108 Names Of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

॥ Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീമൂകാംബികായാഃ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ജയ ജയ ശങ്കര !
ഓം ശ്രീ ലലിതാ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ പരാഭട്ടാരികാ സമേതായ
ശ്രീ ചന്ദ്രമൌളീശ്വര പരബ്രഹ്മണേ നമഃ !

ഓം ശ്രീനാഥാദിതനൂത്ഥശ്രീമഹാക്ഷ്ംയൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഭവഭാവിത ചിത്തേജഃ സ്വരൂപിണ്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കൃതാനങ്ഗവധൂകോടി സൌന്ദര്യായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഉദ്യദാദിത്യസാഹസ്രപ്രകാശായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ദേവതാര്‍പിതശസ്ത്രാസ്ത്രഭൂഷണായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ശരണാഗത സന്ത്രാണനിയോഗായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സിംഹരാജവരസ്കന്ധസംസ്ഥിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അട്ടഹാസപരിത്രസ്തദൈത്യൌഘായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മഹാമഹിഷദൈത്യേന്ദ്രവിഘാതിന്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം പുരന്ദരമുഖാമര്‍ത്യവരദായൈ നമോ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം കോലര്‍ഷിപ്രവരധ്യാനപ്രത്യയായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ശ്രീകണ്ഠക്ലൃപ്തശ്രീചക്രമധ്യസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മിഥുനാകാരകലിതസ്വഭാവായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഇഷ്ടാനുരൂപപ്രമുഖദേവതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം തപ്തജാംബൂനദപ്രഖ്യശരീരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കേതകീമാലതീപുഷ്പഭൂഷിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വിചിത്രരത്നസംയുക്തകിരീടായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രമണീയദ്വിരേഫാലികുന്തലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അര്‍ധശുഭ്രാംശു വിഭ്രാജല്ലലാടായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മുഖചന്ദ്രാന്തകസ്തൂരീതിലകയൈ നമോ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം മനോജ്ഞവക്രഭ്രൂവല്ലീയുഗലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രജനീശദിനേശാഗ്നിലോചനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കരുണാരസസംസിക്തനേത്രാന്തായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ചാമ്പേയകുസുമോദ്ഭാസിനാസികായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം താരകാഭനസാരത്നഭാസുരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സദ്രത്നഖചിതസ്വര്‍ണതാടങ്കായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രത്നാദര്‍ശപ്രതീകാശകപോലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം താംബൂലശോഭിതവരസ്മിതാസ്യായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കുന്ദകുട്മലസങ്കാശദശനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഫുല്ലപ്രവാലരദനവസനായൈ നമോ നമഃ ॥ 30 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sudarshana – Sahasranama Stotram 2 In Gujarati

ഓം സ്വകാന്തസ്വാന്തവിക്ഷോഭിചിബുകായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മുക്താഹാരലസത്കംബുകന്ധരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സാഷ്ടാപദാങ്ഗദഭുജചതുഷ്കായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ശങ്ഖചക്രവരാഭീതികരാബ്ജായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മതങ്ഗജമഹാകുംഭവക്ഷോജായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കുചഭാരനമന്‍മഞ്ജുമധ്യമായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം തടിത്പുഞ്ജാഭകൌശേയസുചേലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രംയകിങ്കിണികാകാഞ്ചീരഞ്ജിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അതിമഞ്ജുലരംഭോരുദ്വിതയായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മാണിക്യമുകുടാഷ്ഠീവസംയുക്തായൈ നമോ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ദേവേശമുകുടോദ്ദീപ്തപദാബ്ജായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഭാര്‍ഗവാരാധ്യഗാങ്ഗേയപാദുകായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മത്തദന്താവലോത്തംസഗമനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കുങ്കുമാഗരുഭദ്രശ്രീചര്‍ചിതാങ്ഗ്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സചാമരാമരീരത്നവീജിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം പ്രണതാഖിലസൌഭാഗ്യപ്രദായിന്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ദാനവാര്‍ദിതശക്രാദിസന്നുതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ധൂംരലോചന ദൈതേയദഹനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡമഹാശീര്‍ഷഖണ്ഡനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രക്തബീജമഹാദൈത്യശിക്ഷകായൈ നമോ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മദോദ്ധതനിശുംഭാഖ്യഭഞ്ജനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഘോരശുംഭാസുരാധീശനാശനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മധുകൈടഭസംഹാരകാരണായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വിരിഞ്ചിമുഖസങ്ഗീതസമജ്ഞായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സര്‍വബാധാപ്രശമനചരിത്രായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സമാധിസുരഥക്ഷ്മാഭൃദര്‍ചിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മാര്‍കണ്ഡേയമുനിശ്രേഷ്ഠസംസ്തുതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വ്യാലാസുരദ്വിഷദ്വിഷ്ണുസ്വരൂപിണ്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ക്രൂരവേത്രാസുരപ്രാണമാരണായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീസരസ്വതീകാലീവേഷാഢ്യായൈ നമോ നമഃ ॥ 60 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Ganga 2 – Sahasranama Stotram In Sanskrit

ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡാതത്പരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രഗിരീശാദിപ്രതീക്ഷായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അമൃതാബ്ധിമണിദ്വീപനിവാസിന്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം നിഖിലാനന്ദസന്ദോഹവിഗ്രഹായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മഹാകദംബവിപിനമധ്യഗായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനന്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മുമുക്ഷുജനസന്‍മാര്‍ഗദര്‍ശികായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശാന്തഷഡംഭോജവിഹാരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാരമഹാപദ്മസദനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ജന്‍മപ്രമുഖഷഡ്ഭാവവര്‍ജിതായൈ നമോ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം മൂലാധാരാദിഷട്ചക്രനിലയായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ചരാചരാത്മകജഗത്സമ്പ്രോതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മഹായോഗിജനസ്വാന്തനിശാന്തായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവേദാന്തസത്സാരസംവേദ്യായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഹൃദിനിക്ഷിപ്തനിഃശേഷബ്രഹ്മാണ്ഡായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രാജരാജേശ്വരപ്രാണവല്ലഭായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം തുഷാരാചലരാജന്യതനയായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മപുണ്ഡരീകാക്ഷസഹോദര്യൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മൂകീകൃതമഹാമൂകദാനവായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടമൂകശിരഃ ശൈലകുലിശായൈ നമോ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം കുടജോപത്യകാമുഖ്യനിവാസായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വരേണ്യദക്ഷിണാര്‍ധാങ്ഗമഹേശായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിശ്ചക്രാസനാഭിഖ്യപീഠസ്ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം നവകോടിമഹദുര്‍ഗാസംവൃതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നേശസ്കന്ദവീരേശവത്സലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കലികല്‍മഷവിധ്വംസസമര്‍ഥായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ഷോഡശാര്‍ണമഹാമന്ത്രമന്ദിരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചപ്രണവലോലംബപങ്കജായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മിഥുനാര്‍ചനസംഹൃഷ്ടഹൃദയായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വസുദേവമനോഭീഷ്ടഫലദായൈ നമോ നമഃ ॥ 90 ॥

See Also  Vishwanath Ashtakam In Malayalam

ഓം കംസാസുരവരാരാതിപൂജിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം രുക്മിണീസത്യഭാമാദിവന്ദിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം നന്ദഗോപപ്രിയാഗര്‍ഭസംഭൂതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കംസപ്രാണാപഹരണസാധനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സുവാസിനീവധൂപൂജാസുപ്രീതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ശശാങ്കശേഖരോത്സങ്ഗവിഷ്ഠരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം വിഭുധാരികുലാരണ്യകുഠാരായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സഞ്ജീവനൌഷധത്രാതത്രിദശായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം മാതൃസൌഖ്യാര്‍ഥി പക്ഷീശസേവിതായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം കടാക്ഷലബ്ധശക്രത്വ പ്രദ്യുംനായൈ നമോ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഇന്ദ്രക്ലൃപ്തോത്സവോത്കൃഷ്ടപ്രഹൃഷ്ടായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ദാരിദ്ര്യദുഃഖവിച്ഛേദനിപുണായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അനന്യഭാവസ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം അപ്രപന്ന ഭവത്രാസദായകായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ജിതാശേഷപാഷണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം ശിവാക്ഷികുമുദാഹ്ലാദചന്ദ്രികായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം പ്രവര്‍തിതമഹാവിദ്യാപ്രധാനായൈ നമോ നമഃ ।
ഓം സര്‍വശക്ത്യൈകരൂപ ശ്രീമൂകാംബായൈ നമോ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി മൂകാംബികാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Moogambigai:
108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil