108 Names Of Devi Vaibhavashcharya – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Devi Vaibhava Ascharya Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ದೇವೀವೈಭವಾಶ್ಚರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತದಿವ್ಯನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ।
ಓಂ ಪರಮಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಚೈತನ್ಯದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯವೈಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಕೇವಲಾಖಂಡಸತ್ಯಕಾಲಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಪರಿಚ್ಛೇತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ತ್ರೀಪುಂಸಭಾವರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಗತ್ಸರ್ಗಾದಿಲಂಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷನಾಮರೂಪಾದಿಭೇದಚ್ಛೇದರವಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನೋದ್ಯತ್ಪ್ರಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಜೀವನೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಚೇತೋಮಯಾನನ್ತಸ್ವಾರ್ಥವೈಭವವಿಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣವಶ್ಯಾದಿಸರ್ವಕರ್ಮದುರನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಪರಮಾನನ್ದವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನ್ತಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಬಲಶ್ರೀಕೀರ್ತಿಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಮಣೀವಸ್ತ್ರಭೂಷಾಲೇಪನಮಾಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೃಹಗ್ರಾಮಮಹಾರಾಜ್ಯಸಾಂರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತಾಂಗಶಕ್ತಿಸಮ್ಪೂರ್ಣಸಾರ್ವಭೌಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವೇನ್ದ್ರಾದಿಪದವಿಶ್ರಾಣನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಮಹಾಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತ್ಯದ್ವೈತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನನಿರ್ದ್ವೈತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಸಂಜೀವನಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಸಂಹಾರಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಾನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಸ್ಮೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಾಂಗನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಶೃಂಗಾರೈಕರಸಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

See Also  108 Names Of Chyutapurisha In Bengali

ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಯೌವನಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಸಿದ್ಧಾದಿಯೋಗಿನೀಭೈರವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿಸಿದ್ಧಿಮಣೀಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಯುಧಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಚಾಮರವಾದಿತ್ರಪತಾಕಾವ್ಯಜನಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಹಸ್ತಾಶ್ವರಥಪಾದಾತಾಮಾತ್ಯಸೇನಾಸುಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೋಹಿತಕುಲಾಚಾರ್ಯಗುರುಶಿಷ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೋದ್ಯತ್ಸುರದ್ರುಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿದ್ವೀಪಾನ್ತರಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕದಂಬವನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಪ್ರೋದ್ಯತ್ಶಿವಮಂಚಾಧಿಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಮಹಾಲಿಂಗಮೂಲಸಂಘಟ್ಟಯೋನಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಲಿಂಗಸಂಘರ್ಷಕನ್ಂಡೂಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೋದ್ಯದ್ಬಿನ್ದುಕಾಲಿನ್ಯಾತುರ್ಯನಾದಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನಾದಾನ್ತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತವಚೋಽಮೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮರಾಜಮಹಾತನ್ತ್ರರಹಸ್ಯಾಚಾರದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕಾರಪಂಚಕೋದ್ಭೂತಪ್ರೌಢಾನ್ತೋಲ್ಲಾಸಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಶಕ್ತೈಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾವಾಸರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮವನಾನ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಿದ್ಧಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾತ್ರಿಪುರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಚಕ್ರಕ್ರಮಾದೇಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

See Also  Sri Garuda Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕ್ರಮಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಮೇರ್ವಾತ್ಮಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಬೂವನನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಚಲಶೃಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕಾಶೀಪುರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾನ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಾಗಮಕಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಭೌತಿಕತನ್ಮಾತ್ರದೇವತಾಪ್ರಾಣಹೃನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಗುಣಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ರಮೋಮಾಮಹೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಭುವನೇಶಾನೀದುರ್ಗಾಕಾಳ್ಯಾದಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದಿನಾನಾರೂಪವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವೀರವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಕುಲಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ । 108 ।

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಐಂ ಓಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Devi Vaibhava Ashcharya:
108 Names of Devi Vaibhavashcharya – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil