108 Names Of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీమూకామ్బికాయాః అష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

జయ జయ శఙ్కర !
ఓం శ్రీ లలితా మహాత్రిపురసున్దరీ పరాభట్టారికా సమేతాయ
శ్రీ చన్ద్రమౌళీశ్వర పరబ్రహ్మణే నమః !

ఓం శ్రీనాథాదితనూత్థశ్రీమహాక్ష్మ్యై నమో నమః ।
ఓం భవభావిత చిత్తేజః స్వరూపిణ్యై నమో నమః ।
ఓం కృతానఙ్గవధూకోటి సౌన్దర్యాయై నమో నమః ।
ఓం ఉద్యదాదిత్యసాహస్రప్రకాశాయై నమో నమః ।
ఓం దేవతార్పితశస్త్రాస్త్రభూషణాయై నమో నమః ।
ఓం శరణాగత సన్త్రాణనియోగాయై నమో నమః ।
ఓం సింహరాజవరస్కన్ధసంస్థితాయై నమో నమః ।
ఓం అట్టహాసపరిత్రస్తదైత్యౌఘాయై నమో నమః ।
ఓం మహామహిషదైత్యేన్ద్రవిఘాతిన్యై నమో నమః ।
ఓం పురన్దరముఖామర్త్యవరదాయై నమో నమః ॥ 10 ॥

ఓం కోలర్షిప్రవరధ్యానప్రత్యయాయై నమో నమః ।
ఓం శ్రీకణ్ఠక్లృప్తశ్రీచక్రమధ్యస్థాయై నమో నమః ।
ఓం మిథునాకారకలితస్వభావాయై నమో నమః ।
ఓం ఇష్టానురూపప్రముఖదేవతాయై నమో నమః ।
ఓం తప్తజామ్బూనదప్రఖ్యశరీరాయై నమో నమః ।
ఓం కేతకీమాలతీపుష్పభూషితాయై నమో నమః ।
ఓం విచిత్రరత్నసంయుక్తకిరీటాయై నమో నమః ।
ఓం రమణీయద్విరేఫాలికున్తలాయై నమో నమః ।
ఓం అర్ధశుభ్రాంశు విభ్రాజల్లలాటాయై నమో నమః ।
ఓం ముఖచన్ద్రాన్తకస్తూరీతిలకయై నమో నమః ॥ 20 ॥

ఓం మనోజ్ఞవక్రభ్రూవల్లీయుగలాయై నమో నమః ।
ఓం రజనీశదినేశాగ్నిలోచనాయై నమో నమః ।
ఓం కరుణారససంసిక్తనేత్రాన్తాయై నమో నమః ।
ఓం చామ్పేయకుసుమోద్భాసినాసికాయై నమో నమః ।
ఓం తారకాభనసారత్నభాసురాయై నమో నమః ।
ఓం సద్రత్నఖచితస్వర్ణతాటఙ్కాయై నమో నమః ।
ఓం రత్నాదర్శప్రతీకాశకపోలాయై నమో నమః ।
ఓం తామ్బూలశోభితవరస్మితాస్యాయై నమో నమః ।
ఓం కున్దకుట్మలసఙ్కాశదశనాయై నమో నమః ।
ఓం ఫుల్లప్రవాలరదనవసనాయై నమో నమః ॥ 30 ॥

See Also  108 Names Of Ramanuja – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ఓం స్వకాన్తస్వాన్తవిక్షోభిచిబుకాయై నమో నమః ।
ఓం ముక్తాహారలసత్కమ్బుకన్ధరాయై నమో నమః ।
ఓం సాష్టాపదాఙ్గదభుజచతుష్కాయై నమో నమః ।
ఓం శఙ్ఖచక్రవరాభీతికరాబ్జాయై నమో నమః ।
ఓం మతఙ్గజమహాకుమ్భవక్షోజాయై నమో నమః ।
ఓం కుచభారనమన్మఞ్జుమధ్యమాయై నమో నమః ।
ఓం తటిత్పుఞ్జాభకౌశేయసుచేలాయై నమో నమః ।
ఓం రమ్యకిఙ్కిణికాకాఞ్చీరఞ్జితాయై నమో నమః ।
ఓం అతిమఞ్జులరమ్భోరుద్వితయాయై నమో నమః ।
ఓం మాణిక్యముకుటాష్ఠీవసంయుక్తాయై నమో నమః ॥ 40 ॥

ఓం దేవేశముకుటోద్దీప్తపదాబ్జాయై నమో నమః ।
ఓం భార్గవారాధ్యగాఙ్గేయపాదుకాయై నమో నమః ।
ఓం మత్తదన్తావలోత్తంసగమనాయై నమో నమః ।
ఓం కుఙ్కుమాగరుభద్రశ్రీచర్చితాఙ్గ్యై నమో నమః ।
ఓం సచామరామరీరత్నవీజితాయై నమో నమః ।
ఓం ప్రణతాఖిలసౌభాగ్యప్రదాయిన్యై నమో నమః ।
ఓం దానవార్దితశక్రాదిసన్నుతాయై నమో నమః ।
ఓం ధూమ్రలోచన దైతేయదహనాయై నమో నమః ।
ఓం చణ్డముణ్డమహాశీర్షఖణ్డనాయై నమో నమః ।
ఓం రక్తబీజమహాదైత్యశిక్షకాయై నమో నమః ॥ 50 ॥

ఓం మదోద్ధతనిశుమ్భాఖ్యభఞ్జనాయై నమో నమః ।
ఓం ఘోరశుమ్భాసురాధీశనాశనాయై నమో నమః ।
ఓం మధుకైటభసంహారకారణాయై నమో నమః ।
ఓం విరిఞ్చిముఖసఙ్గీతసమజ్ఞాయై నమో నమః ।
ఓం సర్వబాధాప్రశమనచరిత్రాయై నమో నమః ।
ఓం సమాధిసురథక్ష్మాభృదర్చితాయై నమో నమః ।
ఓం మార్కణ్డేయమునిశ్రేష్ఠసంస్తుతాయై నమో నమః ।
ఓం వ్యాలాసురద్విషద్విష్ణుస్వరూపిణ్యై నమో నమః ।
ఓం క్రూరవేత్రాసురప్రాణమారణాయై నమో నమః ।
ఓం లక్ష్మీసరస్వతీకాలీవేషాఢ్యాయై నమో నమః ॥ 60 ॥

See Also  Sri Lakshmi Sahasranama Stotram From Skandapurana In Gujarati

ఓం సృష్టిస్థితిలయక్రీడాతత్పరాయై నమో నమః ।
ఓం బ్రహ్మోపేన్ద్రగిరీశాదిప్రతీక్షాయై నమో నమః ।
ఓం అమృతాబ్ధిమణిద్వీపనివాసిన్యై నమో నమః ।
ఓం నిఖిలానన్దసన్దోహవిగ్రహాయై నమో నమః ।
ఓం మహాకదమ్బవిపినమధ్యగాయై నమో నమః ।
ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజనన్యై నమో నమః ।
ఓం ముముక్షుజనసన్మార్గదర్శికాయై నమో నమః ।
ఓం ద్వాదశాన్తషడమ్భోజవిహారాయై నమో నమః ।
ఓం సహస్రారమహాపద్మసదనాయై నమో నమః ।
ఓం జన్మప్రముఖషడ్భావవర్జితాయై నమో నమః ॥ 70 ॥

ఓం మూలాధారాదిషట్చక్రనిలయాయై నమో నమః ।
ఓం చరాచరాత్మకజగత్సమ్ప్రోతాయై నమో నమః ।
ఓం మహాయోగిజనస్వాన్తనిశాన్తాయై నమో నమః ।
ఓం సర్వవేదాన్తసత్సారసంవేద్యాయై నమో నమః ।
ఓం హృదినిక్షిప్తనిఃశేషబ్రహ్మాణ్డాయై నమో నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః ।
ఓం తుషారాచలరాజన్యతనయాయై నమో నమః ।
ఓం సర్వాత్మపుణ్డరీకాక్షసహోదర్యై నమో నమః ।
ఓం మూకీకృతమహామూకదానవాయై నమో నమః ।
ఓం దుష్టమూకశిరః శైలకులిశాయై నమో నమః ॥ 80 ॥

ఓం కుటజోపత్యకాముఖ్యనివాసాయై నమో నమః ।
ఓం వరేణ్యదక్షిణార్ధాఙ్గమహేశాయై నమో నమః ।
ఓం జ్యోతిశ్చక్రాసనాభిఖ్యపీఠస్థాయై నమో నమః ।
ఓం నవకోటిమహదుర్గాసంవృతాయై నమో నమః ।
ఓం విఘ్నేశస్కన్దవీరేశవత్సలాయై నమో నమః ।
ఓం కలికల్మషవిధ్వంససమర్థాయై నమో నమః ।
ఓం షోడశార్ణమహామన్త్రమన్దిరాయై నమో నమః ।
ఓం పఞ్చప్రణవలోలమ్బపఙ్కజాయై నమో నమః ।
ఓం మిథునార్చనసంహృష్టహృదయాయై నమో నమః ।
ఓం వసుదేవమనోభీష్టఫలదాయై నమో నమః ॥ 90 ॥

See Also  Sri Dakshinamurthy Stotram 4 In Telugu

ఓం కంసాసురవరారాతిపూజితాయై నమో నమః ।
ఓం రుక్మిణీసత్యభామాదివన్దితాయై నమో నమః ।
ఓం నన్దగోపప్రియాగర్భసమ్భూతాయై నమో నమః ।
ఓం కంసప్రాణాపహరణసాధనాయై నమో నమః ।
ఓం సువాసినీవధూపూజాసుప్రీతాయై నమో నమః ।
ఓం శశాఙ్కశేఖరోత్సఙ్గవిష్ఠరాయై నమో నమః ।
ఓం విభుధారికులారణ్యకుఠారాయై నమో నమః ।
ఓం సఞ్జీవనౌషధత్రాతత్రిదశాయై నమో నమః ।
ఓం మాతృసౌఖ్యార్థి పక్షీశసేవితాయై నమో నమః ।
ఓం కటాక్షలబ్ధశక్రత్వ ప్రద్యుమ్నాయై నమో నమః ॥ 100 ॥

ఓం ఇన్ద్రక్లృప్తోత్సవోత్కృష్టప్రహృష్టాయై నమో నమః ।
ఓం దారిద్ర్యదుఃఖవిచ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః ।
ఓం అనన్యభావస్వర్గాపవర్గదాయై నమో నమః ।
ఓం అప్రపన్న భవత్రాసదాయకాయై నమో నమః ।
ఓం నిర్జితాశేషపాషణ్డమణ్డలాయై నమో నమః ।
ఓం శివాక్షికుముదాహ్లాదచన్ద్రికాయై నమో నమః ।
ఓం ప్రవర్తితమహావిద్యాప్రధానాయై నమో నమః ।
ఓం సర్వశక్త్యైకరూప శ్రీమూకామ్బాయై నమో నమః ॥ 108 ॥

ఇతి మూకామ్బికాష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణా ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Moogambigai:
108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil