Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham In Telugu

॥ Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య వజ్రపంజర కవచం ॥
అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచస్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, సం బీజం, స్వాహా శక్తిః, సః కీలకం, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

న్యాసః –
హిరణ్యశరీరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఇక్షుధనుర్ధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
శరవణభవాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
శిఖివాహనాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
శక్తిహస్తాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
సకలదురితమోచనాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఏవం హృదయాది న్యాసః ॥

ధ్యానమ్ ।
కనకకుండలమండితషణ్ముఖం
వనజరాజి విరాజిత లోచనమ్ ।
నిశిత శస్త్రశరాసనధారిణం
శరవణోద్భవమీశసుతం భజే ॥

లమిత్యాది పంచపూజా కుర్యాత్ ।

అగస్త్య ఉవాచ ।
స్కందస్య కవచం దివ్యం నానా రక్షాకరం పరమ్ ।
పురా పినాకినా ప్రోక్తం బ్రహ్మణోఽనంతశక్తయే ॥ ౧ ॥

తదహం సంప్రవక్ష్యామి భద్రం తే శృణు నారద ।
అస్తి గుహ్యం మహాపుణ్యం సర్వప్రాణి ప్రియంకరమ్ ॥ ౨ ॥

జపమాత్రేణ పాపఘ్నం సర్వకామఫలప్రదమ్ ।
మంత్రప్రాణమిదం జ్ఞేయం సర్వవిద్యాదికారకమ్ ॥ ౩ ॥

స్కందస్య కవచం దివ్యం పఠనాద్వ్యాధినాశనమ్ ।
పిశాచ ఘోరభూతానాం స్మరణాదేవ శాంతిదమ్ ॥ ౪ ॥

పఠితం స్కందకవచం శ్రద్ధయానన్యచేతసా ।
తేషాం దారిద్ర్యదురితం న కదాచిద్భవిష్యతి ॥ ౫ ॥

భూయః సామ్రాజ్యసంసిద్ధిరంతే కైవల్యమక్షయమ్ ।
దీర్ఘాయుష్యం భవేత్తస్య స్కందే భక్తిశ్చ జాయతే ॥ ౬ ॥

See Also  1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Telugu

అథ కవచమ్ ।
శిఖాం రక్షేత్కుమారస్తు కార్తికేయః శిరోఽవతు ।
లలాటం పార్వతీసూనుః విశాఖో భ్రూయుగం మమ ॥ ౭ ॥

లోచనే క్రౌంచభేదీ చ నాసికాం శిఖివాహనః ।
కర్ణద్వయం శక్తిధరః కర్ణమూలం షడాననః ॥ ౮ ॥

గండయుగ్మం మహాసేనః కపోలౌ తారకాంతకః ।
ఓష్ఠద్వయం చ సేనానీః రసనాం శిఖివాహనః ॥ ౯ ॥

తాలూ కళానిధిః పాతు దంతాం దేవశిఖామణిః ।
గాంగేయశ్చుబుకం పాతు ముఖం పాతు శరోద్భవః ॥ ౧౦ ॥

హనూ హరసుతః పాతు కంఠం కారుణ్యవారిధిః ।
స్కంధావుమాసుతః పాతు బాహులేయో భుజద్వయమ్ ॥ ౧౧ ॥

బాహూ భవేద్భవః పాతు స్తనౌ పాతు మహోరగః ।
మధ్యం జగద్విభుః పాతు నాభిం ద్వాదశలోచనః ॥ ౧౨ ॥

కటిం ద్విషడ్భుజః పాతు గుహ్యం గంగాసుతోఽవతు ।
జఘనం జాహ్నవీసూనుః పృష్ఠభాగం పరంతపః ॥ ౧౩ ॥

ఊరూ రక్షేదుమాపుత్రః జానుయుగ్మం జగద్ధరః ।
జంఘే పాతు జగత్పూజ్యః గుల్ఫౌ పాతు మహాబలః ॥ ౧౪ ॥

పాదౌ పాతు పరంజ్యోతిః సర్వాంగం కుక్కుటధ్వజః ।
ఊర్ధ్వం పాతు మహోదారః అధస్తాత్పాతు శాంకరిః ॥ ౧౫ ॥

పార్శ్వయోః పాతు శత్రుఘ్నః సర్వదా పాతు శాశ్వతః ।
ప్రాతః పాతు పరం బ్రహ్మ మధ్యాహ్నే యుద్ధకౌశలః ॥ ౧౬ ॥

అపరాహ్నే గుహః పాతు రాత్రౌ దైత్యాంతకోఽవతు ।
త్రిసంధ్యం తు త్రికాలజ్ఞః అంతస్థం పాత్వరిందమః ॥ ౧౭ ॥

See Also  Narayaniyam Dvitiyadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 2

బహిస్థితం పాతు ఖఢ్గీ నిషణ్ణం కృత్తికాసుతః ।
వ్రజంతం ప్రథమాధీశః తిష్ఠంతం పాతు పాశభృత్ ॥ ౧౮ ॥

శయనే పాతు మాం శూరః మార్గే మాం పాతు శూరజిత్ ।
ఉగ్రారణ్యే వజ్రధరః సదా రక్షతు మాం వటుః ॥ ౧౯ ॥

ఫలశృతిః ।
సుబ్రహ్మణ్యస్య కవచం ధర్మకామార్థమోక్షదమ్ ।
మంత్రాణాం పరమం మంత్రం రహస్యం సర్వదేహినామ్ ॥ ౨౦ ॥

సర్వరోగప్రశమనం సర్వవ్యాధివినాశనమ్ ।
సర్వపుణ్యప్రదం దివ్యం సుభగైశ్వర్యవర్ధనమ్ ॥ ౨౧ ॥

సర్వత్ర శుభదం నిత్యం యః పఠేద్వజ్రపంజరమ్ ।
సుబ్రహ్మణ్యః సుసంప్రీతో వాంఛితార్థాన్ ప్రయచ్ఛతి ।
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి స్కందవర్మానుభావతః ॥ ౨౨ ॥

ఇతి స్కాందే అగస్త్యనారదసంవాదే సుబ్రహ్మణ్య కవచమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil