1000 Names Of Sri Tulasi – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ TulasiSahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀತುಲಸೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಾನಾಮಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಜನಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾನುಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭದ್ರಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣರೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದ್ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗಮವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಸುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದನಾಕ್ತಸ್ತನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾರಾಧನಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶೀಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶೀಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾನುರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾವಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ಥವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲನೇಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಸ್ವವರ್ಣಭಾಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣವೇದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌವರ್ಣರತ್ನಪೀಠಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವೃಕ್ಷವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿಸೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಿರಾಜವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಪೂಜಾವಿರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ ॥ 120 ॥

ಓಂ ಭುಜಗಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಷಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣೀಶಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ॥ 140 ॥

ಓಂ ಕ್ಷಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಮ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 160 ॥

ಓಂ ಭೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪುಷ್ಟಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಜೇಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಕ್ಷಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ॥ 180 ॥

ಓಂ ಸಪ್ತಶಿಖಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಮ್ಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಡ್ಮಲಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾನಾಗ್ಯೈ (ಶ್ಯೈ) ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಲೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಫಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನೇ ಸ್ವವೃಕ್ಷರೂಪೇಣರೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಚರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 200 ॥

ಓಂ ಸದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರ್ವಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಜರೀಭಿರ್ವಿರಾಜನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಗನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಿನ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 220 ॥

ಓಂ ಭೈಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾನ್ತಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯಾಸವ್ಯಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯಾರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸವ್ಯೇಶಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಕರ್ಣಾಂಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರುದ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶ್ವಥಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ ॥ 240 ॥

ಓಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಾಮಕಾಂಡಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮುಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 260 ॥

See Also  Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಶಫಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರಪ್ರಭಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಲವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ದೋಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 280 ॥

ಓಂ ವೀರ್ಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುರಪ್ರವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುರಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔದುಮ್ಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಕಾರೇಣವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಾಮಚೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕಾರೇಣವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 300 ॥

ಓಂ ನೃಣಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಹಿತಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವುಕದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಭವವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವದ್ವಾಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾತಾಭಾವಂ ಭೂಜನೀಲಾಯೈ (ದಾತೃಭಾವೇ ಪೂಜನೀಯಾಯೈ) ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 320 ॥

ಓಂ ಭಾಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀಪಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹನಾದಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕೇಯಪ್ರಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಕಲನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಧೌತಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಗಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 340 ॥

ಓಂ ಜೃಮ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೃಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಣಿಕಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಿಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ತಿಕಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನುರ್ನಾರಾಚಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಭೋರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಭಾರಾಧ್ಯಪದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 360 ॥

ಓಂ ಶುಭಾತಿಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಡಿತಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಮಲ್ಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ (॥॥) ನಮಃ । ?
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಕಭಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಂಕದ್ವಯಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ॥ 380 ॥

ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಸ್ವಚ್ಛಕಪೋಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪರ್ವ (ವರ್ಣ )ಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುದ್ಧಶೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಭೋಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುವಾಸರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೃತೀಯಸವನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಧಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಕ್ಷರನಿರೂಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 400 ॥

ಓಂ ಮಾರಾರಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯತರಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರವೀರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಷ್ಣಿಗೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಭೇ ನಮಃ ॥ 420 ॥

ಓಂ ಅನುಷ್ಠುಭೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇತ್ರವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧವಲಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭ್ರದ್ವಿಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸುರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಕಂಚುಕಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೂಪುರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಣಝಣಚ್ಛಿಂಜಾನಮಣಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹದ್ಬಾಹುಯುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ಥರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದರೋದ್ಧಾರಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಿವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 440 ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾ (ಮಾ ) ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಪರ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೇಷವಿನುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಾಮ್ಬ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಸುಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಕಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಶಂಗವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ॥ 460 ॥

ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೇಃ ಪದಸುವಾಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಕೇಯೂರಕನಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಣಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷಕಲಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸುನ್ದಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 480 ॥

ಓಂ ಅಣಿಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮೋಪೇತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಮಾಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘಿಮಾಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಹ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಗನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಕ್ಷುಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಕೃದ್ಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಸರ್ಗಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುನ್ಧತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 500 ॥

ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಂಜನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಭೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹನೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 520 ॥

See Also  Eka Sloki Ramayana In Kannada

ಓಂ ಬಲಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ತಿಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಜುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧ್ವರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ॥ 540 ॥

ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಂಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಡಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಣಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಮಾತಾಕರಸಂಜ್ಞಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನ್ತತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 560 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಜಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಸೌಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಸೇವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾನಾಮಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನೋ (ಲೋ )ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬರಸೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಕಮಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮವತೀಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಾಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭ್ರಮರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 600 ॥

ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶುಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಶಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪಾದಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಂಶಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದಾತಯೇ ನಮಃ ॥ 620 ॥

ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಬಹಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶನೈಷ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 640 ॥

ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಃಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಡ್ಯಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 660 ॥

ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮ್ಪ್ರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡನೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಖ್ಯಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಖ್ಯಾತವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಮದಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 680 ॥

ಓಂ ವೈರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನ್ಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರತಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸಾಮೇಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಸ್ತಮ್ಭಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹಿತಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 700 ॥

ಓಂ ಪಂಚಪಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇಣುಬನ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಗಲಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಡೀದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತದ್ಭ್ರಾಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುತಾಯೈ (ಹುತಾಯೈ) ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಸಂಯತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾರತ್ನಾಯ (ಕ್ತಾಯೈ) ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪಂಚಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಚರೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 720 ॥

ಓಂ ಸಮಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮವಲ್ಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 740 ॥

ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಶಾಸ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತುಲಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾತ್ರಸಂವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರವಣಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುಷ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 760 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Ganesha Gakara – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ಓಂ ಸನತ್ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃತಾಚ್ಯಾಸ್ತು ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಹ್ಯೋಪಾಸನಾಶ್ಚ ಪ್ರಕುರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯಾನರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಭುವನ್ದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ದಾರುಬನ್ಧುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರೇರ್ಗುಣಾನುಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 780 ॥

ಓಂ ಹರಿಪಾದಾರ್ಚನೇ ರತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದಾಸೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಧೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋತಿಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುನಾಸೀರಪುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಂಗಭಂಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 800 ॥

ಓಂ ವಾಸುದೇವಂ ದರ್ಶಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಪದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮ್ಲಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವನಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರಿಕಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸವಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಭತ್ಯಕ್ತಸಮೀಪಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇಶಮೌಲಿಸಮ್ಬದ್ಧಪಾದಪೀಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋ ಘ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಭೋಗಾಧಿಕರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಂಗಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫುರಚ್ಛಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 820 ॥

ಓಂ ಪುಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾವಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಸಾ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತುಲವಪುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟಪತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಲಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಭಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲ್ಪಸುಖಾರ್ಥಿಭಿರಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಾಗ್ರವಾರಿನೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರವಾರಿಸುಪೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಷ್ಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 840 ॥

ಓಂ ಚಿಕಿತ್ವಿಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೇತಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಗವರ್ತ್ಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶ್ವದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮದಾತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮಾದಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮೋದದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 860 ॥

ಓಂ ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಸೂರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೀಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌನಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನಿಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಣಾಲತುಲಿತಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಮತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 880 ॥

ಓಂ ಅನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೂಪಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ರುವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಧಿವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಥವಾದಪ್ರರೋಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನೇಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನೋಪಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ ॥ 900 ॥

ಓಂ ಸಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಭ್ಯಾನಾಂ ಜೀವನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪ್ಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಡಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾರ್ಂಗಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಲನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 920 ॥

ಓಂ ಛತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಷಾಂಕಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಿಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಪ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಕುಮಫಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಂಚಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವರ್ಣಲತಿಕೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 940 ॥

ಓಂ ಭೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಶುಂಡಾದ್ವಯಭೃತಸುವರ್ಣಕಲಶಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನೀಯಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಕುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಿಕುಚಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾರಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರಾತಿವ್ರಾತಾನ್ತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೀಟಕಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಘೋಷರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಮೀತಿಥಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಂಡರೀಕನಿಭಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜಸೇವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 960 ॥

ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಠಸೂತ್ರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮ್ಯಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಲೋಲವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾಮಯಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಮಯಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮೋಕ್ಷತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಜಾಡ್ಯಾಪಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೈವಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಕಾಸುರರ್ಸ್ಯಾತಿಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 980 ॥

ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಯೂಷಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೀಯೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಂವಾದಿವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಶ್ರೋಣಿತಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿನ್ನಿಭವರದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಲಸೀತರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃನ್ದಾವನ ಶಿರೋರೋಹತ್ಪಾದದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಧುಕ್ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಸಂಸೃತಿತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಪಾಶವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವದಲೈಃಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪದದ್ವನ್ದ್ವಂ ಶೋಭಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಬನ್ಧಾದಸಂಸಕ್ತರಜೋಭಿಃ ಕೃತದೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಸಂಸೇವ್ಯಪಾದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 1000 ॥

ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಸದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tulasi Stotram:
1000 Names of Sri Tulasi – Sahasranamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil