1000 Names Of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram In Tamil

॥ Jvalamukhi Sahasranamavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தவஸ்ய பை⁴ரவ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ² தே³வதா, ஹ்ரீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:,
ௐ கீலகம் பாடே² விநியோக:³ ।

॥ அங்க³ந்யாஸ: ॥

பை⁴ரவருʼஷயே நம: ஶிரஸி । அநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நமோ முகே² ।
ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²தே³வதாயை நமோ ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நமோ நாபௌ⁴ । ஶ்ரீம் ஶக்தயே நமோ கு³ஹ்யே ।
ௐ கீலகாய நம: பாத³யோ: । விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ஷு ।
ௐ ஹ்யாமிதி ஷட்³ தீ³ர்க⁴யுக்தமாயயா கரஷட³ங்கா³நி விதா⁴ய த்⁴யாயேத் ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

உத்³யச்சந்த்³ரமரீசிஸந்நிப⁴முகீ²மேகாத³ஶாராப்³ஜகா³ம்
பாஶாம்போ⁴ஜவராப⁴யாந் கரதலை: ஸம்பி³ப்⁴ரதீம் ஸாத³ராத் ।
அக்³நீந்த்³வர்கவிலோசநாம் ஶஶிகலாசூடா³ம் த்ரிவர்கோ³ஜ்ஜ்வலாம்
ப்ரேதஸ்தா²ம் ஜ்வலத³க்³நிமண்ட³லஶிகா²ம் ஜ்வாலாமுகீ²ம் நௌம்யஹம் ॥

ௐ ௐ ஹ்ரீம் நம: । ஜ்வாலாமுக்²யை । ஜைத்ர்யை । ஶ்ரீம் । ஜ்யோத்ஸ்நாயை । ஜயதா³யை ।
ஜயாயை । ஔது³ம்ப³ராயை । மஹாநீலாயை । ஶுக்ரலுப்தாயை । ஶச்யை ।
ஶ்ருதயே । ஸ்மயதா³யை । ஸ்மயஹர்த்ர்யை । ஸ்மரஶத்ருப்ரியங்கர்யை ।
மாநதா³யை । மோஹிந்யை । மத்தாயை । மாயாயை । பா³லாயை நம: ॥ 20 ॥

ௐ ப³லந்த⁴ராயை நம: । ப⁴க³ரூபாயை । ப⁴கா³வாஸாயை । பீ⁴ருண்டா³யை ।
ப⁴யகா⁴திந்யை । பீ⁴த்யை । ப⁴யாநகாஸ்யாயை । ப்⁴ருவே । ஸுப்⁴ருவே ।
ஸுகி²ந்யை । ஸத்யை । ஶூலிந்யை । ஶூலஹஸ்தாயை । ஶூலிவாமாங்க³வாஸிந்யை ।
ஶஶாங்கஜநந்யை । ஶீதாயை । ஶீதலாயை । ஶாரிகாயை । ஶிவாயை ।
ஸ்ருசிகாயை நம: ॥ 40 ॥

ௐ மது⁴மந்மாந்யாயை நம: । த்ரிவர்க³ப²லதா³யிந்யை । த்ரேதாயை ।
த்ரிலோசநாயை । து³ர்கா³யை । து³ர்க³மாயை । து³ர்க³த்யை । க³தயே । பூதாயை ।
ப்லுதயே । விமர்ஶாயை । ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ர்யை । ஸுகா²வஹாயை । ஸுக²தா³யை ।
ஸர்வமத்⁴யஸ்தா²யை । லோகமாத்ரே । மஹேஶ்வர்யை । லோகஷ்டாயை । வரதா³யை ।
ஸ்துத்யாயை நம: ॥ 60 ॥

ௐ ஸ்துதயே நம: । த்³ருதக³தயே । நுத்யை । நயதா³யை । நயநேத்ராயை ।
நவக்³ரஹநிஷேவிதாயை । அம்பா³யை । வரூதி²ந்யை । வீரஜநந்யை ।
வீரஸுந்த³ர்யை । வீரஸுவே । வாருண்யை । வார்தாயை । வராப⁴யகராயை ।
வத்⁴வை । வாநீரதலகா³யை । வாம்யாயை । வாமாசாரப²லப்ரதா³யை । வீராயை ।
ஶௌர்யகர்யை நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஶாந்தாயை நம: । ஶார்தூ³லத்வசே । ஶர்வர்யை । ஶலப்⁴யை ।
ஶாஸ்த்ரமர்யாதா³யை । ஶிவதா³யை । ஶம்ப³ராந்தகாயை । ஶம்ப³ராரிப்ரியாயை ।
ஶம்பு⁴காந்தாயை । ஶஶிநிபா⁴நநாயை । ஶஸ்த்ராயுத⁴த⁴ராயை । ஶாந்தயே ।
ஜ்யோதிஷே । தீ³ப்தயே । ஜக³த்ப்ரியாயை । ஜக³த்யை । ஜித்வராயை । ஜார்யை ।
மார்ஜார்யை । பஶுபாலிந்யை நம: ॥ 10 ॥0 ।

ௐ மேருமத்⁴யக³தாயை நம: । மைத்ர்யை । முஸலாயுத⁴தா⁴ரிண்யை । மாந்யாயை ।
மந்த்ரேஷ்டதா³யை । மாத்⁴வ்யை । மாத்⁴வீரஸவிகூ⁴ர்ணிதாயை । மோத³காஹாரமத்தாயை ।
மத்தமாதங்க³கா³மிந்யை । மஹேஶ்வரப்ரியாயை । உந்மத்தாயை । தா³ர்வ்யை ।
தை³த்யவிமர்தி³ந்யை (மஹேஶ்வரப்ரியோந்நத்தாயை) । தே³வேஷ்டாயை । ஸாத⁴கேஷ்டாயை ।
ஸாத்⁴வ்யை । ஸர்வத்ரகா³யை । அஸமாயை । ஸந்தாநகதருச்சா²யாஸந்துஷ்டாயை ।
அத்⁴வஶ்ரமாபஹாயை நம: । 120 ।

ௐ ஶாரதா³யை நம: । ஶரத³ப்³ஜாக்ஷ்யை । வரதா³யை । அப்³ஜநிபா⁴நநாயை
(வரதா³ঽப்³ஜநிபா⁴நநாயை) । நம்ராங்க்³யை । கர்கஶாங்க்³யை । வஜ்ராங்க்³யை ।
வஜ்ரதா⁴ரிண்யை । வஜ்ரேஷ்டாயை । வஜ்ரகங்காலாயை । வாநர்யை । வாயுவேகி³ந்யை ।
வராக்யை । குலகாயை । காம்யாயை । குலேஷ்டாயை । குலகாமிந்யை । குந்தாயை ।
காமேஶ்வர்யை । க்ரூராயை நம: । 140 ।

ௐ குல்யாயை நம: । காமாந்தகாரிண்யை । குந்த்யை । குந்தத⁴ராயை । குப்³ஜாயை ।
கஷ்டஹாயை । ப³க³லாமுக்²யை । ம்ருʼடா³ந்யை । மது⁴ராயை । மூகாயை ।
ப்ரமத்தாயை । பை³ந்த³வேஶ்வர்யை । குமார்யை । குலஜாயை । அகாமாயை । கூப³ர்யை ।
நட³கூப³ர்யை । நகே³ஶ்வர்யை । நகா³வாஸாயை । நக³புத்ர்யை நம: । 160 ।

ௐ நகா³ரிஹாயை நம: । நாக³கந்யாயை । குஹ்வை । குண்ட்⁴யை । கருணாயை ।
க்ருʼபயாந்விதாயை । ககாரவர்ணரூபாட்⁴யாயை । ஹ்ரியை । லஜ்ஜாயை । ஶ்ரியை ।
ஶுபா⁴ஶுபா⁴யை । கே²சர்யை । க²க³பத்ந்யை । க²க³நேத்ராயை । க²கே³ஶ்வர்யை ।
கா²தாயை । க²நித்ர்யை । க²ஸ்தா²யை । ஜப்யாயை । ஜாப்யாயை நம: । 180 ।

ௐ அஜராயை நம: । த்⁴ருʼதயே । ஜக³த்யை । ஜந்மதா³யை । ஜம்ப்⁴யை ।
ஜம்பு³வ்ருʼக்ஷதலஸ்தி²தாயை । ஜாம்பூ³நத³ப்ரியாயை । ஸத்யாயை । ஸாத்விக்யை ।
ஸத்த்வவர்ஜிதாயை । ஸர்வமாத்ரே । ஸமாலோகாயை । லோகாயை । க்²யாத்யை ।
லயாத்மிகாயை (லோகாயை) । லூதாயை । லதாயை । ரத்யை । லஜ்ஜாயை ।
வாஜிகா³யை நம: ॥ 20 ॥0 ।

ௐ வாருண்யை நம: । வஶாயை (லதாரதிர்லஜ்ஜாயை) । குடிலாயை । குத்ஸிதாயை ।
ப்³ராஹ்ம்யை । ப்³ரஹ்மாண்யை । ப்³ரஹ்மதா³யிந்யை । வ்ரதேஷ்டாயை । வாஜிந்யை ।
வஸ்தயே । வாமநேத்ராயை । வஶங்கர்யை । ஶங்கர்யை । ஶங்கரேஷ்டாயை ।
ஶஶாங்கக்ருʼதஶேக²ராயை । கும்பே⁴ஶ்வர்யை । குருக்⁴ந்யை । பாண்ட³வேஷ்டாயை ।
பராத்பராயை । மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ர்யை நம: । 220 ।

ௐ மாநநீயாயை நம: । மநுப்ரியாயை । த³க்ஷிணாயை । த³க்ஷஜாயை ।
த³க்ஷாயை । த்³ராக்ஷாயை । தூ³த்யை । த்³யுதயே । த⁴ராயை । த⁴ர்மதா³யை ।
த⁴ர்மராஜேஷ்டாயை । த⁴ர்மஸ்தா²யை । த⁴ர்மபாலிந்யை । த⁴நதா³யை ।
த⁴நிகாயை । த⁴ர்ம்யாயை । பதாகாயை । பார்வத்யை । ப்ரஜாயை ।
ப்ரஜாவத்யை நம: । 240 ।

See Also  108 Names Of Mantravarnaksharayukta Rama – Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

ௐ புர்யை நம: । ப்ரஜ்ஞாயை । புரே । புத்ர்யை । பத்ரிவாஹிந்யை ।
பத்ரிஹஸ்தாயை । மாதங்க்³யை । பத்ரிகாயை । பதிவ்ரதாயை । புஷ்டயே ।
ப்லக்ஷாயை । ஶ்மஶாநஸ்தா²யை । தே³வ்யை । த⁴நத³ஸேவிதாயை । த³யாவத்யை ।
த³யாயை । தூ³ராயை । தூ³தாயை । நிகடவாஸிந்யை । நர்மதா³யை நம: । 260 ।

ௐ அநர்மதா³யை நம: । நந்தா³யை । நாகிந்யை । நாகஸேவிதாயை ।
நாஸாஸங்க்ராந்த்யை । ஈட்³யாயை । பை⁴ரவ்யை । சி²ந்நமஸ்தகாயை । ஶ்யாமாயை ।
ஶ்யாமாம்ப³ராயை । பீதாயை । பீதவஸ்த்ராயை । கலாவத்யை । கௌதுக்யை ।
கௌதுகாசாராயை । குலத⁴ர்மப்ரகாஶிந்யை । ஶாம்ப⁴வ்யை । கா³ருட்³யை ।
வித்³யாயை । க³ருடா³ஸநஸம்ஸ்தி²தாயை (கா³ருடீ³வித்³யாயை நம:) । 280 ।

ௐ விநதாயை நம: । வைநதேயேஷ்டாயை । வைஷ்ணவ்யை । விஷ்ணுபூஜிதாயை ।
வார்தாதா³யை । வாலுகாயை । வேத்ர்யை । வேத்ரஹஸ்தாயை । வராங்க³நாயை ।
விவேகலோசநாயை । விஜ்ஞாயை । விஶாலாயை । விமலாயை । அஜாயை । விவேகாயை ।
ப்ரசுராயை । லுப்தாயை । நாவே । நாராயணபூஜிதாயை । நாராயண்யை நம: ॥ 30 ॥0 ।

ௐ ஸுமுக்²யை நம: । து³ர்ஜயாயை । து:³க²ஹாரிண்யை । தௌ³ர்பா⁴க்³யஹாயை ।
து³ராசாராயை । து³ஷ்டஹந்த்ர்யை । த்³வேஷிண்யை । வாங்மய்யை । பா⁴ரத்யை ।
பா⁴ஷாயை । மஷ்யை । லேக²கபூஜிதாயை । லேக²பத்ர்யை । லோலாக்ஷ்யை ।
லாஸ்யாயை । ஹாஸ்யாயை । ப்ரியங்கர்யை । ப்ரேமதா³யை । ப்ரணயஜ்ஞாயை ।
ப்ரமாணாயை நம: । 320 ।

ௐ ப்ரத்யயாங்கிதாயை நம: । வாராஹ்யை । குப்³ஜிகாயை । காராயை ।
காராப³ந்த⁴நமோக்ஷதா³யை । உக்³ராயை । உக்³ரதராயை । உக்³ரேஷ்டாயை ।
ந்ருʼமாந்யாயை । நரஸிம்ஹிகாயை । நரநாராயணஸ்துத்யாயை । நரவாஹநபூஜிதாயை ।
ந்ருʼமுண்டா³யை । நூபுராட்⁴யாயை । ந்ருʼமாத்ரே । த்ரிபுரேஶ்வர்யை ।
தி³வ்யாயுதா⁴யை । உக்³ரதாராயை । த்ர்யக்ஷாயை । த்ரிபுரமாலிந்யை நம: । 340 ।

ௐ த்ரிநேத்ராயை நம: । கோடராக்ஷ்யை । ஷட்சக்ரஸ்தா²யை । க்ரிமீஶ்வர்யை ।
க்ரிமிஹாயை । க்ரிமியோநயே । கலாயை । சந்த்³ரகலாயை । சம்வை ।
சர்மாம்ப³ராயை । சார்வங்க்³யை । சஞ்சலாக்ஷ்யை । ப⁴த்³ரதா³யை ।
ப⁴த்³ரகால்யை । ஸுப⁴த்³ராயை । ப⁴த்³ராங்க்³யை । ப்ரேதவாஹிந்யை । ஸுஷமாயை ।
ஸ்த்ரீப்ரியாயை । காந்தாயை நம: । 360 ।

ௐ காமிந்யை நம: । குடிலாலகாயை । குஶப்³தா³யை । குக³தயே ।
மேதா⁴யை । மத்⁴யமாங்காயை । காஶ்யப்யை । த³க்ஷிணாயை காலிகாயை ।
கால்யை । காலபை⁴ரவபூஜிதாயை । க்லீங்கார்யை । குமதயே । வாண்யை ।
பா³ணாஸுரநிஷூதி³ந்யை । நிர்மமாயை । நிர்மமேஷ்டாயை । நிரயோ(ர்யோ)நயே ।
நிராஶ்ரயாயை (நிரர்யோநிர்நிராஶ்ரயாயை) । நிர்விகாராயை । நிரீஹாயை நம: । 380 ।

ௐ நிலயாயை நம: । ந்ருʼபபுத்ரிண்யை । ந்ருʼபஸேவ்யாயை ।
விரிஞ்சீஷ்டாயை । விஶிஷ்டாயை । விஶ்வமாத்ருʼகாயை । மாத்ருʼகாயை ।
அர்ண(மாத்ருʼகார்ண)விலிப்தாங்க்³யை । மது⁴ஸ்நாதாயை । மது⁴த்³ரவாயை ।
ஶுக்ரேஷ்டாயை । ஶுக்ரஸந்துஷ்டாயை । ஶுக்ரஸ்நாதாயை । க்ருʼஶோத³ர்யை ।
வ்ருʼஷாயை । வ்ருʼஷ்டயே । அநாவ்ருʼஷ்டயே । லப்⁴யாயை । லோப⁴விவர்ஜிதாயை ।
அப்³த⁴யே நம: ॥ 40 ॥0 ।

ௐ லலநாயை நம: । லக்ஷ்யாயை । லக்ஷ்ம்யை । ராமாயை । ரமாயை । ரத்யை ।
ரேவாயை । ரம்பா⁴யை । உர்வஶ்யை । வஶ்யாயை । வாஸுகிப்ரியகாரிண்யை ।
ஶேஷாயை । ஶேஷரதாயை । ஶ்ரேஷ்டா²யை । ஶேஷஶாயிநமஸ்க்ருʼதாயை ।
ஶய்யாயை । ஶர்வப்ரியாயை । ஶஸ்தாயை । ப்ரஶஸ்தாயை ।
ஶம்பு⁴ஸேவிதாயை நம: । 420 ।

ௐ ஆஶுஶுக்ஷணிநேத்ராயை நம: । க்ஷணதா³யை । க்ஷணஸேவிதாயை ।
க்ஷுரிகாயை । கர்ணிகாயை । ஸத்யாயை । ஸசராசரரூபிண்யை । சரித்ர்யை ।
த⁴ரித்ர்யை । தி³த்யை । தை³த்யேந்த்³ரபூஜிதாயை । கு³ணிந்யை । கு³ணரூபாயை ।
த்ரிகு³ணாயை । நிர்கு³ணாயை । க்⁴ருʼணாயை । கோ⁴ஷாயை । க³ஜாநநேஷ்டாயை ।
க³ஜாகாராயை । கு³ணிப்ரியாயை நம: । 440 ।

ௐ கீ³தாயை நம: । கீ³தப்ரியாயை । தத்²யாயை । பத்²யாயை । த்ரிபுரஸுந்த³ர்யை ।
பீநஸ்தந்யை । ரமண்யை । ரமணீஷ்டாயை । மைது²ந்யை । பத்³மாயை ।
பத்³மத⁴ராயை । வத்ஸாயை । தே⁴நவே । மேருத⁴ராயை । மகா⁴யை । மாலத்யை ।
மது⁴ராலாபாயை । மாத்ருʼஜாயை । மாலிந்யை । வைஶ்வாநரப்ரியாயை நம: । 460 ।

ௐ வைத்³யாயை நம: । சிகித்ஸாயை । வைத்³யபூஜிதாயை । வேதி³காயை ।
வாரபுத்ர்யை । வயஸ்யாயை । வாக்³ப⁴வ்யை । ப்ரஸுவே । க்ரீதாயை । பத்³மாஸநாயை ।
ஸித்³தா⁴யை । ஸித்³த⁴லக்ஷ்ம்யை । ஸரஸ்வத்யை । ஸத்த்வஶ்ரேஷ்டா²யை ।
ஸத்த்வஸம்ஸ்தா²யை । ஸாமாந்யாயை । ஸாமவாயிகாயை । ஸாத⁴கேஷ்டாயை ।
ஸத்பத்ந்யை । ஸத்புத்ர்யை நம: । 480 ।

ௐ ஸத்குலாஶ்ரயாயை நம: । ஸமதா³யை । ப்ரமதா³யை । ஶ்ராந்தாயை ।
பரலோகக³தயே । ஶிவாயை । கோ⁴ரரூபாயை । கோ⁴ரராவாயை । முக்தகேஶ்யை ।
முக்திதா³யை । மோக்ஷதா³யை । ப³லதா³யை । புஷ்ட்யை । முக்த்யை । ப³லிப்ரியாயை ।
அப⁴யாயை । திலப்ரஸூநநாஸாயை । ப்ரஸூநாயை । குலஶீர்ஷிண்யை ।
பரத்³ரோஹகர்யை நம: ॥ 50 ॥0 ।

See Also  Sri Govinda Damodara Stotram In Tamil

ௐ பாந்தா²யை நம: । பாராவாரஸுதாயை । ப⁴கா³யை । ப⁴ர்க³ப்ரியாயை ।
ப⁴ர்க³ஶிகா²யை । ஹேலாயை । ஹைமவத்யை । ஈஶ்வர்யை । ஹேருகேஷ்டாயை ।
வடுஸ்தா²யை । வடுமாத்ரே । வடேஶ்வர்யை । நடிந்யை । த்ரோடிந்யை । த்ராதாயை ।
ஸ்வஸ்ரே । ஸாரவத்யை । ஸபா⁴யை । ஸௌபா⁴க்³யாயை । பா⁴க்³யதா³யை நம: । 520 ।

ௐ பா⁴க்³யாயை நம: । போ⁴க³தா³யை । பு⁴வே । ப்ரபா⁴வத்யை । சந்த்³ரிகாயை ।
காலஹர்த்ர்யை । ஜ்யோத்ஸ்நாயை । உல்காயை । அஶநயே । ஆஹ்நிகாயை । ஐஹிக்யை ।
ஔஷ்மிக்யை । ஊஷ்மாயை । க்³ரீஷ்மாம்ஶுத்³யுதிரூபிண்யை । க்³ரீவாயை ।
க்³ரீஷ்மாநநாயை । க³வ்யாயை । கைலாஸாசலவாஸிந்யை । மல்ல்யை ।
மார்தாண்ட³ரூபாயை நம: । 540 ।

ௐ மாநஹர்த்ர்யை நம: । மநோரமாயை । மாநிந்யை । மாநகர்த்ர்யை । மாநஸ்யை ।
தாபஸ்யை । துட்யை (த்ருட்யை) । பய:ஸ்தா²யை । பரப்³ரஹ்மஸ்துதாயை ।
ஸ்தோத்ரப்ரியாயை । தந்வை । தந்வ்யை । தநுதராயை । ஸூக்ஷ்மாயை ।
ஸ்தூ²லாயை । ஶூரப்ரியாயை । அத⁴மாயை । உத்தமாயை । மணிபூ⁴ஷாட்⁴யாயை ।
மணிமண்ட³பஸம்ஸ்தி²தாயை நம: । 560 ।

ௐ மாஷாயை நம: । தீக்ஷ்ணாயை । த்ரபாயை । சிந்தாயை । மண்டி³காயை ।
சர்சிகாயை । சலாயை । சண்ட்³யை । சுல்ல்யை । சமத்காரகர்த்ர்யை ।
ஹர்த்ர்யை । ஹரீஶ்வர்யை । ஹரிஸேவ்யாயை । கபிஶ்ரேஷ்டா²யை । சர்சிதாயை ।
சாருரூபிண்யை । சண்டீ³ஶ்வர்யை । சண்ட³ரூபாயை । முண்ட³ஹஸ்தாயை ।
மநோக³தயே நம: । 580 ।

ௐ போதாயை நம: । பூதாயை । பவித்ராயை । மஜ்ஜாயை । மேத்⁴யாயை ।
ஸுக³ந்தி⁴ந்யை । ஸுக³ந்தா⁴யை । புஷ்பிண்யை । புஷ்பாயை । ப்ரேரிதாயை ।
பவநேஶ்வர்யை । ப்ரீதாயை । க்ரோதா⁴குலாயை । ந்யஸ்தாயை । ந்யக்காராயை ।
ஸுரவாஹிந்யை । ஸ்ரோதஸ்வத்யை । மது⁴மத்யை । தே³வமாத்ரே ।
ஸுதா⁴ம்ப³ராயை நம: ॥ 60 ॥0 ।

ௐ மத்ஸ்யாயை நம: । மத்ஸ்யேந்த்³ரபீட²ஸ்தா²யை । வீரபாநாயை । மதா³துராயை
(ப⁴த்ஸ்யாயை) । ப்ருʼதி²வ்யை । தைஜஸ்யை । த்ருʼப்தயே । மூலாதா⁴ராயை ।
ப்ரபா⁴யை । ப்ருʼத²வே । நாக³பாஶத⁴ராயை । அநந்தாயை । பாஶஹஸ்தாயை ।
ப்ரபோ³தி⁴ந்யை (நாக³பாஶத⁴ராநந்தாயை) । ப்ரஸாத³நாயை । கலிங்கா³க்²யாயை ।
மத³நாஶாயை । மது⁴த்³ரவாயை । மது⁴வீராயை । மதா³ந்தா⁴யை நம: । 620 ।

ௐ பாவந்யை நம: । வேத³நாயை । ஸ்ம்ருʼத்யை । போ³தி⁴காயை । போ³தி⁴ந்யை ।
பூஷாயை । காஶ்யை । வாராணஸ்யை । க³யாயை । கௌஶ்யை । உஜ்ஜயிந்யை ।
தா⁴ராயை । காஶ்மீர்யை । குங்குமாகுலாயை । பூ⁴ம்யை । ஸிந்த⁴வே । ப்ரபா⁴ஸாயை ।
க³ங்கா³யை । கௌ³ர்யை । ஶுபா⁴ஶ்ரயாயை நம: । 640 ।

ௐ நாநாவித்³யாமய்யை நம: । வேத்ரவத்யை । கோ³தா³வர்யை । க³தா³யை ।
க³த³ஹர்த்ர்யை । க³ஜாரூடா⁴யை । இந்த்³ராண்யை । குலகௌலிந்யை । குலாசாராயை ।
குரூபாயை । ஸுரூபாயை । ரூபவர்ஜிதாயை । சந்த்³ரபா⁴கா³யை । யமுநாயை ।
யாம்யை । யமக்ஷயங்கர்யை । காம்போ⁴ஜ்யை । ஸரய்வே । சித்ராயை ।
விதஸ்தாயை நம: । 660 ।

ௐ ஐராவத்யை நம: । ஜ²ஷாயை । சஷிகாயை । பதி²காயை । தந்த்ர்யை ।
வீணாயை । வேணவே । ப்ரியம்வதா³யை । குண்ட³லிந்யை । நிர்விகல்பாயை । கா³யத்ர்யை ।
நரகாந்தகாயை । க்ருʼஷ்ணாயை । ஸரஸ்வத்யை । தாப்யை । பயோர்ணாயை ।
ஶதருத்³ரிகாயை । காவேர்யை । ஶதபத்ராபா⁴யை । ஶதபா³ஹவே நம: । 680 ।

ௐ ஶதஹ்ரதா³யை நம: । ரேவத்யை । ரோஹிண்யை । க்ஷிப்யாயை (க்ஷிப்ராயை) ।
க்ஷீணாயை । க்ஷோண்யை । க்ஷமாயை । க்ஷயாயை । க்ஷாந்த்யை । ப்⁴ராந்த்யை ।
கு³ரவே । கு³ர்வ்யை । க³ரிஷ்டா²யை । கோ³குலாயை । நத்³யை । நாதி³ந்யை ।
க்ருʼஷிண்யை । க்ருʼஷ்யாயை । ஸத்குட்யை । பூ⁴மிகாயை நம: ॥ 70 ॥0 ।

ௐ ப்⁴ரமாயை நம: । விப்⁴ராஜமாநாயை । தீர்த்²யாயை । தீர்தா²யை ।
தீர்த²ப²லப்ரதா³யை । தருண்யை । தாமஸ்யை । பாஶாயை । விபாஶாயை ।
பாஶதா⁴ரிண்யை । பஶூபஹாரஸந்துஷ்டாயை । குக்குட்யை । ஹம்ஸவாஹநாயை ।
மது⁴ராயை । விபுலாயை । ஆகாங்க்ஷாயை । வேத³காண்ட்³யை । விசித்ரிண்யை ।
ஸ்வப்நாவத்யை । ஸரிதே நம: । 720 ।

ௐ ஸீதாதா⁴ரிண்யை நம: । மத்ஸர்யை । முதே³ । ஶதத்³ருவே । பா⁴ரத்யை ।
கத்³ரூவே । அநந்தாயை । அநந்தஶாகி²ந்யை । வேத³நாயை । வாஸவ்யை । வேஶ்யாயை ।
பூதநாயை । புஷ்பஹாஸிந்யை । த்ரிஶக்தயே । ஶக்திரூபாயை । அக்ஷரமாத்ரே ।
க்ஷுர்யை । க்ஷுதா⁴யை । மந்தா³யை । மந்தா³கிந்யை நம: । 740 ।

ௐ முத்³ராயை நம: । பூ⁴தாயை । பூ⁴தபதிப்ரியாயை । பூ⁴தேஷ்டாயை ।
பஞ்சபூ⁴தக்⁴ந்யை । ஸ்வக்ஷாயை । கோமலஹாஸிந்யை । வாஸிந்யை । குஹிகாயை ।
லம்பா⁴யை । லம்ப³கேஶ்யை । ஸுகேஶிந்யை । ஊர்த்⁴வகேஶ்யை । விஶாலாக்ஷ்யை ।
கோ⁴ராயை । புண்யபதிப்ரியாயை । பாம்ஸுலாயை । பாத்ரஹஸ்தாயை । க²ர்பர்யை ।
க²ர்பராயுதா⁴யை நம: । 760 ।

See Also  1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ௐ கேகர்யை நம: । காகிந்யை । கும்ப்⁴யை । ஸுப²லாயை । கேகராக்ருʼத்யை ।
விப²லாயை । விஜயாயை । ஶ்ரீதா³யை । ஶ்ரீத³ஸேவ்யாயை । ஶுப⁴ங்கர்யை ।
ஶைத்யாயை । ஶீதாலயாயை । ஶீது⁴பாத்ரஹஸ்தாயை । க்ருʼபாவத்யை । காருண்யாயை ।
விஶ்வஸாராயை । கருணாயை । க்ருʼபணாயை । க்ருʼபாயை । ப்ரஜ்ஞாயை நம: । 780 ।

ௐ ஜ்ஞாநாயை நம: । ஷட்³வர்கா³யை । ஷடா³ஸ்யாயை । ஷண்முக²ப்ரியாயை ।
க்ரௌஞ்ச்யை । க்ரௌஞ்சாத்³ரிநிலயாயை । தா³ந்தாயை । தா³ரித்³ர்யநாஶிந்யை ।
ஶாலாயை । ஆபா⁴ஸுராயை । ஸாத்⁴யாயை । ஸாத⁴நீயாயை । ஸாமகா³யை ।
ஸப்தஸ்வராயை । ஸப்தத⁴ராயை । ஸப்தஸப்திவிலோசநாயை । ஸ்தி²த்யை ।
க்ஷேமங்கர்யை । ஸ்வாஹாயை । வாசால்யை நம: ॥ 80 ॥0 ।

ௐ விவிதா⁴ம்ப³ராயை நம: । கலகண்ட்²யை । கோ⁴ஷத⁴ராயை । ஸுக்³ரீவாயை ।
கந்த⁴ராயை । ருசயே । ஶுசிஸ்மிதாயை । ஸமுத்³ரேஷ்டாயை । ஶஶிந்யை ।
வஶிந்யை । ஸுத்³ருʼஶே । ஸர்வஜ்ஞாயை । ஸர்வதா³யை । ஶார்யை । ஸுநாஸாயை ।
ஸுரகந்யகாயை । ஸேநாயை । ஸேநாஸுதாயை । ஶ‍்ருʼங்க்³யை ।
ஶ‍்ருʼங்கி³ண்யை நம: । 820 ।

ௐ ஹாடகேஶ்வர்யை நம: । ஹோடிகாயை । ஹாரிண்யை । லிங்கா³யை ।
ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிண்யை । ப⁴க³மாத்ரே । லிங்கா³க்²யாயை । லிங்க³ப்ரீத்யை ।
கலிங்க³ஜாயை । குமார்யை । யுவத்யை । ப்ரௌடா⁴யை । நவோடா⁴யை ।
ப்ரௌட⁴ரூபிண்யை । ரம்யாயை । ரஜோவத்யை । ரஜ்ஜவே । ரஜோல்யை । ராஜஸ்யை ।
க⁴ட்யை நம: । 840 ।

ௐ கைவர்த்யை நம: । ராக்ஷஸ்யை । ராத்ர்யை । ராத்ரிஞ்சரக்ஷயங்கர்யை ।
மஹோக்³ராயை । முதி³தாயை । பி⁴ல்ல்யை । ப⁴ல்லஹஸ்தாயை । ப⁴யங்கர்யை ।
திலாபா⁴யை । தா³ரிகாயை । த்³வா:ஸ்தா²யை । த்³வாரிகாயை । மத்⁴யதே³ஶகா³யை ।
சித்ரலேகா²யை । வஸுமத்யை । ஸுந்த³ராங்க்³யை । வஸுந்த⁴ராயை । தே³வதாயை ।
பர்வதஸ்தா²யை நம: । 860 ।

ௐ பரபு⁴வே நம: । பரமாக்ருʼதயே । பரமூர்தயே । முண்ட³மாலாயை ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதிந்யை । ஶ்மஶாநகாலிகாயை । ஶ்மஶ்ரவே । ப்ரலயாத்மாநே ।
ப்ரலோபிந்யை । ப்ரஸ்த²ஸ்தா²யை । ப்ரஸ்தி²ந்யை । ப்ரஸ்தா²யை । தூ⁴ம்ரார்சிஷே ।
தூ⁴ம்ரரூபிண்யை । தூ⁴ம்ராங்க்³யை । தூ⁴ம்ரகேஶாயை । கபிலாயை । காலநாஶிந்யை ।
கங்கால்யை । காலரூபாயை நம: । 880 ।

ௐ காலமாத்ரே நம: । மலிம்லுச்யை । ஶர்வாண்யை । ருத்³ரபத்ந்யை ।
ரௌத்³ர்யை । ருத்³ரஸ்வரூபிண்யை । ஸந்த்⁴யாயை । த்ரிஸந்த்⁴யாயை । ஸம்பூஜ்யாயை ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யிந்யை । குலஜாயை । ஸத்யலோகேஶாயை । ஸத்யவாசே ।
ஸத்யவாதி³ந்யை । ஸத்யஸ்வராயை । ஸத்யமய்யை । ஹரித்³வாராயை । ஹரிந்மய்யை ।
ஹரித்³ரதந்மய்யை । ராஶயே நம: ॥ 90 ॥0 ।

ௐ க்³ரஹதாராதிதி²தநவே நம: । தும்பு³ருவே । த்ருடிகாயை । த்ரௌட்யை ।
பு⁴வநேஶ்யை । ப⁴யாபஹாயை । ராஜ்ஞ்யை । ராஜ்யப்ரதா³யை । யோக்³யாயை ।
யோகி³ந்யை । பு⁴வநேஶ்வர்யை । துர்யை । தாராயை । மஹாலக்ஷ்ம்யை । பீ⁴டா³யை ।
பா⁴ர்க்³யை । ப⁴யாநகாயை । காலராத்ர்யை । மஹாராத்ர்யை । மஹாவித்³யாயை நம: । 920 ।

ௐ ஶிவாலயாயை நம: । ஶிவாஸங்கா³யை । ஶிவஸ்தா²யை । ஸமாத⁴யே ।
அக்³நிவாஹநாயை । அக்³நீஶ்வர்யை । மஹாவ்யாப்தயே । ப³லாகாயை । பா³லரூபிண்யை
(மஹீவ்யாப்த்யை) । வடுகேஶ்யை । விலாஸாயை । ஸதே । அஸதே । புரபை⁴ரவ்யை ।
விக்⁴நஹாயை । க²லஹாயை । கா³தா²யை । கதா²யை । கந்தா²யை ।
ஶுபா⁴ம்ப³ராயை நம: । 940 ।

ௐ க்ரதுஹாயை நம: । க்ரதுஜாயை । க்ராந்தாயை । மாத⁴வ்யை । அமராவத்யை ।
அருணாக்ஷ்யை । விஶாலாக்ஷ்யை । புண்யஶீலாயை । விலாஸிந்யை । ஸுமாத்ரே ।
ஸ்கந்த³மாத்ரே । க்ருʼத்திகாயை । ப⁴ரண்யை । ப³லயே । ஜிநேஶ்வர்யை ।
ஸுகுஶலாயை । கோ³ப்யை । கோ³பதிபூஜிதாயை । கு³ப்தாயை । கோ³ப்யதராயை நம: । 960 ।

ௐ க்²யாதாயை நம: । ப்ரகடாயை । கோ³பிதாத்மிகாயை । குலாம்நாயவத்யை ।
கீலாயை । பூர்ணாயை । ஸ்வர்ணாங்க³தா³யை । உத்ஸுகாயை । உத்கண்டா²யை ।
கலகண்ட்²யை । ரக்தபாயை । பாநபாயை । அமலாயை । ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³நாயை ।
யஶோதா³யை । யஶஸ்விந்யை । ஆநந்தா³யை । ஸுந்த³ர்யை । ஸர்வாநந்தா³யை ।
நந்தா³த்மஜாயை நம: । 980 ।

ௐ லயாயை நம: । வித்³யுதே । க²த்³யோதரூபாயை । ஸாத³ராயை । ஜவிகாயை ।
ஜவயே (ஜீவகாயை) । ஜநந்யை । ஜநஹர்த்ர்யை । க²ர்பராயை ।
க²ஞ்ஜநேக்ஷணாயை । ஜீர்ணாயை । ஜீமூதலக்ஷ்யாயை । ஜடிந்யை ।
ஜயவர்தி⁴ந்யை । ஜலஸ்தா²யை । ஜயந்த்யை । ஜம்பா⁴ரிவரதா³யை ।
ஸஹஸ்ரநாமஸம்பூர்ணாயை । தே³வ்யை । ஜ்வாலாமுக்²யை நம: । 1000 ।

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலாந்தர்க³தா ஶ்ரீபை⁴ரவப்ரோக்தா
ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Jwalamukhi Devi:
1000 Names of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil