300 Names Of Goddess Lalita Trishati Namavalih In Kannada

॥ Sree Lalita Trishati Namavalih Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಲಿಃ ॥
॥ ನ್ಯಾಸಮ್ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ,
ಐಂ ಬೀಜಮ್, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೋಂ ಕೀಲಕಮ್,
ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಜಪೇ (ವಾ) ಪರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೋಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೋಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಕ್ಲೋಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್॥
ಅತಿಮಧುರಚಾಪಹಸ್ತಾಮ್ಪರಿಮಿತಾಮೋದಸೌಭಾಗ್ಯಾಮ್ ।
ಅರುಣಾಮತಿಶಯಕರುಣಾಮಭಿನವಕುಲಸುನ್ದರೀಂ ವನ್ದೇ ॥

॥ ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಕುಂಕುಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ

ಓಂ ಕಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಮೃತಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕಾನನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌರಭ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಚಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಏಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನನ್ದಚಿದಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾಗ್ರಚಿತನಿರ್ಧ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಷಣಾರಹಿತಾದೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಲಾಸುಗನ್ಧಿಚಿಕುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏನಕೂಟವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾನ್ತಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಜದನೇಕಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಪ್ರಾಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಈಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈದೃಗಿತ್ಯಾವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರತ್ವವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಕ್ಷಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಡಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಹಾವಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷತ್ಸ್ಮಿತಾನನಾಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

See Also  1000 Names Of Dakaradi Sri Datta – Sahasranama Stotram In Kannada

ಓಂ ಲಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಸದ್ದಾಡಿಮಪಾಟಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲನ್ತಿಕಾಲಸತ್ಫಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲದಿವ್ಯಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲತಾತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಲಾಮರಾಜದಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದಸ್ಪ್ರಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಹಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಧೃತ್ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಾರೂಢಾಸೇವಿತಾಂಘ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯಮೇಧಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತದಾನವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹತ್ತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದಶ್ವಾದಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಕುಮ್ಭೋತ್ತುಂಗಕುಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾದಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಯಶ್ವಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೇಶಸಖ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಲಾಮದಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಸಕಾರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

See Also  1000 Names Of Sri Ganga 2 – Sahasranama Stotram In Kannada

ಓಂ ಕಕಾರಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಹನ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಸಂಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಠಿನಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರಭೋರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾನಾಥಮುಖ್ಯೈ ನಾಮ್ಃ
ಓಂ ಕಚಜಿತಾಮ್ಬುದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯನ್ದಿಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿಧೂತಜಪಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಣ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರನಿರ್ಜಿತಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಸಮಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಹಕಾರಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲ್ಯವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಠಾತ್ಕಾರಹತಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾರ್ದಸನ್ತಮಸಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಸೋದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಕೋಪಾರುಣಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಲಕಾರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಸ್ಯದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಘ್ಯೇತರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘುಸಿದ್ಧದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಕ್ಷಾರಸಸವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಣಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಭ್ಯೇತರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಂಗಲಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಗ್ನಚಾಮರಹಸ್ತ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಪರಿವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಜ್ಜಾಪದಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಪಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಮಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಸಮ್ಪತ್ಸಮುನ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕುಂಡಾಗ್ನಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಶಿಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಭಾಸ್ಕರರುಚ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಮ್ಭೋದಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕನ್ದಾಂಕುರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರದೀರ್ಧಿಕಾಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೇಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾವಾಲವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕನ್ದರಾಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಮ್ಭೋಜಭೃಂಗಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಸುಮನೋಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಮಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಸಕಾರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮರಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗಹೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

See Also  1000 Names Of Sri Devasena – Sahasranama Stotram In Kannada

ಓಂ ಕಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಸ್ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಗೃಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧವಾಂಛಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಪಾಪಮನೋದೂರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಾಹಂಕಾರದುರ್ಗಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧದೇಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯಸಮುನ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಯೌವನಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಸರ್ವಾಂಗಸೌನ್ದರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧವಿಭ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧರಾಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಪತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಸುಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಬ್ಧಹರ್ಷಾಭಿಪೂರಿತಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಸೌಧಶೃಂಗಕಪೋತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರದುಗ್ಧಬ್ಧಿಸುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಶಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾದರ್ಶಬಿಮ್ಬಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಕೋಶಾಸಿಲತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾ ಮುಕ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೋಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮಯಸೌವರ್ಣಸ್ತಮ್ಭವಿದ್ರುಮಪುತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರನನ್ದನಾರಾಮನವಕಲ್ಪಕ ವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಹಿಮವದ್ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಪರಸೌಖ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತಿನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages -Sri Lalita Trishati:
300 Names of Goddess Lalita Trishati Namavalih in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil