1000 Names Of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram In Telugu

॥ Jvalamukhi Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామావలిః ॥ 

అస్య శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామస్తవస్య భైరవ ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీజ్వాలాముఖీ దేవతా, హ్రీం బీజం, శ్రీం శక్తిః,
ఓం కీలకం పాఠే వినియోగః ।

॥ అఙ్గన్యాసః ॥

భైరవఋషయే నమః శిరసి । అనుష్టుప్ఛన్దసే నమో ముఖే ।
శ్రీజ్వాలాముఖీదేవతాయై నమో హృది ।
హ్రీం బీజాయ నమో నాభౌ । శ్రీం శక్తయే నమో గుహ్యే ।
ఓం కీలకాయ నమః పాదయోః । వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గేషు ।
ఓం హ్యామితి షడ్ దీర్ఘయుక్తమాయయా కరషడఙ్గాని విధాయ ధ్యాయేత్ ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

ఉద్యచ్చన్ద్రమరీచిసన్నిభముఖీమేకాదశారాబ్జగాం
పాశామ్భోజవరాభయాన్ కరతలైః సమ్బిభ్రతీం సాదరాత్ ।
అగ్నీన్ద్వర్కవిలోచనాం శశికలాచూడాం త్రివర్గోజ్జ్వలాం
ప్రేతస్థాం జ్వలదగ్నిమణ్డలశిఖాం జ్వాలాముఖీం నౌమ్యహమ్ ॥

ఓం ఓం హ్రీం నమః । జ్వాలాముఖ్యై । జైత్ర్యై । శ్రీం । జ్యోత్స్నాయై । జయదాయై ।
జయాయై । ఔదుమ్బరాయై । మహానీలాయై । శుక్రలుప్తాయై । శచ్యై ।
శ్రుతయే । స్మయదాయై । స్మయహర్త్ర్యై । స్మరశత్రుప్రియఙ్కర్యై ।
మానదాయై । మోహిన్యై । మత్తాయై । మాయాయై । బాలాయై నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం బలన్ధరాయై నమః । భగరూపాయై । భగావాసాయై । భీరుణ్డాయై ।
భయఘాతిన్యై । భీత్యై । భయానకాస్యాయై । భ్రువే । సుభ్రువే ।
సుఖిన్యై । సత్యై । శూలిన్యై । శూలహస్తాయై । శూలివామాఙ్గవాసిన్యై ।
శశాఙ్కజనన్యై । శీతాయై । శీతలాయై । శారికాయై । శివాయై ।
స్రుచికాయై నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం మధుమన్మాన్యాయై నమః । త్రివర్గఫలదాయిన్యై । త్రేతాయై ।
త్రిలోచనాయై । దుర్గాయై । దుర్గమాయై । దుర్గత్యై । గతయే । పూతాయై ।
ప్లుతయే । విమర్శాయై । సృష్టికర్త్ర్యై । సుఖావహాయై । సుఖదాయై ।
సర్వమధ్యస్థాయై । లోకమాత్రే । మహేశ్వర్యై । లోకష్టాయై । వరదాయై ।
స్తుత్యాయై నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం స్తుతయే నమః । ద్రుతగతయే । నుత్యై । నయదాయై । నయనేత్రాయై ।
నవగ్రహనిషేవితాయై । అమ్బాయై । వరూథిన్యై । వీరజనన్యై ।
వీరసున్దర్యై । వీరసువే । వారుణ్యై । వార్తాయై । వరాభయకరాయై ।
వధ్వై । వానీరతలగాయై । వామ్యాయై । వామాచారఫలప్రదాయై । వీరాయై ।
శౌర్యకర్యై నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం శాన్తాయై నమః । శార్దూలత్వచే । శర్వర్యై । శలభ్యై ।
శాస్త్రమర్యాదాయై । శివదాయై । శమ్బరాన్తకాయై । శమ్బరారిప్రియాయై ।
శమ్భుకాన్తాయై । శశినిభాననాయై । శస్త్రాయుధధరాయై । శాన్తయే ।
జ్యోతిషే । దీప్తయే । జగత్ప్రియాయై । జగత్యై । జిత్వరాయై । జార్యై ।
మార్జార్యై । పశుపాలిన్యై నమః ॥ ౧౦ ॥౦ ।

ఓం మేరుమధ్యగతాయై నమః । మైత్ర్యై । ముసలాయుధధారిణ్యై । మాన్యాయై ।
మన్త్రేష్టదాయై । మాధ్వ్యై । మాధ్వీరసవిఘూర్ణితాయై । మోదకాహారమత్తాయై ।
మత్తమాతఙ్గగామిన్యై । మహేశ్వరప్రియాయై । ఉన్మత్తాయై । దార్వ్యై ।
దైత్యవిమర్దిన్యై (మహేశ్వరప్రియోన్నత్తాయై) । దేవేష్టాయై । సాధకేష్టాయై ।
సాధ్వ్యై । సర్వత్రగాయై । అసమాయై । సన్తానకతరుచ్ఛాయాసన్తుష్టాయై ।
అధ్వశ్రమాపహాయై నమః । ౧౨౦ ।

ఓం శారదాయై నమః । శరదబ్జాక్ష్యై । వరదాయై । అబ్జనిభాననాయై
(వరదాఽబ్జనిభాననాయై) । నమ్రాఙ్గ్యై । కర్కశాఙ్గ్యై । వజ్రాఙ్గ్యై ।
వజ్రధారిణ్యై । వజ్రేష్టాయై । వజ్రకఙ్కాలాయై । వానర్యై । వాయువేగిన్యై ।
వరాక్యై । కులకాయై । కామ్యాయై । కులేష్టాయై । కులకామిన్యై । కున్తాయై ।
కామేశ్వర్యై । క్రూరాయై నమః । ౧౪౦ ।

ఓం కుల్యాయై నమః । కామాన్తకారిణ్యై । కున్త్యై । కున్తధరాయై । కుబ్జాయై ।
కష్టహాయై । బగలాముఖ్యై । మృడాన్యై । మధురాయై । మూకాయై ।
ప్రమత్తాయై । బైన్దవేశ్వర్యై । కుమార్యై । కులజాయై । అకామాయై । కూబర్యై ।
నడకూబర్యై । నగేశ్వర్యై । నగావాసాయై । నగపుత్ర్యై నమః । ౧౬౦ ।

ఓం నగారిహాయై నమః । నాగకన్యాయై । కుహ్వై । కుణ్ఢ్యై । కరుణాయై ।
కృపయాన్వితాయై । కకారవర్ణరూపాఢ్యాయై । హ్రియై । లజ్జాయై । శ్రియై ।
శుభాశుభాయై । ఖేచర్యై । ఖగపత్న్యై । ఖగనేత్రాయై । ఖగేశ్వర్యై ।
ఖాతాయై । ఖనిత్ర్యై । ఖస్థాయై । జప్యాయై । జాప్యాయై నమః । ౧౮౦ ।

ఓం అజరాయై నమః । ధృతయే । జగత్యై । జన్మదాయై । జమ్భ్యై ।
జమ్బువృక్షతలస్థితాయై । జామ్బూనదప్రియాయై । సత్యాయై । సాత్విక్యై ।
సత్త్వవర్జితాయై । సర్వమాత్రే । సమాలోకాయై । లోకాయై । ఖ్యాత్యై ।
లయాత్మికాయై (లోకాయై) । లూతాయై । లతాయై । రత్యై । లజ్జాయై ।
వాజిగాయై నమః ॥ ౨౦ ॥౦ ।

ఓం వారుణ్యై నమః । వశాయై (లతారతిర్లజ్జాయై) । కుటిలాయై । కుత్సితాయై ।
బ్రాహ్మ్యై । బ్రహ్మాణ్యై । బ్రహ్మదాయిన్యై । వ్రతేష్టాయై । వాజిన్యై ।
వస్తయే । వామనేత్రాయై । వశఙ్కర్యై । శఙ్కర్యై । శఙ్కరేష్టాయై ।
శశాఙ్కకృతశేఖరాయై । కుమ్భేశ్వర్యై । కురుఘ్న్యై । పాణ్డవేష్టాయై ।
పరాత్పరాయై । మహిషాసురసంహర్త్ర్యై నమః । ౨౨౦ ।

ఓం మాననీయాయై నమః । మనుప్రియాయై । దక్షిణాయై । దక్షజాయై ।
దక్షాయై । ద్రాక్షాయై । దూత్యై । ద్యుతయే । ధరాయై । ధర్మదాయై ।
ధర్మరాజేష్టాయై । ధర్మస్థాయై । ధర్మపాలిన్యై । ధనదాయై ।
ధనికాయై । ధర్మ్యాయై । పతాకాయై । పార్వత్యై । ప్రజాయై ।
ప్రజావత్యై నమః । ౨౪౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Varaha – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ఓం పుర్యై నమః । ప్రజ్ఞాయై । పురే । పుత్ర్యై । పత్రివాహిన్యై ।
పత్రిహస్తాయై । మాతఙ్గ్యై । పత్రికాయై । పతివ్రతాయై । పుష్టయే ।
ప్లక్షాయై । శ్మశానస్థాయై । దేవ్యై । ధనదసేవితాయై । దయావత్యై ।
దయాయై । దూరాయై । దూతాయై । నికటవాసిన్యై । నర్మదాయై నమః । ౨౬౦ ।

ఓం అనర్మదాయై నమః । నన్దాయై । నాకిన్యై । నాకసేవితాయై ।
నాసాసఙ్క్రాన్త్యై । ఈడ్యాయై । భైరవ్యై । ఛిన్నమస్తకాయై । శ్యామాయై ।
శ్యామామ్బరాయై । పీతాయై । పీతవస్త్రాయై । కలావత్యై । కౌతుక్యై ।
కౌతుకాచారాయై । కులధర్మప్రకాశిన్యై । శామ్భవ్యై । గారుడ్యై ।
విద్యాయై । గరుడాసనసంస్థితాయై (గారుడీవిద్యాయై నమః) । ౨౮౦ ।

ఓం వినతాయై నమః । వైనతేయేష్టాయై । వైష్ణవ్యై । విష్ణుపూజితాయై ।
వార్తాదాయై । వాలుకాయై । వేత్ర్యై । వేత్రహస్తాయై । వరాఙ్గనాయై ।
వివేకలోచనాయై । విజ్ఞాయై । విశాలాయై । విమలాయై । అజాయై । వివేకాయై ।
ప్రచురాయై । లుప్తాయై । నావే । నారాయణపూజితాయై । నారాయణ్యై నమః ॥ ౩౦ ॥౦ ।

ఓం సుముఖ్యై నమః । దుర్జయాయై । దుఃఖహారిణ్యై । దౌర్భాగ్యహాయై ।
దురాచారాయై । దుష్టహన్త్ర్యై । ద్వేషిణ్యై । వాఙ్మయ్యై । భారత్యై ।
భాషాయై । మష్యై । లేఖకపూజితాయై । లేఖపత్ర్యై । లోలాక్ష్యై ।
లాస్యాయై । హాస్యాయై । ప్రియఙ్కర్యై । ప్రేమదాయై । ప్రణయజ్ఞాయై ।
ప్రమాణాయై నమః । ౩౨౦ ।

ఓం ప్రత్యయాఙ్కితాయై నమః । వారాహ్యై । కుబ్జికాయై । కారాయై ।
కారాబన్ధనమోక్షదాయై । ఉగ్రాయై । ఉగ్రతరాయై । ఉగ్రేష్టాయై ।
నృమాన్యాయై । నరసింహికాయై । నరనారాయణస్తుత్యాయై । నరవాహనపూజితాయై ।
నృముణ్డాయై । నూపురాఢ్యాయై । నృమాత్రే । త్రిపురేశ్వర్యై ।
దివ్యాయుధాయై । ఉగ్రతారాయై । త్ర్యక్షాయై । త్రిపురమాలిన్యై నమః । ౩౪౦ ।

ఓం త్రినేత్రాయై నమః । కోటరాక్ష్యై । షట్చక్రస్థాయై । క్రిమీశ్వర్యై ।
క్రిమిహాయై । క్రిమియోనయే । కలాయై । చన్ద్రకలాయై । చమ్వై ।
చర్మామ్బరాయై । చార్వఙ్గ్యై । చఞ్చలాక్ష్యై । భద్రదాయై ।
భద్రకాల్యై । సుభద్రాయై । భద్రాఙ్గ్యై । ప్రేతవాహిన్యై । సుషమాయై ।
స్త్రీప్రియాయై । కాన్తాయై నమః । ౩౬౦ ।

ఓం కామిన్యై నమః । కుటిలాలకాయై । కుశబ్దాయై । కుగతయే ।
మేధాయై । మధ్యమాఙ్కాయై । కాశ్యప్యై । దక్షిణాయై కాలికాయై ।
కాల్యై । కాలభైరవపూజితాయై । క్లీంకార్యై । కుమతయే । వాణ్యై ।
బాణాసురనిషూదిన్యై । నిర్మమాయై । నిర్మమేష్టాయై । నిరయో(ర్యో)నయే ।
నిరాశ్రయాయై (నిరర్యోనిర్నిరాశ్రయాయై) । నిర్వికారాయై । నిరీహాయై నమః । ౩౮౦ ।

ఓం నిలయాయై నమః । నృపపుత్రిణ్యై । నృపసేవ్యాయై ।
విరిఞ్చీష్టాయై । విశిష్టాయై । విశ్వమాతృకాయై । మాతృకాయై ।
అర్ణ(మాతృకార్ణ)విలిప్తాఙ్గ్యై । మధుస్నాతాయై । మధుద్రవాయై ।
శుక్రేష్టాయై । శుక్రసన్తుష్టాయై । శుక్రస్నాతాయై । కృశోదర్యై ।
వృషాయై । వృష్టయే । అనావృష్టయే । లభ్యాయై । లోభవివర్జితాయై ।
అబ్ధయే నమః ॥ ౪౦ ॥౦ ।

ఓం లలనాయై నమః । లక్ష్యాయై । లక్ష్మ్యై । రామాయై । రమాయై । రత్యై ।
రేవాయై । రమ్భాయై । ఉర్వశ్యై । వశ్యాయై । వాసుకిప్రియకారిణ్యై ।
శేషాయై । శేషరతాయై । శ్రేష్ఠాయై । శేషశాయినమస్కృతాయై ।
శయ్యాయై । శర్వప్రియాయై । శస్తాయై । ప్రశస్తాయై ।
శమ్భుసేవితాయై నమః । ౪౨౦ ।

ఓం ఆశుశుక్షణినేత్రాయై నమః । క్షణదాయై । క్షణసేవితాయై ।
క్షురికాయై । కర్ణికాయై । సత్యాయై । సచరాచరరూపిణ్యై । చరిత్ర్యై ।
ధరిత్ర్యై । దిత్యై । దైత్యేన్ద్రపూజితాయై । గుణిన్యై । గుణరూపాయై ।
త్రిగుణాయై । నిర్గుణాయై । ఘృణాయై । ఘోషాయై । గజాననేష్టాయై ।
గజాకారాయై । గుణిప్రియాయై నమః । ౪౪౦ ।

ఓం గీతాయై నమః । గీతప్రియాయై । తథ్యాయై । పథ్యాయై । త్రిపురసున్దర్యై ।
పీనస్తన్యై । రమణ్యై । రమణీష్టాయై । మైథున్యై । పద్మాయై ।
పద్మధరాయై । వత్సాయై । ధేనవే । మేరుధరాయై । మఘాయై । మాలత్యై ।
మధురాలాపాయై । మాతృజాయై । మాలిన్యై । వైశ్వానరప్రియాయై నమః । ౪౬౦ ।

ఓం వైద్యాయై నమః । చికిత్సాయై । వైద్యపూజితాయై । వేదికాయై ।
వారపుత్ర్యై । వయస్యాయై । వాగ్భవ్యై । ప్రసువే । క్రీతాయై । పద్మాసనాయై ।
సిద్ధాయై । సిద్ధలక్ష్మ్యై । సరస్వత్యై । సత్త్వశ్రేష్ఠాయై ।
సత్త్వసంస్థాయై । సామాన్యాయై । సామవాయికాయై । సాధకేష్టాయై ।
సత్పత్న్యై । సత్పుత్ర్యై నమః । ౪౮౦ ।

ఓం సత్కులాశ్రయాయై నమః । సమదాయై । ప్రమదాయై । శ్రాన్తాయై ।
పరలోకగతయే । శివాయై । ఘోరరూపాయై । ఘోరరావాయై । ముక్తకేశ్యై ।
ముక్తిదాయై । మోక్షదాయై । బలదాయై । పుష్ట్యై । ముక్త్యై । బలిప్రియాయై ।
అభయాయై । తిలప్రసూననాసాయై । ప్రసూనాయై । కులశీర్షిణ్యై ।
పరద్రోహకర్యై నమః ॥ ౫౦ ॥౦ ।

See Also  1000 Names Of Arunachaleshwara – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ఓం పాన్థాయై నమః । పారావారసుతాయై । భగాయై । భర్గప్రియాయై ।
భర్గశిఖాయై । హేలాయై । హైమవత్యై । ఈశ్వర్యై । హేరుకేష్టాయై ।
వటుస్థాయై । వటుమాత్రే । వటేశ్వర్యై । నటిన్యై । త్రోటిన్యై । త్రాతాయై ।
స్వస్రే । సారవత్యై । సభాయై । సౌభాగ్యాయై । భాగ్యదాయై నమః । ౫౨౦ ।

ఓం భాగ్యాయై నమః । భోగదాయై । భువే । ప్రభావత్యై । చన్ద్రికాయై ।
కాలహర్త్ర్యై । జ్యోత్స్నాయై । ఉల్కాయై । అశనయే । ఆహ్నికాయై । ఐహిక్యై ।
ఔష్మిక్యై । ఊష్మాయై । గ్రీష్మాంశుద్యుతిరూపిణ్యై । గ్రీవాయై ।
గ్రీష్మాననాయై । గవ్యాయై । కైలాసాచలవాసిన్యై । మల్ల్యై ।
మార్తాణ్డరూపాయై నమః । ౫౪౦ ।

ఓం మానహర్త్ర్యై నమః । మనోరమాయై । మానిన్యై । మానకర్త్ర్యై । మానస్యై ।
తాపస్యై । తుట్యై (త్రుట్యై) । పయఃస్థాయై । పరబ్రహ్మస్తుతాయై ।
స్తోత్రప్రియాయై । తన్వై । తన్వ్యై । తనుతరాయై । సూక్ష్మాయై ।
స్థూలాయై । శూరప్రియాయై । అధమాయై । ఉత్తమాయై । మణిభూషాఢ్యాయై ।
మణిమణ్డపసంస్థితాయై నమః । ౫౬౦ ।

ఓం మాషాయై నమః । తీక్ష్ణాయై । త్రపాయై । చిన్తాయై । మణ్డికాయై ।
చర్చికాయై । చలాయై । చణ్డ్యై । చుల్ల్యై । చమత్కారకర్త్ర్యై ।
హర్త్ర్యై । హరీశ్వర్యై । హరిసేవ్యాయై । కపిశ్రేష్ఠాయై । చర్చితాయై ।
చారురూపిణ్యై । చణ్డీశ్వర్యై । చణ్డరూపాయై । ముణ్డహస్తాయై ।
మనోగతయే నమః । ౫౮౦ ।

ఓం పోతాయై నమః । పూతాయై । పవిత్రాయై । మజ్జాయై । మేధ్యాయై ।
సుగన్ధిన్యై । సుగన్ధాయై । పుష్పిణ్యై । పుష్పాయై । ప్రేరితాయై ।
పవనేశ్వర్యై । ప్రీతాయై । క్రోధాకులాయై । న్యస్తాయై । న్యక్కారాయై ।
సురవాహిన్యై । స్రోతస్వత్యై । మధుమత్యై । దేవమాత్రే ।
సుధామ్బరాయై నమః ॥ ౬౦ ॥౦ ।

ఓం మత్స్యాయై నమః । మత్స్యేన్ద్రపీఠస్థాయై । వీరపానాయై । మదాతురాయై
(భత్స్యాయై) । పృథివ్యై । తైజస్యై । తృప్తయే । మూలాధారాయై ।
ప్రభాయై । పృథవే । నాగపాశధరాయై । అనన్తాయై । పాశహస్తాయై ।
ప్రబోధిన్యై (నాగపాశధరానన్తాయై) । ప్రసాదనాయై । కలిఙ్గాఖ్యాయై ।
మదనాశాయై । మధుద్రవాయై । మధువీరాయై । మదాన్ధాయై నమః । ౬౨౦ ।

ఓం పావన్యై నమః । వేదనాయై । స్మృత్యై । బోధికాయై । బోధిన్యై ।
పూషాయై । కాశ్యై । వారాణస్యై । గయాయై । కౌశ్యై । ఉజ్జయిన్యై ।
ధారాయై । కాశ్మీర్యై । కుఙ్కుమాకులాయై । భూమ్యై । సిన్ధవే । ప్రభాసాయై ।
గఙ్గాయై । గౌర్యై । శుభాశ్రయాయై నమః । ౬౪౦ ।

ఓం నానావిద్యామయ్యై నమః । వేత్రవత్యై । గోదావర్యై । గదాయై ।
గదహర్త్ర్యై । గజారూఢాయై । ఇన్ద్రాణ్యై । కులకౌలిన్యై । కులాచారాయై ।
కురూపాయై । సురూపాయై । రూపవర్జితాయై । చన్ద్రభాగాయై । యమునాయై ।
యామ్యై । యమక్షయఙ్కర్యై । కామ్భోజ్యై । సరయ్వే । చిత్రాయై ।
వితస్తాయై నమః । ౬౬౦ ।

ఓం ఐరావత్యై నమః । ఝషాయై । చషికాయై । పథికాయై । తన్త్ర్యై ।
వీణాయై । వేణవే । ప్రియంవదాయై । కుణ్డలిన్యై । నిర్వికల్పాయై । గాయత్ర్యై ।
నరకాన్తకాయై । కృష్ణాయై । సరస్వత్యై । తాప్యై । పయోర్ణాయై ।
శతరుద్రికాయై । కావేర్యై । శతపత్రాభాయై । శతబాహవే నమః । ౬౮౦ ।

ఓం శతహ్రదాయై నమః । రేవత్యై । రోహిణ్యై । క్షిప్యాయై (క్షిప్రాయై) ।
క్షీణాయై । క్షోణ్యై । క్షమాయై । క్షయాయై । క్షాన్త్యై । భ్రాన్త్యై ।
గురవే । గుర్వ్యై । గరిష్ఠాయై । గోకులాయై । నద్యై । నాదిన్యై ।
కృషిణ్యై । కృష్యాయై । సత్కుట్యై । భూమికాయై నమః ॥ ౭౦ ॥౦ ।

ఓం భ్రమాయై నమః । విభ్రాజమానాయై । తీర్థ్యాయై । తీర్థాయై ।
తీర్థఫలప్రదాయై । తరుణ్యై । తామస్యై । పాశాయై । విపాశాయై ।
పాశధారిణ్యై । పశూపహారసన్తుష్టాయై । కుక్కుట్యై । హంసవాహనాయై ।
మధురాయై । విపులాయై । ఆకాఙ్క్షాయై । వేదకాణ్డ్యై । విచిత్రిణ్యై ।
స్వప్నావత్యై । సరితే నమః । ౭౨౦ ।

ఓం సీతాధారిణ్యై నమః । మత్సర్యై । ముదే । శతద్రువే । భారత్యై ।
కద్రూవే । అనన్తాయై । అనన్తశాఖిన్యై । వేదనాయై । వాసవ్యై । వేశ్యాయై ।
పూతనాయై । పుష్పహాసిన్యై । త్రిశక్తయే । శక్తిరూపాయై । అక్షరమాత్రే ।
క్షుర్యై । క్షుధాయై । మన్దాయై । మన్దాకిన్యై నమః । ౭౪౦ ।

ఓం ముద్రాయై నమః । భూతాయై । భూతపతిప్రియాయై । భూతేష్టాయై ।
పఞ్చభూతఘ్న్యై । స్వక్షాయై । కోమలహాసిన్యై । వాసిన్యై । కుహికాయై ।
లమ్భాయై । లమ్బకేశ్యై । సుకేశిన్యై । ఊర్ధ్వకేశ్యై । విశాలాక్ష్యై ।
ఘోరాయై । పుణ్యపతిప్రియాయై । పాంసులాయై । పాత్రహస్తాయై । ఖర్పర్యై ।
ఖర్పరాయుధాయై నమః । ౭౬౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Annapurna – Sahasranama Stotram In Telugu

ఓం కేకర్యై నమః । కాకిన్యై । కుమ్భ్యై । సుఫలాయై । కేకరాకృత్యై ।
విఫలాయై । విజయాయై । శ్రీదాయై । శ్రీదసేవ్యాయై । శుభఙ్కర్యై ।
శైత్యాయై । శీతాలయాయై । శీధుపాత్రహస్తాయై । కృపావత్యై । కారుణ్యాయై ।
విశ్వసారాయై । కరుణాయై । కృపణాయై । కృపాయై । ప్రజ్ఞాయై నమః । ౭౮౦ ।

ఓం జ్ఞానాయై నమః । షడ్వర్గాయై । షడాస్యాయై । షణ్ముఖప్రియాయై ।
క్రౌఞ్చ్యై । క్రౌఞ్చాద్రినిలయాయై । దాన్తాయై । దారిద్ర్యనాశిన్యై ।
శాలాయై । ఆభాసురాయై । సాధ్యాయై । సాధనీయాయై । సామగాయై ।
సప్తస్వరాయై । సప్తధరాయై । సప్తసప్తివిలోచనాయై । స్థిత్యై ।
క్షేమఙ్కర్యై । స్వాహాయై । వాచాల్యై నమః ॥ ౮౦ ॥౦ ।

ఓం వివిధామ్బరాయై నమః । కలకణ్ఠ్యై । ఘోషధరాయై । సుగ్రీవాయై ।
కన్ధరాయై । రుచయే । శుచిస్మితాయై । సముద్రేష్టాయై । శశిన్యై ।
వశిన్యై । సుదృశే । సర్వజ్ఞాయై । సర్వదాయై । శార్యై । సునాసాయై ।
సురకన్యకాయై । సేనాయై । సేనాసుతాయై । శ‍ృఙ్గ్యై ।
శ‍ృఙ్గిణ్యై నమః । ౮౨౦ ।

ఓం హాటకేశ్వర్యై నమః । హోటికాయై । హారిణ్యై । లిఙ్గాయై ।
భగలిఙ్గస్వరూపిణ్యై । భగమాత్రే । లిఙ్గాఖ్యాయై । లిఙ్గప్రీత్యై ।
కలిఙ్గజాయై । కుమార్యై । యువత్యై । ప్రౌఢాయై । నవోఢాయై ।
ప్రౌఢరూపిణ్యై । రమ్యాయై । రజోవత్యై । రజ్జవే । రజోల్యై । రాజస్యై ।
ఘట్యై నమః । ౮౪౦ ।

ఓం కైవర్త్యై నమః । రాక్షస్యై । రాత్ర్యై । రాత్రిఞ్చరక్షయఙ్కర్యై ।
మహోగ్రాయై । ముదితాయై । భిల్ల్యై । భల్లహస్తాయై । భయఙ్కర్యై ।
తిలాభాయై । దారికాయై । ద్వాఃస్థాయై । ద్వారికాయై । మధ్యదేశగాయై ।
చిత్రలేఖాయై । వసుమత్యై । సున్దరాఙ్గ్యై । వసున్ధరాయై । దేవతాయై ।
పర్వతస్థాయై నమః । ౮౬౦ ।

ఓం పరభువే నమః । పరమాకృతయే । పరమూర్తయే । ముణ్డమాలాయై ।
నాగయజ్ఞోపవీతిన్యై । శ్మశానకాలికాయై । శ్మశ్రవే । ప్రలయాత్మానే ।
ప్రలోపిన్యై । ప్రస్థస్థాయై । ప్రస్థిన్యై । ప్రస్థాయై । ధూమ్రార్చిషే ।
ధూమ్రరూపిణ్యై । ధూమ్రాఙ్గ్యై । ధూమ్రకేశాయై । కపిలాయై । కాలనాశిన్యై ।
కఙ్కాల్యై । కాలరూపాయై నమః । ౮౮౦ ।

ఓం కాలమాత్రే నమః । మలిమ్లుచ్యై । శర్వాణ్యై । రుద్రపత్న్యై ।
రౌద్ర్యై । రుద్రస్వరూపిణ్యై । సన్ధ్యాయై । త్రిసన్ధ్యాయై । సమ్పూజ్యాయై ।
సర్వైశ్వర్యప్రదాయిన్యై । కులజాయై । సత్యలోకేశాయై । సత్యవాచే ।
సత్యవాదిన్యై । సత్యస్వరాయై । సత్యమయ్యై । హరిద్వారాయై । హరిన్మయ్యై ।
హరిద్రతన్మయ్యై । రాశయే నమః ॥ ౯౦ ॥౦ ।

ఓం గ్రహతారాతిథితనవే నమః । తుమ్బురువే । త్రుటికాయై । త్రౌట్యై ।
భువనేశ్యై । భయాపహాయై । రాజ్ఞ్యై । రాజ్యప్రదాయై । యోగ్యాయై ।
యోగిన్యై । భువనేశ్వర్యై । తుర్యై । తారాయై । మహాలక్ష్మ్యై । భీడాయై ।
భార్గ్యై । భయానకాయై । కాలరాత్ర్యై । మహారాత్ర్యై । మహావిద్యాయై నమః । ౯౨౦ ।

ఓం శివాలయాయై నమః । శివాసఙ్గాయై । శివస్థాయై । సమాధయే ।
అగ్నివాహనాయై । అగ్నీశ్వర్యై । మహావ్యాప్తయే । బలాకాయై । బాలరూపిణ్యై
(మహీవ్యాప్త్యై) । వటుకేశ్యై । విలాసాయై । సతే । అసతే । పురభైరవ్యై ।
విఘ్నహాయై । ఖలహాయై । గాథాయై । కథాయై । కన్థాయై ।
శుభామ్బరాయై నమః । ౯౪౦ ।

ఓం క్రతుహాయై నమః । క్రతుజాయై । క్రాన్తాయై । మాధవ్యై । అమరావత్యై ।
అరుణాక్ష్యై । విశాలాక్ష్యై । పుణ్యశీలాయై । విలాసిన్యై । సుమాత్రే ।
స్కన్దమాత్రే । కృత్తికాయై । భరణ్యై । బలయే । జినేశ్వర్యై ।
సుకుశలాయై । గోప్యై । గోపతిపూజితాయై । గుప్తాయై । గోప్యతరాయై నమః । ౯౬౦ ।

ఓం ఖ్యాతాయై నమః । ప్రకటాయై । గోపితాత్మికాయై । కులామ్నాయవత్యై ।
కీలాయై । పూర్ణాయై । స్వర్ణాఙ్గదాయై । ఉత్సుకాయై । ఉత్కణ్ఠాయై ।
కలకణ్ఠ్యై । రక్తపాయై । పానపాయై । అమలాయై । సమ్పూర్ణచన్ద్రవదనాయై ।
యశోదాయై । యశస్విన్యై । ఆనన్దాయై । సున్దర్యై । సర్వానన్దాయై ।
నన్దాత్మజాయై నమః । ౯౮౦ ।

ఓం లయాయై నమః । విద్యుతే । ఖద్యోతరూపాయై । సాదరాయై । జవికాయై ।
జవయే (జీవకాయై) । జనన్యై । జనహర్త్ర్యై । ఖర్పరాయై ।
ఖఞ్జనేక్షణాయై । జీర్ణాయై । జీమూతలక్ష్యాయై । జటిన్యై ।
జయవర్ధిన్యై । జలస్థాయై । జయన్త్యై । జమ్భారివరదాయై ।
సహస్రనామసమ్పూర్ణాయై । దేవ్యై । జ్వాలాముఖ్యై నమః ॥ ౧౦ ॥౦ ।౦ ।

ఇతి శ్రీరుద్రయామలాన్తర్గతా శ్రీభైరవప్రోక్తా
శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామావలిః సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Jwalamukhi Devi:
1000 Names of Sri Jwalamukhi – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil