108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In Odia

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 1 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମଜଂ ଶାନ୍ତଂ କୁମାରଂ କରୁଣାଲୟମ୍ ।
କିରୀଟହାରକେୟୂରମଣିକୁଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତମ୍ ॥

ଷଣ୍ମୁଖଂ ୟୁଗଷଡ୍ବାହୁଂ ଶୂଲାଦ୍ୟାୟୁଧଧାରିଣମ୍ ।
ସ୍ମିତଵକ୍ତ୍ରଂ ପ୍ରସନ୍ନାଭଂ ସ୍ତୂୟମାନଂ ସଦା ବୁଧୈଃ ॥

ଵଲ୍ଲୀଦେଵୀପ୍ରାଣନାଥଂ ଵାଞ୍ଛିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ସିଂହାସନେ ସୁଖାସୀନଂ କୋଟିସୂର୍ୟ ସମପ୍ରଭମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟାମି ସତତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଦେଵସେନାପତିଂ ଗୁହମ୍ ॥

ଓଂ ସ୍କନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫାଲନେତ୍ରସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଙ୍ଗଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତ୍ତିକାସୂନଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଷଡ୍ଭୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଷଣ୍ଣେତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପିଶିତାଶପ୍ରଭଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରକାସୁରସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ଷୋବଲଵିମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉନ୍ମତ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରସୈନ୍ୟସୁରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵାସେନାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ କୃପାଲଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶକ୍ତିଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୌଞ୍ଚଦାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସେନାନିୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଜନ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ ଶିଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଣସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସନାତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟନନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶରୋଦ୍ଭୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆହୁତାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ପାଵକାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ॥

ଓଂ ଜୃମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜୃମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଜ୍ଜୃମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାସନସଂସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଏକଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମନୋହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୁତୁର୍ଵର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ପଞ୍ଚଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅହସ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶମୀଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରେତସେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରାରିଘ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵସୁମତେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ଵଟୁଵେଷଭୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂଷ୍ଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଭସ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚନ୍ଦ୍ରଵର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ କୈଵଲ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଙ୍କରାତ୍ମଜାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ ଵିଶ୍ଵୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମେୟାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମେଷ୍ଠିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଗର୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରାଟ୍ସୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଲିନ୍ଦକନ୍ୟାଭର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସାରସ୍ଵତଵ୍ରତାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଆଶ୍ରିତାଖିଲଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚୋରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋଗନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖଣ୍ଡିକୃତକେତନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମଡମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଡମ୍ଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୃଷାକପୟେ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ କାରଣୋପାତ୍ତଦେହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାରଣାତୀତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣାୟାମପରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୁଦ୍ଧହନ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରଘ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତଶ୍ୟାମଗଳାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ୟାମକନ୍ଧରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ମହତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁହପ୍ରୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵଲ୍ଲୀ ଦେଵସେନାସମେତ ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିସ୍ସମାପ୍ତା ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil