108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 In Sanskrit

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 1  Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्रीसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावली ॥

सुब्रह्मण्यमजं शान्तं कुमारं करुणालयम् ।
किरीटहारकेयूरमणिकुण्डलमण्डितम् ॥

षण्मुखं युगषड्बाहुं शूलाद्यायुधधारिणम् ।
स्मितवक्त्रं प्रसन्नाभं स्तूयमानं सदा बुधैः ॥

वल्लीदेवीप्राणनाथं वाञ्छितार्थप्रदायकम् ।
सिंहासने सुखासीनं कोटिसूर्य समप्रभम् ।
ध्यायामि सततं भक्त्या देवसेनापतिं गुहम् ॥

ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ षण्मुखाय नमः ।
ॐ फालनेत्रसुताय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ पिङ्गलाय नमः ।
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः ।
ॐ शिखिवाहनाय नमः ।
ॐ द्विषड्भुजाय नमः ।
ॐ द्विषण्णेत्राय नमः ॥ १० ॥

ॐ शक्तिधराय नमः ।
ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः ।
ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः ।
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः ।
ॐ मत्ताय नमः ।
ॐ प्रमत्ताय नमः ।
ॐ उन्मत्ताय नमः ।
ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः ।
ॐ देवासेनापतये नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ २० ॥

ॐ कृपालवे नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ उमासुताय नमः ।
ॐ शक्तिधराय नमः ।
ॐ कुमाराय नमः ।
ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः ।
ॐ सेनानिये नमः ।
ॐ अग्निजन्मने नमः ।
ॐ विशाखाय नमः ।
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ शिवस्वामिने नमः ।
ॐ गणस्वामिने नमः ।
ॐ सर्वस्वामिने नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अनन्तशक्तये नमः ।
ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
ॐ गङ्गासुताय नमः ।
ॐ शरोद्भूताय नमः ।
ॐ आहुताय नमः ॥ ४० ॥

ॐ पावकात्मजाय नमः ॥

ॐ जृम्भाय नमः ।
ॐ प्रजृम्भाय नमः ।
ॐ उज्जृम्भाय नमः ।
ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः ।
ॐ एकवर्णाय नमः ।
ॐ द्विवर्णाय नमः ।
ॐ त्रिवर्णाय नमः ।
ॐ सुमनोहराय नमः ।
ॐ चुतुर्वर्णाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ पञ्चवर्णाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ अहस्पतये नमः ।
ॐ अग्निगर्भाय नमः ।
ॐ शमीगर्भाय नमः ।
ॐ विश्वरेतसे नमः ।
ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
ॐ हरिद्वर्णाय नमः ।
ॐ शुभकराय नमः ।
ॐ वसुमते नमः ॥ ६० ॥

ॐ वटुवेषभृते नमः ।
ॐ पूष्णे नमः ।
ॐ गभस्तये नमः ।
ॐ गहनाय नमः ।
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ मायाधराय नमः ।
ॐ महामायिने नमः ।
ॐ कैवल्याय नमः ।
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ तेजोनिधये नमः ।
ॐ अनामयाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः ।
ॐ वेदगर्भाय नमः ।
ॐ विराट्सुताय नमः ।
ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः ।
ॐ महासारस्वतव्रताय नमः ॥ ८० ॥

ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः ।
ॐ चोरघ्नाय नमः ।
ॐ रोगनाशनाय नमः ।
ॐ अनन्तमूर्तये नमः ।
ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः ।
ॐ डम्भाय नमः ।
ॐ परमडम्भाय नमः ।
ॐ महाडम्भाय नमः ।
ॐ वृषाकपये नमः ॥ ९० ॥

ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः ।
ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः ।
ॐ अनीश्वराय नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ।
ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः ।
ॐ वीरघ्नाय नमः ।
ॐ रक्तश्यामगळाय नमः ।
ॐ श्यामकन्धराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ महते नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ गुहप्रीताय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः ।
ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः ॥ १०८ ॥

इति सुब्रह्मण्य अष्टोत्तरशत नामावलिस्समाप्ता ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 1 Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil