1000 Names Of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 In Malayalam

॥ Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഷണ്‍മുഖ അഥവാ തത്പുരുഷമുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ 2 ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
തത്പുരുഷമുഖപൂജനം ।

ഓം വചനഭുവേ നമഃ । പരായ । ശങ്കരായ । കാമിനേ । അനിലാത്മനേ ।
നീലകണ്ഠായ । നിര്‍മലായ । കപര്‍ദിനേ । നിര്‍വികല്‍പായ । കാന്തായ ।
നിരഹങ്കാരിണേ । അനര്‍ഘായ । വിശാലായ । സാലഹസ്തായ । നിരഞ്ജനായ ।
ശര്‍വായ । ശ്രുതായ । പരമാത്മനേ । ശിവായ । ഭര്‍ഗായ നമഃ । ॥ 20 ॥

ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ । ചേതസേ । മഹാദേവായ । പീതായ । പാര്‍വതീസുതായ ।
കേവലായ । മഹേശായ । വിശുദ്ധായ । ബുധായ । കൈവല്യായ । സുദേശായ ।
നിസ്പൃഹായ । സുരൂപിണേ । സോമവിഭൂഷായ । കാലായ । അമൃതതേജസേ ।
അജരായ । ജഗത്പിത്രേ । ജനകായ । പിനാകിനേ ॥ പിനാകായ ॥ നമഃ । ॥ 40 ॥

ഓം സിംഹായ നമഃ । നിരാധാരായ । മായാതീതായ । ബീജായ । സര്‍വഭൂഷായ ।
പശുപതയേ । പുരന്ദരായ । ഭദ്രായ । പുരുഷായ । മഹാസന്തോഷരൂപിണേ ।
ജ്ഞാനിനേ । ശുദ്ധബുദ്ധയേ । ബഹുസ്വരൂപായ । താരായ । പരമാത്മനേ ।
പൂര്‍വജായ । സുരേശായ । ബ്രഹ്മണേ । അനന്തമൂര്‍തയേ । നിരക്ഷരായ നമഃ । ॥ 60 ॥

ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ । കൈലാസപതയേ । നിരാമയായ । കാന്തായ । നിരാകാരായ ।
നിരാലംബായ । വിശ്വായ ॥ വിശ്വയ ॥ । നിത്യായ । യതയേ । ആത്മാരാമായ ।
ഹവ്യായ । പൂജ്യായ । പരമേഷ്ഠിനേ । വികര്‍തനായ । ഭീമായ । ശംഭവേ ।
വിശ്വരൂപിണേ । ഹംസായ । ഹംസനാഥായ । പ്രതിസൂര്യായ നമഃ । ॥ 80 ॥

ഓം പരാത്പരായ നമഃ । രുദ്രായ । ഭവായ । അലങ്ഘ്യശക്തയേ । ഇന്ദ്രഹന്ത്രേ ।
നിധീശായ । കാലഹന്ത്രേ । മനസ്വിനേ । വിശ്വമാത്രേ । ജഗദ്ധാത്രേ ।
ജഗന്നേത്രേ । ജടിലായ । വിരാഗായ । പവിത്രായ । മൃഡായ । നിരവദ്യായ ।
പാലകായ । നിരന്തകായ । നാദായ । രവിനേത്രായ നമഃ । ॥ 100 ॥

ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ । ചതുര്‍ഭോഗായ । സാരായ । യോഗിനേ । അനന്തമായിനേ ।
ധര്‍മിഷ്ഠായ । വരിഷ്ഠായ । പുരത്രയായ । വിഘാതിനേ । ഗിരിസ്ഥായ ।
var പുര്‍ത്രയവിഘാതിനേ ?
ഗിരീശായ । വരദായ । വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരധരായ । ദിഗ്വസ്ത്രായ ।
പരമാര്‍ഥായ । മന്ത്രായ । പ്രമഥായ । സുചക്ഷുഷേ । ആദ്യായ ।
ശൂലഗര്‍വായ നമഃ । ॥ 120 ॥

ഓം ശിതികണ്ഠായ നമഃ । ഉഗ്രായ । തേജസേ । വാമദേവായ । ശ്രീകണ്ഠായ ।
വിശ്വേശ്വരായ । സൂദ്യായ । ഗൌരീശായ । വരായ । വീരതന്ത്രായ ।
കാമനാശായ । ഗുരവേ । മുക്തിനാഥായ । വിരൂപാക്ഷായ । സുതായ ।
സഹസ്രനേത്രായ । ഹവിഷേ । ഹിതകാരിണേ । മഹാകാലായ । ജലജനേത്രായ നമഃ ॥ 140 ॥

ഓം വൈദ്യായ നമഃ । സുഘൃണേശായ । ഓങ്കാരരൂപായ । സോമനാഥായ ।
രാമേശ്വരായ । ശുചയേ । സോമേശായ । ത്രിയംബകായ । നിരാഹാരായ ।
കേദാരായ । ഗങ്ഗാധരായ । കവയേ । നാഗനാഥായ । ഭസ്മപ്രിയായ । മഹതേ ।
രശ്മിപായ । പൂര്‍ണായ । ദയാളവേ । ധര്‍മായ । ധനദേശായ നമഃ । ॥ 160 ॥

ഓം ഗജചര്‍മാംബരധരായ നമഃ । ഫാലനേത്രായ । യജ്ഞായ । ശ്രീശൈലപതയേ ।
കൃശാനുരേതസേ । നീലലോഹിതായ । അന്ധകാസുരഹന്ത്രേ । പാവനായ ।
ബലായ । ചൈതന്യായ । ത്രിനേത്രായ । ദക്ഷനാശകായ । സഹസ്രശിരസേ ।
യജ്ഞരൂപായ । സഹസ്രചരണായ । യോഗിഹൃത്പദ്മവാസിനേ । സദ്യോജാതായ ।
ബല്യായ । സര്‍വദേവമയായ । ആമോദായ നമഃ । ॥ 180 ॥

ഓം പ്രമോദായ നമഃ । ഗായത്രീവല്ലഭായ । വ്യോമാകാരായ । വിപ്രായ । വിപ്രപ്രിയായ ।
അഘോരായ । സുവേശായ । ശ്വേതരൂപായ । വിദ്വത്ക്രമായ । ചക്രായ ।
വിശ്വഗ്രാസായ । നന്ദിനേ । അധര്‍മശത്രവേ । ദുന്ദുഭിമഥനായ ।
അജാതശത്രവേ । ജഗത്പ്രാണായ । ബ്രഹ്മശിരശ്ഛേത്രേ । പഞ്ചവക്ത്രായ ।
ഖഡ്ഗിനേ । ഹരികേശായ നമഃ । ॥ 200 ॥

ഓം വിഭവേ നമഃ । പഞ്ചവര്‍ണായ । വജ്രിണേ । പഞ്ചാക്ഷരായ ।
ഗോവര്‍ധനഗതായ । പ്രഭവായ । ജീവായ । കാലകൂടവിഷാദിനേ ।
സിദ്ധേശ്വരായ । സിദ്ധായ । സഹസ്രവദനായ । സഹസ്രഹസ്തായ ।
സഹസ്രനയനായ । സഹസ്രമൂര്‍തയേ । ജിഷ്ണവേ । ജിതശത്രവേ । കാശീനാഥായ ।
ഗോധര്‍മായ । വിശ്വസാക്ഷിണേ । സര്‍വഹേതവേ നമഃ । ॥ 220 ॥

ഓം പാലകായ നമഃ । സര്‍വജഗത്സംഹാരകായ । ത്ര്യവസ്ഥായ । ഏകാദശസ്വരൂപായ ।
വഹ്നിമൂര്‍തയേ । നരസിംഹമഹാഗര്‍വഘാതിനേ । ശരഭായ ।
ഭസ്മാഭ്യക്തായ । തീര്‍ഥായ । ജാഹ്നവീജനകായ । ദേവദാനവഗന്ധര്‍വഗുരവേ ।
ദലിതാര്‍ജുനസാദകായ । വായുസ്വരൂപിണേ । സ്വേച്ഛാമാതൃസ്വരൂപായ ।
പ്രസിദ്ധായ । വൃഷഭധ്വജായ । ഘോഷ്യായ । ജഗദവനപ്രവര്‍തിനേ ।
അനാഥായ । പൂജ്യായ നമഃ । ॥ 240 ॥

ഓം വിഷ്ണുഗര്‍വഹരായ നമഃ । ഹരിവിധാതൃകലഹനാശായ । ദശഹസ്തായ ।
ഗഗനായ । വടവേ । കൈവല്യാനലദാത്രേ । വരദായ । ജ്ഞാനായ ।
ജ്ഞാനഗംയായ । ഘണ്ടാരവപ്രിയായ । വിശാലാക്ഷായ । പദ്മാസനായ । പുണ്യായ ।
നിര്‍വാണായ । അബ്യോനയേ । സുദേഹായ । ഉത്തമായ । കുബേരബന്ധവേ । സോമായ ।
സുഖദായിനേ നമഃ । ॥ 260 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Bala Tripura Sundari 2 – Sahasranamavali Stotram 2 In Malayalam

ഓം അമൃതേശായ നമഃ । സൌംയായ । ഖേചരായ । പ്രിയസദേ । ദക്ഷായ ।
ധന്വിനേ । വിഭവേ । ഗിരീശായ । ഗിരിശാന്തായ । ഗിരിത്രയായ ।
ഗിരിശാന്തദായ । പാരിജാതായ । ബൃഹതേ । പഞ്ചയജ്ഞായ । തരുണായ ।
വിശിഷ്ടായ । ബാലരൂപധരായ । ജീവിതേശായ । തുഷ്ടായ । പുഷ്ടാനാം
പതയേ നമഃ । ॥ 280 ॥

ഓം ഭവഹന്ത്രേ നമഃ । ഹിരണ്യായ । കനിഷ്ഠായ । മധ്യമായ ।
വിധാത്രേ । ശ്രീഹരായ । സുഭഗായ । ആദിത്യപതയേ । രുദ്രമന്യവേ ।
മഹാഹ്രദായ ॥ മഹാഹൃദായ ॥ । ഹ്രസ്വായ । വാമനായ । തത്പുരുഷായ ।
ചതുര്‍ഭവ്യായ । ധൂര്‍ജടയേ । ഗജേശായ । ജഗന്നാഥായ । മഹതേ ।
ലീലാവിഗ്രഹധാരിണേ । അനഘായ നമഃ । ॥ 300 ॥

ഓം അമരായ നമഃ । ആതാംരായ । അജായ । ലോകാധ്യക്ഷായ । അനാദിനിധനായ ।
വ്യക്തേതരായ । പരമാണവേ । വ്യക്തായ । ലഘവേ । സ്ഥൂലരൂപായ ।
പരശുസന്ധാരിണേ । ഖട്വാങ്ഗഹസ്തായ । പരശുധാരിണേ । നാഗഹസ്തായ ।
വരദാഭയഹസ്തായ । ഡമരുഹസ്തായ । ഡംഭായ । അഞ്ചിതായ ।
അണിമാദിഗുണേശായ । പഞ്ചബ്രഹ്മമയായ നമഃ । ॥ 320 ॥

ഓം പുരാതനായ നമഃ । പുണ്യായ । ബലപ്രമഥനായ । പൂര്‍ണോദരായ । പക്ഷായ ।
ഉപരക്തായ । ഉദാരായ । വിചിത്രായ । വിചിത്രഗതയേ । വാഗ്വിശുദ്ധായ ।
ചിതയേ । നിര്‍ഗുണായ । പരമേശായ । ശേഷായ । പരാപരായ । മഹേന്ദ്രായ ।
സുശീലായ । കരവീരപ്രിയായ । മഹാപരാക്രമായ । കാലരൂപിണേ നമഃ । ॥ 340 ॥

ലോകചൂഡാകരായ നംഃ । വിഷ്ടരശ്രവസേ । സംരാജേ । കല്‍പവൃക്ഷായ ।
ത്വിഷീമതേ । വരേണ്യായ । വജ്രരൂപായ । പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ ॥ പരംജ്യോതിഷേ ॥ ।
പദ്മഗര്‍ഭായ । സലീലായ । തത്ത്വാധികായ । സ്വര്‍ഗായ ।
ദീര്‍ഘായ । സ്രഗ്വിണേ । പാണ്ഡുരങ്ഗായ । ഘോരായ । ബ്രഹ്മരൂപിണേ ।
നിഷ്കലായ । പ്രപദ്യായ । സാമഗേയപ്രിയായ നമഃ । ॥ 360 ॥

ഓം ജയായ നമഃ । ക്ഷേത്രായ । ക്ഷേത്രാണാം പതയേ । കലാധരായ ।
വൃതായ । പഞ്ചഭൂതാത്മനേ । അനിതരായ । തിഥയേ । പാപനാശകായ ।
വിശ്വതശ്ചക്ഷുഷേ । കാലയോഗിനേ । അനന്തരൂപിണേ । സിദ്ധസിദ്ധിസ്വരൂപായ ।
മേദിനീരൂപിണേ । അഗണ്യായ । പ്രതാപായ । സ്വധാഹസ്തായ । ശ്രീവല്ലഭായ ।
ഇന്ദ്രിയായ । മധുരായ നമഃ । ॥ 380 ॥

ഓം ഉപാധിരഹിതായ നമഃ । സുകൃതരാശയേ । മുനീശ്വരായ । ശിവാനന്ദായ ।
ത്രിപുരഘ്നായ । തേജോരാശയേ । അനുത്തമായ । ചതുര്‍മുക്തിവപുഃസ്ഥായ ।
ബുദ്ധീന്ദ്രിയാത്മനേ । ഉപദ്രവഹരായ । പ്രിയസന്ദര്‍ശനായ । ഭൂതനാഥായ ।
മൂലായ । വീതരാഗായ । നൈഷ്കര്‍ംയലഭ്യരൂപായ । ഷട്ചക്രായ । വിശുദ്ധായ ।
മൂലേശായ । അവനീഭൃതേ । ഭുവനേശായ നമഃ । ॥ 400 ॥

ഓം ഹിരണ്യബാഹവേ നമഃ । ജീവവരദായ । ആദിദേവായ । ഭാഗ്യായ ।
ചന്ദ്രവംശജീവനായ । ഹരായ । ബഹുരൂപായ । പ്രസന്നായ । ആനന്ദഭരിതായ ।
കൂടസ്ഥായ । മോക്ഷഫലായ । ശാശ്വതായ । വിരാഗിണേ । യജ്ഞഭോക്ത്രേ ।
സുഷേണായ । ദക്ഷയജ്ഞവിഘാതിനേ । സര്‍വാത്മനേ । വിശ്വപാലായ ।
വിശ്വഗര്‍ഭായ । സംസാരാര്‍ണവമഗ്നയായ നമഃ । ॥ 420 ॥

ഓം സംഹാ ॥ സാ ॥ രഹേതയേ നമഃ । മുനിപ്രിയായ । ഖല്യായ । മൂലപ്രകൃതയേ ।
സമസ്ത ബന്ധവേ । തേജോമൂര്‍തയേ । ആശ്രമസ്ഥാപകായ । വര്‍ണിനേ । സുന്ദരായ ।
മൃഗബാണാര്‍പണായ । ശാരദാവല്ലഭായ । വിചിത്രമായിനേ । അലങ്കാരിണേ ।
ബര്‍ഹിര്‍മുഖദര്‍പമഥനായ । അഷ്ടമൂര്‍തയേ । നിഷ്കലങ്കായ । ഹവ്യായ ।
ഭോജ്യായ । യജ്ഞനാഥായ । മേധ്യായ നമഃ । ॥ 440 ॥

ഓം മുഖ്യായ നമഃ । വിശിഷ്ടായ । അംബികാപതയേ । സുദാന്തായ । സത്യപ്രിയായ ।
ഓം സത്യായ । പ്രിയനൃത്തായ । നിത്യതൃപ്തായ । വേദിത്രേ । മൃഗഹസ്തായ നമഃ ।
അര്‍ധനാരീശ്വരായ । കുഠാരായുധപാണയേ । വരാഹഭേദിനേ । കങ്കാലധാരിണേ ।
മഹാര്‍ഥവസുതത്ത്വായ । കീര്‍തിസ്തോമായ । കൃതാന്താഗമായ । വേദാന്തപണ്ഡിതായ ।
അശ്രോത്രായ । ശ്രുതിമതേ നമഃ । ॥ 460 ॥

ഓം ബഹുശ്രുതിധരായ നമഃ । അഘ്രാണായ । ഗന്ധഗ്രഹകാരിണേ । പുരാണായ ।
പുഷ്ടായ । സര്‍വമൃഗ്യായ । വൃക്ഷായ । ജനനേത്രായ । ചിദാത്മനേ ।
രസജ്ഞായ । രസനാരഹിതായ । അമൂര്‍തായ । സദസസ്പതയേ । ജിതേന്ദ്രിയായ ।
തിഥയേ । പരംജ്യോതിസ്സ്വരൂപിണേ । സര്‍വമോക്ഷാദികര്‍ത്രേ । ഭുവനസ്ഥിതയേ ।
സ്വര്‍ഗസ്ഫൂര്‍തിവിനാശകര്‍ത്രേ । പ്രേരകായ നമഃ । ॥ 480 ॥

ഓം അന്തര്യാമിണേ നമഃ । സര്‍വഹൃദിസ്ഥായ । ചക്രഭ്രമണകര്‍ത്രേ ।
പുരാണായ । വാമദക്ഷിണഹസ്തായ । ലോകേശഹരിശാലിനേ ।
സകലകല്യാണദായിനേ । പ്രസവായ । ഉദ്ഭവോദാരധീരായ । സൂത്രകാരായ ।
വിഷയാവമാനസമുദ്ധരണസേതവേ । അസ്നേഹസ്നേഹരൂപായ । പാദാദിക്രാന്തബലയേ ।
മഹാര്‍ണവായ । ഭാസ്കരായ । ഭക്തിഗംയായ । ശക്തീനാം സുലഭായ । ദുഷ്ടാനാം
ദുഷ്ടായ । വിവേകിനാം വന്ദനീയായ । അതര്‍ക്യായ നമഃ । ॥ 500 ॥

ഓം ലോകായ നമഃ । സുലോകായ । പൂരയിത്രേ । വിശേഷായ । ശുഭായ ।
കര്‍പൂരഗൌരായ । സര്‍പഹാരായ । സംസാരഭാരരഹിതായ । കമനീയരൂപധരായ ।
വനഗദര്‍പവിഘാതകായ । ജനാതീതായ । വീര്യായ । വിശ്വായ । വ്യാപിനേ ।
സൂര്യകോടിപ്രകാശായ । നിഷ്ക്രിയായ । ചന്ദ്രകോടിസുശീതളായ । വിമലായ ।
ഗൂഢസ്വരൂപായ । ദിശാമ്പതയേ നമഃ । ॥ 520 ॥

See Also  Shiva Gita In Malayalam

ഓം സത്യപ്രതിജ്ഞായ നമഃ । സുസമയായ । ഏകരൂപായ । ശൂന്യായ ।
വിശ്വനാഥഹൃദയായ । സര്‍വോത്തമായ । കാലായ । പ്രാണിനാം സുഹൃദേ ।
അന്നാനാം പതയേ । ചിന്‍മാത്രായ । ധ്യേയായ । ധ്യാനഗംയായ ।
ശാശ്വതൈശ്വര്യായ । ഭവായ । പ്രതിഷ്ഠായൈ । നിധനായ । അഗ്രജായ ।
യോഗേശ്വരായ । യോഗഗംയായ । ബ്രഹ്മണേശ്വരായ നമഃ । ॥ 540 ॥

ഓം മൌക്തികധരായ നമഃ । ധര്‍മാധാരായ । പുഷ്കലായ । മഹേന്ദ്രാദിദേവ
നമിതായ । മഹര്‍ഷിവന്ദിതായ । പ്രകാശായ । സുധര്‍മിണേ । ഹിരണ്യഗര്‍ഭായ ।
ജഗദ്ബീജായ । ഹരായ । സേവ്യായ ക്രതവേ । അധിപതയേ । കാംയായ ।
ശിവയശസേ । പ്രചേതസേ । ബ്രഹ്മമയായ । സകലായ । രുക്മവര്‍ണായ ।
ബ്രഹ്മയോനയേ । അചിന്ത്യായ നമഃ । ॥ 560 ॥

ഓം ദിവ്യനൃത്തായ നമഃ । ജഗതാമേകബീജായ । മായാബീജായ । സര്‍വസന്നിവിഷ്ടായ ।
ബ്രഹ്മചക്രഭ്രമായ । ബ്രഹ്മാനന്ദായ । മഹതേ ബ്രഹ്മണ്യായ ।
ഭൂമിഭാരസംഹര്‍ത്രേ । വിധിസാരഥയേ । ഹിരണ്യഗര്‍ഭപ്രാണസംരക്ഷണായ ।
ദൂര്‍വാസസേ । ഷഡ്വര്‍ഗരഹിതായ । ദേഹാര്‍ധകാന്തായ । ഷഡൂര്‍മിരഹിതായ ।
വികൃത്യൈ । ഭാവനായ । നാംനേ ॥ അനാംനേ ॥ ॥ നാംനായ ॥ । പരമേഷ്ഠിനേ । അനേകകോടി
ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകായ । ഏകാകിനേ നമഃ । ॥ 580 ॥

ഓം നിര്‍മലായ നമഃ । ധര്‍മായ । ത്രിലോചനായ । ശിപിവിഷ്ടായ ।
ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരായ । വ്യാഘ്രേശ്വരായ । ആയുധിനേ । യജ്ഞകേശായ ।
ജൈഗീഷവ്യേശ്വരായ । ദിവോദാസേശ്വരായ । നാഗേശ്വരായ । ന്യായായ ।
സുവാര്‍തായ । കാലചക്രപ്രവര്‍തിനേ । വിദ്വദ്രക്ഷണായ । ദംഷ്ട്രായൈ ।
വേദമയായ । നീലജീമൂതദേഹായ । പരമാത്മജ്യോതിഷേ ।
ശരണാഗതപാലായ നമഃ । ॥ 600 ॥

ഓം മഹാബലപരായ നമഃ । മഹാപാപഹരായ । മഹാനാദായ । ദക്ഷിണദിഗ്ജയദാത്രേ ।
ബില്വകേശായ । ദിവ്യഭോഗായ । ദണ്ഡായ । കോവിദായ । കാമപാലായ ।
ചിത്രായ । ചിത്രാങ്ഗായ । മാതാമഹായ । മാതരിശ്വനേ । നിസ്സങ്ഗായ ।
സുനേത്രായ । ദേവസേനായ । ജയായ । വ്യാജസമ്മര്‍ദനായ । മധ്യസ്ഥായ ।
അങ്ഗുഷ്ഠശിരസേ നമഃ । ॥ 620 ॥

ഓം ലങ്ക്കാനാഥദര്‍പഹരായ നമഃ । ശ്രീവ്യാഘ്രപുരവാസായ । സര്‍വേശ്വരായ ।
പരാപരേശ്വരായ । ജങ്ഗമസ്ഥാവരമൂര്‍തയേ । അനുപരതമേഘായ ।
പരേഷാം വിഷാഞ്ചിതമൂര്‍തയേ । നാരായണായ । രാമായ । സന്ദീപ്തായ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡമൂലാധാരായ । വീരഗോധരായ । വരൂധിനേ । സോമായ ।
ക്രുദ്ധായ । പാതാലവാസിനേ । സര്‍വാധിനാഥായ । വാഗീശായ । സദാചാരായ ।
ഗൌരായ നമഃ । ॥ 640 ॥

ഓം സ്വായുധായ നമഃ । അതര്‍ക്യായ । അപ്രമേയായ । പ്രമാണായ । കലിഗ്രാസായ ।
ഭക്താനാം മുക്തിപ്രദായ । സംസാരമോചകായ । വര്‍ണിനേ । ലിങ്ഗരൂപിണേ ।
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപായ । പരാപരശിവഹരായ । ജഗാരയേ ॥ ഗജാരയേ ॥ ।
വിദേഹായ । ത്രിലിങ്ഗരഹിതായ । അചിന്ത്യശക്തയേ । അലങ്ഘ്യശാസനായ ।
അച്യുതായ । രാജാധിരാജായ । ചൈതന്യവിഷയായ । ശുദ്ധാത്മനേ നമഃ । ॥ 660 ॥

ഓം ബ്രഹ്മജ്യോതിഷേ നമഃ । സ്വസ്തിദായ । മായാതീതായ । ആജ്ഞേയ സമഗ്രായ ।
യജ്വമയായ । ചക്രേശ്വരായ । രുചയേ । നക്ഷത്രമാലിനേ । ദുരധ്വനാശായ ।
ഭസ്മലേപകരായ । സദാനന്ദായ । വിദുഷേ । സദ്ഗുണായ । വരൂധിനേ ।
ദുര്‍ഗമായ । ശുഭാങ്ഗായ । മൃഗവ്യാധായ । പ്രിയായ । ധര്‍മധാംനേ ।
പ്രയോഗായ । വിഭാഗിനേ നമഃ । ॥ 680 ॥

ഓം സോമപായ നമഃ । തപസ്വിനേ । വിചിത്രനിക്ഷേപായ । പുഷ്ടിസംവര്‍ദ്ധനായ ।
സ്ഥവിരായ । ധ്രുവായ । വൃക്ഷാണാം പതയേ । നിര്‍മലായ । അഗ്രഗണ്യായ ।
വ്യോമാ തീതായ । സംവത്സരായ । ലോപ്യായ । സ്ഥാവരായ । സ്ഥവിഷ്ണവേ ।
മഹാനക്രപ്രിയായ । വ്യവസായായ । പലാശാന്തായ । ഗുണത്രയസ്വരൂപായ ।
സിദ്ധിരൂപിണേ । സ്വരസ്വരൂപായ നമഃ । ॥ 700 ॥

ഓം സ്വേച്ഛാര്‍ഥപുരുഷായ നമഃ । കാലാത്പരായ । വേദ്യായ । ബ്രഹ്മാണ്ഡരൂപിണേ ।
നിത്യാനിത്യരൂപിണേ । അനന്തപൂര്‍തിനേ ॥ ര്‍തയേ ॥ । തീര്‍ഥജ്ഞായ । കുല്യായ ।
പുണ്യവാസസേ । പഞ്ചതന്‍മാത്രരൂപായ । പഞ്ചകര്‍മേന്ദ്രിയാത്മനേ ।
വിശൃങ്ഖലായ ദര്‍പായ । വിഷയാത്മനേ । അനവദ്യായ । ശിവായ । പ്രാജ്ഞായ ।
യജ്ഞാരൂഢായ । ജ്ഞാനാജ്ഞാനായ । പ്രഗല്‍ഭായ । പ്രദീപവിമലായ നമഃ । ॥ 720 ॥

ഓം വിശ്വാസായ നമഃ । ദക്ഷായ । വേദവിശ്വാസിനേ । യജ്ഞാങ്ഗായ । സുവീരായ ।
നാഗചൂഡായ । വ്യാഘ്രായ । സ്കന്ദായ । പക്ഷിണേ । ക്ഷേത്രജ്ഞായ ।
രഹസ്യായ । സ്വസ്ഥായ । വരീയസേ । ഗഹനായ । വിരാമായ । സിദ്ധാന്തായ ।
മഹേന്ദ്രായ । ഗ്രാഹ്യായ । വടവൃക്ഷായ । ജ്ഞാനദീപായ നമഃ । ॥ 740 ॥

ഓം ദുര്‍ഗായ നമഃ । സിദ്ധാന്തനിശ്ചിതായ । ശ്രീമതേ । മുക്തിബീജായ । കുശലായ ।
നിവാസിനേ । പ്രേരകായ । വിശോകായ । ഹവിര്‍ധാനായ । ഗംഭീരായ । സഹായായ ।
ഭോജനായ । സുഭോഗിനേ । മഹായജ്ഞായ । ശിഖണ്ഡിനേ । നിര്ലേപായ ।
ജടാചൂഡായ । മഹാകാലായ । മേരവേ । വിരൂപാരൂപായ നമഃ । ॥ 760 ॥

ഓം ശക്തിഗംയായ നമഃ । ശര്‍വായ । സദസച്ഛക്തയേ । വിധിവൃതായ ।
ഭക്തിപ്രിയായ । ശ്വതാക്ഷായ । പരായ । സുകുമാരായ । മഹാപാപഹരായ ।
രഥിനേ । ധര്‍മരാജായ । ധനാധ്യക്ഷായ । മഹാഭൂതായ । കല്‍പായ ।
കല്‍പനാരഹിതായ । ഖ്യാതായ । ജിതവിശ്വായ । ഗോകര്‍ണായ । സുചാരവേ ।
ശ്രോത്രിയായ നമഃ । ॥ 780 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranamavali 3 Stotram In Tamil

ഓം വദാന്യായ നമഃ । ദുര്ലഭായ । കുടുംബിനേ । വിരജസേ । സുഗജായ ।
വിശ്വംഭരായ । ഭാവാതീതായ । അദൃശ്യായ । സാമഗായ ।
ചിന്‍മയായ । സത്യജ്യോതിഷേ । ക്ഷേത്രഗായ । അദ്വൈതായ । ഭോഗിനേ ।
സര്‍വഭോഗസമൃദ്ധായ । സാംബായ । സ്വപ്രകാശായ । സുതന്തവേ । സ്വവിന്ദായ ।
സര്‍വജ്ഞമൂര്‍തയേ നമഃ । ॥ 800 ॥

ഓം ഗുഹ്യേശായ നമഃ । യുഗ്മാന്തകായ । സ്വരദായ । സുലഭായ । കൌശികായ ।
ധനായ । അഭിരാമായ । തത്ത്വായ । വ്യാലകല്‍പായ । അരിഷ്ടമഥനായ ।
സുപ്രതീകായ । ആശവേ । നിത്യപ്രേമഗര്‍തായ । വരുണായ । അമൃതയേ ।
കാലാഗ്നിരുദ്രായ । ശ്യാമായ । സുജനായ । അഹിര്‍ബുധ്നായ । രാജ്ഞേ നമഃ । ॥ 820 ॥

ഓം പുഷ്ടാനാം പതയേ നമഃ । സമയനാഥായ । സമയായ । ബഹുദായ ।
ദുര്ലങ്ഘ്യായ । ഛന്ദസ്സാരായ । ദംഷ്ട്രിണേ । ജ്യോതിര്ലിങ്ഗായ । മിത്രായ ।
ജഗത്സംഹൃതികാരിണേ । കാരുണ്യനിധയേ । ലോക്യായ । ജയശാലിനേ ।
ജ്ഞാനോദയായ । ബീജായ । ജഗത്പിതൃഹേതവേ । അവധൂതായ । ശിഷ്ടായ ।
ഛന്ദസാം പതയേ । ഫേന്യായ നമഃ । ॥ 840 ॥

ഓം ഗുഹ്യായ നമഃ । സര്‍വദായ । വിഘ്നമോചനായ । ഉദാരകീര്‍തയേ ।
ശശ്വത്പ്രസന്നവദനായ । പൃഥവേ । വേദകരായ । ഭ്രാജിഷ്ണവേ ।
ജിഷ്ണവേ । ചക്രിണേ । ദേവദേവായ । ഗദാഹസ്തായ । പുത്രിണേ । പാരിജാതായ ।
സൂക്ഷ്മപ്രമാണഭൂതായ । സുരപാര്‍ശ്വഗതായ । അശരീരിണേ । ശുക്രായ ।
സര്‍വാന്തര്യാമിണേ । സുകോമലായ നമഃ । ॥ 860 ॥

ഓം സുപുഷ്പായ നമഃ । ശ്രുതയേ । പുഷ്പമാലിനേ । മുനിധ്യേയായ । മുനയേ ।
ബീജസംസ്ഥായ । മരീചയേ । ചാമുണ്ഡീജനകായ । കൃത്തിവാസസേ ।
വ്യാപ്തകേശായ । യോഗായ । ധര്‍മപീഠായ । മഹാവീര്യായ । ദീപ്തായ । ബുദ്ധായ ।
ശനയേ । വിശിഷ്ടേഷ്ടായ । സേനാന്യേ । കേതവേ । കാരണായ നമഃ । ॥ 880 ॥

ഓം കരണായ നമഃ । ഭഗവതേ । ബാണദര്‍പഹരായ । അതീന്ദ്രിയായ । രംയായ ।
ജനാനന്ദകരായ । സദാശിവായ । സൌംയായ । ചിന്ത്യായ । ശശിമൌലയേ ।
ജാതൂകര്‍ണായ । സൂര്യാധ്യക്ഷായ । ജ്യോതിഷേ । കുണ്ഡലീശായ । വരദായ ।
അഭയായ । വസന്തായ । സുരഭയേ । ജയാരിമഥനായ । ബ്രഹ്മണേ നമഃ । ॥ 900 ॥

ഓം പ്രഭഞ്ജനായ നമഃ । പൃഷദശ്വായ । ജ്യോതിഷ്മതേ । സുരാര്‍ചിതായ ।
ശ്വേതയജ്ഞോപവീതായ । ചഞ്ചരീകായ । താമിസ്രമഥനായ । പ്രമാഥിനേ ।
നിദാഘായ । ചിത്രഗര്‍ഭായ । ശിവായ । ദേവസ്തുത്യായ । വിദ്വദോഘായ ।
നിരവദ്യായ । ദാനായ । വിചിത്രവപുഷേ । നിര്‍മലരൂപായ । സവിത്രേ ।
തപസേ । വിക്രമായ നമഃ । ॥ 920 ॥

ഓം സ്വതന്ത്രായ നമഃ । സ്വതന്ത്രഗതയേ । അഹങ്കാരസ്വരൂപായ । മേഘാധിപതയേ ।
അപരായ । തത്ത്വവിദേ । ക്ഷയദ്വീരായ । പഞ്ചവര്‍ണായ । അഗ്രഗണ്യായ ।
വിഷ്ണുപ്രാണേശ്വരായ । അഗോചരായ । ഇജ്യായ । ബഡബാഗ്നയേ । വനാനാമ്പതയേ ।
ജമദഗ്നയേ । അനാവൃതായ । മുക്തായ । മാതൃകാപതയേ । ബീജകോശായ ।
ദിവ്യാനന്ദായ നമഃ । ॥ 940 ॥

ഓം മുക്തയേ നമഃ । വിശ്വദേഹായ । ശാന്തരാഗായ । വിലോചനായ । ദേവായ ।
ഹേമഗര്‍ഭായ । അനന്തായ । ചണ്ഡായ । മനോനാഥായ । മുകുന്ദായ ।
സ്കന്ദായ । തുഷ്ടായ । കപിലായ । മഹിഷായ । ത്രികാലാഗ്നികാലായ ।
ദേവസിംഹായ । മണിപൂരായ । ചതുര്‍വേദായ । സുവാസസേ ।
അന്തര്യാഗായ നമഃ । ॥ 960 ॥

ഓം ശിവധര്‍മായ നമഃ । പ്രസന്നായ । സര്‍വാത്മജ്യോതിഷേ । സ്വയംഭുവേ ।
ത്രിമൂര്‍തീനാം അതീതായ । ശ്രീവേണുവനേശ്വരായ । ത്രിലോകരക്ഷകായ ।
വരപ്രദായ । ചിത്രകൂടസമാശ്രയായ । ജഗദ്ഗുരവേ । ജിതേന്ദ്രിയായ ।
ജിതക്രോധായ । ത്രിയംബകായ । ഹരികേശായ । കാലകൂടവിഷാശനായ ।
അനാദിനിധനായ । നാഗഹസ്തായ । വരദാഭയഹസ്തായ । ഏകാകിനേ ।
നിര്‍മലായ നമഃ । ॥ 980 ॥

ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ । അമൃതേശായ । ആദിദേവായ । മുനിപ്രിയായ ।
ദക്ഷയജ്ഞവിനാശനായ । മൃത്യുസംഹാരകായ । ആദിദേവായ । ബുദ്ധിമതേ ।
ബില്വകേശായ । നാഗഹസ്തായ । പരമപ്രസിദ്ധായ । മോക്ഷദായകായ ।
ശൂലപാണയേ । ജടാധരായ । അഭയപ്രദായ । ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ ।
നീലകണ്ഠായ । നിഷ്കലങ്കായ । കാലപാശനിഘാതായ ।
ഷണ്‍മുഖായ നമഃ ॥ 1000 ॥

തത്പുരുഷമുഖപൂജനം സമ്പുര്‍ണം ।
ഇതി ഷണ്‍മുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।
ഓം ശരവണഭവായ നമഃ ।
ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്‍പണമസ്തു ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Shanmukha » Tatpurusha Mukha Sahasranamavali 2 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » » Odia » Telugu » Tamil