1000 Names Of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Jvalamukhi Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥ 

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತವಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ,
ಓಂ ಕೀಲಕಂ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

॥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಭೈರವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮೋ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀದೇವತಾಯೈ ನಮೋ ಹೃದಿ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮೋ ನಾಭೌ । ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಓಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ । ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ।
ಓಂ ಹ್ಯಾಮಿತಿ ಷಡ್ ದೀರ್ಘಯುಕ್ತಮಾಯಯಾ ಕರಷಡಂಗಾನಿ ವಿಧಾಯ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಉದ್ಯಚ್ಚನ್ದ್ರಮರೀಚಿಸನ್ನಿಭಮುಖೀಮೇಕಾದಶಾರಾಬ್ಜಗಾಂ
ಪಾಶಾಮ್ಭೋಜವರಾಭಯಾನ್ ಕರತಲೈಃ ಸಮ್ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸಾದರಾತ್ ।
ಅಗ್ನೀನ್ದ್ವರ್ಕವಿಲೋಚನಾಂ ಶಶಿಕಲಾಚೂಡಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಪ್ರೇತಸ್ಥಾಂ ಜ್ವಲದಗ್ನಿಮಂಡಲಶಿಖಾಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಂ ನೌಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಓಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ । ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ । ಜೈತ್ರ್ಯೈ । ಶ್ರೀಂ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ । ಜಯದಾಯೈ ।
ಜಯಾಯೈ । ಔದುಮ್ಬರಾಯೈ । ಮಹಾನೀಲಾಯೈ । ಶುಕ್ರಲುಪ್ತಾಯೈ । ಶಚ್ಯೈ ।
ಶ್ರುತಯೇ । ಸ್ಮಯದಾಯೈ । ಸ್ಮಯಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಸ್ಮರಶತ್ರುಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ।
ಮಾನದಾಯೈ । ಮೋಹಿನ್ಯೈ । ಮತ್ತಾಯೈ । ಮಾಯಾಯೈ । ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಬಲನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗರೂಪಾಯೈ । ಭಗಾವಾಸಾಯೈ । ಭೀರುಂಡಾಯೈ ।
ಭಯಘಾತಿನ್ಯೈ । ಭೀತ್ಯೈ । ಭಯಾನಕಾಸ್ಯಾಯೈ । ಭ್ರುವೇ । ಸುಭ್ರುವೇ ।
ಸುಖಿನ್ಯೈ । ಸತ್ಯೈ । ಶೂಲಿನ್ಯೈ । ಶೂಲಹಸ್ತಾಯೈ । ಶೂಲಿವಾಮಾಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ಶಶಾಂಕಜನನ್ಯೈ । ಶೀತಾಯೈ । ಶೀತಲಾಯೈ । ಶಾರಿಕಾಯೈ । ಶಿವಾಯೈ ।
ಸ್ರುಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಮಧುಮನ್ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ । ತ್ರೇತಾಯೈ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ । ದುರ್ಗಮಾಯೈ । ದುರ್ಗತ್ಯೈ । ಗತಯೇ । ಪೂತಾಯೈ ।
ಪ್ಲುತಯೇ । ವಿಮರ್ಶಾಯೈ । ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಸುಖಾವಹಾಯೈ । ಸುಖದಾಯೈ ।
ಸರ್ವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಲೋಕಮಾತ್ರೇ । ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಲೋಕಷ್ಟಾಯೈ । ವರದಾಯೈ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸ್ತುತಯೇ ನಮಃ । ದ್ರುತಗತಯೇ । ನುತ್ಯೈ । ನಯದಾಯೈ । ನಯನೇತ್ರಾಯೈ ।
ನವಗ್ರಹನಿಷೇವಿತಾಯೈ । ಅಮ್ಬಾಯೈ । ವರೂಥಿನ್ಯೈ । ವೀರಜನನ್ಯೈ ।
ವೀರಸುನ್ದರ್ಯೈ । ವೀರಸುವೇ । ವಾರುಣ್ಯೈ । ವಾರ್ತಾಯೈ । ವರಾಭಯಕರಾಯೈ ।
ವಧ್ವೈ । ವಾನೀರತಲಗಾಯೈ । ವಾಮ್ಯಾಯೈ । ವಾಮಾಚಾರಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ವೀರಾಯೈ ।
ಶೌರ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾರ್ದೂಲತ್ವಚೇ । ಶರ್ವರ್ಯೈ । ಶಲಭ್ಯೈ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಯಾದಾಯೈ । ಶಿವದಾಯೈ । ಶಮ್ಬರಾನ್ತಕಾಯೈ । ಶಮ್ಬರಾರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಶಮ್ಭುಕಾನ್ತಾಯೈ । ಶಶಿನಿಭಾನನಾಯೈ । ಶಸ್ತ್ರಾಯುಧಧರಾಯೈ । ಶಾನ್ತಯೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ದೀಪ್ತಯೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಜಗತ್ಯೈ । ಜಿತ್ವರಾಯೈ । ಜಾರ್ಯೈ ।
ಮಾರ್ಜಾರ್ಯೈ । ಪಶುಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥0 ।

ಓಂ ಮೇರುಮಧ್ಯಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಮೈತ್ರ್ಯೈ । ಮುಸಲಾಯುಧಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಮಾನ್ಯಾಯೈ ।
ಮನ್ತ್ರೇಷ್ಟದಾಯೈ । ಮಾಧ್ವ್ಯೈ । ಮಾಧ್ವೀರಸವಿಘೂರ್ಣಿತಾಯೈ । ಮೋದಕಾಹಾರಮತ್ತಾಯೈ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಉನ್ಮತ್ತಾಯೈ । ದಾರ್ವ್ಯೈ ।
ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ (ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯೋನ್ನತ್ತಾಯೈ) । ದೇವೇಷ್ಟಾಯೈ । ಸಾಧಕೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ । ಸರ್ವತ್ರಗಾಯೈ । ಅಸಮಾಯೈ । ಸನ್ತಾನಕತರುಚ್ಛಾಯಾಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ।
ಅಧ್ವಶ್ರಮಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । ಶರದಬ್ಜಾಕ್ಷ್ಯೈ । ವರದಾಯೈ । ಅಬ್ಜನಿಭಾನನಾಯೈ
(ವರದಾಽಬ್ಜನಿಭಾನನಾಯೈ) । ನಮ್ರಾಂಗ್ಯೈ । ಕರ್ಕಶಾಂಗ್ಯೈ । ವಜ್ರಾಂಗ್ಯೈ ।
ವಜ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ । ವಜ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ । ವಜ್ರಕಂಕಾಲಾಯೈ । ವಾನರ್ಯೈ । ವಾಯುವೇಗಿನ್ಯೈ ।
ವರಾಕ್ಯೈ । ಕುಲಕಾಯೈ । ಕಾಮ್ಯಾಯೈ । ಕುಲೇಷ್ಟಾಯೈ । ಕುಲಕಾಮಿನ್ಯೈ । ಕುನ್ತಾಯೈ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಕುಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಾನ್ತಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕುನ್ತ್ಯೈ । ಕುನ್ತಧರಾಯೈ । ಕುಬ್ಜಾಯೈ ।
ಕಷ್ಟಹಾಯೈ । ಬಗಲಾಮುಖ್ಯೈ । ಮೃಡಾನ್ಯೈ । ಮಧುರಾಯೈ । ಮೂಕಾಯೈ ।
ಪ್ರಮತ್ತಾಯೈ । ಬೈನ್ದವೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಕುಮಾರ್ಯೈ । ಕುಲಜಾಯೈ । ಅಕಾಮಾಯೈ । ಕೂಬರ್ಯೈ ।
ನಡಕೂಬರ್ಯೈ । ನಗೇಶ್ವರ್ಯೈ । ನಗಾವಾಸಾಯೈ । ನಗಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ನಗಾರಿಹಾಯೈ ನಮಃ । ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ । ಕುಹ್ವೈ । ಕುಂಢ್ಯೈ । ಕರುಣಾಯೈ ।
ಕೃಪಯಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಕಕಾರವರ್ಣರೂಪಾಢ್ಯಾಯೈ । ಹ್ರಿಯೈ । ಲಜ್ಜಾಯೈ । ಶ್ರಿಯೈ ।
ಶುಭಾಶುಭಾಯೈ । ಖೇಚರ್ಯೈ । ಖಗಪತ್ನ್ಯೈ । ಖಗನೇತ್ರಾಯೈ । ಖಗೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಖಾತಾಯೈ । ಖನಿತ್ರ್ಯೈ । ಖಸ್ಥಾಯೈ । ಜಪ್ಯಾಯೈ । ಜಾಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ । ಧೃತಯೇ । ಜಗತ್ಯೈ । ಜನ್ಮದಾಯೈ । ಜಮ್ಭ್ಯೈ ।
ಜಮ್ಬುವೃಕ್ಷತಲಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸತ್ಯಾಯೈ । ಸಾತ್ವಿಕ್ಯೈ ।
ಸತ್ತ್ವವರ್ಜಿತಾಯೈ । ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ । ಸಮಾಲೋಕಾಯೈ । ಲೋಕಾಯೈ । ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ।
ಲಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ (ಲೋಕಾಯೈ) । ಲೂತಾಯೈ । ಲತಾಯೈ । ರತ್ಯೈ । ಲಜ್ಜಾಯೈ ।
ವಾಜಿಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥0 ।

ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಶಾಯೈ (ಲತಾರತಿರ್ಲಜ್ಜಾಯೈ) । ಕುಟಿಲಾಯೈ । ಕುತ್ಸಿತಾಯೈ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಿನ್ಯೈ । ವ್ರತೇಷ್ಟಾಯೈ । ವಾಜಿನ್ಯೈ ।
ವಸ್ತಯೇ । ವಾಮನೇತ್ರಾಯೈ । ವಶಂಕರ್ಯೈ । ಶಂಕರ್ಯೈ । ಶಂಕರೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಶಶಾಂಕಕೃತಶೇಖರಾಯೈ । ಕುಮ್ಭೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಕುರುಘ್ನ್ಯೈ । ಪಾಂಡವೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಪರಾತ್ಪರಾಯೈ । ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮನುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ । ದಕ್ಷಜಾಯೈ ।
ದಕ್ಷಾಯೈ । ದ್ರಾಕ್ಷಾಯೈ । ದೂತ್ಯೈ । ದ್ಯುತಯೇ । ಧರಾಯೈ । ಧರ್ಮದಾಯೈ ।
ಧರ್ಮರಾಜೇಷ್ಟಾಯೈ । ಧರ್ಮಸ್ಥಾಯೈ । ಧರ್ಮಪಾಲಿನ್ಯೈ । ಧನದಾಯೈ ।
ಧನಿಕಾಯೈ । ಧರ್ಮ್ಯಾಯೈ । ಪತಾಕಾಯೈ । ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಪ್ರಜಾಯೈ ।
ಪ್ರಜಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । 240 ।

See Also  1000 Names Of Sri Shiva From Padmapurana In Odia

ಓಂ ಪುರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ । ಪುರೇ । ಪುತ್ರ್ಯೈ । ಪತ್ರಿವಾಹಿನ್ಯೈ ।
ಪತ್ರಿಹಸ್ತಾಯೈ । ಮಾತಂಗ್ಯೈ । ಪತ್ರಿಕಾಯೈ । ಪತಿವ್ರತಾಯೈ । ಪುಷ್ಟಯೇ ।
ಪ್ಲಕ್ಷಾಯೈ । ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ । ಧನದಸೇವಿತಾಯೈ । ದಯಾವತ್ಯೈ ।
ದಯಾಯೈ । ದೂರಾಯೈ । ದೂತಾಯೈ । ನಿಕಟವಾಸಿನ್ಯೈ । ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಅನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದಾಯೈ । ನಾಕಿನ್ಯೈ । ನಾಕಸೇವಿತಾಯೈ ।
ನಾಸಾಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯೈ । ಈಡ್ಯಾಯೈ । ಭೈರವ್ಯೈ । ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಯೈ । ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ।
ಶ್ಯಾಮಾಮ್ಬರಾಯೈ । ಪೀತಾಯೈ । ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಯೈ । ಕಲಾವತ್ಯೈ । ಕೌತುಕ್ಯೈ ।
ಕೌತುಕಾಚಾರಾಯೈ । ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ । ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ । ಗಾರುಡ್ಯೈ ।
ವಿದ್ಯಾಯೈ । ಗರುಡಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ (ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ) । 280 ।

ಓಂ ವಿನತಾಯೈ ನಮಃ । ವೈನತೇಯೇಷ್ಟಾಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ವಿಷ್ಣುಪೂಜಿತಾಯೈ ।
ವಾರ್ತಾದಾಯೈ । ವಾಲುಕಾಯೈ । ವೇತ್ರ್ಯೈ । ವೇತ್ರಹಸ್ತಾಯೈ । ವರಾಂಗನಾಯೈ ।
ವಿವೇಕಲೋಚನಾಯೈ । ವಿಜ್ಞಾಯೈ । ವಿಶಾಲಾಯೈ । ವಿಮಲಾಯೈ । ಅಜಾಯೈ । ವಿವೇಕಾಯೈ ।
ಪ್ರಚುರಾಯೈ । ಲುಪ್ತಾಯೈ । ನಾವೇ । ನಾರಾಯಣಪೂಜಿತಾಯೈ । ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥0 ।

ಓಂ ಸುಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ಜಯಾಯೈ । ದುಃಖಹಾರಿಣ್ಯೈ । ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹಾಯೈ ।
ದುರಾಚಾರಾಯೈ । ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರ್ಯೈ । ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ । ವಾಙ್ಮಯ್ಯೈ । ಭಾರತ್ಯೈ ।
ಭಾಷಾಯೈ । ಮಷ್ಯೈ । ಲೇಖಕಪೂಜಿತಾಯೈ । ಲೇಖಪತ್ರ್ಯೈ । ಲೋಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ।
ಲಾಸ್ಯಾಯೈ । ಹಾಸ್ಯಾಯೈ । ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ । ಪ್ರೇಮದಾಯೈ । ಪ್ರಣಯಜ್ಞಾಯೈ ।
ಪ್ರಮಾಣಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂಕಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಾರಾಹ್ಯೈ । ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ । ಕಾರಾಯೈ ।
ಕಾರಾಬನ್ಧನಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಉಗ್ರಾಯೈ । ಉಗ್ರತರಾಯೈ । ಉಗ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ನೃಮಾನ್ಯಾಯೈ । ನರಸಿಂಹಿಕಾಯೈ । ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ । ನರವಾಹನಪೂಜಿತಾಯೈ ।
ನೃಮುಂಡಾಯೈ । ನೂಪುರಾಢ್ಯಾಯೈ । ನೃಮಾತ್ರೇ । ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ದಿವ್ಯಾಯುಧಾಯೈ । ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯೈ । ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ । ಕ್ರಿಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಕ್ರಿಮಿಹಾಯೈ । ಕ್ರಿಮಿಯೋನಯೇ । ಕಲಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಕಲಾಯೈ । ಚಮ್ವೈ ।
ಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯೈ । ಚಾರ್ವಂಗ್ಯೈ । ಚಂಚಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಭದ್ರದಾಯೈ ।
ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ । ಸುಭದ್ರಾಯೈ । ಭದ್ರಾಂಗ್ಯೈ । ಪ್ರೇತವಾಹಿನ್ಯೈ । ಸುಷಮಾಯೈ ।
ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ । ಕುಶಬ್ದಾಯೈ । ಕುಗತಯೇ ।
ಮೇಧಾಯೈ । ಮಧ್ಯಮಾಂಕಾಯೈ । ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ । ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ।
ಕಾಲ್ಯೈ । ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾಯೈ । ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ । ಕುಮತಯೇ । ವಾಣ್ಯೈ ।
ಬಾಣಾಸುರನಿಷೂದಿನ್ಯೈ । ನಿರ್ಮಮಾಯೈ । ನಿರ್ಮಮೇಷ್ಟಾಯೈ । ನಿರಯೋ(ರ್ಯೋ)ನಯೇ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ (ನಿರರ್ಯೋನಿರ್ನಿರಾಶ್ರಯಾಯೈ) । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ । ನಿರೀಹಾಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ನೃಪಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ । ನೃಪಸೇವ್ಯಾಯೈ ।
ವಿರಿಂಚೀಷ್ಟಾಯೈ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೈ । ವಿಶ್ವಮಾತೃಕಾಯೈ । ಮಾತೃಕಾಯೈ ।
ಅರ್ಣ(ಮಾತೃಕಾರ್ಣ)ವಿಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ । ಮಧುಸ್ನಾತಾಯೈ । ಮಧುದ್ರವಾಯೈ ।
ಶುಕ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ । ಶುಕ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ । ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾಯೈ । ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ।
ವೃಷಾಯೈ । ವೃಷ್ಟಯೇ । ಅನಾವೃಷ್ಟಯೇ । ಲಭ್ಯಾಯೈ । ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ।
ಅಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥0 ।

ಓಂ ಲಲನಾಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ರಾಮಾಯೈ । ರಮಾಯೈ । ರತ್ಯೈ ।
ರೇವಾಯೈ । ರಮ್ಭಾಯೈ । ಉರ್ವಶ್ಯೈ । ವಶ್ಯಾಯೈ । ವಾಸುಕಿಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಶೇಷಾಯೈ । ಶೇಷರತಾಯೈ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಶೇಷಶಾಯಿನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ।
ಶಯ್ಯಾಯೈ । ಶರ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಶಸ್ತಾಯೈ । ಪ್ರಶಸ್ತಾಯೈ ।
ಶಮ್ಭುಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಆಶುಶುಕ್ಷಣಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಣದಾಯೈ । ಕ್ಷಣಸೇವಿತಾಯೈ ।
ಕ್ಷುರಿಕಾಯೈ । ಕರ್ಣಿಕಾಯೈ । ಸತ್ಯಾಯೈ । ಸಚರಾಚರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಚರಿತ್ರ್ಯೈ ।
ಧರಿತ್ರ್ಯೈ । ದಿತ್ಯೈ । ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ । ಗುಣಿನ್ಯೈ । ಗುಣರೂಪಾಯೈ ।
ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ । ಘೃಣಾಯೈ । ಘೋಷಾಯೈ । ಗಜಾನನೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಗಜಾಕಾರಾಯೈ । ಗುಣಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತಥ್ಯಾಯೈ । ಪಥ್ಯಾಯೈ । ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ।
ಪೀನಸ್ತನ್ಯೈ । ರಮಣ್ಯೈ । ರಮಣೀಷ್ಟಾಯೈ । ಮೈಥುನ್ಯೈ । ಪದ್ಮಾಯೈ ।
ಪದ್ಮಧರಾಯೈ । ವತ್ಸಾಯೈ । ಧೇನವೇ । ಮೇರುಧರಾಯೈ । ಮಘಾಯೈ । ಮಾಲತ್ಯೈ ।
ಮಧುರಾಲಾಪಾಯೈ । ಮಾತೃಜಾಯೈ । ಮಾಲಿನ್ಯೈ । ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚಿಕಿತ್ಸಾಯೈ । ವೈದ್ಯಪೂಜಿತಾಯೈ । ವೇದಿಕಾಯೈ ।
ವಾರಪುತ್ರ್ಯೈ । ವಯಸ್ಯಾಯೈ । ವಾಗ್ಭವ್ಯೈ । ಪ್ರಸುವೇ । ಕ್ರೀತಾಯೈ । ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ।
ಸಿದ್ಧಾಯೈ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಸತ್ತ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ।
ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಾಯೈ । ಸಾಮಾನ್ಯಾಯೈ । ಸಾಮವಾಯಿಕಾಯೈ । ಸಾಧಕೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಸತ್ಪತ್ನ್ಯೈ । ಸತ್ಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಸತ್ಕುಲಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮದಾಯೈ । ಪ್ರಮದಾಯೈ । ಶ್ರಾನ್ತಾಯೈ ।
ಪರಲೋಕಗತಯೇ । ಶಿವಾಯೈ । ಘೋರರೂಪಾಯೈ । ಘೋರರಾವಾಯೈ । ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ।
ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ । ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಬಲದಾಯೈ । ಪುಷ್ಟ್ಯೈ । ಮುಕ್ತ್ಯೈ । ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಅಭಯಾಯೈ । ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಾಯೈ । ಪ್ರಸೂನಾಯೈ । ಕುಲಶೀರ್ಷಿಣ್ಯೈ ।
ಪರದ್ರೋಹಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥0 ।

See Also  1000 Names Of Sri Hayagriva – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

ಓಂ ಪಾನ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾರಾವಾರಸುತಾಯೈ । ಭಗಾಯೈ । ಭರ್ಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಭರ್ಗಶಿಖಾಯೈ । ಹೇಲಾಯೈ । ಹೈಮವತ್ಯೈ । ಈಶ್ವರ್ಯೈ । ಹೇರುಕೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ವಟುಸ್ಥಾಯೈ । ವಟುಮಾತ್ರೇ । ವಟೇಶ್ವರ್ಯೈ । ನಟಿನ್ಯೈ । ತ್ರೋಟಿನ್ಯೈ । ತ್ರಾತಾಯೈ ।
ಸ್ವಸ್ರೇ । ಸಾರವತ್ಯೈ । ಸಭಾಯೈ । ಸೌಭಾಗ್ಯಾಯೈ । ಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗದಾಯೈ । ಭುವೇ । ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ।
ಕಾಲಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ । ಉಲ್ಕಾಯೈ । ಅಶನಯೇ । ಆಹ್ನಿಕಾಯೈ । ಐಹಿಕ್ಯೈ ।
ಔಷ್ಮಿಕ್ಯೈ । ಊಷ್ಮಾಯೈ । ಗ್ರೀಷ್ಮಾಂಶುದ್ಯುತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಗ್ರೀವಾಯೈ ।
ಗ್ರೀಷ್ಮಾನನಾಯೈ । ಗವ್ಯಾಯೈ । ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಮಲ್ಲ್ಯೈ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಮಾನಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಮಾಯೈ । ಮಾನಿನ್ಯೈ । ಮಾನಕರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಮಾನಸ್ಯೈ ।
ತಾಪಸ್ಯೈ । ತುಟ್ಯೈ (ತ್ರುಟ್ಯೈ) । ಪಯಃಸ್ಥಾಯೈ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಯೈ ।
ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತನ್ವೈ । ತನ್ವ್ಯೈ । ತನುತರಾಯೈ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ।
ಸ್ಥೂಲಾಯೈ । ಶೂರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಅಧಮಾಯೈ । ಉತ್ತಮಾಯೈ । ಮಣಿಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಮಾಷಾಯೈ ನಮಃ । ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೈ । ತ್ರಪಾಯೈ । ಚಿನ್ತಾಯೈ । ಮಂಡಿಕಾಯೈ ।
ಚರ್ಚಿಕಾಯೈ । ಚಲಾಯೈ । ಚಂಡ್ಯೈ । ಚುಲ್ಲ್ಯೈ । ಚಮತ್ಕಾರಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಹರೀಶ್ವರ್ಯೈ । ಹರಿಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ । ಚರ್ಚಿತಾಯೈ ।
ಚಾರುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಚಂಡೀಶ್ವರ್ಯೈ । ಚಂಡರೂಪಾಯೈ । ಮುಂಡಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಮನೋಗತಯೇ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಪೋತಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂತಾಯೈ । ಪವಿತ್ರಾಯೈ । ಮಜ್ಜಾಯೈ । ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ।
ಸುಗನ್ಧಿನ್ಯೈ । ಸುಗನ್ಧಾಯೈ । ಪುಷ್ಪಿಣ್ಯೈ । ಪುಷ್ಪಾಯೈ । ಪ್ರೇರಿತಾಯೈ ।
ಪವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಪ್ರೀತಾಯೈ । ಕ್ರೋಧಾಕುಲಾಯೈ । ನ್ಯಸ್ತಾಯೈ । ನ್ಯಕ್ಕಾರಾಯೈ ।
ಸುರವಾಹಿನ್ಯೈ । ಸ್ರೋತಸ್ವತ್ಯೈ । ಮಧುಮತ್ಯೈ । ದೇವಮಾತ್ರೇ ।
ಸುಧಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥0 ।

ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ । ವೀರಪಾನಾಯೈ । ಮದಾತುರಾಯೈ
(ಭತ್ಸ್ಯಾಯೈ) । ಪೃಥಿವ್ಯೈ । ತೈಜಸ್ಯೈ । ತೃಪ್ತಯೇ । ಮೂಲಾಧಾರಾಯೈ ।
ಪ್ರಭಾಯೈ । ಪೃಥವೇ । ನಾಗಪಾಶಧರಾಯೈ । ಅನನ್ತಾಯೈ । ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ (ನಾಗಪಾಶಧರಾನನ್ತಾಯೈ) । ಪ್ರಸಾದನಾಯೈ । ಕಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಯೈ ।
ಮದನಾಶಾಯೈ । ಮಧುದ್ರವಾಯೈ । ಮಧುವೀರಾಯೈ । ಮದಾನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ । ವೇದನಾಯೈ । ಸ್ಮೃತ್ಯೈ । ಬೋಧಿಕಾಯೈ । ಬೋಧಿನ್ಯೈ ।
ಪೂಷಾಯೈ । ಕಾಶ್ಯೈ । ವಾರಾಣಸ್ಯೈ । ಗಯಾಯೈ । ಕೌಶ್ಯೈ । ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯೈ ।
ಧಾರಾಯೈ । ಕಾಶ್ಮೀರ್ಯೈ । ಕುಂಕುಮಾಕುಲಾಯೈ । ಭೂಮ್ಯೈ । ಸಿನ್ಧವೇ । ಪ್ರಭಾಸಾಯೈ ।
ಗಂಗಾಯೈ । ಗೌರ್ಯೈ । ಶುಭಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ನಾನಾವಿದ್ಯಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ವೇತ್ರವತ್ಯೈ । ಗೋದಾವರ್ಯೈ । ಗದಾಯೈ ।
ಗದಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಗಜಾರೂಢಾಯೈ । ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯೈ । ಕುಲಕೌಲಿನ್ಯೈ । ಕುಲಾಚಾರಾಯೈ ।
ಕುರೂಪಾಯೈ । ಸುರೂಪಾಯೈ । ರೂಪವರ್ಜಿತಾಯೈ । ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಯೈ । ಯಮುನಾಯೈ ।
ಯಾಮ್ಯೈ । ಯಮಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ । ಕಾಮ್ಭೋಜ್ಯೈ । ಸರಯ್ವೇ । ಚಿತ್ರಾಯೈ ।
ವಿತಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಐರಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಝಷಾಯೈ । ಚಷಿಕಾಯೈ । ಪಥಿಕಾಯೈ । ತನ್ತ್ರ್ಯೈ ।
ವೀಣಾಯೈ । ವೇಣವೇ । ಪ್ರಿಯಂವದಾಯೈ । ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ।
ನರಕಾನ್ತಕಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ತಾಪ್ಯೈ । ಪಯೋರ್ಣಾಯೈ ।
ಶತರುದ್ರಿಕಾಯೈ । ಕಾವೇರ್ಯೈ । ಶತಪತ್ರಾಭಾಯೈ । ಶತಬಾಹವೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಶತಹ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ರೇವತ್ಯೈ । ರೋಹಿಣ್ಯೈ । ಕ್ಷಿಪ್ಯಾಯೈ (ಕ್ಷಿಪ್ರಾಯೈ) ।
ಕ್ಷೀಣಾಯೈ । ಕ್ಷೋಣ್ಯೈ । ಕ್ಷಮಾಯೈ । ಕ್ಷಯಾಯೈ । ಕ್ಷಾನ್ತ್ಯೈ । ಭ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ।
ಗುರವೇ । ಗುರ್ವ್ಯೈ । ಗರಿಷ್ಠಾಯೈ । ಗೋಕುಲಾಯೈ । ನದ್ಯೈ । ನಾದಿನ್ಯೈ ।
ಕೃಷಿಣ್ಯೈ । ಕೃಷ್ಯಾಯೈ । ಸತ್ಕುಟ್ಯೈ । ಭೂಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥0 ।

ಓಂ ಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾಯೈ । ತೀರ್ಥ್ಯಾಯೈ । ತೀರ್ಥಾಯೈ ।
ತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ತರುಣ್ಯೈ । ತಾಮಸ್ಯೈ । ಪಾಶಾಯೈ । ವಿಪಾಶಾಯೈ ।
ಪಾಶಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಪಶೂಪಹಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ । ಕುಕ್ಕುಟ್ಯೈ । ಹಂಸವಾಹನಾಯೈ ।
ಮಧುರಾಯೈ । ವಿಪುಲಾಯೈ । ಆಕಾಂಕ್ಷಾಯೈ । ವೇದಕಾಂಡ್ಯೈ । ವಿಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ।
ಸ್ವಪ್ನಾವತ್ಯೈ । ಸರಿತೇ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಸೀತಾಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮತ್ಸರ್ಯೈ । ಮುದೇ । ಶತದ್ರುವೇ । ಭಾರತ್ಯೈ ।
ಕದ್ರೂವೇ । ಅನನ್ತಾಯೈ । ಅನನ್ತಶಾಖಿನ್ಯೈ । ವೇದನಾಯೈ । ವಾಸವ್ಯೈ । ವೇಶ್ಯಾಯೈ ।
ಪೂತನಾಯೈ । ಪುಷ್ಪಹಾಸಿನ್ಯೈ । ತ್ರಿಶಕ್ತಯೇ । ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯೈ । ಅಕ್ಷರಮಾತ್ರೇ ।
ಕ್ಷುರ್ಯೈ । ಕ್ಷುಧಾಯೈ । ಮನ್ದಾಯೈ । ಮನ್ದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಭೂತಾಯೈ । ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಭೂತೇಷ್ಟಾಯೈ ।
ಪಂಚಭೂತಘ್ನ್ಯೈ । ಸ್ವಕ್ಷಾಯೈ । ಕೋಮಲಹಾಸಿನ್ಯೈ । ವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕುಹಿಕಾಯೈ ।
ಲಮ್ಭಾಯೈ । ಲಮ್ಬಕೇಶ್ಯೈ । ಸುಕೇಶಿನ್ಯೈ । ಊರ್ಧ್ವಕೇಶ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ।
ಘೋರಾಯೈ । ಪುಣ್ಯಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪಾಂಸುಲಾಯೈ । ಪಾತ್ರಹಸ್ತಾಯೈ । ಖರ್ಪರ್ಯೈ ।
ಖರ್ಪರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ । 760 ।

See Also  1000 Names Of Sri Bala 2 – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ಓಂ ಕೇಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಕಿನ್ಯೈ । ಕುಮ್ಭ್ಯೈ । ಸುಫಲಾಯೈ । ಕೇಕರಾಕೃತ್ಯೈ ।
ವಿಫಲಾಯೈ । ವಿಜಯಾಯೈ । ಶ್ರೀದಾಯೈ । ಶ್ರೀದಸೇವ್ಯಾಯೈ । ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ।
ಶೈತ್ಯಾಯೈ । ಶೀತಾಲಯಾಯೈ । ಶೀಧುಪಾತ್ರಹಸ್ತಾಯೈ । ಕೃಪಾವತ್ಯೈ । ಕಾರುಣ್ಯಾಯೈ ।
ವಿಶ್ವಸಾರಾಯೈ । ಕರುಣಾಯೈ । ಕೃಪಣಾಯೈ । ಕೃಪಾಯೈ । ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಷಡ್ವರ್ಗಾಯೈ । ಷಡಾಸ್ಯಾಯೈ । ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಾಯೈ ।
ಕ್ರೌಂಚ್ಯೈ । ಕ್ರೌಂಚಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯೈ । ದಾನ್ತಾಯೈ । ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಶಾಲಾಯೈ । ಆಭಾಸುರಾಯೈ । ಸಾಧ್ಯಾಯೈ । ಸಾಧನೀಯಾಯೈ । ಸಾಮಗಾಯೈ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಾಯೈ । ಸಪ್ತಧರಾಯೈ । ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವಿಲೋಚನಾಯೈ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರ್ಯೈ । ಸ್ವಾಹಾಯೈ । ವಾಚಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥0 ।

ಓಂ ವಿವಿಧಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಕಂಠ್ಯೈ । ಘೋಷಧರಾಯೈ । ಸುಗ್ರೀವಾಯೈ ।
ಕನ್ಧರಾಯೈ । ರುಚಯೇ । ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ । ಸಮುದ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ । ಶಶಿನ್ಯೈ ।
ವಶಿನ್ಯೈ । ಸುದೃಶೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ । ಸರ್ವದಾಯೈ । ಶಾರ್ಯೈ । ಸುನಾಸಾಯೈ ।
ಸುರಕನ್ಯಕಾಯೈ । ಸೇನಾಯೈ । ಸೇನಾಸುತಾಯೈ । ಶ‍ೃಂಗ್ಯೈ ।
ಶ‍ೃಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಹಾಟಕೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಹೋಟಿಕಾಯೈ । ಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಲಿಂಗಾಯೈ ।
ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಭಗಮಾತ್ರೇ । ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಯೈ । ಲಿಂಗಪ್ರೀತ್ಯೈ ।
ಕಲಿಂಗಜಾಯೈ । ಕುಮಾರ್ಯೈ । ಯುವತ್ಯೈ । ಪ್ರೌಢಾಯೈ । ನವೋಢಾಯೈ ।
ಪ್ರೌಢರೂಪಿಣ್ಯೈ । ರಮ್ಯಾಯೈ । ರಜೋವತ್ಯೈ । ರಜ್ಜವೇ । ರಜೋಲ್ಯೈ । ರಾಜಸ್ಯೈ ।
ಘಟ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಕೈವರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ । ರಾತ್ರ್ಯೈ । ರಾತ್ರಿಂಚರಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ।
ಮಹೋಗ್ರಾಯೈ । ಮುದಿತಾಯೈ । ಭಿಲ್ಲ್ಯೈ । ಭಲ್ಲಹಸ್ತಾಯೈ । ಭಯಂಕರ್ಯೈ ।
ತಿಲಾಭಾಯೈ । ದಾರಿಕಾಯೈ । ದ್ವಾಃಸ್ಥಾಯೈ । ದ್ವಾರಿಕಾಯೈ । ಮಧ್ಯದೇಶಗಾಯೈ ।
ಚಿತ್ರಲೇಖಾಯೈ । ವಸುಮತ್ಯೈ । ಸುನ್ದರಾಂಗ್ಯೈ । ವಸುನ್ಧರಾಯೈ । ದೇವತಾಯೈ ।
ಪರ್ವತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಪರಭುವೇ ನಮಃ । ಪರಮಾಕೃತಯೇ । ಪರಮೂರ್ತಯೇ । ಮುಂಡಮಾಲಾಯೈ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನ್ಯೈ । ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾಯೈ । ಶ್ಮಶ್ರವೇ । ಪ್ರಲಯಾತ್ಮಾನೇ ।
ಪ್ರಲೋಪಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಸ್ಥಸ್ಥಾಯೈ । ಪ್ರಸ್ಥಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಸ್ಥಾಯೈ । ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿಷೇ ।
ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಧೂಮ್ರಾಂಗ್ಯೈ । ಧೂಮ್ರಕೇಶಾಯೈ । ಕಪಿಲಾಯೈ । ಕಾಲನಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಕಂಕಾಲ್ಯೈ । ಕಾಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಕಾಲಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಮಲಿಮ್ಲುಚ್ಯೈ । ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ । ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯೈ ।
ರೌದ್ರ್ಯೈ । ರುದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ । ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ । ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಕುಲಜಾಯೈ । ಸತ್ಯಲೋಕೇಶಾಯೈ । ಸತ್ಯವಾಚೇ ।
ಸತ್ಯವಾದಿನ್ಯೈ । ಸತ್ಯಸ್ವರಾಯೈ । ಸತ್ಯಮಯ್ಯೈ । ಹರಿದ್ವಾರಾಯೈ । ಹರಿನ್ಮಯ್ಯೈ ।
ಹರಿದ್ರತನ್ಮಯ್ಯೈ । ರಾಶಯೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥0 ।

ಓಂ ಗ್ರಹತಾರಾತಿಥಿತನವೇ ನಮಃ । ತುಮ್ಬುರುವೇ । ತ್ರುಟಿಕಾಯೈ । ತ್ರೌಟ್ಯೈ ।
ಭುವನೇಶ್ಯೈ । ಭಯಾಪಹಾಯೈ । ರಾಜ್ಞ್ಯೈ । ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ । ಯೋಗ್ಯಾಯೈ ।
ಯೋಗಿನ್ಯೈ । ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ತುರ್ಯೈ । ತಾರಾಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಭೀಡಾಯೈ ।
ಭಾರ್ಗ್ಯೈ । ಭಯಾನಕಾಯೈ । ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ । ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ । ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಶಿವಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಸಂಗಾಯೈ । ಶಿವಸ್ಥಾಯೈ । ಸಮಾಧಯೇ ।
ಅಗ್ನಿವಾಹನಾಯೈ । ಅಗ್ನೀಶ್ವರ್ಯೈ । ಮಹಾವ್ಯಾಪ್ತಯೇ । ಬಲಾಕಾಯೈ । ಬಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ
(ಮಹೀವ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ) । ವಟುಕೇಶ್ಯೈ । ವಿಲಾಸಾಯೈ । ಸತೇ । ಅಸತೇ । ಪುರಭೈರವ್ಯೈ ।
ವಿಘ್ನಹಾಯೈ । ಖಲಹಾಯೈ । ಗಾಥಾಯೈ । ಕಥಾಯೈ । ಕನ್ಥಾಯೈ ।
ಶುಭಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಕ್ರತುಹಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ರತುಜಾಯೈ । ಕ್ರಾನ್ತಾಯೈ । ಮಾಧವ್ಯೈ । ಅಮರಾವತ್ಯೈ ।
ಅರುಣಾಕ್ಷ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯೈ । ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಸುಮಾತ್ರೇ ।
ಸ್ಕನ್ದಮಾತ್ರೇ । ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ । ಭರಣ್ಯೈ । ಬಲಯೇ । ಜಿನೇಶ್ವರ್ಯೈ ।
ಸುಕುಶಲಾಯೈ । ಗೋಪ್ಯೈ । ಗೋಪತಿಪೂಜಿತಾಯೈ । ಗುಪ್ತಾಯೈ । ಗೋಪ್ಯತರಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಕಟಾಯೈ । ಗೋಪಿತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಕುಲಾಮ್ನಾಯವತ್ಯೈ ।
ಕೀಲಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ಸ್ವರ್ಣಾಂಗದಾಯೈ । ಉತ್ಸುಕಾಯೈ । ಉತ್ಕಂಠಾಯೈ ।
ಕಲಕಂಠ್ಯೈ । ರಕ್ತಪಾಯೈ । ಪಾನಪಾಯೈ । ಅಮಲಾಯೈ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾಯೈ ।
ಯಶೋದಾಯೈ । ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಆನನ್ದಾಯೈ । ಸುನ್ದರ್ಯೈ । ಸರ್ವಾನನ್ದಾಯೈ ।
ನನ್ದಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯುತೇ । ಖದ್ಯೋತರೂಪಾಯೈ । ಸಾದರಾಯೈ । ಜವಿಕಾಯೈ ।
ಜವಯೇ (ಜೀವಕಾಯೈ) । ಜನನ್ಯೈ । ಜನಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಖರ್ಪರಾಯೈ ।
ಖಂಜನೇಕ್ಷಣಾಯೈ । ಜೀರ್ಣಾಯೈ । ಜೀಮೂತಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ । ಜಟಿನ್ಯೈ ।
ಜಯವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಜಲಸ್ಥಾಯೈ । ಜಯನ್ತ್ಯೈ । ಜಮ್ಭಾರಿವರದಾಯೈ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ । ದೇವ್ಯೈ । ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶ್ರೀಭೈರವಪ್ರೋಕ್ತಾ
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Jwalamukhi Devi:
1000 Names of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil