108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In Kannada

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 1  Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಜಂ ಶಾನ್ತಂ ಕುಮಾರಂ ಕರುಣಾಲಯಮ್ ।
ಕಿರೀಟಹಾರಕೇಯೂರಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ॥

ಷಣ್ಮುಖಂ ಯುಗಷಡ್ಬಾಹುಂ ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಧಾರಿಣಮ್ ।
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಭಂ ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಸದಾ ಬುಧೈಃ ॥

ವಲ್ಲೀದೇವೀಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ಗುಹಮ್ ॥

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಕೃಪಾಲವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೇನಾನಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಹುತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಜೃಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜೃಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚುತುರ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ವಟುವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಲಿನ್ದಕನ್ಯಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತವ್ರತಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಂಡಿಕೃತಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಡಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಡಮ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತದೇಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಶ್ಯಾಮಗಳಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀ ದೇವಸೇನಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಸ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil