்த⁴கலேப³ராய । த⁴ந்விநே ।
த⁴நாதி⁴பாய । தா⁴ரிணே । தா⁴ராஶங்காபி⁴ஷிக்தகாய । தீ⁴ப்ரஜ்ஞாய ।
தீ⁴ரஸம்பூஜ்யாய நம: । 640 ।

தீ⁴ப்ராஜ்ஞாய நம: । தி⁴ஷணாத்மகாய । தீ⁴ப்ரபா⁴ய । தீ⁴மதயே ।
தி⁴யோ தி⁴யே । தீ⁴ரப⁴க்தஜநப்ரியாய । து⁴த்தரகுஸுமப்ரீதாய ।
தூ⁴பதீ³பமநோஹராய । தூ⁴மாதி³க்³ரஹதோ³ஷக்⁴நாய । தூ⁴ர்ஜடயே ।
தூ⁴ம்ரவாஸப்⁴ருʼதே । தே⁴நுமுத்³ராப்ரியாய । தே⁴நுவத்ஸலாய । தே⁴நுவந்தி³தாய ।
தை⁴ர்யப்ரதா³ய । தை⁴ர்யவீர்யாய । தை⁴ந்தீ⁴ங்க்ருʼதநடாங்க்⁴ரிகாய । ப்ரப⁴வே ।
ப்ரபா⁴கராய । ப்ராஜ்ஞாய நம: । 660 ।

ப்ரபா⁴மண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம: । ப்ரஸித்³தா⁴ய । ப்ரணவாகாராய । ப்ரயோகா³ர்தா²ய ।
ப்ரசேதஸே । ப்ரமுகா²ய । ப்ரணவப்ராணாய । ப்ராணதா³ய । ப்ரணவாத்மகாய ।
ப்ரவீணாய । ப்ரவராய । ப்ராச்யாய । ப்ராசீநாய । ப்ராணவல்லபா⁴ய ।
ப்ராணாத்மநே । ப்ரப³லாய । ப்ராணிநே । ப்ராங்முகா²ய । ப்ரார்த²நாய ।
ப்ரஜாய நம: । 680 ।

ப்ரஜாபதயே நம: । ப்ரமாணஜ்ஞாய । ப்ரகடாய । ப்ரமதா²தி⁴பாய ।
ப்ராரம்பா⁴ய । ப்ரமதா²ரூடா⁴ய । ப்ராஸாதா³ய । ப்ராணரக்ஷகாய ।
ப்ரபா⁴கராய । ப்ரதாபிநே । ப்ராஜ்ஞாய । ப்ரகரணாய । ப்ரதி⁴யே । ப்ராப்தயே ।
ப்ராகாம்யஸித்³தே⁴ஶாய । ப்ரலாபஜ்ஞாய । ப்ரபு⁴ப்ரப⁴வே । ப்ரமாதி²நே ।
ப்ரமாத்ரே । ப்ரமோதா³ய நம: । 700 ।

ப்ரஜ்வலாய நம: । ப்ரஸுவே । ப்ரகோபாய । ப்ரக்ருʼதயே । ப்ருʼத்²வ்யை ।
ப்ராத: । ப்ராக்ருʼதரக்ஷணாய । ஜ்ஞாநாய । ஜ்ஞாநப்ரதா³ய । ஜ்ஞாத்ரே ।
ஜ்ஞாநிநே । ஜ்ஞாநவிக்³ரஹாய । ஜ்ஞாநார்த²தா³ய । ஜ்ஞாநரூபிணே । ஜ்ஞாநேஶாய ।
ஜ்ஞாநபுஷ்கலாய । ஜ்ஞாநாநந்தா³ய । ஜ்ஞாநசக்ஷுஷே । ஜ்ஞாநதி⁴யே ।
ஜ்ஞாநப⁴க்திதா³ய நம: । 720 ।

ஜ்ஞாநார்தா²ய நம: । ஜ்ஞாநநிக³மாய । ஜ்ஞாநாஸ்யாய । ஜ்ஞாநஸங்க்³ரஹாய ।
ஜ்ஞாநஸாக்ஷிணே । ஜ்ஞாநபுண்யாய । ஜ்ஞாநாக்³ராய । ஜ்ஞாநஸுந்த³ராய ।
ஜ்ஞாநாதி⁴காய । ஜ்ஞாநமுத்³ராய । ஜ்ஞாநஜ்ஞாய । ஜ்ஞாநகௌதுகாய ।
ஜ்ஞாநபூர்ணாய । ஜ்ஞாநநித⁴யே । ஜ்ஞாநக்ருʼதே । ஜ்ஞாநமந்தி³ராய ।
ஜ்ஞாநமந்த்ராய । ஜ்ஞாநமயாய । ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞாநவிவர்த⁴காய ।
ஜ்ஞாநாம்ருʼதாய நம: । 740 ।

ஜ்ஞாநதீ³பாய நம: । ஜ்ஞாநவிதே³ । ஜ்ஞாநவித்³ருமாய । ஜ்ஞாநபுஷ்பாய ।
ஜ்ஞாநக³ந்தா⁴ய । ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநமங்க³ளாய । ஜ்ஞாநாசலாய । ஜ்ஞாநபா⁴நவே ।
ஜ்ஞாநாத்³ரயே । ஜ்ஞாநஸம்ப்⁴ரமாய । ஜ்ஞாநபு⁴வே । ஜ்ஞாநஸம்பந்நாய ।
ஜ்ஞாநேச்சா²ய । ஜ்ஞாநஸாக³ராய । ஜ்ஞாநாம்ப³ராய । ஜ்ஞாநபா⁴வாய ।
ஜ்ஞாநாஜ்ஞாநப்ரபோ³த⁴காய । ப்ரத்யேகாய । ப்ரத²மாரம்பா⁴ய ।
ப்ரஜ்ருʼம்பா⁴ய நம: । 760 ।

ப்ரக்ருʼதீபதயே நம: । ப்ரதிபந்முக²த³ர்ஶாந்ததிதி²ராஶ்ய்ருʼக்ஷ பூஜிதாய ।
ப்ரார்த²நாப²லஸம்பூர்ணாய । ப்ரார்தி²தார்த²ப²லப்ரதா³ய । ப்ரத்³யும்நாய ।
ப்ரப⁴வாத்³யப்³த³வந்தி³தாய । ப்ரமத²ப்ரப⁴வே । ப்ரமத²ப்³ருʼந்த³விநுதாய ।
ப்ரமத²ப்³ருʼந்த³ஶோபி⁴தாய । ப்ரமத²ப்³ருʼந்த³ஸம்முகா²ய ।
ப்ரமத²ப்³ருʼந்த³மத்⁴யகா³ய । ப்ரமதா²ர்சிதயுக்³மாங்க்⁴ரயே ।
ப்ரமத²ஸ்துதவைப⁴வாய । ப்ரமத²ஸ்துதிஸந்த்ருʼப்தாய ।
ப்ரமதா²நந்த³கோ⁴ஷிதாய । ப்ரமத²த்³வாரக³ர்பா⁴ந்தப்ரமதே²ஶாநபாலிதாய ।
ப்ரமத²ப்³ருʼந்த³ஸம்ப்ரீதாய । ப்ரமதா²தி⁴ஷ்டி²தாலயாய ।
ப்ரதா⁴நபுருஷாகாராய । ப்ரதா⁴நபுருஷார்த²தா³ய நம: । 780 ।

ப்ரதா⁴நபுருஷாத்⁴யக்ஷாய நம: । ப்ரதா⁴நபுருஷப்ரியாய ।
ப்ரதா⁴நவநிதார்தா⁴ங்கா³ய । ப்ரத்யேகம் பௌருஷப்ரதா³ய ।
ப்ரதா⁴நலிங்க³மூலஸ்தா²ய । ப்ரதா⁴நபரமேஶ்வராய ।
ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மபூ⁴தாத்மநே । ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மதே³ஶிகாய ।
ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மதத்த்வார்தா²ய । ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மதத்பராய ।
ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மதத்வஜ்ஞாய । ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மசர்யப்⁴ருʼதே ।
ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மரந்த்⁴ராந்தாய । ப்ரதா⁴நப்³ரஹ்மபீட²காய ।
ப்ரதா⁴நலிங்க³ஸம்பூ⁴தாய । ப்ரத²மாவரணாஶ்ரிதாய । ப்ரத²மாவரணே
யாம்யதி³ங்முகா²ய । ப்ரகடாத்³பு⁴தாய । ப்ரஜ்வாலாக்³நிப்ரதீகாஶாய ।
ப்ரஜ்வலார்காயுதப்ரபா⁴ய நம: । 800 ।

ப்ரபே⁴ந்து³கோடிஸத்³ருʼஶாய நம: । ப்ரதிவக்த்ரம் த்ரிலோசநாய ।
ப்ரயாஸப⁴க்தரஹிதாய । ப்ரயாஸார்த²லகு⁴ப்ரதா³ய ।
ப்ரயாகா³த்³யகி²லஸரித்ஸ்நாநபுண்யப²லப்ரதா³ய । ப்ரபா⁴வஸம்பத்³விப⁴வப்ரதா³ய ।
ப்ராரப்³த⁴நாஶநாய । யதா²ர்தா²ய । யஜமாநார்தா²ய । யஜ்ஞபு⁴ஜே ।
யஜ்ஞஸாத⁴நாய । யஜ்ஞகர்த்ரே । யஜ்ஞப⁴ர்த்ரே । யஜ்ஞேஶாய ।
யஜ்ஞபோ⁴ஜநாய । யஶஸ்கராய । யஶஸ்விநே । யஜ்ஞேஷ்டாய ।
யஜ்ஞநாஶநாய । யாஜ்ஞவல்க்யமுநிப்ரீதாய நம: । 820 ।

யஜ்ஞகோடிப²லப்ரதா³ய நம: । யஜ்ஞோபவீதிநே । யஜ்ஞேஶவந்தி³தாய ।
யஶ:ப்ரதா³ய । யாஜுஷாய । யாஜுஷாதீ⁴ஶாய । யஜுர்வேத³மநுப்ரியாய ।
யமாந்தகாய । யமப⁴யத்⁴வம்ஸிநே । யாம்யமுகோ²ஜ்வலாய । யமுநாலீஜடாஜூடாய ।
யமாநுஜஸமர்சிதாய । யந்த்ராய । யந்த்ராலயாய । யந்த்ரிணே ।
யந்த்ரமந்த்ராதி⁴நாயகாய । யதீஶ்வராய । யதிப்ரீதாய । யவாந்நப்ரீதமாநஸாய ।
யதா²ர்த²ப⁴க்தஸுலபா⁴ய நம: । 840 ।

யதா²ர்த²ப²லதா³யகாய நம: । யதா²ர்த²ஜநஸந்துஷ்டாய ।
யதா²ர்த²பரமேஶ்வராய । யாநாஶ்வக³ஜஸந்தா³த்ரே । யாதநாது:³க²நாஶநாய ।
யாசநாய । யாசகார்தா²ய । யாசிதாய । யாசிதார்த²தா³ய ।
யாசகார்தா²திஸந்துஷ்டாய । யஜுஸ்ஸாமமநுப்ரியாய । யாமாயாமாதி³ஸம்பூஜ்யாய ।
யாமிநீபூஜகேஷ்டதா³ய । யக்ஷேஶ்வராய । யக்ஷராஜப்ரியாய ।
யக்ஷேஶவந்தி³தாய । யக்ஷராக்ஷஸபைஶாச-ப்³ரஹ்மரக்ஷோநிக்ருʼந்தநாய ।
ச²ந்தோ³மயாய । ச²ந்தோ³விதே³ । ச²ந்த³ஜ்ஞாய நம: । 860 ।

ச²ந்த³ஸாம் பத்யே நம: । ச²ந்த³ஸ்ஸாராய । ச²ந்தோ³பு⁴வே । ச²ந்த³ஸாம்
பே⁴த³போ³த⁴காய । ச²ந்த³ஸ்தத்த்வார்த²நிலயாய । ச²ந்த:³ கிங்கிணிமாலிகாய ।
ச²ந்நவீராங்கிதாய । ச²த்ரசாமராதி³பரீவ்ருʼதாய । ச²த்ரப்ரதா³ய ।
ச²த்ரத⁴ராய । ச²த்ரைகவிப⁴வப்ரதா³ய । ச²த்ரதா³நப்ரியாய ।
ச²த்ரவ்யஜநாதி³ ஸுபூஜிதாய । சா²யாபதிஸஹஸ்ராபா⁴ய ।
சா²யாவல்லப⁴பூஜிதாய । சா²யாதே³வீ ஸ்துதாநந்தா³ய । சா²யாநந்த³நவந்தி³தாய ।
சா²யாவ்ருʼக்ஷச்சி²தோ³ঽக⁴க்⁴நாய । சா²யாநாத²த்³யுதிப்ரதா³ய ।
சா²யாபி³ல்வத்³ருமூலஸ்தா²ய நம: । 880 ।

சா²யாரண்யாந்தரக்³ருʼஹாய நம: । சா²யாத³லோத்பந்நஶீதாய ।
சா²யாமாருதஸௌக்²யதா³ய । சா²யாபாதகஸம்ஹர்த்ரே । சா²யாதோ³ஷநிவாரணாய ।
சா²யாபஞ்சகபாபக்⁴நாய । சா²யாஸுதக்ருʼதார்சநாய । சா²யாபதிஸுதார்திக்⁴நாய ।
சி²ந்நபி⁴தே³ । சி²ந்நஸம்ஶயாய । சி²ந்நாபி⁴ந்நாய । சி²தா³ர்திக்⁴நாய ।
சி²தௌ³கா⁴ய । சி²ந்நகோபநாய । சி²ந்நகாலாய । சி²ந்நகலாய ।
சி²ந்நமஸ்தாவரப்ரதா³ய । சி²ந்நக்ஷ்வேலாய । சி²ந்நகூ³டா⁴ய ।
சே²தி³தாஸுரகாநநாய நம: । 900 ।

சே²தி³தாரிகுலக்³ராமாய । சி²ந்நம்ருʼத்யுப⁴யங்கராய । சி²ந்நத³க்ஷக்ரதவே ।
சி²நபத்ரவர்யார்சநப்ரியாய । ச²விச்ச²ந்நாய । ச²டாத்காராய ।
சா²யாவடஸமாஶ்ரிதாய । ஸ்வாமிநே । ஸ்வதந்த்ராய । ஸ்வாதீ⁴நாய । ஸ்வாஹாகாராய ।
ஸ்வதா⁴ர்மிகாய । ஸ்வகர்த்ரே । ஸ்வாமிநாதா²ய । ஸ்வஸ்தா²ய । ஸ்வாதந்த்ர்யவல்லபா⁴ய ।
ஸ்வஶக்தயே । ஸ்வகார்யார்தா²ய । ஸ்வ:பத்யே । ஸ்வஸ்ய காரணாய நம: । 920 ।

ஸ்வயம் ப்ரப⁴வே நம: । ஸ்வயம் ஜ்யோதிஷே । ஸ்வம் ப்³ரஹ்மணே । ஸ்வம் பராயணாய ।
ஸ்வாத்மஜ்ஞாய । ஸ்வமநோத⁴ர்மாய । ஸ்வயம் தே³வாய । ஸ்வயம் பரஸ்மை । ஸ்வம்
ஸ்வம் தே³வாய । ஸ்வஸ்வநாதா²ய । ஸ்வவீராய । ஸ்வஸுந்த³ராய । ஸ்வயம் ஸித்³தா⁴ய ।
ஸ்வயம் ஸாத்⁴யாய । ஸ்வயம்வராய । ஸ்வகர்மவிதே³ । ஸ்வயம் பு³த்³த⁴யே । ஸ்வயம்
ஸித்³த⁴யே । ஸ்வயம்பு⁴வே । ஸ்வயங்கு³ணாய நம: । 940 ।

ஸ்வாத்⁴யாயாய நம: । ஸ்வத⁴நாய । ஸ்வாபாய । ஸ்வபதயே । ஸ்வமநோஹராய ।
ஸ்வரூபஜ்ஞாய । ஸ்வபராவராய । ஸ்வயம் ரூபாய । ஸ்வரூபகாய । ஸ்வரூபாய ।
ஸ்வயம் ஜாதாய । ஸ்வயம் மாத்ரே । ஸ்வயம் பித்ரே । ஸ்வயம் கு³ரவே । ஸ்வயம்
தா⁴த்ரே । ஸ்வயம் ஸ்வாஹா । ஸ்வயம் ஸ்வதா⁴ । ஹல்லகேஶாய । ஹகாரார்தா²ய ।
ஹம்ஸ: ஸோঽஹம் ஸுமந்த்ரவிதே³ நம: । 960 ।

ஹம்ஸமந்த்ரார்த²தத்த்வேஶாய நம: । ஹம்ஸார்தா²ய । ஹாடகேஶ்வராய ।
ஹாலாஸ்யநாதா²ய । ஹரிணீடங்கதா⁴ரிணே । ஹரிப்ரியாய । ஹாஸ்யப⁴ஸ்மீக்ருʼதபுராய ।
ஹாடகாதி³நிதி⁴ப்ரதா³ய । ஹாரோரகா³ய । ஹம்ஸவாதா³ய । ஹரிகேஶோபவீதகாய ।
ஹாடகாத்³ரிமஹாசாபாய । ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தாய । ஹாநிது:³க²விநாஶிநே ।
ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதாய । ஹயக்³ரீவார்சிதபதா³ய । ஹரிஸோத³ரிநாயகாய ।
ஹவ்யப்ரதா³ய । ஹவிர்போ⁴க்த்ரே । ஹாலாஹலத⁴ராய நம: । 980 ।

ஹராய நம: । ஹரிப்³ரஹ்மஶிரோப்³ருʼந்த³கிங்கிணீதா³ம பூ⁴ஷிதாய ।
ஹரிஶப்³தா³ய । ஹராநந்தா³ய । ஹடா²த்காராஸஹாய । ஹவிஷே ।
ஹந்த்ரே । ஹம்ஸாய । ஹநீயஸே । ஹம்பீ³ஜாய । ஹங்க்ருʼதயே । ஹரயே ।
ஹத்யாதி³பாபஸம்ஹர்த்ரே । ஹயேப⁴ஶிபி³காப்ரதா³ய । ஹர்ம்யேஶாய । ஹர்ம்யகூடஸ்தா²ய ।
ஹர்ம்யகோ³புரமந்தி³ராய । ஹாஹேதிஶப்³த³ஶமநாய । ஹாஸ்யஶோபி⁴-முகா²ம்பு³ஜாய ।
ஹாலாஹலவிஷோத்பந்நகாலதே³வாப⁴யப்ரதா³ய நம: । 1000 ।

ஹாரசம்பககல்ஹாரநீபஶம்யாகபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ஹாரகேயூரமகுடபூ⁴ஷாலங்க்ருʼதவிக்³ரஹாய ।
ஹஸ்தித்³விபஞ்சநிர்வ்யூட⁴ஶூலவஜ்ராதி³ ஸுப்ரபா⁴ய ।
ஹரிஶ்வேதவ்ருʼஷாரூடா⁴ய । ஹாடகஶ்ரீஸபா⁴பதயே । ஹர்ஷப்ரதா³ய ।
ஹரஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரபரமேஶ்வராய । ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: । 1008 ।

இதி ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திமந்த்ரார்ணாத்³யாத்மகாஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரநாமாநி ।

ௐ நமோ ப⁴க³வதே த³க்ஷிணாமூர்தயே மஹ்யம் மேதா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாம் ப்ரயச்ச² ஸ்வாஹா ।

ௐ தத்புருஷாய வித்³மஹே வித்³யாவாஸாய தீ⁴மஹி ।
தந்நோ த³க்ஷிணாமூர்தி: ப்ரசோத³யாத் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 2 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu