1000 Names Of Sri Tulasi – Sahasranamavali Stotram In English

॥ TulasiSahasranamavali English Lyrics ॥

॥ sritulasisahasranamavalih ॥
Om tulasyai namah ।
Om sripradayai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om srivisnupriyakarinyai namah ।
Om ksiravaridhisambhutayai namah ।
Om bhutanamabhayankaryai namah ।
Om mahesvaraplavayai namah ।
Om siddhaye namah ।
Om siddhidayai namah ।
Om siddhapujitayai namah ।
Om siddhantagamyayai namah ।
Om siddhesapriyayai namah ।
Om siddhajanarthadayai namah ।
Om naradanugrahayai namah ।
Om devyai namah ।
Om bhaktabhadrapranasinyai namah ।
Om syamajayai namah ।
Om capalayai namah ।
Om syamayai namah ।
Om syamangyai namah ॥ 20 ॥

Om sarvasundaryai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om camundyai namah ।
Om trailokyavijayapradayai namah ।
Om krsnaromayai namah ।
Om krsnavenyai namah ।
Om vrndavanavilasinyai namah ।
Om hrddhyeyayai namah ।
Om pancamahisyai namah ।
Om isvaryai namah ।
Om sarasvatyai namah ।
Om karalavikramayai namah ।
Om kamayai namah ।
Om gauryai namah ।
Om kalyai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om nityayai namah ।
Om nigamavedyayai namah ।
Om nikhilagamarupinyai namah ।
Om niranjanayai namah ॥ 40 ॥

Om nityasukhayai namah ।
Om candravaktrayai namah ।
Om matyai namah ।
Om mahyai namah ।
Om candrahasayai namah ।
Om candraliptayai namah ।
Om candanaktastanadvayayai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om visnuvanitayai namah ।
Om visnvaradhanalalasayai namah ।
Om umayai namah ।
Om candyai namah ।
Om brahmavidyayai namah ।
Om maramatre namah ।
Om varadyutaye namah ।
Om dvadasipujitayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om dvadasisupriyayai namah ।
Om ratyai namah ।
Om dhrtyai namah ॥ 60 ॥

Om krtyai namah ।
Om natyai namah ।
Om santyai namah ।
Om santidayai namah ।
Om triphalayai namah ।
Om sucaye namah ।
Om subhanuragayai namah ।
Om haridvarnayai namah ।
Om subhavahayai namah ।
Om subhayai namah ।
Om subhananayai namah ।
Om subhruve namah ।
Om bhurbhuvahsvahsthavanditayai namah ।
Om panjikayai namah ।
Om kasikayai namah ।
Om panktyai namah ।
Om muktyai namah ।
Om muktipradayai namah ।
Om varayai namah ।
Om divyasakhayai namah ॥ 80 ॥

Om bhavyarupayai namah ।
Om mimamsayai namah ।
Om bhavyarupinyai namah ।
Om divyavenyai namah ।
Om haridrupayai namah ।
Om srstidatryai namah ।
Om sthitipradayai namah ।
Om kalyai namah ।
Om karalanepathyayai namah ।
Om brahmarupayai namah ।
Om sivatmikayai namah ।
Om parvamanayai namah ।
Om purnatarayai namah ।
Om rakayai namah ।
Om rakasvavarnabhase namah ।
Om suvarnavedyai namah ।
Om sauvarnaratnapithasamasritayai namah ।
Om visalayai namah ।
Om niskalayai namah ।
Om vrstyai namah ॥ 100 ॥

Om vrksavedyayai namah ।
Om padatmikayai namah ।
Om visnupadasritayai namah ।
Om vedyai namah ।
Om vidhisutayai namah ।
Om mahalikayai namah ।
Om sutikayai namah ।
Om suhitayai namah ।
Om surigamyayai namah ।
Om suryaprakasikayai namah ।
Om kasinyai namah ।
Om kasitanayayai namah ।
Om kasirajavarapradayai namah ।
Om ksirabdhipujaviratayai namah ।
Om adyayai namah ।
Om ksirapriyayai namah ।
Om amrtayai namah ।
Om ksirakanthyai namah ।
Om sahasraksyai namah ।
Om sonayai namah ॥ 120 ॥

Om bhujagapadukayai namah ।
Om usase namah ।
Om buddhayai namah ।
Om triyamayai namah ।
Om syamalayai namah ।
Om sripradayai namah ।
Om tanave namah ।
Om sarasvatidyayai namah ।
Om sarvanyai namah ।
Om sarvanisapriyankaryai namah ।
Om adyalaksmyai namah ।
Om antyalaksmyai namah ।
Om sugunayai namah ।
Om nirgunayai namah ।
Om satyai namah ।
Om nirvanamargadayai namah ।
Om devyai namah ।
Om ksirinyai namah ।
Om hasinyai namah ।
Om ksamayai namah ॥ 140 ॥

Om ksamavatyai namah ।
Om ksamanathayai namah ।
Om nirvidyayai namah ।
Om nirajayai namah ।
Om vidyakayai namah ।
Om ksityai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om ratrirupayai namah ।
Om sakhayai namah ।
Om balatmikayai namah ।
Om balayai namah ।
Om bharatyai namah ।
Om visikhayai namah ।
Om padmayai namah ।
Om garimne namah ।
Om hamsagaminyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om bhutyai namah ।
Om viraktayai namah ।
Om bhudhatryai namah ।
Om bhutidayai namah ॥ 160 ॥

Om bhrtyai namah ।
Om prabhanjanyai namah ।
Om supustangyai namah ।
Om mahendryai namah ।
Om jalarupinyai namah ।
Om padmarcitayai namah ।
Om padmajedyayai namah ।
Om pathyayai namah ।
Om padmananayai namah ।
Om adbhutayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om punyapradayai namah ।
Om vedyayai namah ।
Om lekhyayai namah ।
Om vrksatmikayai namah ।
Om sthirayai namah ।
Om gomatyai namah ।
Om jahnavyai namah ।
Om gamyayai namah ।
Om gangayai namah ॥ 180 ॥

Om saptasikhatmikayai namah ।
Om laksanayai namah ।
Om sarvavedarthasampattyai namah ।
Om kalpakayai namah ।
Om arunayai namah ।
Om kalikayai namah ।
Om kudmalagrayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om anantayai namah ।
Om viradhikayai namah ।
Om avidyavasananagyai (syai) namah ।
Om nagakanyayai namah ।
Om kalananayai namah ।
Om bijalinayai namah ।
Om mantraphalayai namah ।
Om sarvalaksanalaksitayai namah ।
Om vane svavrksarupenaropitayai namah ।
Om nakivanditayai namah ।
Om vanapriyayai namah ।
Om vanacarayai namah ॥ 200 ॥

Om sadvarayai namah ।
Om parvalaksanayai namah ।
Om manjaribhirvirajantyai namah ।
Om sugandhayai namah ।
Om sumanoharayai namah ।
Om satyai namah ।
Om adharasaktyai namah ।
Om cicchaktyai namah ।
Om virasaktikayai namah ।
Om agneyyai tanvai namah ।
Om parthivayai tanvai namah ।
Om apyayai tanvai namah ।
Om vayavyai tanvai namah ।
Om svarinyai tanvai namah ।
Om nityayai namah ।
Om niyatakalyanayai namah ।
Om suddhayai namah ।
Om suddhatmikayai namah ।
Om parayai namah ।
Om samsaratarikayai namah ॥ 220 ॥

Om bhaimyai namah ।
Om ksatriyantakaryai namah ।
Om ksatyai namah ।
Om satyagarbhayai namah ।
Om satyarupayai namah ।
Om savyasavyaparayai namah ।
Om adbhutayai namah ।
Om savyardhinyai namah ।
Om sarvadatryai namah ।
Om savyesanapriyayai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om asvakarnamyai namah ।
Om sahasramsuprabhayai namah ।
Om kaivalyatatparayai namah ।
Om yajnarthinyai namah ।
Om yajnadatryai namah ।
Om yajnabhoktryai namah ।
Om duruddharayai namah ।
Om parasvathadharayai namah ।
Om radhayai namah ॥ 240 ॥

Om renukayai namah ।
Om bhitiharinyai namah ।
Om pracyai namah ।
Om praticyai namah ।
Om garudayai namah ।
Om visvaksenayai namah ।
Om dhananjayayai namah ।
Om kamaksyai namah ।
Om ksirakanthayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om uddamakandagayai namah ।
Om camundayai namah ।
Om lokamatre namah ।
Om parvatyai namah ।
Om paramadbhutayai namah ।
Om brahmavidyayai namah ।
Om mantravidyayai namah ।
Om moksavidyayai namah ।
Om mahacityai namah ।
Om kamukayai namah ॥ 260 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Mookambika Divya – Sahasranama Stotram In Telugu

Om kamadatryai namah ।
Om kamyasaphayai namah ।
Om divayai namah ।
Om nisayai namah ।
Om ghatikayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om kasthayai namah ।
Om masarupayai namah ।
Om saradvarayai namah ।
Om rudratmikayai namah ।
Om rudradhatryai namah ।
Om raudryai namah ।
Om rudraprabhadhikayai namah ।
Om karalavadanayai namah ।
Om dosayai namah ।
Om nirdosayai namah ।
Om sakrtyai namah ।
Om parayai namah ।
Om tejomayyai namah ।
Om viryavatyai namah ॥ 280 ॥

Om viryatitayai namah ।
Om parayanayai namah ।
Om ksurapravarinyai namah ।
Om aksudrayai namah ।
Om ksuradharayai namah ।
Om sumadhyamayai namah ।
Om audumbaryai namah ।
Om tirthakaryai namah ।
Om vikrtayai namah ।
Om avikrtayai namah ।
Om samayai namah ।
Om tosinyai namah ।
Om tukarenavacyayai namah ।
Om sarvarthasiddhidayai namah ।
Om uddamacestayai namah ।
Om akaravacyayai namah ।
Om sarvayai namah ।
Om prabhakaryai namah ।
Om laksmirupayai namah ।
Om lakarenavacyayai namah ॥ 300 ॥

Om nrnam laksmipradayai namah ।
Om sitalayai namah ।
Om sikaravacyayai namah ।
Om sukharupinyai namah ।
Om gukaravacyayai namah ।
Om srirupayai namah ।
Om srutirupayai namah ।
Om sadasivayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om bhavasthitayai namah ।
Om bhavadharayai namah ।
Om bhavahitankaryai namah ।
Om bhavayai namah ।
Om bhavukadatryai namah ।
Om bhavabhavavinasinyai namah ।
Om bhavavandyayai namah ।
Om bhagavatyai namah ।
Om bhagavadvasarupinyai namah ।
Om databhavam bhujanilayai (datrbhave pujaniyayai) namah ।
Om santyai namah ॥ 320 ॥

Om bhagavatyai namah ।
Om priyayai namah ।
Om mahadevyai namah ।
Om mahesanayai namah ।
Om mahipalayai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om gahanadisthitayai namah ।
Om saktyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om kalinasinyai namah ।
Om kalakeyaprahartryai namah ।
Om sakalakalanaksamayai namah ।
Om kaladhautakrtyai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kalakalapravartinyai namah ।
Om kalyagrayai namah ।
Om sakalayai namah ।
Om bhadrayai namah ।
Om kalakalagalapriyayai namah ।
Om mangalayai namah ॥ 340 ॥

Om jrmbhinyai namah ।
Om jrmbhayai namah ।
Om bhanjinyai namah ।
Om karnikakrtaye namah ।
Om mantraradhyayai namah ।
Om varunyai namah ।
Om saradayai namah ।
Om parighayai namah ।
Om sarite namah ।
Om vainayakyai namah ।
Om ratnamalayai namah ।
Om sarabhayai namah ।
Om vartikananayai namah ।
Om maitreyayai namah ।
Om kaminyai namah ।
Om bhaismyai namah ।
Om dhanurnaracadharinyai namah ।
Om kamaniyayai namah ।
Om rambhorave namah ।
Om rambharadhyapadayai namah ॥ 360 ॥

Om subhatithyayai namah ।
Om panditakayai namah ।
Om sadanandayai namah ।
Om prapamcikayai namah ।
Om vamamallasvarupayai namah ।
Om (॥॥) namah । ?
Om sadyojatayai namah ।
Om sakabhaksayai namah ।
Om adityai namah ।
Om devatamayyai namah ।
Om brahmanyayai namah ।
Om brahmanagamyayai namah ।
Om vedavace namah ।
Om suresvaryai namah ।
Om gayatryai namah ।
Om vyahrtyai namah ।
Om pustyai namah ।
Om tatankadvayasobhinyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om carurupayai namah॥ 380 ॥

Om svarnasvacchakapolikayai namah ।
Om suparva (varna )jyayai namah ।
Om yuddhasurayai namah ।
Om carubhojyayai namah ।
Om sukaminyai namah ।
Om bhrguvasarasampujyayai namah ।
Om bhrguputryai namah ।
Om niramayayai namah ।
Om trivargadayai namah ।
Om trisukhadayai namah ।
Om trtiyasavanapriyayai namah ।
Om bhagyapradayai namah ।
Om bhagyarupayai namah ।
Om bhagavadbhaktidayinyai namah ।
Om svahayai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om ksudharupayai namah ।
Om stotraksaranirupikayai namah ।
Om maryai namah ।
Om kumaryai namah ॥ 400 ॥

Om mararibhanjanyai namah ।
Om saktirupinyai namah ।
Om kamaniyatarasronyai namah ।
Om ramaniyastanyai namah ।
Om krsayai namah ।
Om acintyarupayai namah ।
Om visvaksyai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om virupaksyai namah ।
Om priyankaryai namah ।
Om visvasyai namah ।
Om visvapradayai namah ।
Om visvabhoktryai namah ।
Om visvadhikayai namah ।
Om sucaye namah ।
Om karaviresvaryai namah ।
Om ksiranayakyai namah ।
Om vijayapradayai namah ।
Om usnige namah ।
Om tristubhe namah ॥ 420 ॥

Om anusthubhe namah ।
Om jagatyai namah ।
Om brhatyai namah ।
Om kriyayai namah ।
Om kriyavatyai namah ।
Om vetravatyai namah ।
Om subhagayai namah ।
Om dhavalambarayai namah ।
Om subhradvijayai namah ।
Om bhasuraksyai namah ।
Om divyakamcukabhusitayai namah ।
Om nupuradhyayai namah ।
Om jhanajhanacchinjanamanibhusitayai namah ।
Om sacimadhyayai namah ।
Om brhadbahuyugayai namah ।
Om mantharagaminyai namah ।
Om mandaroddharakaranyai namah ।
Om priyakarivinodinyai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om sudhatryai namah ॥ 440 ॥

Om brahmanyai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om varunyai namah ।
Om prabha (ma ) yai namah ।
Om sauparnyai namah ।
Om sesavinutayai namah ।
Om garudyai namah ।
Om garudasanayai namah ।
Om dhananjayayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om pingayai namah ।
Om lilavinodinyai namah ।
Om kausambyai namah ।
Om kantidatryai namah ।
Om kusumbhayai namah ।
Om lokapavanyai namah ।
Om pingaksyai namah ।
Om pingarupayai namah ।
Om pisangavadanayai namah ।
Om vasave namah ॥ 460 ॥

Om tryaksayai namah ।
Om trisulayai namah ।
Om dharanyai namah ।
Om simharudhayai namah ।
Om mrgeksanayai namah ।
Om isanatrayanirmuktayai namah ।
Om nityamuktayai namah ।
Om sarvarthadayai namah ।
Om sivavandyayai namah ।
Om sankaryai namah ।
Om hareh padasuvahikayai namah ।
Om harinyai namah ।
Om harakeyurakanakangadabhusanayai namah ।
Om varanasyai namah ।
Om danasilayai namah ।
Om sobhayai namah ।
Om asesakalasrayayai namah ।
Om varahyai namah ।
Om syamalayai namah ।
Om mahasundaprapujitayai namah ॥ 480 ॥

Om animavatyai namah ।
Om trayividyayai namah ।
Om mahimopetalaksanayai namah ।
Om garimayutayai namah ।
Om subhagayai namah ।
Om laghimalaksanairyutayai namah ।
Om jihmayai namah ।
Om jihvagraramyayai namah ।
Om srutibhusayai namah ।
Om manoramayai namah ।
Om ranjanyai namah ।
Om ranganityayai namah ।
Om caksusyai namah ।
Om srutikrdbalayai namah ।
Om ramapriyayai namah ।
Om srotriyayai namah ।
Om upasargabhrtayai namah ।
Om bhujyai namah ।
Om arundhatyai namah ।
Om sacyai namah ॥ 500 ॥

Om bhamayai namah ।
Om sarvavandyayai namah ।
Om vilaksanayai namah ।
Om ekarupayai namah ।
Om anantarupayai namah ।
Om trayirupayai namah ।
Om samakrtyai namah ।
Om samasayai namah ।
Om taddhitakarayai namah ।
Om vibhaktyai namah ।
Om vyanjanatmikayai namah ।
Om svarakarayai namah ।
Om nirakarayai namah ।
Om gambhirayai namah ।
Om gahanopamayai namah ।
Om guhayai namah ।
Om guhyayai namah ।
Om jyotirmayyai namah ।
Om tantryai namah ।
Om sakkaryai namah ॥ 520 ॥

See Also  Sri Krishna Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Om balabalayai namah ।
Om sadrupayai namah ।
Om suktiparayai namah ।
Om srotavyayai namah ।
Om vanjulayai namah ।
Om adhvarayai namah ।
Om vidyadharipriyayai namah ।
Om sauryai namah ।
Om surigamyayai namah ।
Om suresvaryai namah ।
Om yantravidyayai namah ।
Om pradatryai namah ।
Om mohitayai namah ।
Om srutigarbhinyai namah ।
Om vyaktyai namah ।
Om vibhavaryai namah ।
Om jatyai namah ।
Om hrdayagranthibhedinyai namah ।
Om daridryadhvamsinyai namah ।
Om kasayai namah ॥ 540 ॥

Om matrkayai namah ।
Om candarupinyai namah ।
Om navadurgayai namah ।
Om visalaksyai namah ।
Om vipancyai namah ।
Om kubjikayai namah ।
Om kamayai namah ।
Om idarupayai namah ।
Om mrnalyai namah ।
Om daksinayai namah ।
Om pingalasthitayai namah ।
Om dutinyai namah ।
Om mauninyai namah ।
Om mayayai namah ।
Om yamatakarasanjnikayai namah ।
Om krtantatapinyai namah ।
Om tarayai namah ।
Om taradhipanibhananayai namah ।
Om raksoghnyai namah ।
Om virupaksyai namah ॥ 560 ॥

Om purnimayai namah ।
Om anumatyai namah ।
Om kuhvai namah ।
Om amavasyayai namah ।
Om sinivalyai namah ।
Om vaijayantyai namah ।
Om maralikayai namah ।
Om ksirabdhitanayayai namah ।
Om candrasaumdaryai namah ।
Om amrtasevinyai namah ।
Om jyotsnanamadhikayai namah ।
Om gurvyai namah ।
Om yamunayai namah ।
Om revatyai namah ।
Om jyesthayai namah ।
Om jano (lo )daryai namah ।
Om visvambharayai namah ।
Om sabarasudinyai namah ।
Om prabodhinyai namah ।
Om mahakanyayai namah ॥ 880 ॥

Om kamathayai namah ।
Om prasutikayai namah ।
Om mihirabhayai namah ।
Om tatidrupayai namah ।
Om bhutyai namah ।
Om himavatikarayai namah ।
Om sunandayai namah ।
Om manavyai namah ।
Om ghantayai namah ।
Om chayadevyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om stambhinyai namah ।
Om bhramaryai namah ।
Om dutyai namah ।
Om saptadurgayai namah ।
Om astabhairavyai namah ।
Om bindurupayai namah ।
Om kalarupayai namah ।
Om nadarupayai namah ।
Om kalatmikayai namah ॥ 600 ॥

Om ajarayai namah ।
Om kalasayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om krpadhyayai namah ।
Om cakravasinyai namah ।
Om sumbhayai namah ।
Om nisumbhayai namah ।
Om dasahvayai namah ।
Om haripadasamasrayayai namah ।
Om trisandhyayai namah ।
Om sahasraksyai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om citrinyai namah ।
Om sritayai namah ।
Om asvatthadharinyai namah ।
Om imsanayai namah ।
Om pancapatrayai namah ।
Om varuthinyai namah ।
Om vayumandalamadhyasthayai namah ।
Om padataye namah ॥ 620 ॥

Om panktipavanyai namah ।
Om hiranyavarnayai namah ।
Om harinyai namah ।
Om lekhayai namah ।
Om kosatmikayai namah ।
Om tatayai namah ।
Om padavyai namah ।
Om panktivijnanayai namah ।
Om punyapanktivirajitayai namah ।
Om nistrimsayai namah ।
Om pithikayai namah ।
Om somayai namah ।
Om paksinyai namah ।
Om kinnaresvaryai namah ।
Om ketakyai namah ।
Om astabhujakarayai namah ।
Om mallikayai namah ।
Om antarbahiskrtayai namah ।
Om tapasvinyai namah ।
Om sanaiskaryai namah ॥ 640 ॥

Om gadyapadyatmikayai namah ।
Om ksarayai namah ।
Om tamahparayai namah ।
Om puranajnayai namah ।
Om jadyahantryai namah ।
Om priyankaryai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om murtimayyai namah ।
Om tatpadayai namah ।
Om punyalaksanayai namah ।
Om kapalinyai namah ।
Om mahadamstrayai namah ।
Om sarvamvasayai namah ।
Om sundaryai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om brahmasampattyai namah ।
Om matangyai namah ।
Om amrtakarayai namah ।
Om jagrate namah ।
Om suptayai namah ॥ 660 ॥

Om susuptayai namah ।
Om murcchayai namah ।
Om svapnapradayinyai namah ।
Om sankhyayanyai namah ।
Om mahajvalayai namah ।
Om vikrtyai namah ।
Om sampradayikayai namah ।
Om laksyayai namah ।
Om sanumatyai namah ।
Om nityai namah ।
Om dandanityai namah ।
Om madhupriyayai namah ।
Om akhyadhikayai namah ।
Om akhyatavatyai namah ।
Om madhuvide namah ।
Om vidhivallabhayai namah ।
Om madhvyai namah ।
Om madhumadasvadayai namah ।
Om madhurasyayai namah ।
Om daviyasyai namah ॥ 680 ॥

Om vairajyai namah ।
Om vindhyasamsthanayai namah ।
Om kasmiratalavasinyai namah ।
Om yoganidrayai namah ।
Om vinidrayai namah ।
Om dvasuparnasrutipriyayai namah ।
Om matrkayai namah ।
Om pancasamedyayai namah ।
Om kalyanyai namah ।
Om kalpanayai namah ।
Om krtyai namah ।
Om pamcastambhatmikayai namah ।
Om ksaumavasrayai namah ।
Om pancagnimadhyagayai namah ।
Om adidevyai namah ।
Om adibhutayai namah ।
Om asvatmane namah ।
om khyatiranjitayai namah ।
Om uddamanyai namah ।
Om samhitakhyayai namah ॥ 700 ॥

Om pancapaksayai namah ।
Om kalavatyai namah ।
Om vyomapriyayai namah ।
Om venubandhayai namah ।
Om divyaratnagalaprabhayai namah ।
Om nadidrstayai namah ।
Om jnanadrstidrstayai namah ।
Om tadbhrajinyai namah ।
Om drdhayai namah ।
Om drutayai (hutayai) namah ।
Om pancavatyai namah ।
Om pancagrasayai namah ।
Om pranavasamyatyai namah ।
Om trisikhayai namah ।
Om pramadaratnaya (ktayai) namah ।
Om sapancasyayai namah ।
Om pramadinyai namah ।
Om gitajneyayai namah ।
Om cancarikayai namah ।
Om sarvantaryamirupinyai namah ॥ 720 ॥

Om samayayai namah ।
Om samavallabhyayai namah ।
Om jyotiscakrayai namah ।
Om prabhakaryai namah ।
Om saptajihvayai namah ।
Om mahajihvayai namah ।
Om mahadurgayai namah ।
Om mahotsavayai namah ।
Om svarasayai namah ।
Om manavyai namah ।
Om purnayai namah ।
Om istikayai namah ।
Om varuthinyai namah ।
Om sarvalokanam nirmatryai namah ।
Om avyayayai namah ।
Om srikarambarayai namah ।
Om prajavatyai namah ।
Om prajadaksayai namah ।
Om siksarupayai namah ।
Om prajakaryai namah ॥ 740 ॥

Om siddhalaksmyai namah ।
Om moksalaksmyai namah ।
Om ranjanayai namah ।
Om niranjanayai namah ।
Om svayamprakasayai namah ।
Om mayai namah ।
Om asasyadatryai namah ।
Om avidyavidarinyai namah ।
Om padmavatyai namah ।
Om matulangadharinyai namah ।
Om gadadharayai namah ।
Om kheyatrayai namah ।
Om patrasamvistayai namah ।
Om kusthamayanivartinyai namah ।
Om krtsnam vyapya sthitayai namah ।
Om sarvapratikayai namah ।
Om sravanaksamayai namah ।
Om ayusyadayai namah ।
Om vimuktyai namah ।
Om sayujyapadavipradayai namah ॥ 760 ॥

See Also  Vayu Stuti In English » Sri Anjaneya

Om sanatkumaryai namah ।
Om vaidhatryai namah ।
Om ghrtacyastu varapradayai namah ।
Om srisuktasamstutayai namah ।
Om bahyopasanasca prakurvatyai namah ।
Om jagatsakhyai namah ।
Om sakhyadatryai namah ।
Om kambukanthayai namah ।
Om mahorminyai namah ।
Om yogadhyanaratayai namah ।
Om visnuyoginyai namah ।
Om visnusamsritayai namah ।
Om nihsreyasyai namah ।
Om nihsreyahpradayai namah ।
Om sarvagunadhikayai namah ।
Om sobhadhyayai namah ।
Om sambhavyai namah ।
Om sambhuvandyayai namah ।
Om vandarubandhurayai namah ।
Om harergunanudhyayantyai namah ॥ 780 ॥

Om haripadarcane ratayai namah ।
Om haridasottamayai namah ।
Om sadhvyai namah ।
Om haryadhinayai namah ।
Om sadasucaye namah ।
Om harinyai namah ।
Om haripatnyai namah ।
Om suddhasatvayai namah ।
Om tamotigayai namah ।
Om sunasirapuraradhyayai namah ।
Om sunasayai namah ।
Om tripuresvaryai namah ।
Om dharmadayai namah ।
Om kamadayai namah ।
Om arthadatryai namah ।
Om moksapradayinyai namah ।
Om virajayai namah ।
Om tarinyai namah ।
Om lingabhangadatryai namah ।
Om tridasesvaryai namah ॥ 800 ॥

Om vasudevam darsayantyai namah ।
Om vasudevapadasrayayai namah ।
Om amlanayai namah ।
Om avanasarvajnayai namah ।
Om isayai namah ।
Om savitrikapradayai namah ।
Om avrddhihrasavijnanayai namah ।
Om lobhatyaktasamipagayai namah ।
Om devesamaulisambaddhapadapithayai namah ।
Om tamo ghnatyai namah ।
Om isabhogadhikaranayai namah ।
Om yajnesyai namah ।
Om yajnamaninyai namah ।
Om haryangagayai namah ।
Om vaksahsthayai namah ।
Om sirahsthayai namah ।
Om daksinatmikayai namah ।
Om sphuracchaktimayyai namah ।
Om gitayai namah ।
Om pumvikarayai namah ॥ 820 ॥

Om pumakrtyai namah ।
Om isaviyoginyai namah ।
Om pumsa samayai namah ।
Om atulavapurdharayai namah ।
Om vatapatratmikayai namah ।
Om bahyakrtyai namah ।
Om kilalarupinyai namah ।
Om tamobhide namah ।
Om manavyai namah ।
Om durgayai namah ।
Om alpasukharthibhiragamyayai namah ।
Om karagravarinikasayai namah ।
Om karavarisupositayai namah ।
Om gorupayai namah ।
Om gosthamadhyasthayai namah ।
Om gopalapriyakarinyai namah ।
Om jitendriyayai namah ।
Om visvabhoktryai namah ।
Om yantryai namah ।
Om yanayai namah ॥ 840 ॥

Om cikitvisyai namah ।
Om punyakirtyai namah ।
Om cetayitryai namah ।
Om martyapasmaraharinyai namah ।
Om svargavartmakaryai namah ।
Om gathayai namah ।
Om niralambayai namah ।
Om gunakarayai namah ।
Om sasvadrupayai namah ।
Om surasenayai namah ।
Om vrstyai namah ।
Om vrstipravarsinyai namah ।
Om pramadattayai namah ।
Om apramattayai namah ।
Om pramadaghnyai namah ।
Om pramodadayai namah ।
Om brahmanyai namah ।
Om ksatriyayai namah ।
Om vaisyayai namah ।
Om sudrayai namah ॥ 860 ॥

Om jatyai namah ।
Om masurikayai namah ।
Om vanaprasthayai namah ।
Om tirtharupayai namah ।
Om grhasthayai namah ।
Om brahmacarinyai namah ।
Om atmakridayai namah ।
Om atmaratyai namah ।
Om atmavatyai namah ।
Om asiteksanayai namah ।
Om anihayai namah ।
Om mauninyai namah ।
Om hanisunyayai namah ।
Om kasmiravasinyai namah ।
Om avyathayai namah ।
Om vijayayai namah ।
Om rajnyai namah ।
Om mrnalatulitamsukayai namah ।
Om guhasayayai namah ।
Om dhiramatyai namah ॥ 880 ॥

Om anathayai namah ।
Om anatharaksinyai namah ।
Om yupatmikayai namah ।
Om vedirupayai namah ।
Om srugrupayai namah ।
Om sruvarupinyai namah ।
Om jnanopadesinyai namah ।
Om pattasutrankayai namah ।
Om jnanamudrikayai namah ।
Om vidhivedyayai namah ।
Om mantravedyayai namah ।
Om arthavadaprarocitayai namah ।
Om kriyarupayai namah ।
Om mantrarupayai namah ।
Om daksinayai namah ।
Om brahmanatmikayai namah ।
Om annesayai namah ।
Om annadayai namah ।
Om annopasinyai namah ।
Om paramannabhuje namah ॥ 900 ॥

Om sabhayai namah ।
Om sabhavatyai namah ।
Om sabhyayai namah ।
Om sabhyanam jivanapradayai namah ।
Om lipsayai namah ।
Om badabayai namah ।
Om asvatthayai namah ।
Om jijnasayai namah ।
Om visayatmikayai namah ।
Om svararupayai namah ।
Om varnarupayai namah ।
Om dirghayai namah ।
Om hrasvayai namah ।
Om svaratmikayai namah ।
Om dharmarupayai namah ।
Om dharmapunyayai namah ।
Om adyayai namah ।
Om isanyai namah ।
Om sarngivallabhayai namah ।
Om calantyai namah ॥ 920 ॥

Om chatrinyai namah ।
Om icchayai namah ।
Om jagannathayai namah ।
Om ajarayai namah ।
Om amarayai namah ।
Om jhasankasupriyayai namah ।
Om ramyayai namah ।
Om ratyai namah ।
Om ratisukhapradayai namah ।
Om navaksaratmikayai namah ।
Om kadisarvavarnatmikayai namah ।
Om lipyai namah ।
Om ratnakunkumaphaladhyayai namah ।
Om haridrancitapadukayai namah ।
Om divyangaragayai namah ।
Om divyangayai namah ।
Om suvarnalatikopamayai namah ।
Om sudevyai namah ।
Om vamadevyai namah ।
Om saptadvipatmikayai namah ॥ 940 ॥

Om bhrtyai namah ।
Om gajasundadvayabhrtasuvarnakalasapriyayai namah ।
Om tapaniyaprabhayai namah ।
Om likucayai namah ।
Om likucastanyai namah ।
Om kantarasupriyayai namah ।
Om kantayai namah ।
Om arativratantadayinyai namah ।
Om puranayai namah ।
Om kitakabhasayai namah ।
Om bimbosthyai namah ।
Om punyacarminyai namah ।
Om onkaraghosarupayai namah ।
Om navamitithipujitayai namah ।
Om ksirabdhikanyakayai namah ।
Om vanyayai namah ।
Om pundarikanibhambarayai namah ।
Om vaikuntharupinyai namah ।
Om haripadabjasevinyai namah ।
Om kailasapujitayai namah ॥ 960 ॥

Om kamarupayai namah ।
Om hiranmayyai namah ।
Om kanthasutrasthitayai namah ।
Om saumangalyapradayinyai namah ।
Om kamyamanayai namah ।
Om upendradutyai namah ।
Om srikrsnatulasyai namah ।
Om ghrnayai namah ।
Om sriramatulasyai namah ।
Om mitrayai namah ।
Om alolavilasinyai namah ।
Om sarvatirthayai namah ।
Om atmamulayai namah ।
Om devatamayamadhyagayai namah ।
Om sarvavedamayagrayai namah ।
Om srimoksatulasyai namah ।
Om drdhayai namah ।
Om sivajadyapahantryai namah ।
Om saivasiddhantakasinyai namah ।
Om kakasurarsyatihantryai namah ॥ 980 ॥

Om mahisasuramardinyai namah ।
Om piyusapanyai namah ।
Om piyusayai namah ।
Om kamamvadivinodinyai namah ।
Om kamaniyasronitatayai namah ।
Om tatinnibhavaradyutyai namah ।
Om bhagyalaksmyai namah ।
Om moksadatryai namah ।
Om tulasitarurupinyai namah ।
Om vrndavana sirorohatpadadvayasusobhitayai namah ।
Om sarvatravyaptatulasyai namah ।
Om kamadhuktulasyai namah ।
Om moksatulasyai namah ।
Om bhavyatulasyai namah ।
Om sada samsrtitarinyai namah ।
Om bhavapasavinasinyai namah ।
Om moksasadhanadayinyai namah ।
Om svadalaihparamatmanah padadvandvam sobhayitryai namah ।
Om ragabandhadasamsaktarajobhih krtadutikayai namah ।
Om bhagavacchabdasamsevyapada sarvarthadayinyai namah ॥ 1000 ॥

Om namo namo namastasyai sada tasyai namo namah ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tulasi Stotram:
1000 Names of Sri Tulasi – Sahasranamavali in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil