Sri Subrahmanya Trishati Stotram In Gujarati

॥ Subramanya Trishati Stotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યત્રિશતીસ્તોત્રમ્ ॥

ૐ સૌં શરવણભવઃ શરચ્ચન્દ્રાયુતપ્રભઃ ।
શશાઙ્કશેખરસુતઃ શચીમાઙ્ગલ્યરક્ષકઃ ।
શતાયુષ્યપ્રદાતા ચ શતકોટિરવિપ્રભઃ ।
શચીવલ્લભસુપ્રીતઃ શચીનાયકપૂજિતઃ ।
શચીનાથચતુર્વક્ત્રદેવદૈત્યાભિવન્દિતઃ ।
શચીશાર્તિહરશ્ચૈવ શંભુઃ શંભૂપદેશકઃ ।
શઙ્કરઃ શઙ્કરપ્રીતઃ શંયાકકુસુમપ્રિયઃ ।
શઙ્કુકર્ણમહાકર્ણપ્રમુખાદ્યભિવન્દિતઃ ।
શચીનાથસુતાપ્રાણનાયકઃ શક્તિપાણિમાન્ ।
શઙ્ખપાણિપ્રિયઃ શઙ્ખોપમષડ્ગલસુપ્રભઃ ।
શઙ્ખઘોષપ્રિયઃ શઙ્ખચક્રશૂલાદિકાયુધઃ ।
શઙ્ખધારાભિષેકાદિપ્રિયઃ શઙ્કરવલ્લભઃ ।
શબ્દબ્રહ્મમયશ્ચૈવ શબ્દમૂલાન્તરાત્મકઃ ।
શબ્દપ્રિયઃ શબ્દરૂપઃ શબ્દાનન્દઃ શચીસ્તુતઃ ।
શતકોટિપ્રવિસ્તારયોજનાયતમન્દિરઃ ।
શતકોટિરવિપ્રખ્યરત્નસિંહાસનાન્વિતઃ ।
શતકોટિમહર્ષીન્દ્રસેવિતોભયપાર્શ્વભૂઃ ।
શતકોટિસુરસ્ત્રીણાં નૃત્તસઙ્ગીતકૌતુકઃ ।
શતકોટીન્દ્રદિક્પાલહસ્તચામરસેવિતઃ ।
શતકોટ્યખિલાણ્ડાદિમહાબ્રહ્માણ્ડનાયકઃ ॥ 10 ॥

શઙ્ખપાણિવિધિભ્યાં ચ પાર્શ્વયોરુપસેવિતઃ ।
શઙ્ખપદ્મનિધીનાં ચ કોટિભિઃ પરિસેવિતઃ ।
શશાઙ્કાદિત્યકોટીભિઃ સવ્યદક્ષિણસેવિતઃ ।
શઙ્ખપાલાદ્યષ્ટનાગકોટીભિઃ પરિસેવિતઃ ।
શશાઙ્કારપતઙ્ગાદિગ્રહનક્ષત્રસેવિતઃ ।
શશિભાસ્કરભૌમાદિગ્રહદોષાર્તિભઞ્જનઃ ।
શતપત્રદ્વયકરઃ શતપત્રાર્ચનપ્રિયઃ ।
શતપત્રસમાસીનઃ શતપત્રાસનસ્તુતઃ ।
શારીરબ્રહ્મમૂલાદિષડાધારનિવાસકઃ ।
શતપત્રસમુત્પન્નબ્રહ્મગર્વનિભેદનઃ॥
શશાઙ્કાર્ધજટાજૂટઃ શરણાગતવત્સલઃ ।
રકારરૂપો રમણો રાજીવાક્ષો રહોગતઃ ।
રતીશકોટિસૌન્દર્યો રવિકોટ્યુદયપ્રભઃ ।
રાગસ્વરૂપો રાગઘ્નો રક્તાબ્જપ્રિય એવ ચ ।
રાજરાજેશ્વરીપુત્રો રાજેન્દ્રવિભવપ્રદઃ ।
રત્નપ્રભાકિરીટાગ્રો રવિચન્દ્રાગ્નિલોચનઃ ।
રત્નાઙ્ગદમહાબાહૂ રત્નતાટઙ્કભૂષણઃ ।
રત્નકેયૂરભૂષાઢ્યો રત્નહારવિરાજિતઃ ।
રત્નકિઙ્કિણિકાઞ્ચ્યાદિબદ્ધસત્કટિશોભિતઃ ।
રવસંયુક્તરત્નાભનૂપુરાઙ્ઘ્રિસરોરુહઃ ॥ 20 ॥

રત્નકઙ્કણચૂલ્યાદિસર્વાભરણભૂષિતઃ ।
રત્નસિંહાસનાસીનો રત્નશોભિતમન્દિરઃ ।
રાકેન્દુમુખષટ્કશ્ચ રમાવાણ્યાદિપૂજિતઃ ।
રાક્ષસામરગન્ધર્વકોટિકોટ્યભિવન્દિતઃ ।
રણરઙ્ગે મહાદૈત્યસઙ્ગ્રામજયકૌતુકઃ ।
રાક્ષસાનીકસંહારકોપાવિષ્ટાયુધાન્વિતઃ ।
રાક્ષસાઙ્ગસમુત્પન્નરક્તપાનપ્રિયાયુધઃ ।
રવયુક્તધનુર્હસ્તો રત્નકુક્કુટધારણઃ ।
રણરઙ્ગજયો રામાસ્તોત્રશ્રવણકૌતુકઃ ।
રમ્ભાઘૃતાચીવિશ્વાચીમેનકાદ્યભિવન્દિતઃ ।
રક્તપીતાંબરધરો રક્તગન્ધાનુલેપનઃ ।
રક્તદ્વાદશપદ્માક્ષો રક્તમાલ્યવિભૂષિતઃ ।
રવિપ્રિયો રાવણેશસ્તોત્રસામમનોધરઃ ।
રાજ્યપ્રદો રન્ધ્રગુહ્યો રતિવલ્લભસુપ્રિયઃ ।
રણાનુબન્ધનિર્મુક્તો રાક્ષસાનીકનાશકઃ ।
રાજીવસંભવદ્વેષી રાજીવાસનપૂજિતઃ ।
રમણીયમહાચિત્રમયૂરારૂઢસુન્દરઃ ।
રમાનાથસ્તુતો રામો રકારાકર્ષણક્રિયઃ ।
વકારરૂપો વરદો વજ્રશક્ત્યભયાન્વિતઃ ।
વામદેવાદિસમ્પૂજ્યો વજ્રપાણિમનોહરઃ ॥ 30 ॥

See Also  108 Names Of Sri Hanuman 5 In Gujarati

વાણીસ્તુતો વાસવેશો વલ્લીકલ્યાણસુન્દરઃ ।
વલ્લીવદનપદ્માર્કો વલ્લીનેત્રોત્પલોડુપઃ ।
વલ્લીદ્વિનયનાનન્દો વલ્લીચિત્તતટામૃતમ્ ।
વલ્લીકલ્પલતાવૃક્ષો વલ્લીપ્રિયમનોહરઃ ।
વલ્લીકુમુદહાસ્યેન્દુઃ વલ્લીભાષિતસુપ્રિયઃ ।
વલ્લીમનોહૃત્સૌન્દર્યો વલ્લીવિદ્યુલ્લતાઘનઃ ।
વલ્લીમઙ્ગલવેષાઢ્યો વલ્લીમુખવશઙ્કરઃ ।
વલ્લીકુચગિરિદ્વન્દ્વકુંકુમાઙ્કિતવક્ષકઃ ।
વલ્લીશો વલ્લભો વાયુસારથિર્વરુણસ્તુતઃ ।
વક્રતુણ્ડાનુજો વત્સો વત્સલો વત્સરક્ષકઃ ।
વત્સપ્રિયો વત્સનાથો વત્સવીરગણાવૃતઃ ।
વારણાનનદૈત્યઘ્નો વાતાપિઘ્નોપદેશકઃ ।
વર્ણગાત્રમયૂરસ્થો વર્ણરૂપો વરપ્રભુઃ ।
વર્ણસ્થો વારણારૂઢો વજ્રશક્ત્યાયુધપ્રિયઃ ।
વામાઙ્ગો વામનયનો વચદ્ભૂર્વ્મનપ્રિયઃ ।
વરવેષધરો વામો વાચસ્પતિસમર્ચિતઃ ।
વસિષ્ઠાદિમુનિશ્રેષ્ઠવન્દિતો વન્દનપ્રિયઃ ।
વકારનૃપદેવસ્ત્રીચોરભૂતારિમોહનઃ ।
ણકારરૂપો નાદાન્તો નારદાદિમુનિસ્તુતઃ ।
ણકારપીઠમધ્યસ્થો નગભેદી નગેશ્વરઃ ॥ 40 ॥

ણકારનાદસન્તુષ્ટો નાગાશનરથસ્થિતઃ ।
ણકારજપસુપ્રીતો નાનાવેષો નગપ્રિયઃ।
ણકારબિન્દુનિલયો નવગ્રહસુરૂપકઃ ।
ણકારપઠનાનન્દો નન્દિકેશ્વરવન્દિતઃ ।
ણકારઘણ્ટાનિનદો નારાયણમનોહરઃ ।
ણકારનાદશ્રવણો નલિનોદ્ભવશિક્ષકઃ ।
ણકારપઙ્કજાદિત્યો નવવીરાધિનાયકઃ ।
ણકારપુષ્પભ્રમરો નવરત્નવિભૂષણઃ ।
ણકારાનર્ઘશયનો નવશક્તિસમાવૃતઃ ।
ણકારવૃક્ષકુસુમો નાટ્યસઙ્ગીતસુપ્રિયઃ ।
ણકારબિન્દુનાદજ્ઞો નયજ્ઞો નયનોદ્ભવઃ ।
ણકારપર્વતેન્દ્રાગ્રસમુત્પન્નસુધારણિઃ ।
ણકારપેટકમણિર્નાગપર્વતમન્દિરઃ ।
ણકારકરુણાનન્દો નાદાત્મા નાગભૂષણઃ ।
ણકારકિઙ્કિણીભૂષો નયનાદૃશ્યદર્શનઃ ।
ણકારવૃષભાવાસો નામપારાયણપ્રિયઃ ।
ણકારકમલારૂઢો નામાનન્તસમન્વિતઃ ।
ણકારતુરગારૂઢો નવરત્નાદિદાયકઃ ।
ણકારમકુટજ્વાલામણિર્નવનિધિપ્રદઃ ।
ણકારમૂલમન્ત્રાર્થો નવસિદ્ધાદિપૂજિતઃ ॥ 50 ॥

ણકારમૂલનાદાન્તો ણકારસ્તમ્ભનક્રિયઃ ।
ભકારરૂપો ભક્તાર્થો ભવો ભર્ગો ભયાપહઃ ।
ભક્તપ્રિયો ભક્તવન્દ્યો ભગવાન્ભક્તવત્સલઃ ।
ભક્તાર્તિભઞ્જનો ભદ્રો ભક્તસૌભાગ્યદાયકઃ ।
ભક્તમઙ્ગલદાતા ચ ભક્તકલ્યાણદર્શનઃ ।
ભક્તદર્શનસન્તુષ્ટો ભક્તસઙ્ઘસુપૂજિતઃ ।
ભક્તસ્તોત્રપ્રિયાનન્દો ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકઃ ।
ભક્તસમ્પૂર્ણફલદો ભક્તસામ્રાજ્યભોગદઃ ।
ભક્તસાલોક્યસામીપ્યરૂપમોક્ષવરપ્રદઃ ।
ભવૌષધિર્ભવઘ્નશ્ચ ભવારણ્યદવાનલઃ ।
ભવાન્ધકારમાર્તાણ્ડો ભવવૈદ્યો ભવાયુધમ્ ।
ભવશૈલમહાવજ્રો ભવસાગરનાવિકઃ ।
ભવમૄત્યુભયધ્વંસી ભાવનાતીતવિગ્રહઃ ।
ભવભૂતપિશાચઘ્નો ભાસ્વરો ભારતીપ્રિયઃ ।
ભાષિતધ્વનિમૂલાન્તો ભાવાભાવવિવર્જિતઃ ।
ભાનુકોપપિતૃધ્વંસી ભારતીશોપદેશકઃ ।
ભાર્ગવીનાયકશ્રીમદ્ભાગિનેયો ભવોદ્ભવઃ ।
ભારક્રૌઞ્ચાસુરદ્વેષો ભાર્ગવીનાથવલ્લભઃ ।
ભટવીરનમસ્કૄત્યો ભટવીરસમાવૃતઃ ।
ભટતારાગણોડ્વીશો ભટવીરગણસ્તુતઃ ॥ 60 ॥

See Also  108 Names Sri Subrahmanya Swamy In Sanskrit

ભાગીરથેયો ભાષાર્થો ભાવનાશબરીપ્રિયઃ ।
ભકારે કલિચોરારિભૂતાદ્યુચ્ચાટનોદ્યતઃ ।
વકારસુકલાસંસ્થો વરિષ્ઠો વસુદાયકઃ ।
વકારકુમુદેન્દુશ્ચ વકારાબ્ધિસુધામયઃ ।
વકારામૃતમાધુર્યો વકારામૃતદાયકઃ ।
વજ્રાભીતિદક્ષહસ્તો વામે શક્તિવરાન્વિતઃ ।
વકારોદધિપૂર્ણેન્દુઃવકારોદધિમૌક્તિકમ્ ।
વકારમેઘસલિલો વાસવાત્મજરક્ષકઃ ।
વકારફલસારજ્ઞો વકારકલશામૃતમ્ ।
વકારપઙ્કજરસો વસુવંશવિવર્ધનઃ ।
વકારદિવ્યકમલભ્રમરો વાયુવન્દિતઃ ।
વકારશશિસઙ્કાશો વજ્રપાણિસુતાપ્રિયઃ ।
વકારપુષ્પસદ્ગન્ધો વકારતટપઙ્કજમ્ ।
વકારભ્રમરધ્વાનો વયસ્તેજોબલપ્રદઃ ।
વકારવનિતાનાથો વશ્યાદ્યષ્ટપ્રિયાપ્રદઃ ।
વકારફલસત્કારો વકારાજ્યહુતાશનઃ ।
વર્ચસ્વી વાઙ્મનોઽતીતો વાતાપ્યરિકૃતપ્રિયઃ ।
વકારવટમૂલસ્થો વકારજલધેસ્તટઃ ।
વકારગઙ્ગાવેગાબ્ધિઃ વજ્રમાણિક્યભૂષણઃ ।
વાતરોગહરો વાણીગીતશ્રવણકૌતુકઃ ॥ 70 ॥

વકારમકરારૂઢો વકારજલધેઃ પતિઃ ।
વકારામલમન્ત્રાર્થો વકારગૃહમઙ્ગલમ્ ।
વકારસ્વર્ગમાહેન્દ્રો વકારારણ્યવારણઃ ।
વકારપઞ્જરશુકો વલારિતનયાસ્તુતઃ ।
વકારમન્ત્રમલયસાનુમન્મન્દમારુતઃ ।
વાદ્યન્તભાન્તષટ્ક્રમ્યજપાન્તે શત્રુભઞ્જનઃ ।
વજ્રહસ્તસુતાવલ્લીવામદક્ષિણસેવિતઃ ।
વકુલોત્પલ્કાદમ્બપુષ્પદામસ્વલઙ્કૃતઃ ।
વજ્રશક્ત્યાદિસમ્પન્નદ્વિષટ્પાણિસરોરુહઃ ।
વાસનાગન્ધલિપ્તાઙ્ગો વષટ્કારો વશીકરઃ ।
વાસનાયુક્તતાંબૂલપૂરિતાનનસુન્દરઃ ।
વલ્લભાનાથસુપ્રીતો વરપૂર્ણામૃતોદધિઃ ॥ 76 ॥
ઇતિ

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Trishati Stotram » Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil