300 Names Of Prachanda Chandi Trishati In Kannada

॥ Prachandachandi Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀತ್ರಿಶತೀ ॥

ಪ್ರಥಮಂ ಶತಕಮ್
ಪ್ರಥಮೋ ಮುಕುಲಸ್ತಬಕಃ
ವಜ್ರಂ ಜಮ್ಭಭಿದಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ನಭಸಃ ।
ವನ್ದೇ ವೈರಿಸಹಂ ವಿದ್ಯುಜ್ಜ್ಯೋತಿರಹಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮರುತಾಮೀಶಾನಸ್ಯ ತತಾ ।
ವ್ಯೋಮಾಗಾರರಮಾ ಸಾ ದೇವೀ ಪರಮಾ ॥ 2 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವ್ಯಾಪಿಮಹೋ ದೃಶ್ಯಂ ವಾರಿಧರೇ ।
ತತ್ತ್ವಂ ತೇ ಮರುತಾಂ ರಾಜ್ಞಃ ಪತ್ನಿಪರೇ ॥ 3 ॥

ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತ್ವಂ ವನಿತಾರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಲಸಸಿ ।
ಏಕಾ ತತ್ರ ಶಚೀ ಚಂಡಾಚಂಡ್ಯಪರಾ ॥ 4 ॥

ಏಕಾ ಕಾನ್ತಿಮತೀ ಭರ್ತೃಸ್ತಲ್ಪಸಖೀ ।
ಅನ್ಯಾ ವೀರ್ಯವತೀ ಪ್ರಾಯೋ ಯುದ್ಧಸಖೀ ॥ 5 ॥

ಏಕಾ ಮೋಹಯತೇ ಶಕ್ರಂ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ।
ಅನ್ಯಾ ಭೀಷಯತೇ ಶತ್ರೂನರ್ಕಮುಖೀ ॥ 6 ॥

ಏಕಸ್ಯಾಂ ತಟಿತೋ ರಮ್ಯಾ ದೀಪ್ತಿಕಲಾ ।
ಅನ್ಯಸ್ಯಾಂ ಸುತರಾಮುಗ್ರಾ ಶಕ್ತಿಕಲಾ ॥ 7 ॥

ಏಕಸ್ಯಾಃ ಸದೃಶೀ ಸೌನ್ದರ್ಯೇ ನ ಪರಾ ।
ಅನ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತು ಸಮಾ ವೀರ್ಯೇ ನಾಸ್ತ್ಯಪರಾ ॥ 8 ॥

ಏಕಾ ಸಂಚರತಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ಭೋಗವತೀ ।
ಅನ್ಯಾ ಭಾತಿ ನಭೋರಂಗೇ ಯೋಗವತೀ ॥ 9 ॥

ಏಕಾ ವಾ ದಶಯೋಃ ಭೇದೇನ ದ್ವಿವಿಧಾ ।
ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ವಿಬುಧೈಃ ಗೀತಾ ಪುಣ್ಯಕಥಾ ॥ 10 ॥

ಚಂಡಿ ತ್ವಂ ವರದೇ ಪಿಂಡೇ ಕುಂಡಲಿನೀ ।
ಗೀತಾ ಚ್ಛಿನ್ನಶಿರಾಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರ್ವೈಭವಿನೀ ॥ 11 ॥

ಆಹುಃ ಕುಂಡಲಿನೀಂ ಯನ್ಮೂಧ್ರ್ನಾ ವಿಯುತಾಮ್ ।
ಚಿತ್ರಾ ಸಾ ವಚಸೋ ಭಂಗೀ ಬುದ್ಧಿಮತಾಮ್ ॥ 12 ॥

ಪುತ್ರಾಚ್ಛಿನ್ನಶಿರಾಃ ಪುಣ್ಯಾಯಾಽಬ್ಜಮುಖೀ ।
ಆವಿಕ್ಷತ್ ಕಿಲ ತಾಂ ಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ರಸಖೀ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ವಾಯಮವಚ್ಚಿತ್ತಾಮ್ಭೋಜರಮಾ ।
ಉಕ್ತಾ ಕೃತ್ತಶಿರಾಃ ಸಾ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾ ॥ 14 ॥

ಓಜೀಯಸ್ಯಬಲಾ ತುಲ್ಯಾ ಕಾಪಿ ನತೇ ।
ರಾಜಾರೇರ್ಜನನಿ ಸ್ವರ್ನಾರೀವಿನುತೇ ॥ 15 ॥

ಯಾವನ್ತೋಽವತರಾಃ ಶಕ್ತೇರ್ಭೂಮಿತಲಾ ।
ವೀರ್ಯೇಣಾಸ್ಯಧಿಕಾ ತೇಷು ತ್ವಂ ವಿಮಲೇ ॥ 16 ॥

ಪ್ರಾಗೇವ ತ್ವಯಿ ಸತ್ಯೈನ್ದ್ರೀಶಕ್ತಿಕಲಾ ।
ವ್ಯಕ್ತಾಽಭೂಚ್ಛಿರಸಿ ಚ್ಛಿನ್ನೇ ಭೂರಿಬಲಾ ॥ 17 ॥

ತ್ವಂ ಛಿನ್ನೇ ಮಹಸಾಂ ರಾಶಿಃ ಶಕ್ತಿರಸಿ ।
ಹುಂಕಾರೇಣ ರಿಪುವ್ರಾತಂ ನಿರ್ದಹಸಿ ॥ 18 ॥

ಭೋಗಾಸಕ್ತರತಿಗ್ರಾಹಾಂಕಾಸನಗಾ ।
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಭೃತ್ಪಾದಾಮ್ಭೋಜಯುವಾ ॥ 19 ॥

ಛಿನ್ನಂ ಪಾಣಿತಲೇ ಮೂರ್ಧಾನಂ ದಧತೀ ।
ಪ್ರಾಣಾನಾತ್ಮವಶೇ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಾನಹತೀ ॥ 20 ॥

ಸ್ಫಾರಾಸ್ಯೇನ ಪಿಬನ್ತ್ಯುಲ್ಲೋಲಾನಸೃಜಃ ।
ಧ್ವಸ್ತಾನಾದಧತೀ ದೃಪ್ತಾನ್ ಭೂಮಿಭುಜಃ ॥ 21 ॥

ಡಾಕಿನ್ಯಾಽನಘಯಾ ವರ್ಣಿನ್ಯಾ ಚ ಯುತಾ ।
ರಾಮಾಮ್ಬಾಽವತು ಮಾಂ ದಿವ್ಯಂ ಭಾವಮಿತಾ ॥ 22 ॥

ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ವೀರ್ಯಂ ವರ್ಧಯ ಮೇ ।
ಚಿತ್ತಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಚ ಚ್ಛಿನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇ ॥ 23 ॥

ಯೋಗಂ ಮೇ ವಿಷಯಾರಾತ್ಯಬ್ಧಿಂ ತರಿತುಮ್ ।
ಚಿತ್ತಂ ದೇವಿ ಕುರು ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದಿತುಮ್ ॥ 24 ॥

ಮಾನ್ದಾರೈರಿವ ಮೇ ಗಾಯತ್ರೈರ್ವಿಮಲೈಃ ।
ಛಿನ್ನೇ ಸಿಧ್ಯತು ತೇ ಪಾದಾರ್ಚಾ ಮುಕುಲೈಃ ॥ 25 ॥

ದ್ವಿತೀಯೋ ಬೃಹತೀಸ್ತಬಕಃ
ನಿಖಿಲಾಮಯತಾಪಹರೀ ನಿಜಸೇವಕಭವ್ಯಕರೀ ।
ಗಗನಾಮೃತದೀಪ್ತಿಝರೀ ಜಯತೀಶ್ವರಚಿಲ್ಲಹರೀ ॥ 26 ॥

ವಿಪಿನೇ ವಿಪಿನೇ ವಿನುತಾ ನಗರೇ ನಗರೇ ನಮಿತಾ ।
ಜಯತಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತಹಿತಾ ಜಗತಾಂ ನೃಪತೇರ್ದಯಿತಾ ॥ 27 ॥

ಮತಿಕೈರವಿಣೀನ್ದುಕಲಾ ಮುನಿಹೃತ್ಕಮಲೇ ಕಮಲಾ ।
ಜಯತಿ ಸ್ತುತಿದೂರಬಲಾ ಜಗದೀಶವಧೂರ್ವಿಮಲಾ ॥ 28 ॥

ಕಲಿಪಕ್ಷಜುಷಾಂ ದಮನೀ ಕಲುಷಪ್ರತತೇಃ ಶಮನೀ ।
ಜಯತಿ ಸ್ತುವತಾಮವನೀ ಸದಯಾ ಜಗತೋ ಜನನೀ ॥ 29 ॥

ಅತಿಚಂಡಿಸುಪರ್ವನುತೇ ಬಲಪೌರುಷಯೋರಮಿತೇ ।
ಜನನಂ ಸುಜನಾವನಿತೇ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಕೃತೇ ॥ 30 ॥

ಸಕಲಾಮಯನಾಶಚಣೇ ಸತತಂ ಸ್ಮರತಃ ಸುಗುಣೇ ।
ಮಮ ಕಾರ್ಯಗತೇಃ ಪ್ರಥಮಂ ಮರಣಂ ನ ಭವತ್ವಧಮಮ್ ॥ 31 ॥

ಮರಣಸ್ಯ ಭಯಂ ತರಿತುಂ ಕರುಣಾರಸವಾಹಿನಿ ತೇ ।
ಸ್ಮರಣಾದ್ರಸಯಾಮಿ ಗಲಚ್ಚರಣಾಮ್ಬುರುಹಾದಮೃತಮ್ ॥ 32 ॥

ವನಿತಾವಪುಷಧ್ರಣಂ ಜಗದಮ್ಬ ನ ವೇದ್ಮಿ ತವ ।
ವಿಯದಗ್ನಿತನೋಧ್ರಣಂ ಶಿರಸೇಹ ವಹಾಮಿ ಸದಾ ॥ 33 ॥

ಶತಶಃ ಪ್ರಸೃತೈಧ್ರಣೈಃ ಮುನಿಮಸ್ತಕವೀಥಿಷು ಸಾ ।
ವಿಪುಲೇ ಗಗನೇ ವಿತತಾ ಚರತಿ ತ್ರಿದಶೇಶಸಖೀ ॥ 34 ॥

ವಿಶತಿ ಪ್ರವಿಧಾಯ ಪಥಶ್ಚರಣಸ್ಯ ವಿಭಾಮ್ಬಗುಹಾಮ್ ।
ವಿಹಿತಸ್ಯ ಮಮೇಹಶಿರಸ್ಯಜರೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ತೇ ॥ 35 ॥

ಚರಣಸ್ಯ ವಿಭಾ ಕಿಮು ತೇ ತವ ಕಾಚನ ವೀಚಿರುತ ।
ವಿವಿಧಾ ವಿದಧಾತಿ ಕಥಾಃ ಪ್ರವಿಶನ್ತ್ಯಯಿ ಭಕ್ತ್ಗುಹಾಮ್ ॥ 36 ॥

ನಿಜವೀಚಿವಿಲಾಸಪದಂ ಮಮ ಕಾಯಮಿದಂ ಜಗತಿ ।
ಕರಣಂ ಸುರಕಾರ್ಯಕೃತೇ ತವ ನಿಸ್ತುಲಭೇ ಭವತು ॥ 37 ॥

ಮಮ ವರ್ಷ್ಮಣಿ ಹೀನಬಲೇ ಯದಿ ಕಶ್ಚನ ಲೋಪ ಇವ ।
ತಮಪೋಹ್ಯಪಟಿಷ್ಠತಮಂ ಕುರು ವಿಷ್ಟಪಮಾತರಿದಮ್ ॥ 38 ॥

ಸಹತಾಮಿದಮಮ್ಬವಪುಸ್ತವ ನಾಟ್ಯಮಪಾರಜವಮ್ ।
ಬಹಿರನ್ತರಶತ್ರುಸಹಂ ಭಜತಾಂ ಬಹುಲಂ ಚ ಬಲಮ್ ॥ 39 ॥

ಪೃಥಿವೀ ಚ ಸಹೇತ ನ ತೇ ತಟಿದೀಶ್ವರಿ ನಾಟ್ಯಜವಮ್ ।
ಕರುಣಾ ಯದಿ ದೇವಿ ನ ತೇ ವಪುಷಾಮಿಹ ಕಾ ನು ಕಥಾ ॥ 40 ॥

ತವ ಶಕ್ತಿಝರೀಪತನಂ ಬಹಿರದ್ಭುತವೃಷ್ಟಿರಿವ ।
ಇದಮನ್ತರನನ್ತಬಲೇ ಮದಿರಾರಸಪಾನಮಿವ ॥ 41 ॥

ಪರಮಿಕ್ಷುರಸೋ ಮಧುರೋ ಮದಿರಾಮದಕೃತ್ಪರಮಾ ।
ಮಧುರಾ ಮದಕೃಚ್ಚ ಭೃಶಂ ತವ ಶಕ್ತಿಕಲಾಲಹರೀ ॥ 42 ॥

ರಸನೇನ್ದ್ರಿಯಮಾತ್ರಾಮುದಂ ವರ ಇಕ್ಷುರಸಃ ಕುರುತೇ ।
ಬಹಿರನ್ತರಪಿ ಪ್ರಮದಂ ತವ ಶಕ್ತಿಕಲಾಲಹರೀ ॥ 43 ॥

ವಪುಷೋ ಮನಸಶ್ಚಧಿಯೋ ಬಲಮದ್ಭುತಮಾದಧತೀ ।
ಪ್ರಮದಂ ಚ ಜಯತ್ಯಜರೇ ತವ ಶಕ್ತಿಕಲಾಲಹರೀ ॥ 44 ॥

ತವ ಶಕ್ತಿಕಲಾಲಹರೀ ಪರಿಶೋಧಯತೇ ಭುವಿ ಯಮ್ ।
ವಿದುರಾಗಮಸಾರವಿದಃ ಸನಿಮೇಷಮಮರ್ತ್ಯಮಿಮಮ್ ॥ 45 ॥

ಲಹರೀಮಖಿಲಾಮ್ಬ ವಿನಾ ತವ ಯೋಽನುಭವಂ ವದತಿ ।
ಅಯಿ ವಂಚಿತ ಏಷ ಮೃಷಾ ವಿಷಯೇಣ ಮಹಾವಿಭವೇ ॥ 46 ॥

ಸತತಾಲಹರೀ ಯದಿ ತೇ ಬಹಿರನ್ತರಪಿ ಪ್ರಗುಣಾ ।
ಭವಬನ್ಧಚಯಃ ಶಿಥಿಲೋ ಭುವಿ ಜೀವತ ಏವ ಭವೇತ್ ॥ 47 ॥

ಇಹ ತಾವದಪಾರಬಲೇ ಸಕಲಾ ಅಪಿ ಯೋಗಕಥಾಃ ।
ತವ ಯಾವದನನ್ತಜುಷೋ ನ ಪವಿತ್ರಝರೀಪತನಮ್ ॥ 48 ॥

ವಿಷಯಾರಿವಿನಾಶವಿಧೌ ರಮಣೀಯಮುಪಾಯಮಜೇ ।
ಕಥಯೇಶ್ವರಿ ಮೇ ವಿಶದಂ ತವ ನಾಮ್ಬ ನ ಸಾಧ್ಯಮಿದಮ್ ॥ 49 ॥

ಗಣನಾಥಕವೇಃ ಕೃತಿಭಿಃ ಬೃಹತೀಭಿರಿಮಾಭಿರಜಾ ।
ಪರಿತೃಪ್ಯತು ಚಂಡವಧೂಃ ಕಪಟಾಗಗನಾಗ್ನಿಕಲಾ ॥ 50 ॥

ತೃತೀಯಃ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸ್ತಬಕಃ
ಚಂಡಚಂಡಿಕಾಂ ಬಾಲಭಾನುಭಾಮ್ ।
ನೌಮಿ ದೇವತಾರಾಜವಲ್ಲಭಾಮ್ ॥ 51 ॥

ನಾಭಿಮಂಡಲಶ್ವೇತಪದ್ಮಗೇ ।
ಚಂಡದೀಧಿತೇರ್ಮಂಡಲೇ ಸ್ಥಿತಾಮ್ ॥ 52 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಡಿಕಾದೇಹಧಾರಿಣೀಮ್ ।
ಘೋರಪಾತಕವ್ರಾತಹಾರಿಣೀಮ್ ॥ 53 ॥

ಉಗ್ರವಿಕ್ರಮಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಮ್ ।
ದಗ್ಧವಾಸನಾಘಾಸಜಾಲಕಾಮ್ ॥ 54 ॥

ನೌಮಿ ಸದ್ಧಿಯಂ ಸಿದ್ಧಸಂಸ್ತುತಾಮ್ ।
ವಜ್ರಧಾರಿಣಃ ಶಕ್ತಿಮದ್ಭುತಾಮ್ ॥ 55 ॥

ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ತನೌ ತನ್ತುಸನ್ನಿಭಾಮ್ ।
ಅಮ್ಬರಸ್ಥಲೇ ವ್ಯಾಪಕಪ್ರಭಾಮ್ ॥ 56 ॥

ಚಾರುವರ್ಣಿನೀಪ್ರೀತಿಲಾಲಿತಾಮ್ ।
ಭೀಮಡಾಕಿನೀವೀರ್ಯನನ್ದಿತಾಮ್ ॥ 57 ॥

ದೀಪ್ಯದಕ್ಷಿಭಾಭೀಷಿತಾಸುರಾಮ್ ।
ನೌಮಿ ವಜ್ರಿಣಃ ಶಕ್ತಿಮಕ್ಷರಾಮ್ ॥ 58 ॥

ಯಾ ವಿಶತ್ತಪೋಧ್ವಸ್ತಪಾತಕಾಮ್ ।
ರೇಣುಕಾಂ ಸುತಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾಮ್ ॥ 59 ॥

ನೌಮಿ ತಾಮರಿವ್ರಾತಮರ್ದಿನೀಮ್ ।
ನಾಕಮೇದಿನೀಪಾಲಭಾಮಿನೀಮ್ ॥ 60 ॥

ದೇವಸುನ್ದರೀಮಸ್ತಲಾಲಿತಮ್ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಪದಂ ಭಾತು ಮೇ ಹಿತಮ್ ॥ 61 ॥

ಶೋಧ್ಯತಾಮಯಂ ಸರ್ವಧೀಪುಷಾ ।
ಲೋಕಧಾತ್ರಿ ತೇ ಪಾದರೋಚಿಷಾ ॥ 62 ॥

ಕೋಟಿಶಸ್ತವ ಪ್ರಾಜ್ಯಶಕ್ತ್ಯಃ ।
ವಿದ್ಯುದಮ್ಬಿಕೇ ಪಾದಪಂಕ್ತಯಃ ॥ 63 ॥

ತಾಸು ವಿಕ್ರಮಾಧಾಯಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ತಾಸು ವಿಷ್ಟಪಜ್ಞಾನಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 64 ॥

ಸರ್ವತೋಽಮ್ಬ ತೇ ಪಾದಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ।
ವೇತ್ತಿ ತತ್ಕೃತೀ ನೋ ಜಡಃ ಕೃತಮ್ ॥ 65 ॥

ವೇತ್ತಿ ಯಃ ಕೃತೀ ತತ್ರಾ ತದ್ಬಲಮ್ ।
ವೇದ ಯೋ ನನಾ ತತ್ರ ನೋ ಫಲಮ್ ॥ 66 ॥

ಅರ್ಪಯೇತ್ತನುಂ ಯಃ ಸವಿತ್ರಿ ತೇ ।
ಶಕ್ತಿವೈಭವಂ ತತ್ರ ಪಂಡಿತೇ ॥ 67 ॥

ಪೂರುಷೋ ಭವನ್ನೂರ್ಮಿರಚ್ಯುತೇ ।
ಮತ್ತನುಂ ಸ್ತ್ರೈಯಂ ಸಮ್ಭುನಕ್ತು ತೇ ॥ 68 ॥

ಸರ್ವತೋ ಗತಿರ್ಭಾಮದಮ್ಬ ತೇ ।
ಮದ್ಗುಹಾನ್ತರೇ ಭಾತು ವಿಶ್ರುತೇ ॥ 69 ॥

ಉಗ್ರವೈಭವಾಶಕ್ತಿರನ್ತರೇ ।
ಭಾತು ತೇ ಪದಪ್ರೇಯಸಃಪರೇ ॥ 70 ॥

ಚಂಡಿ ತೇ ಪುನಶ್ಚೇತ್ಪ್ರಚಂಡತಾ ।
ಕೀದೃಗಮ್ಬಿಕೇ ಸಾ ಮಹೋಗ್ರತಾ ॥ 71 ॥

ಮರ್ತ್ಯಹಸ್ತಿನಂ ಮಸ್ತಭೇದಿನೀ ।
ಶಕ್ತಿರಮ್ಬ ತೇ ಪಾತು ಪಾವನೀ ॥ 72 ॥

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ಚಿತ್ತಚಿನ್ತ್ಯತಾಮ್ ।
ಕೃತ್ತಮಸ್ತಕಾ ಮತ್ತಕಾಶಿನೀ ॥ 73 ॥

ಆತ್ಮವೈರಿಣಾಂ ನಾಶನೇ ವಿಧಿಮ್ ।
ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಜನನ್ಯನ್ತರಾವಧಿಮ್ ॥ 74 ॥

ಚೇತಸೋಽಮ್ಬ ತೇ ಜಾಯತಾಂ ಹಿತಮ್ ।
ಸೌಪ್ರತಿಷ್ಠಸದ್ಗೀತಮದ್ಭುತಮ್ ॥ 75 ॥

ಚತುರ್ಥೋ ನರಮನೋರಮಾಸ್ತಬಕಃ
ಅಮರಪಾಲಿನೀ ದಿತಿಜನಾಶಿನೀ ।
ಭುವನಭೂಪತೇರ್ಜಯತಿ ಭಾಮಿನೀ ॥ 76 ॥

ಅತಿಶುಭಾ ನಭಸ್ತಲವಿಸಾರಿ ಭಾ ।
ಜಗದಧೀಶಿತುರ್ಜಯತಿ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 77 ॥

ಸುರಮಹೀಪತೇರ್ಹೃದಯಮೋಹಿನೀ ।
ಕಪಟಕಾಮಿನೀ ಜಯತಿ ಮಾಯಿನೀ ॥ 78 ॥

ಜಯತಿ ಕುಂಡಲೀಪುರನಿಕೇತನಾ ।
ತಟಿದಧೀಶ್ವರೀ ತರಲಲೋಚನಾ ॥ 79 ॥

ವಿಮಲಮಸ್ತಕೈರ್ಹೃದಿ ವಿಧಾರಿತಾ ।
ದಲಿತಮಸ್ತಕಾ ಜಯತಿ ದೇವತಾ ॥ 80 ॥

ಜಯತಿ ವಿದ್ಯುತೋ ಯುವತಿಭೂಮಿಕಾ ।
ಇಹ ಖಲಾನ್ತಕೃಜ್ಜಯತಿ ರೇಣುಕಾ ॥ 81 ॥

ಅಮಿತವಿಕ್ರಮೇ ಜಯಜಯಾಮ್ಬಿಕೇ ।
ಪರಶುಧಾರಿಣೋ ಜನನಿ ರೇಣುಕೇ ॥ 82 ॥

ವಿನತಪಾಲಿಕೇ ಧರಣಿಕಾಲಿಕೇ ।
ಜನಪತಿದ್ವಿಷೋ ಜನನಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ 83 ॥

ಮಮ ಕ್ತದಮ್ಬುಜಂ ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜೇ ।
ಭಜತು ಲೀನತಾಂ ಕಪಟನಾರ್ಯಜೇ ॥ 84 ॥

108
ಕರುಣಯಾ ಕ್ರಿಯಾದ್ಭಗವತೀ ಶುಭಾ ।
ಮಮ ಮುದಾವಹಂ ಮದಮುದಾರಭಾ ॥ 85 ॥

ತವ ಮದೇ ವೃಷಾ ಜಯತಿ ದಾನವಾನ್ ।
ತವ ಮದೇ ಹರೋ ನಟತಿ ಮೋದವಾನ್ ॥ 86 ॥

ತವ ಮದೇ ರವಿಸ್ತಪತಿ ತೇಜಸಾ ।
ತವ ಮದೇ ಸ್ವಭೂರವತಿ ಚೌಜಸಾ ॥ 87 ॥

See Also  1008 Names Of Sri Gayatri In Kannada

ತವ ಮದೇ ಶಶೀ ರಮಯತೇಽಖಿಲಮ್ ।
ತವ ಮದೇಽನಿಲಃ ಪ್ರಥಯತೇ ಬಲಮ್ ॥ 88 ॥

ತವ ಮದೇಽನಲೋ ಜಗತಿ ರಾಜತೇ ।
ತವ ಮದೇ ಮುನಿರ್ನಿಗಮಮೀಕ್ಷತೇ ॥ 89 ॥

ತವ ಮದೇ ಧರಾ ಭ್ರಮತಿ ಮೇದಿನೀ ।
ತವ ಮದೇ ತನುರ್ಮಮ ಚ ಮೋದಿನೀ ॥ 90 ॥

ದಹನಕೀಲವನ್ನಿರುಪಮೋಗ್ರತಾ ।
ಶಶಿಮಯೂಖವತ್ಪರಮಸೌಮ್ಯತಾ ॥ 91 ॥

ಗಗನದೇಶವತ್ಸ್ಥಿತಿರಚಂಚಲಾ ।
ತಪನರಶ್ಮಿವದ್ಗತಿರಪಂಕಿಲಾ ॥ 92 ॥

ಅಮೃತವನ್ಮದಃ ಪವನವದ್ಬಲಮ್ ।
ತವ ತರಂಗಕೇ ಕಿಮಿವ ನೋ ಫಲಮ್ ॥ 93 ॥

ತವ ನವಾಮಹಾಮದವಿಧಾಯಿಕಾ ।
ಅಘಹರೀಸುರಾ ಜಯತಿ ವೀಚಿಕಾ ॥ 94 ॥

ತವ ಸುಚಿತ್ತಿಕಾ ಜನನಿ ವೀಚಿಕಾ ।
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣೀ ಜಯತಿ ಹರ್ಷಿಣೀ ॥ 95 ॥

ಅಮರರಾಜ್ಞಿದೇವ್ಯಸುರವಿಘ್ನಹಾ ।
ಅಸುರುಪಾಸಕಾನವತಿ ತೇ ಕಲಾ ॥ 96 ॥

ಅನುಗೃಹೀತವಾಕ್ತವ ಗಭಸ್ತಿನಾ ।
ಸಕಲಸಿದ್ಧಿರಾಡ್ ಭವತಿ ದೇವಿನಾ ॥ 97 ॥

ಸತತಚಿನ್ತನಾತ್ತವ ಗುಹಾನ್ತರೇ ।
ನಿಯತಚೇತಸೋ ಜಗದಿದಂ ಕರೇ ॥ 98 ॥

ಜನನಿ ಮೇ ವಿಧಿಂ ಕಥಯ ಭೀಷಣೇ ।
ವಿಷಯಶಾತ್ರಾವವ್ರಜವಿದಾರಣೇ ॥ 99 ॥

ತವ ಮನೋರಮೇ ಸುರಪತೇರಿಮಾಃ ।
ವಿದಧತಾಂ ಮುದಂ ನರಮನೋರಮಾಃ ॥ 100 ॥

ದ್ವಿತೀಯಂ ಶತಕಮ್
ಪಂಚಮೋ ರಥೋದ್ಧತಾಸ್ತಬಕಃ
ಕೃತ್ತಮಸ್ತಮಪಿಶಾತಕರ್ತರೀಂ ಪಾಣಿಪದ್ಮಯುಗಲೇನ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ ।
ಸಂಸ್ಮರಾಮಿ ತರುಣಾರ್ಕರೋಚಿಷಂ ಯೋಷಿತಂ ಮನಸಿ ಚಂಡಚಂಡಿಕಾಮ್ ॥ 101 ॥

ಚಂಡಚಂಡಿ ತವ ಪಾಣಿಪಂಕಜೇ ಯನ್ನಿಜಂ ಲಸತಿ ಕೃತ್ತಮಸ್ತಕಮ್ ।
ದೇವಿ ಸೂಚಯತಿ ಚಿತ್ತನಾಶನಂ ತತ್ತವೇನ್ದ್ರಹೃದಯಾಧಿನಾಯಿಕೇ ॥ 102 ॥

ದೀಪ್ತಿವಿಗ್ರಹಲತಾಂ ಮಹಾಬಲಾಂ ವಹ್ನಿಕೀಲನಿಭರಕ್ತಕುನ್ತಲಾಮ್ ।
ಸಂಸ್ಮರಾಮಿ ರತಿಮನ್ಮಥಾಸನಾಂ ದೇವತಾಂ ತರುಣಭಾಸ್ಕರಾನನಾಮ್ ॥ 103 ॥

ರಶ್ಮಿಭಿಸ್ತವ ತನೂಲತಾಕೃತಾ ರಶ್ಮಿಭಿಸ್ತವ ಕೃತಾಶ್ಚ ಕುನ್ತಲಾಃ ।
ರಶ್ಮಿಭಿಸ್ತವ ಕೃತಂ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಂ ರಶ್ಮಿಭಿಸ್ತವ ಕೃತೇ ಚ ಲೋಚನೇ ॥ 104 ॥

ದೇವಿ ರಶ್ಮಿಕೃತಸರ್ವವಿಗ್ರಹೇ ದೃಷ್ಟಿಪಾತಕೃತಸಾಧ್ವನುಗ್ರಹೇ ।
ಅಮ್ಬರೋದವಸಿತೇ ಶರೀರಿಣಾಮಮ್ಬ ಪಾಹಿ ರವಿಬಿಮ್ಬಚಾಲಿಕೇ ॥ 105 ॥

ಯತ್ತವಾಸನಮಶೇಷಮೋಹನೌ ವಿದ್ಯುದಕ್ಷಿರತಿಸೂನಸಾಯಕೌ ।
ಏತದಿನ್ದ್ರಸಖಿ ಭಾಷತೇ ತ್ವಯಾ ತಾವುಭಾವಪಿ ಬಲಾದಧಃ ಕೃತೌ ॥ 106 ॥

ದೃಷ್ಟಿರೇವ ತವ ಶಸ್ತ್ರಮಾಹವೇ ಶಾತ್ರವಸ್ತು ತವ ನ ಕ್ಷಮಃ ಪುರಃ ।
ವಸ್ತ್ರಮಮ್ಬ ದಿಶ ಏವ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಿತುಂ ಭವತಿ ನ ಪ್ರಭುಃ ಪರಃ ॥ 107 ॥

ಚಕ್ಷುಷಾಂ ದಶಶತಾನಿ ತೇ ರುಚಿಂ ಪಾತುಮೇವ ಪರಮಸ್ಯ ವಜ್ರಿಣಃ ।
ಭಾಸ್ವತಃ ಕರಸಹಸ್ರಮಮ್ಬಿಕೇ ಲಾಲನಾಯ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯೋಃ ॥ 108 ॥

ಶೂಲಮಗ್ನಿತಿಲಕಸ್ಯ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ಚಕ್ರಮಚ್ಛಜಲಜಾತಚಕ್ಷುಷಃ ।
ವಜ್ರಮಮ್ಬ ಮರುತಾಂ ಚ ಭೂಪತೇಃ ತೇಜಸಸ್ತವ ಕೃತಾನಿ ಭಾಗಕೈಃ ॥ 109 ॥

ಭೈರವೀಚರಣಭಕ್ತ್ಬಾನ್ಧವೀ ತಾರಿಣೀ ಚ ಸುರಪಕ್ಷಧಾರಿಣೀ ।
ಕಾಲಿಕಾ ಚ ನತಪಾಲಿಕಾಽಪರಾಶ್ಚಂಡಚಂಡಿ ತವ ಭೀಮಭೂಮಿಕಾಃ ॥ 110 ॥

ರಕ್ಷ ಮೇ ಕುಲಮತೀನ್ದ್ರಿಯೇ ತತೇ ರಾಕ್ಷಸಾದಿನಿ ಸುರೈಃ ಸಮರ್ಚಿತೇ ।
ಪುತ್ರಾಶಿಷ್ಯಸಹಿತೋಽಹಮಮ್ಬ ತೇ ಪಾವನಂ ಪದಸರೋರುಹಂ ಶ್ರಯೇ ॥ 111 ॥

ಐನ್ದ್ರಿದೇವಿ ಭವತೀ ಮಹಾಬಲಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಯುವತಿಸ್ತು ತೇ ಕಲಾ ।
ಸರ್ವಲೋಕಬಲವಿತ್ತಶೇವಧೇಃ ಪೇರಕ್ಷಿತಾಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋ ಬಲಾವಧೇಃ ॥ 112 ॥

ಯೇಯಮಮ್ಬ ರುಚಿರುಜ್ಜ್ವಲಾನನೇ ಯಾ ಚ ಕಾಚನ ವಿಭಾ ವಿಭಾವಸೌ ।
ತದ್ದ್ವಯಂ ತವ ಸವಿತ್ರಿ ತೇಜಸೋ ಭೂಮಿನಾಕನಿಲಯಸ್ಯ ವೈಭವಮ್ ॥ 113 ॥

ಪ್ರಾಣದಾ ತವ ರುಚಿರ್ಜಗತ್ತ್ರಾಯೇ ಪ್ರಾಣಹೃಚ್ಚ ಬತ ಕಾರ್ಯಭೇದತಃ ।
ವೈಭವಂ ಭುವನಚಕ್ರಪಾಲಿಕೇ ಕೋ ನು ವರ್ಣಯಿತುಮೀಶ್ವರಸ್ತವ ॥ 114 ॥

ಉದ್ಭವಸ್ತವವಿಪಾಕವೈಭವೇ ನಾಶನಂ ಚ ಜಗದಮ್ಬ ದೇಹಿನಾಮ್ ।
ಯೌವನಂ ನಯನಹಾರಿನಿರ್ಮಲಂ ವಾರ್ಧಕಂ ಚ ವಿತತಾತುಲಪ್ರಭೇ ॥ 115 ॥

ನಿರ್ಬಲೋ ಭವತಿ ಭೂತಲೇ ಯುವಾ ಯಚ್ಚ ದೇವಿ ಜರಠೋ ಭವೇದ್ಬಲೀ ।
ತದ್ವಯಂ ತವ ವಿಚಿತ್ರಪಾಕತಃ ಪಾಕಶಾಸನಸಖಿ ಕ್ಷರೇತರೇ ॥ 116 ॥

ವಾರ್ಧಕೇನ ಬಲಕಾನ್ತಿಹಾರಿಣಾ ದಾರುಣೇನ ಕಟುಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಾ ।
ಗ್ರಸ್ತಮೇತಮಧುನಾ ಪುನಃ ಕುರು ತ್ರಾಣದೇ ಯುವಕವತ್ಪದಾಶ್ರಿತಮ್ ॥ 117 ॥

ಭೋಗಲಾಲಸತಯಾ ನ ನೂತನಂ ದೇವಿ ವಿಕ್ರಮಮಪಾರಮರ್ಥಯೇ ।
ಅತ್ರ ಮೇ ವಪುಷಿ ಲಾಸ್ಯಮಮ್ಬ ತೇ ಸೋಢುಮೇವ ಮಮ ಸೇಯಮರ್ಥನಾ ॥ 118 ॥

ಶಕ್ತಿರಮ್ಬ ಮಮ ಕಾಚಿದನ್ತರೇ ಯಾ ತ್ವಯೈವ ನಿಹಿತಾಲಮಲ್ಪಕಾ ।
ವೃದ್ಧಿಮೇತ್ಯ ಸಹತಾಮಿಯಂ ಪರಾಂ ಬಾಹ್ಯಶಕ್ತಿಮಿಹ ನಿರ್ಗಲಜ್ಝರಾಮ್ ॥ 119 ॥

ಅಮ್ಬ ತೇ ನರಸುರಾಸುರಸ್ತುತೇ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಲಹರೀವಿಶೋಧಿತಮ್ ।
ಪಾತಕಾನಿ ಜಹತೀವ ಮಾಮಿಮಂ ಕಾಮಯನ್ತ ಇವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 120 ॥

ಶಕ್ತಿರಿನ್ದ್ರಸಖಿ ಚೇನ್ನ ತೇ ಮೃಷಾ ಭಕ್ತಿರೀಶ್ವರಿ ನ ಮೇ ಮೃಷಾ ಯದಿ ।
ಉಲ್ಲಸನ್ತು ರತಿಕನ್ತುಪೀಠಿಕೇ ಶೀಧ್ರಮೇವ ಮಯಿ ಯೋಗಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 121 ॥

ಅಸ್ತು ಭಕ್ತಿರಖಿಲಾಮ್ಬ ಮೇ ನ ವಾ ಶಕ್ತಿರೇವ ತವ ಸಮ್ಪ್ರಶೋಧ್ಯ ಮಾಮ್ ।
ದೇವಕಾರ್ಯಕರಣಕ್ಷಮಂ ಬಲಾದಾದಧಾತು ವಿದಧಾತು ಚಾಮೃತಮ್ ॥ 122 ॥

ಆಸ್ಯಮಮ್ಬ ತವ ಯದ್ಯಪೀಕ್ಷಿತಂ ಲಾಸ್ಯಮೇತದನುಭೂಯತೇ ಮಯಾ ।
ಪಾದಘಾತತತಿಚೂರ್ಣಿತಾನ್ಯಜೇ ಯತ್ರ ಯಾನ್ತಿ ದುರಿತಾನಿ ಸಂಕ್ಷಯಮ್ ॥ 123 ॥

ಸ್ವೀಯಶಕ್ತಿಲಹರೀವಿಲಾಸಿನೇ ಕಿಂಕರಾಯ ಪದಪದ್ಮಲಮ್ಬಿನೇ ।
ಭಾಷತಾಂ ವಿಷಯವೈರಿದಾರಣೇ ಭಂಗವರ್ಜಿತಮುಪಾಯಮಮ್ಬಿಕಾ ॥ 124 ॥

ನಿರ್ಮಲೇ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಪೂರಿತೇ ಸನ್ತತಂ ವಿಕಸಿತೇ ಮಹಾಮಹೇ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಹೃದಿ ವಿತನ್ವತಾಮಿಮಾಃ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಮತುಲಂ ರಥೋದ್ಧತಾಃ ॥ 125 ॥

ಷಷ್ಠಃ ಸ್ವಾಗತಾಸ್ತಬಕಃ
ಯೋಗಿನೇ ಬಲಮಲಂ ವಿದಧಾನಾ ಸೇವಕಾಯ ಕುಶಲಾನಿ ದದಾನಾ ।
ಅಸ್ತು ಮೇ ಸುರಧರಾಪತಿಶಕ್ತಿಶ್ಚೇತಸಶ್ಚ ವಪುಷಶ್ಚ ಸುಖಾಯ ॥ 126 ॥

ಕಾರ್ಯಮಸ್ತಿ ಮಮ ಕಿಂಚನ ಸತ್ಯಂ ತಜ್ಜಯಾಯ ವಿಲಪಾಮಿ ಚ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಏವಮಪ್ಯಕಪಟೈವ ರತಿರ್ಮೇ ವಜ್ರಪಾಣಿಸಖಿ ತೇ ಪದಪದ್ಮೇ ॥ 127 ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತವ ನುತಿಂ ವಿದಧಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತವ ಮನುಂ ಪ್ರಜಪಾಮಿ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತವ ವಿಜೃಭಿತಮೀಕ್ಷೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತವ ಕೃಪಾಂ ಚ ನಿರೀಕ್ಷೇ ॥ 128 ॥

ವಿದ್ಯುದೇವ ಭವತೀ ಚ ಮರುತ್ವಾನ್ ವಿದ್ಯುದೇವ ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾ ಚ ।
ವಿದ್ಯುದೇವ ಗಣಪಃ ಸಹ ಸಿದ್ಧಞ್ಯಾ ಷಟ್ಕಭೇದ ಇಹ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷೈಃ ॥ 129 ॥

ಪೂರುಷಶ್ಚ ವನಿತೇತಿ ವಿಭೇದಃ ಶಕ್ತಶಕ್ತಿಭಿದಯಾ ವಚನೇಷು ।
ತೇಜ ಏವ ಖಲು ವಿದ್ಯುತಿ ಶಕ್ತಂ ವೀರ್ಯ ಏವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿಃ ॥ 130 ॥

ವಿದ್ಯುದಮ್ಬರಭುವಿ ಜ್ವಲತೀಶೇ ಶಬ್ದಮಮ್ಬ ಕುರು ತೇ ಚ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್ ।
ಇನ್ದ್ರರುದ್ರಯುಗಲವ್ಯವಹಾರೇ ಕರ್ಮಯುಗ್ಮಮಿದಮೀಶ್ವರಿ ಬೀಜಮ್ ॥ 131 ॥

ವೈದ್ಯುತಸ್ಯ ಭವಸಿ ಜ್ವಲತೋಽಗ್ನೇರಮ್ಬ ಶಕ್ತಿರಸತಾಂ ದಮನಿ ತ್ವಮ್ ।
ತಸ್ಯ ನಾದವತ ಆಗಮಗೀತಾ ಕಾಲಿಕಾ ಭವತಿ ಶಕ್ತಿರಭೀತಾ ॥ 132 ॥

ತೇಜಸೋ ರುಚಿರಭೀಮಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಯದ್ವದೀಶ್ವರಿ ಶಚೀ ಭವತೀ ಚ ।
ಏವಮಾಶ್ರಿತಜನಾವನಿ ಗೌರೀ ಕಾಲಿಕಾ ಚ ನಿನದಸ್ಯ ಕಲಾಭ್ಯಾಮ್ ॥ 133 ॥

ವೈದ್ಯುತೋಽಗ್ನಿರಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಪಿಂಡೇ ಮೂಲತಾಮರಸಪೀಠನಿಷಣ್ಣಃ ।
ಇನ್ದ್ರಿಯಂ ಭವತಿ ವಾಗಿತಿ ದೇವಂ ಯಂ ವಿದೋ ಗಣಪತಿಂ ಕಥಯನ್ತಿ ॥ 134 ॥

ಗ್ರನ್ಥಿಭೇದವಿಕಚೇ ಸರಸೀಜೇ ಜೃಮ್ಭಮಾಣಮಿಹ ವೈದ್ಯುತವಹ್ನಿಃ ।
ಯಾಂ ರುಚಿಂ ಪ್ರಕಟಯತ್ಯತಿವೀರ್ಯಾಂ ಸೈವ ಸಿದ್ಧಿರಿತಿ ಕಾಚನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 135 ॥

ವಿದ್ಯುದೇವ ಭವತೀ ನನು ಭಾನ್ತೀ ವಿದ್ಯುದೇವ ನಗಜಾ ನಿನದನ್ತೀ ।
ವಿದ್ಯುದೇವ ತಪಸೋ ವಿಲಸನ್ತೀ ವಿಗ್ರಹೇಷು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 136 ॥

ನೈವ ಕೇವಲಮುದಾರಚರಿತ್ರೇ ವಿದ್ಯುದದ್ಭುತತಮಾ ತ್ರಿವಿಭೂತಿಃ ।
ವೈಭವಂ ಬಹು ಸಹಸ್ರವಿಭೇದಂ ಕೋ ನು ವರ್ಣಯತು ಪಾವನಿ ತಸ್ಯಾಃ ॥ 137 ॥

ವೈದ್ಯುತಂ ಜ್ವಲನಮೀಶ್ವರಿ ಹಿತ್ವಾ ನೈವ ದೈವತಮಭೀಷ್ಟತಮಂ ನಃ ।
ತದ್ವಿಭೂತಿಗುಣಗಾನವಿಲೋಲಾ ಭಾರತೀ ಜಯತು ಮೇ ಬಹುಲೀಲಾ ॥ 138 ॥

ತೇಜಸಶ್ಚ ಸಹಸಶ್ಚ ವಿಭೇದಾದ್ಯಾ ತನುಸ್ತವ ಭವತ್ಯುಭಯಾತ್ಮಾ ।
ತದ್ವಯಂ ಚ ಮಯಿ ಚಿತ್ರಚರಿತ್ರೇ ಜೃಮ್ಭತಾಂ ನರಜಗತ್ಕುಶಲಾಯ ॥ 139 ॥

ಪ್ರಾಯಶೋ ನಿಗಮವಾಚಿ ಪುಮಾಖ್ಯಾ ತನ್ತ್ರಾವಾಚಿ ವರದೇ ವನಿತಾಖ್ಯಾ ।
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಜನನಿ ತೇ ವಿಬುಧಾನಾಂ ತತ್ರ ಹೇತುರಜರೇ ರುಚಿಭೇದಃ ॥ 140 ॥

ಅತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರುದಿತಾ ಮಮ ದೇಹೇ ಭೂಮಿಕಾ ಭುವನಧಾತ್ರಿ ತವಾನ್ಯಾ ।
ಆಹ್ವಯತ್ಯಧಿಕಶಕ್ತಿಕೃತೇ ತ್ವಾಂ ತ್ವಂ ಚ ಸಮ್ಪ್ರವಿಶ ದೇಹಗುಹಾಂ ನಃ ॥ 141 ॥

ಜೃಮ್ಭತಾಮಿಯಮಿತಃ ಕುಲಕುಂಡಾದನ್ತರಿಕ್ಷತಲತೋಽವತರ ತ್ವಮ್ ।
ಉಲ್ಲಸನ್ತ್ವವಲಸನ್ತು ಚ ದೇಹೇ ವೀಚಯೋಽತ್ರ ಭಗಿನೀದ್ವಿತಯಸ್ಯ ॥ 142 ॥

ಕೇವಲಂ ನ ಸಹಸಾ ಮಹನೀಯೇ ತೇಜಸಾ ಚ ವರದೇಽವತರ ತ್ವಮ್ ।
ಅತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಮಪಿ ಕೇವಲವೀರ್ಯೋಲ್ಲಾಸಿನೀಂ ಜನನಿ ಯೋಜಯ ಭಾಸಾ ॥ 143 ॥

ಛಿನ್ನಮುಜ್ಜ್ವಲತಟಿತ್ಪ್ರಭನೇತ್ರಂ ಕಂಠರಕ್ತ್ಜಲಸೀಂಗ್ರಹಪಾತ್ರಮ್ ।
ಮಸ್ತಕಂ ತವ ಸಹೇಶ್ವರಿ ಧನ್ಯಂ ಮಸ್ತಕಂ ಮಮ ಕರೋತು ವಿಶೂನ್ಯಮ್ ॥ 144 ॥

ಮೋಚಿತಾಶ್ರಿತಗುಹಾನ್ತರಬನ್ಧಃ ಪ್ರಾಣವಾಂಸ್ತವ ಸವಿತ್ರಿ ಕಬನ್ಧಃ ।
ವಾಸನಾಕುಸುಮತಲ್ಪಕಸುಪ್ತಾಂ ಸಮ್ಪ್ರಬೋಧಯತು ಮೇ ಮತಿಮಾಪ್ತಾಮ್ ॥ 145 ॥

ದೇವಪೂಜ್ಯಚರಣಾ ತವ ಚೇಟೀ ನಿರ್ವಿಬನ್ಧಕರುಣಾಪರಿಪಾಟೀ ।
ವಜ್ರಪಾಣಿಸಖಿ ಶೋಕದರಿದ್ರಂ ವರ್ಣಿನೀ ಭಣತು ಮೇ ಬಹುಭದ್ರಮ್ ॥ 146 ॥

ಚಂಡಚಂಡಿ ತವ ಯುದ್ಧವಯಸ್ಯಾ ಯೋಗಿವೇದ್ಯನಿಜವೀರ್ಯರಹಸ್ಯಾ ।
ಚೇತಸಶ್ಚ ಭುಜಯೋಶ್ಚ ಸಮಗ್ರಂ ಡಾಕಿನೀ ದಿಶತು ಮೇ ಬಲಮುಗ್ರಮ್ ॥ 147 ॥

ಮನ್ಮಥೇನ ಸಹ ರಾಗರಸಾರ್ದ್ರಾ ಪೂರುಷಾಯಿತರತಾ ರತಿರೀಡ್ಯಾ ।
ಆಸನಂ ತವ ವಶೀಕುರುತಾನ್ಮೇ ಸರ್ವಲೋಕಮಪಿ ವಜ್ರಶರೀರೇ ॥ 148 ॥

ದೃಪ್ಯತಾಂ ವಿಷಯವೈರಿಗಣಾನಾಂ ಮರ್ದನಾಯ ರಮಣೀಯಮುಪಾಯಮ್ ।
ಅಮ್ಬ ಶೀಘ್ರಮಭಿಧಾಯ ನಯ ತ್ವಂ ಮಾಮಿಮಂ ಚರಣಪಂಕಜಬನ್ಧುಮ್ ॥ 149 ॥

ತೇಜಸಾ ಚ ಸಹಸಾ ಚ ವಿಭಾನ್ತೀ ಪುಷ್ಕರೇ ಚ ಯಮಿನಾಂ ಚ ತನೂಷು ।
ಸಮ್ಮದಂ ಭಜತು ವಾಸವಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಗತಾಭಿರಮಲಾಭಿರಿಮಾಭಿಃ ॥ 150 ॥

ಸಪ್ತಮ ಇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಸ್ತಬಕಃ
ಜ್ಞಾನಾಯ ಹಾನಾಯ ಚ ದುರ್ಗುಣಾನಾಂ ಭಾನಾಯ ತತ್ತ್ವಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ।
ದೇವೀಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸುರಪಾಲಶಕ್ತಿಮೇಕಾಮನಂಶಾಮಭಿತೋ ವಿಭಾನ್ತೀಮ್ ॥ 151 ॥

ಈಶೋಽಶರೀರೋ ಜಗತಾಂ ಪರಸ್ತಾತ್ ದೇವೀ ಖಕಾಯಾ ಪರಿತೋ ಜಗನ್ತಿ ।
ಪೂರ್ವೋ ವಿಶುದ್ಧೋ ಗುಣಗನ್ಧಶೂನ್ಯಃ ಸ್ಥಾನಂ ಗುಣಾನಾಮಪರಾಽಖಿಲಾನಾಮ್ ॥ 152 ॥

ಆಕ್ರಮ್ಯ ಲೋಕಂ ಸಕಲಂ ವಿಭಾತಿ ನೋ ಕೇವಲಂ ಭೂರಿ ವಿಭೂತಿರಮ್ಬಾ ।
ಶುದ್ಧಾ ಪರಸ್ತಾದಪಿ ನಾಥಚಿತ್ತಿ ರೂಪಾ ವಿಪಾಪಾ ಪರಿತಶ್ಚಕಾಸ್ತಿ ॥ 153 ॥

See Also  Ganeshastavanam Or Ganeshashtakam By Valmiki In Kannada

ತ್ರೌಲೋಕ್ಯಭೂಜಾನಿರಣೋರಣಿಷ್ಠಸ್ತಸ್ಯಾತ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಮಹತೋ ಮಹಿಷ್ಠಾ ।
ಏತದ್ರಹಸ್ಯಂ ಭುವಿ ವೇದ ಯೋ ನಾ ತತ್ತ್ವಪ್ರಸಂಗಏಷು ನ ತಸ್ಯ ಮೋಹಃ ॥ 154 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಪರಂ ಧರ್ಮವದೀಶತತ್ತ್ವಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಜ್ಞಾನಮಜಾಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ಶಕ್ತೀಶಯೋರ್ಭಕ್ತುಮಶಕ್ಯಯೋರಪ್ಯೇವಂ ವಿಭಾಗೋ ವಚಸಾ ವ್ಯಧಾಯಿ ॥ 155 ॥

ದೃಶ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಭೋಗಕಾಲೇ ಧರ್ಮೀ ಚ ಧರ್ಮಶ್ಚ ವಿಭಾತಿ ಬೋಧಃ ।
ಅನ್ತಃ ಸಮಾಧಾವಯಮೇಕರೂಪಃ ಶಕ್ತೀಶಭೇದಸ್ತದಸಾವನಿತ್ಯಃ ॥ 156 ॥

ಧರ್ಮಃ ಪರಸ್ತಾತ್ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಯಾ ಧರ್ಮಿತ್ವಮೇಷಾ ಜಗತಿ ಪ್ರಯಾತಿ ।
ಯಾವಜ್ಜಗಜ್ಜೀವಿತಮಪ್ರಣಾಶಮಾಕಾಶಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಹಚ್ಛರೀರಮ್ ॥ 157 ॥

ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಖಕಾಯಾಂ ಪ್ರಜಗುಃ ಪುಮಾಂಸಮೇಕೇ ಪರೇ ಕ್ಲೀಬಮುದಾಹರನ್ತಿ ।
ಅಸ್ಮಾಕಮೇಷಾ ಪರಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಮಾತಾ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಚ ಕಾಽಪಿ ನಾರೀ ॥ 158 ॥

ಚಿದ್ರೂಪಮತ್ಯನ್ತಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಮೇತತ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಯದಾಕಾಶಶರೀರಮಗ್ರ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಃ ಸ ಏವ ಪ್ರಣವಃ ಸ ಏವ ವಹ್ನಿಃ ಸ ಏವಾಮ್ಬರದೇಶವಾಸೀ ॥ 159 ॥

ವಾಯುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಪುರನ್ದರಶ್ಚ ತಸ್ಯೈವ ವಿಶ್ವಂ ದಧತಃ ಪುಮಾಖ್ಯಾಃ ।
ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಕಾಲೀ ಚ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ ಚ ಯೋಷಿತ್ಪ್ರವರಾಹ್ವಯಾನಿ ॥ 160 ॥

ಅತ್ರಾಪಿ ಧರ್ಮೀ ಪುರುಷಃ ಪರೇಷಾಂ ಧರ್ಮಸ್ತು ನಾರೀ ವಿದುಷಾಂ ಮತೇನ ।
ಏಷೋಽಪಿ ವಾಚೈವ ಭವೇದ್ವಿಭಾಗಃ ಶಕ್ಯೋ ವಿಧಾತುಂ ನ ತು ವಸ್ತುಭೇದಾತ್ ॥ 161 ॥

ತ್ವಂ ದೇವಿ ಹನ್ತ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಸ್ಯ ಶುಮ್ಭಂ ಸಬನ್ಧುಂ ಹತವತ್ಯಸಿ ತ್ವಮ್ ।
ತ್ವಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಮಧುಸೂದನಸ್ಯ ಭದ್ರಾಸಿ ಶಕ್ತಿರ್ಬಲವೈರಿಣಸ್ತ್ವಮ್ ॥ 162 ॥

ಕಾಲಸ್ಯ ಲೀಲಾಸಹಚಾರಿಣೀ ತ್ವಂ ವಾಮಾಂಗಮಸ್ಯನ್ಧಕವೈರಿಣಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಿಸ್ತ್ವಮಶ್ರಾನ್ತತಪೋಭಿಗಮ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಸ್ತ್ವಮಕ್ಷುದ್ರಮನುಷ್ಯನಮ್ಯಾ ॥ 163 ॥

ವಿದ್ಯುತ್ತ್ವಮಾಕಾಶಪಥೇ ಚರನ್ತೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಭಾ ತ್ವಂ ಪರಿತೋ ಲಸನ್ತೀ ।
ಜ್ವಾಲಾ ಕೃಶಾನೋರಸಿ ಭೀಮಲೀಲಾ ವೇಲಾತಿಗಾ ತ್ವಂ ಪರಮಸ್ಯ ಚಿತ್ತಿಃ ॥ 164 ॥

ಭೇದಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ತವ ದೇವಿ ಸನ್ತು ತ್ವಂ ಮೂಲಶಕ್ತಿರ್ಮಮ ಮಾತರೇಕಾ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ತೇ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವಿಭೂತಿದ್ವಾರಾ ಬಹೂನೀವ ವಿಭಾನ್ತಿ ಲೋಕೇ ॥ 165 ॥

ಉಗ್ರಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶಸ್ತೇ ಸೌಮ್ಯಾನಿ ಚಾಶೇಷಸವಿತ್ರಿ ಸನ್ತಿ ।
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಮೇಕಂ ತವ ಭೂರಿಶಕ್ತಿವ್ಯಕ್ತೀಃ ಪೃಥಕ್ ಚ ಪ್ರದದಾತಿ ತೇಭ್ಯಃ ॥ 166 ॥

ಕುರ್ವನ್ತಿ ತಾಃ ಪಾವನಿ ವಿಶ್ವಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಂ ಚ ಲೋಕಾಮ್ಬ ವಿಭೂತಯಸ್ತೇ ।
ಸ್ವರ್ವೈರಿಣಾಂ ಚ ಪ್ರತಿಸನ್ಧಿಕಾಲಂ ಗರ್ವಂ ಹರನ್ತಿ ಕ್ಷಣದಾಚರಾಣಾಮ್ ॥ 167 ॥

ಚಂಡೀ ಪ್ರಚಂಡಾ ತವ ಯಾ ವಿಭೂತಿಃ ವಜ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶಕ್ತಿರಪಾರಸಾರಾ ।
ಸಾ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಾತುಲಮಮ್ಬ ವೀರ್ಯಂ ದೇವೀ ಕ್ರಿಯಾನ್ಮಾಂ ಕೃತದೇವಕಾರ್ಯಮ್ ॥ 168 ॥

ಆವಿಶ್ಯ ಯಾ ಮಾಂ ವಪುಷೋ ಗುಹಾಯಾಂ ಚಿತ್ರಾಣಿ ತೇ ಶಕ್ತಿರಜೇ ಕರೋತಿ ।
ಸಾ ಕಾ ತವ ಪ್ರಾಜ್ಯವಿಭೂತಿಮಧ್ಯೇ ಸದ್ಧ್ಯೇಯರೂಪೇ ವಿಶದೀಕುರುಷ್ವ ॥ 169 ॥

ಸಂಶೋಧನಾಯೈವ ಕೃತಿಃ ಕಿಮಸ್ಯಾಃ ಸಂಚಾಲನಾಯಾಪಿ ಕಿಮು ಕ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।
ಶಕ್ತ್ಯೈ ಕಿಮೇಷಾ ವಿದಧಾತಿ ಚೇಷ್ಟಾಮಾಹೋಸ್ವಿದಚ್ಛಾಂ ಚ ಮತಿಂ ಪ್ರದಾತುಮ್ ॥ 170 ॥

ಪ್ರಾಣಪ್ರದಾ ಭೀಮತಮಾ ಚ ಶಕ್ತಿರ್ಯಾ ಕೃತ್ತಶೀರ್ಷಾಂ ಸಹಸಾವಿವೇಶ ।
ಸಾ ಮೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಪ್ರಾಣಬಲಂ ಪ್ರಶಸ್ತಂ ಹಸ್ತಂ ಚ ಮೇ ಕಾರ್ಯಪಟುಂ ಕರೋತು ॥ 171 ॥

ಸನ್ದೇಹಜಾಲಂ ಪ್ರವಿಧೂಯ ತೇಜಃ ಸನ್ದಾಯಿನೀ ಕೃತ್ತಶಿರಾಃ ಕರೋತು ।
ವೃನ್ದಾರಕಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಾ ವನ್ದಾರುಮನ್ದಾರಲತಾ ಶುಭಂ ನಃ ॥ 172 ॥

ಮಾಮಾವಿಶನ್ತೀ ಭವ ವಾ ನ ವಾ ತ್ವಂ ಸಮ್ಪಾದಯೇಷ್ಟಂ ಮಮ ವಾ ನ ವಾ ತ್ವಮ್ ।
ದುರ್ಜ್ಞೇಯಸಾರೇ ಜನನಿ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿ ತ್ವಮೇಕಾ ಕುಲದೈವತಂ ನಃ ॥ 173 ॥

ನಾಶಂ ವಿಧಾತುಂ ವಿಷಯದ್ವಿಷಾಂ ಮೇ ಪಾಶತ್ರಯಾನ್ಮೋಚಯಿತುಂ ಚ ದೇಹಮ್ ।
ಶೇಷಾಹಿವರ್ಣ್ಯೇ ಪದಕಿಂಕರಾಯ ಭಾಷಸ್ವ ಯೋಗಂ ಜನನಿ ಪ್ರಚಂಡೇ ॥ 174 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಶಕ್ತೇಃ ಪದಬನ್ಧುಗೀತಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಭೂಯಾಂಸಮಿಹ ಪ್ರಮೋದಮ್ ।
ಯುಕ್ತ್ಸ್ಯ ದೇವ್ಯಾಸ್ತಟಿತಃ ಸಮಾಧಿಮತ್ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಮಮೇನ್ದ್ರವಜ್ರಾಃ ॥ 175 ॥

ಅಷ್ಟಮೋ ಭಯಹಾರಿಸ್ತಬಕಃ
ಉಗ್ರತರನಾದಾಂ ಪಾಪಹರಪಾದಾಮ್ ।
ನೌಮಿ ಖಲಮಾರೀಂ ವಜ್ರಧರನಾರೀಮ್ ॥ 176 ॥

ಶಕ್ತಕರಣಾನಾಂ ಗುಪ್ತಭರಣಾನಾಮ್ ।
ಧ್ವಾನ್ತಹರವಿದ್ಯುದ್ವೀಚಿಕಿರಣಾನಾಮ್ ॥ 177 ॥

ನಿತ್ಯಕರುಣಾನಾಂ ವ್ಯೋಮಶರಣಾನಾಮ್ ।
ಅಸ್ಮಿ ಗುಣವನ್ದೀ ಮಾತೃಚರಣಾನಾಮ್ ॥ 178 ॥

ಕಾಚನ ಶಬರ್ಯಾಂ ದೇವಿ ಮುನಿನಾರ್ಯಾಮ್ ।
ಪುಣ್ಯವದಧೀತೇ ಮೋಹನಕಲಾ ತೇ ॥ 179 ॥

ಕಾಚಿದಪಿ ತಸ್ಯಾಂ ಮೌನಿಜನಗೀತೇ ।
ಕೃತ್ತಶಿರಸೀಶೇ ಭೀಷಣಕಲಾ ತೇ ॥ 180 ॥

ಮಂಜುತರಗುಂಜಾಹಾರನಿಕರಾಯೈ ।
ಚಾಪಶರಯುಕ್ತ್ಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಕರಾಯೈ ॥ 181 ॥

ಸರ್ವಜನಚಕ್ಷುಸ್ತರ್ಪಣವಿಭಾಯೈ ।
ಜಂಗಮವಿಚಿತ್ರಾಸ್ವರ್ಣಲತಿಕಾಯೈ ॥ 182 ॥

ಅಭ್ರಚಿಕುರಾಯೈ ಶುಭ್ರಹಸಿತಾಯೈ ।
ಮಾದಕಮನೋಜ್ಞಸ್ವಾದುವಚನಾಯೈ ॥ 183 ॥

ಇನ್ದುವದನಾಯೈ ಕುನ್ದರದನಾಯೈ ।
ಮನ್ದರಕುಚಾಯೈ ಮನ್ದಗಮನಾಯೈ ॥ 184 ॥

ಅಂಜಲಿರಯಂ ಮೇ ಕಂಜನಯನಾಯೈ ।
ಮೌನಿಕುಲನಾರ್ಯೈ ಪಾವನಶಬರ್ಯೈ ॥ 185 ॥

ಪಾವನಚರಿತ್ರಾಂ ಮಾರಮಣಪುತ್ರಾಮ್ ।
ಛಿನ್ನಶಿರಸಂ ತಾಂ ನೌಮಿ ಮುನಿಕಾನ್ತಾಮ್ ॥ 186 ॥

ಮಾತರಯಿ ವೀರ್ಯತ್ರಾತವರಧರ್ಮೇ ।
ಮಾಽಸ್ತು ಹೃದಿ ಮೋಹಃ ಸನ್ನ್ತಿರಿಪುರ್ಮೇ ॥ 187 ॥

ದೇವಿ ಮುನಿಚೇತೋ ರಂಗಲಸದೂರ್ಮೇ ।
ಮಾಽಸ್ತು ಹೃದಿ ಕಾಮಃ ಸುಸ್ಥಿತಿರಿಪುರ್ಮೇ ॥ 188 ॥

ದೇವಜನಭರ್ತುಃ ಪ್ರಾಣಸಖಿ ರಾಮೇ ।
ಮಾಽಸ್ತು ಹೃದಿ ಭೀತಿರ್ವೀರ್ಯದಮನೀ ಮೇ ॥ 189 ॥

ವ್ಯೋಮಚರಿ ಮಾತರ್ಭಾಮಯಿ ವಿಸೀಮೇ ।
ಮಾಽಸ್ತು ಹೃದಿ ಕೋಪೋ ಬುದ್ಧಿದಮನೋ ಮೇ ॥ 190 ॥

ಸಾಧ್ವವನಲೋಲೇ ದೇವಿ ಬಹುಲೀಲೇ ।
ಅಸ್ತು ಮಮ ಧೈರ್ಯಂ ಚೇತಸಿ ಸುವೀರ್ಯಮ್ ॥ 191 ॥

ಸರ್ವತನುಪಾಕಾಧಾಯಿ ತವ ಭವ್ಯಮ್ ।
ಅಸ್ತು ವರತೇಜೋ ನೇತೃ ಮಮ ದಿವ್ಯಮ್ ॥ 192 ॥

ಇಚ್ಛತಿ ಸವಿತ್ರೀ ಯತ್ ಪ್ರಿಯಸುತಾಯ ।
ತದ್ವಿತರ ಸರ್ವಂ ದೇವಿ ಭಜಕಾಯ ॥ 193 ॥

ಇಚ್ಛತಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಯದ್ರಿಪುಜನಾಯ ।
ಮತ್ತದಯಿ ದೂರೇ ಪಾಲಯ ವಿಧಾಯ ॥ 194 ॥

ವರ್ಧಯತು ತೇಜೋ ವರ್ಧಯತು ಶಕ್ತಿಮ್ ।
ವರ್ಧಯತು ಮೇಽಮ್ಬಾ ವಜ್ರಭೃತಿಭಕ್ತಿಮ್ ॥ 195 ॥

ವಜ್ರಮಯಿ ಮಾತರ್ವಜ್ರಧರಭಕ್ತ್ಃ ।
ಅಸ್ತು ತವ ವೀರ್ಯಾದತ್ರ ಭುವಿ ಶಕ್ತ್ಃ ॥ 196 ॥

ನಶ್ಯತು ಸಮಸ್ತೋ ವಜ್ರಧರವೈರೀ ।
ಏತು ಜಯಮನ್ತರ್ವಜ್ರಧರನಾರೀ ॥ 197 ॥

ಹಸ್ತಧೃತಮುಂಡಃ ಕಶ್ಚನ ಕಬನ್ಧಃ ।
ಅಸ್ತು ಮಮ ಭಿನ್ನಗ್ರನ್ಥಿಚಯಬನ್ಧಃ ॥ 198 ॥

ಸಾಧಯ ಮದಿಷ್ಟಂ ಯೋಗಮಭಿಧಾಯ ।
ದೇವಿ ವಿಷಯಾರಿವ್ರಾತದಮನಾಯ ॥ 199 ॥

ಸಮ್ಮದಯತಾನ್ಮೇ ಸ್ವಾಂಶಕೃತಶಮ್ಬಾಮ್ ।
ಚಾರುಭಯಹಾರಿಚ್ಛನ್ದ ಇದಮಮ್ಬಾಮ್ ॥ 200 ॥

ತೃತೀಯಂ ಶತಕಮ್
ನವಮೋ ಮದಲೇಖಾಸ್ತಬಕಃ
ವನ್ದೇ ವಾಸವಶಕ್ತೇಃ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಿಯಭಕ್ತ್ಮ್ ।
ಪ್ರಾತರ್ಭಾಸ್ಕರರಕ್ತಂ ಪಾಪಧ್ವಂಸನಶಕ್ತ್ಮ್ ॥ 201 ॥

ಹುಂಕಾರಾನಲಕೀಲಾದಗ್ಧಾರಾತಿಸಮೂಹಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯುದ್ಭಾಸುರವೀಕ್ಷಾನಿರ್ಧೂತಾಶ್ರಿತಮೋಹಾಮ್ ॥ 202 ॥

ದೇವಸ್ತ್ರೀನಿಟಲೇನ್ದುಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಲಾಲಿತಪಾದಾಮ್ ।
ಮೇಘಶ್ರೇಣ್ಯುಪಜೀವ್ಯಶ್ರೋತ್ರಾಕರ್ಷಕನಾದಾಮ್ ॥ 203 ॥

ದೀಪ್ತಾಂ ಭಾಸ್ಕರಕೋಟಿಚ್ಛಾಯಾಯಾಮಿವ ಮಗ್ನಾಮ್ ।
ಗಾತ್ರಾಲಮ್ಬಿವಿನೈವಕ್ಷೌಮಂ ಕಿಂಚಿದಿನಗ್ನಾಮ್ ॥ 204 ॥

ಕಂಠೇ ಕಲ್ಪಿತಹಾರಾಂ ಮುಂಡಾನಾಂ ಶತಕೇನ ।
ಜ್ಞೇಯಾಮೂಲ್ಯರಹಸ್ಯಾಂ ನಿವ್ರ್ಯಾಜಂ ಭಜಕೇನ ॥ 205 ॥

ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಂ ಪಶ್ಯನ್ತೀಂ ಪ್ರಣಯೇನ ।
ಧುನ್ವಾನಾಂ ವಿಬುಧಾನಾಂ ಭೀತಿಂ ಶಕ್ತಶಯೇನ ॥ 206 ॥

ಶಕ್ತೀನಾಮಧಿರಾಜ್ಞೀಂ ಮಾಯಾನಾಮಧಿನಾಥಾಮ್ ।
ಚಂಡಾಂ ಕಾಮಪಿಚಂಡೀಂ ಗಾಯಾಮ್ಯದ್ಭುತಗಾಥಾಮ್ ॥ 207 ॥

ಭಿತ್ತ್ವಾ ಮಸ್ತಕಮೇತತ್ ಪಾದಾಘಾತಬಲೇನ ।
ಆವಿಶ್ಯಾಖಿಲಕಾಯಂ ಖೇಲತ್ಪಾವನಲೀಲಮ್ ॥ 208 ॥

ವೇಗೇನಾವತರತ್ತೇ ತೇಜೋನಾಶಿತಪಾಶಮ್ ।
ಚಂಡೇ ಚಂಡಿ ಸಮಸ್ತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಭಾಸಯತಾನ್ಮೇ ॥ 209 ॥

ಅನ್ತಃ ಕಿಂಚ ಬಹಿಸ್ತೇ ಮಾತರ್ದಾರಿತಮಸ್ತೇ ।
ಮಾಮಾವೃತ್ಯ ಸಮನ್ತಾತ್ತೇಜಃ ಕರ್ಮ ಕರೋತು ॥ 210 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಣೀಕಲಯಾ ಯತ್ಕೃತ್ತಾಮಾವಿಶದುಗ್ರಾ ।
ಶಕ್ಯಂ ವರ್ಣಯಿತುಂ ತದ್ದೃಶ್ಯಂ ಕೇನ ಬುಧೇನ ॥ 211 ॥

ಪ್ರಾಣಾಪೇತಶರೀರಾಣ್ಯಾವೇಷ್ಟುಂ ಪ್ರಭವನ್ತಃ ।
ಭೇತಾಲಾಸ್ತವ ಭೃತ್ಯಾಶ್ಚಂಡೇ ಚಂಡಿ ಚರನ್ತಃ ॥ 212 ॥

ಛಿನ್ನಾಂ ಸಮ್ಪ್ರವಿಶನ್ತೀವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯತಿಶಕ್ತಾ ।
ನಿಃಶೇಷೈರತಿಭೀಮೈರ್ಭೇತಾಲೈರಭಿಷಿಕ್ತಾ ॥ 213 ॥

ಭೇತಾಲಾಃ ಪರಮುಗ್ರಾಸ್ತ್ವಂ ತೇಷ್ವಪ್ಯಧಿಕೋಗ್ರಾ ।
ತಸ್ಮಾದಾಹುರಯಿ ತ್ವಾಂ ಚಂಡಾಮೀಶ್ವರಿ ಚಂಡೀಮ್ ॥ 214 ॥

ಆಸೀದ್ಘಾತಯಿತುಂ ತ್ವಾಂ ಸಾಧೋರ್ಧೀರ್ಜಮದಗ್ನೇಃ ।
ಭೇತಾಲಪ್ರಭುಸರ್ಗಾಯೋಲ್ಲಂಘ್ಯೈವ ನಿಸರ್ಗಮ್ ॥ 215 ॥

ಆದೇಷ್ಟಾಶಮವಿತ್ತೋ ಹನ್ತಾಸಾತ್ತ್ವಿಕಮೌಲಿಃ ।
ವಧ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಲಸಾಧ್ವೀ ಶೋಚ್ಯೇತಶ್ಚ ಕಥಾ ಕಾ ॥ 216 ॥

ನಿರ್ಯದ್ರಕ್ತಕಣೇಭ್ಯಃ ಕಂಠಾತ್ತೇ ಭುವಿ ಜಾತಾಃ ।
ಮಾರ್ಯಾದ್ಯಾಮಯವೀಜೀಭೂತಸ್ತಮ್ಬವಿಶೇಷಾಃ ॥ 217 ॥

ಕರಾಗಾರನಿವಾಸಾತ್ಮಾಹಿಷ್ಮಪತ್ಯಧಿಪಸ್ಯ ।
ಜಾತಾ ಭಾರ್ಗವಶಂಕಾ ಹತ್ಯಾಯಾಸ್ತವ ಮೂಲಮ್ ॥ 218 ॥

ಸತ್ಯಂ ತೇಽಮ್ಬ ಚರಿತ್ರಾಂ ಭದ್ಮಃ ಕೋಽಪಿ ನಿಗುಹ್ಯ ।
ತ್ರಾತುಂ ಯಾದವಕೀತಿಂ ಮಿಥ್ಯಾಹೇತುಮವಾದೀತ್ ॥ 219 ॥

ಅನ್ಯಾಗಾರನಿವಾಸೇ ಹತ್ಯಾ ತ್ಯಾಗ ಉತಾಹೋ ।
ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಚೇತ್ಪರುಷಂ ಧಿಗ್ಭಾವಂ ಪೂರುಷಜಾತೇಃ ॥ 220 ॥

ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಂ ವನಿತಾನಾಂ ತ್ರಾತುಂ ಮಾತರಧೀಶೇ ।
ದೂರೀಕರ್ತುಮಪಾರಂ ದೈನ್ಯಂ ಪಂಚಮಜಾತೇಃ ॥ 221 ॥

ಧರ್ಮಂ ವ್ಯಾಜಮಧರ್ಮಂ ಭೂಲೋಕೇ ಪರಿಹರ್ತುಮ್ ।
ವೇದಾರ್ಥೇ ಚ ಗಭೀರೇ ಸನ್ದೇಹಾನಪಿ ಹರ್ತುಮ್ ॥ 222 ॥

ಘೋರಂ ವರ್ಣವಿಭೇದಂ ಕರ್ತುಂ ಚ ಸ್ಮೃತಿಶೇಷಮ್ ।
ಉಲ್ಲಾಸಂ ಮತಿಶಕ್ತ್ಯೋರ್ಮಹ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮಹಾನ್ತಮ್ ॥ 223 ॥

ಯೋಗಂ ಮೇ ವಿಷಯಾರೀನ್ ನಿರ್ಮೂಲಂ ಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟುಮ್ ।
ಶ್ರೀಮಾತಃ ಕುರು ಚಿತ್ತಂ ಕಾರುಣ್ಯೇನ ನಿದೇಷ್ಟುಮ್ ॥ 224 ॥

ಚಂಡ್ಯಾಧ್ಂಡತಮಾಯಾಃ ಚಿತ್ತಂ ಸಂಯಮಮತ್ತಮ್ ।
ಭೂಯಃ ಸಮ್ಮದಯನ್ತಾಂ ಹೈರಮ್ಬ್ಯೋ ಮದಲೇಖಾಃ ॥ 225 ॥

ದಶಮಃ ಪಥ್ಯಾವಕ್ತ್ರಾಸ್ತಬಕಃ
ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯಾಃ ಪರಮಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿನಾಯಿಕಾಮ್ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾಂ ದೇವೀಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 226 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಣ್ಯಾಃ ಶಕ್ತಿಸಾರೇಣ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೇ ಪರಾತ್ಪರೇ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿ ವಜ್ರಾತ್ಮನ್ ವೈರೋಚನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ 227 ॥

ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರಿ ವೃತ್ರಾರೇಃ ಆಯುಧಸ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಚಂಡಭಾವಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಕೃತಿತಃ ಪರಾ ॥ 228 ॥

ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗೇಽನರ್ಗಲವಿಕ್ರಮೇ ।
ತ್ವತ್ತಶ್ಚಂಡತಮೋ ಭಾವೋ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 229 ॥

ತಟಿತಃ ಶಕ್ತಿಸಾರೇಣ ವಜ್ರಂ ನಿರ್ಮಿತಮಾಯುಧಮ್ ।
ಅಭೂತ್ತದ್ವಿನಯದ್ದೇವಂ ತಟಿದೇವ ನಿಜಾಂಶತಃ ॥ 230 ॥

ಪರ್ವತಶ್ಚ ಪುಲೋಮಾ ಚ ಸಜಲೋಽಯಂ ಘನಾಘನಃ ।
ಪಾರ್ವತೀತಿ ತಟಿದ್ದೇವೀಂ ಪೌಲೋಮೀತಿ ಚ ತದ್ವಿದುಃ ॥ 231 ॥

See Also  Sri Sita Kavacham In Kannada

ಶೈವಾನಾಂ ಭಾಷಯಾ ದೇವಿ ತ್ವಂ ತಟಿದ್ದೇವಿ ಪಾರ್ವತೀ ।
ಐನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಭಾಷಯಾ ಮಾತಃ ಪೌಲೋಮೀ ತ್ವಮನಾಮಯೇ ॥ 232 ॥

ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ದಯಿತಃ ಶಬ್ದೋ ದುರ್ಗೇತಿ ದುರಿತಾಪಹೇ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾಶಬ್ದ ಉತ್ತರೇಷಾಮತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 233 ॥

ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಗಿರಾ ದೇವಿ ಯೋಗಮಾಯಾ ತ್ವಮದ್ಭುತಾ ।
ವಾಚಾ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾಣಾಂ ಸವಿತ್ರಿ ತ್ವಂ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 234 ॥

ದಧಾನಾ ಭುವನಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪಿಕಾಪದ್ವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ತಟಿಚ್ಛಬ್ದಾಯತೇ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಪ್ರಾಣಿತ್ಯಪಿ ವಿರಾಜತೇ ॥ 235 ॥

ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ಸೇಯಂ ತಟಿತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಣ ತೇಜಸಾ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಮಿನ್ನಖಿಲಾನ್ಭಾವಾನ್ಮಾತಾಽನುಭವತಿ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 236 ॥

ಭಾವಾನಾಮನುಭೂತಾನಾಂ ವಾಕ್ಯತ್ವೇನಾವಭಾಸನಮ್ ।
ಭವತ್ಯವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದೇಽಸ್ಯಾಃ ಸರ್ವಂವಿಜ್ಞಾನಶೇವಧೌ ॥ 237 ॥

ಯದಿ ಸಾ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಪ್ರಾಣಶ್ಚೇತಶ್ಚ ಶೇಮುಷೀ ।
ಪ್ರಾಣಚೇತೋಮನೀಷಾಣಾಂ ತಸ್ಯಾಃ ಕೋ ನಾಮ ಸಂಶಯಃ ॥ 238 ॥

ಪ್ರಾಣನ್ತೀ ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ಸಾ ರಾಜನ್ತೀ ಚ ವಿಹಾಯಸಿ ।
ತಟಿಚ್ಛಬ್ದಾಯಮಾನಾ ಚ ದೇವೀ ವಿಜಯತೇತರಾಮ್ ॥ 239 ॥

ಸೇಚ್ಛಯಾ ದಧತೀ ರೂಪಂ ಮೋಹನಂ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ಶಚೀ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ಗೀತಾ ಬಿಭ್ರಾಣಾ ಭೀಷಣಂ ವಪುಃ ॥ 240 ॥

ಪಿಂಡೇ ಕುಂಡಲಿನೀಶಕ್ತಿಃ ಸೈವ ಬ್ರಹ್ನಾಂಡಚಾಲಿಕಾ ।
ನಿದ್ರಾತಿ ಜಡದೇಹೇಷು ಯೋಗಿದೇಹೇಷು ಖೇಲತಿ ॥ 241 ॥

ಏಷಾ ವೈರೋಚನೀ ದುರ್ಗಾ ಜ್ವಲನ್ತೀ ತಪಸಾ ಪರಾ ।
ಸಮುಲ್ಲಸತಿ ಯಸ್ಯಾನ್ತಃ ಸ ಜೀವನ್ನೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 242 ॥

ಯೋಗಿನೋ ಬೋಧಯನ್ತೀ ಮಾಂ ಯೋಗೇನ ನಿಯತವ್ರತಾಃ ।
ಸರ್ವಾರ್ಪಕಸ್ಯ ದೇಹೇ ಸಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಮುಲ್ಲಸೇತ್ ॥ 243 ॥

ಶಾರೀರಶಕ್ತಿಮಾತ್ರ್ಸ್ಯ ಯೋಗೀ ಸಂಚಾಲಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಬಾಹ್ಯಶಾರೀರಶಕ್ತ್ಯೋಸ್ತು ಯೋಗೋ ನಾನುಗ್ರಹಂ ವಿನಾ ॥ 244 ॥

ಚಂಡನಾರೀಸ್ವರೂಪೇಣ ತಟಿದ್ರೂಪೇಣ ಚಾಮ್ಬರೇ ।
ಪಿಂಡೇ ಕುಂಡಲಿನೀತನ್ವಾ ಚರನ್ತೀ ದೇವಿ ರಾಜಸೇ ॥ 245 ॥

ಮಸ್ತಕಸ್ಥಾನಮನಸೋ ಮಹಾದೇವಿ ವಿನಾಶನಾತ್ ।
ರೇಣುಕಾಯಾಮುತಾವೇಶಾತ್ ಕೃತ್ತಮಸ್ತೇತಿ ತೇ ಪದಮ್ ॥ 246 ॥

ಯದಾವಿಶಸ್ತ್ವಮುಗ್ರೇಽಮ್ಬ ರೇಣುಕಾಮುಗ್ರತೇಜಸಾ ।
ತದಾ ಪೃಥಙ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ವ್ಯಕ್ತಿಃ ಸಮಪದ್ಯತ ॥ 247 ॥

ವ್ಯಕ್ತೀನಾಂ ದುರ್ಜನಘ್ನೀನಾಂ ತ್ವತ್ತೇಜೋಭಾಗಜನ್ಮನಾಮ್ ।
ಬಹುತ್ವೇಪಿ ತ್ವಮೇಕೈವ ಮೂಲಶಕ್ತಿಃ ಸನಾತನೀ ॥ 248 ॥

ಉಪಾಯಮಭಿಧಾಯಾಮ್ಬಾ ವಿಷಯಾರಿವಿದಾರಣೇ ।
ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ದೇವೀ ವಿನಯತ್ವಂಘ್ರಿಸೇವಿನಮ್ ॥ 249 ॥

ರಮಯನ್ತಾಮುಪಶ್ಲೋಕಯನ್ತಿ ಯಾನ್ತಿ ಕ್ತದನ್ತರಮ್ ।
ಪಥ್ಯಾವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಪಾಪಘ್ನೀಮೇತಾನಿ ಚ್ಛಿನ್ನಸ್ತಕಾಮ್ ॥ 250 ॥

ಏಕಾದಶ ಉಪಜಾತಿಸ್ತಬಕಃ
ಮೇರೂಪಮಾನಸ್ತನಭಾರತಾನ್ತಾಂ ಶಕ್ರಸ್ಯ ಲೀಲಾಸಹಚಾರಿಣೀಂ ತಾಮ್ ।
ಹರ್ತುಂ ಸಮೂಲಂ ಹೃದಯಸ್ಯ ಮೋಹಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀಮಭಿವಾದಯೇಽಹಮ್ ॥ 251 ॥

ವೇದಾದಿಬೀಜಂ ಜಲಜಾಕ್ಷಜಾಯಾ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಶೀತಮಯೂಖಮೌಲೇಃ ।
ಕನ್ತುರ್ವಿಧಾತುರ್ಹೃದಯಾಧಿನಾಥಾ ಜಲಂ ಜಕಾರೋ ದಹನೇನ ಯುಕ್ತ್ಃ ॥ 252 ॥

ತೋಯಂ ಪುನರ್ದ್ವಾದಶವರ್ಣಯುಕ್ತಂ ತ್ರಾಯೋದಶೇನಾಥ ಯುತಃ ಕೃಶಾನುಃ ।
ತಾಲವ್ಯವರ್ಗಪ್ರಥಮೋ ನಕಾರಃ ತತಧ್ತುರ್ಥಸ್ವರಸಮ್ಪ್ರಯುಕ್ತ್ಃ ॥ 253 ॥

ಏಕಾದಶೇನಾಥ ಯುತಃ ಸಮೀರಃ ಸ ಷಷ್ಠಬಿನ್ದುಃ ಸರಣಿಃ ಸುರಾಣಾಮ್ ।
ತದೇವ ಬೀಜಂ ಪುನರಸ್ತ್ರಮನ್ತೇ ಕೃಪೀಟಯೋನೇರ್ಮನಸೋಽಧಿನಾಥಾ ॥ 254 ॥

ವಿದ್ಯಾ ತ್ವಿಯಂ ಸರ್ದಿಶಾಕ್ಷರಾಢ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾಕಾಲಮುಖೋಪದಿಷ್ಟಾ ।
ಗೋಪ್ಯಾಸು ಗೋಪ್ಯಾ ಸುಕೃತೈರವಾಪ್ಯಾ ಷಷ್ಠೀವಿನುತ್ಯಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾಪಿ ॥ 255 ॥

ಸ್ಥಾನೇ ಸಹಸ್ರಚ್ಛದಸಾಯಕಸ್ಯ ಪುನರ್ಯದೀಶಾನಮನೋಧಿನಾಥಾ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಃ ಸರ್ದಿಶಾಕ್ಷರೋಽನ್ಯಃ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ ಮನುರುತ್ತಮಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 256 ॥

ವೇದಾದಿಬೀಜೇನ ವಿಹೀನಮಾದ್ಯಂ ಪುನರ್ಭವಾನೀವಿಯುತಂ ದ್ವಿತೀಯಮ್ ।
ಮನ್ತ್ರಾವುಭೌ ಷೋಡಶವರ್ಣಯುಕ್ತೌ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡ್ಯಾಃ ಪವಿನಾಯಿಕಾಯಾಃ ॥ 257 ॥

ಮನ್ತ್ರೇ ತೃತೀಯೇ ಯದಿ ಕೂರ್ಚಬೀಜಂ ಸ್ಥಾನೇ ರತೇರ್ಜೀವಿತವಲ್ಲಭ್ಸ್ಯ ।
ಮನ್ತ್ರೋಽಪರಃ ಷೋಡಶವರ್ಣಯುಕ್ತ್ಃ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡ್ಯಾಃ ಪಟುಶಕ್ತಿರುಕ್ತ್ಃ ॥ 258 ॥

ಅಯಂ ಹರೇರ್ವಲ್ಲಭ್ಯಾ ವಿಹೀನೋ ಮನ್ತ್ರೋಽಪರಃ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಸಮ್ಬೋಧನಮಸ್ತ್ರಮಗ್ನೇಃ ಸೀಮನ್ತಿನೀ ಚೇತಿ ಧರೇನ್ದುವರ್ಣಃ ॥ 259 ॥

ಧೇನುಃ ಕೃಶಾನೋಹೃದಯೇಶ್ವರೀ ಚ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ ಮನುರಗ್ನಿವರ್ಣಃ ।
ಏಕೈವ ಧೇನುಃ ಸುರರಾಜಶಕ್ತೇಃ ಏಕಾಕ್ಷರಃ ಕಶ್ಚನ ಮನ್ತ್ರರಾಜಃ ॥ 260 ॥

ಏತೇಷು ತನ್ತ್ರಾಪ್ರಣುತೇಷು ಭಕ್ತೋ ಮನ್ತ್ರಾಂ ನವಸ್ವನ್ಯತಮಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ।
ಯಃ ಸಂಶ್ರಯೇತಾಶ್ರಿತಕಾಮಧೇನುಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀಂ ಸ ಭವೇತ್ ಕೃತಾರ್ಥಃ ॥ 261 ॥

ವೇದಾದಿರಮ್ಭೋರುಹನೇತ್ರಜಾಯಾ ಮಾಯಾಂಕುಶಬ್ರಹ್ನಮನೋಧಿನಾಥಾಃ ।
ಇತೀಯಮವ್ಯಾಜರತಿಂ ಜಪನ್ತಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ರಕ್ಷತಿ ರೇಣುಕಾಯಾಃ ॥ 262 ॥

ಋಷ್ಯಾದಿಸಂಕೀರ್ತನಮೇಷು ಮಾಽಸ್ತು ಕರಾಂಗವಿನ್ಯಾಸವಿಧಿಶ್ಚ ಮಾಽಸ್ತು ।
ಮೂರ್ತಿಂ ಯಥೋಕ್ತಾಮುತ ದಿವ್ಯತತ್ತ್ವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ ಸಿದ್ಧಿರಸಂಶಯಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 263 ॥

ನಾಭಿಸ್ಥಶುಕ್ಲಾಬ್ಜಗಸೂರ್ಯಬಿಮ್ಬೇ ಸಂಸಕ್ತರತ್ಯಮ್ಬುಜಬಾಣಪೀಠೇ ।
ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದೇನಾನ್ಯತರೇಣ ಸಮ್ಯಗುತ್ಕ್ಷಿಪ್ತದೀಪ್ತಾನ್ಯತರಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಾಮ್ ॥ 264 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಾಮರ್ಕಸಹಸ್ರಭಾಸಮಾಚ್ಛಾದಿತಾಂ ದೀಧಿತಿಪಂಜರೇಣ ।
ಕಂಠಸ್ಥಲೀಭಾಸುರಮುಂಡಮಾಲಾಂ ಲೀಲಾಸಖೀಂ ದೇವಜನಾಧಿಪಸ್ಯ ॥ 265 ॥

ಛಿನ್ನಂ ಶಿರಃ ಕೀರ್ಣಕಚಂ ದಧಾನಾಂ ಕರೇಣ ಕಂಠೋದ್ಗತರಕ್ತ್ಧಾರಾಮ್ ।
ಧಾರಾತ್ರಯೇ ತತ್ರ ಚ ಮದ್ಯಧಾರಾಂ ಕರಸ್ಥವಕ್ತ್ರೇಣ ಮುದಾ ಪಿಬನ್ತೀಮ್ ॥ 266 ॥

ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸಖೀಂ ಭಾಸುರವರ್ಣಿನೀಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಾನ್ತರೇ ಭೀಷಣಡಾಕಿನೀಂ ಚ ।
ಅನ್ಯೇ ಪಿಬನ್ತ್ಯಾವಸೃಗಮ್ಬುಧಾರೇ ನಿರೀಕ್ಷಮಾಣಾಮತಿಸಮ್ಮದೇನ ॥ 267 ॥

ಭಯಂಕರಾಹೀಶ್ವರಬದ್ಧಮೌಲಿಂ ಜ್ವಲದ್ಯುಗಾನ್ತಾನಲಕೀಲಕೇಶೀಮ್ ।
ಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಭಾಸುರವಿದ್ಯುದಕ್ಷೀಂ ಚಂಡೀಂ ಪ್ರಚಂಡಾಂ ವಿದಧೀತ ಚಿತ್ತೇ ॥ 268 ॥

ಗುಂಜಾಫಲಾಕಲ್ಪಿತಚಾರುಹಾರಾ ಶೀರ್ಷೇ ಶಿಖಂಡಂ ಶಿಖಿನೋ ವಹನ್ತೀ ।
ಧನುಶ್ಚ ಬಾಣಾನ್ದಧತೀ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಸಾ ರೇಣುಕಾ ವಲ್ಕಲಭೃತ್ವಿಚಿನ್ತ್ಯಾ ॥ 269 ॥

ತಟಿಜ್ಝರೀಂ ಕಾಮಪಿ ಸಮ್ಪ್ರಶ್ಯನ್ ಆಕಾಶತಃ ಸರ್ವತನೌ ಪತನ್ತೀಮ್ ।
ಮೌನೇನ ತಿಷ್ಠೇದ್ಯಮಿನಾಂ ವರಿಷ್ಠೋ ಯದ್ಯೇತದಮ್ಬಾಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮ್ ॥ 270 ॥

ದೃಶ್ಯಾನಶೇಷಾನಪಿ ವರ್ಜಯಿತ್ವಾ ದೃಷ್ಟಿಂ ನಿಜಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಹಃಸ್ವರೂಪಾಮ್ ।
ನಿಭಾಲಯೇದ್ಯನ್ಮನಸಾ ವರೀಯಾನನ್ಯೋಽಯಮಮ್ಬಾಸ್ಮರಣಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಃ ॥ 271 ॥

ವಿನಾ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ಪ್ರಥಮೋ ನ ಸಿಧ್ಯೇತ್ ಮಾರ್ಗೋಽನಯೋಃ ಕೇವಲಭಾವನಾತಃ ।
ಹೃದಿಸ್ಥಲೇ ಯೋಗಬಲೇನ ಚಿತ್ತೇರ್ನಿಷ್ಠಾಂ ವಿನಾ ಸಿಧ್ಯತಿ ನ ದ್ವಿತೀಯಃ ॥ 272 ॥

ಆರಮ್ಭ ಏವಾತ್ರ ಪಥೋರ್ವಿಭೇದಃ ಫಲೇ ನ ಭೇದೋ ರಮಣೋ ಯಥಾಹ ।
ಸ್ಥಿತೌ ಧಿಯೋ ಹಸ್ತಗತಾಪ್ರಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಪತ್ತಿಸಿದ್ಧೌ ಸುಲಭೈವ ನಿಷ್ಠಾ ॥ 273 ॥

ಉಪಾಯಮೇಕಂ ವಿಷಯಾರಿನಾಶವಿಧೌ ವಿಧಾಯಾವಗತಂ ಮಮಾಮ್ಬಾ ।
ಕೃತ್ವಾ ಸಮರ್ಥಂ ಚ ನಿಜಾನುಕಮ್ಪಾಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀ ಪ್ರಥಯತ್ವಪಾರಾಮ್ ॥ 274 ॥

ಸಧ್ಯಾನಮಾರ್ಗಂ ವರಮನ್ತ್ರಕಲ್ಪಂ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡ್ಯಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಯನ್ತ್ಯಃ ।
ಭವನ್ತು ಮೋದಾತಿಶಯಾಯ ಶಕ್ತೇರುಪಾಸಕಾನಾಮುಪಜಾತಯೋ ನಃ ॥ 275 ॥

ದ್ವಾದಶೋ ನಾರಾಚಿಕಾಸ್ತಬಕಃ
ವೀರ್ಯೇ ಜವೇ ಚ ಪೌರುಷೇ ಯೋಷಾಽಪಿ ವಿಶ್ವತೋಽಧಿಕಾ ।
ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವಚಾಲಿಕಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 276 ॥

ಶುದ್ಧಾ ಚಿತಿಃ ಸತಃ ಪುರಾ ಪಶ್ಚಾನ್ನಭಃ ಶರೀರಕಾ ।
ಯೋಷಾತನುಸ್ತತಃ ಪರಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 277 ॥

ಪಾರೇ ಪರಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಮಾ ಖೇ ಶಕ್ತಿರುತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ।
ಪಿಂಡೇಷು ಕುಂಡಲಿನ್ಯಜಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 278 ॥

ನಾಕೇ ವಿಲಾಸಶೇವಧಿರ್ನಾಲೀಕಲೋಚನಾ ಶಚೀ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರಕೃಷ್ಟವಿಷ್ಟಪೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 279 ॥

ಏಕಸ್ಯ ಸಾ ಮಹೇನ್ದಿರಾ ದೇವೀ ಪರಸ್ಯ ಕಾಲಿಕಾ ।
ಅಸ್ಮಾಕಮುಜ್ಜ್ವಲಾನನಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 280 ॥

ರಾಜೀವಬಾನ್ಧವೋ ದಿವಿ ಹ್ರಾದಿನ್ಯಪಾರಪುಷ್ಕರೇ ।
ಅಗ್ನಿರ್ಮನುಷ್ಯವಿಷ್ಟಪೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 281 ॥

ತೇಜಃ ಸಮಸ್ತಪಾಚಕಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸಮಸ್ತಲೋಕಕಮ್ ।
ಚಿತ್ತಂ ಸಮಸ್ತಚಿನ್ತಕಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 282 ॥

ದ್ಯೌಸ್ತೇಜಸಾಂ ಮಹಾನಿಧಿಃ ಭೂಮಿಶ್ಚ ಭೂತಧಾರಿಣೀ ।
ಆಪಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೀಚಯೋ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 283 ॥

ನಿರ್ಬಾಹುಕಸ್ಯ ಸಾ ಕರೋ ನಿರ್ಮಸ್ತಕಸ್ಯ ಸಾ ಮುಖಮ್ ।
ಅನ್ಧಸ್ಯ ಸಾ ವಿಲೋಚನಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 284 ॥

ಪಾಣಿಂ ವಿನಾ ಕರೋತಿ ಸಾ ಜಾನಾತಿ ಮಾನಸಂ ವಿನಾ ।
ಚಕ್ಷುರ್ವಿನಾ ಚ ವೀಕ್ಷತೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 285 ॥

ಹಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತ ಉತ್ತಮಃ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಚಿತ್ತಮದ್ಭುತಮ್ ।
ನೇತ್ರಾಸ್ಯ ನೇತ್ರಾಮಾಯತಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 286 ॥

ಸಾ ಭಾರತೀ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಸಾ ಮಾನಸಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಸಾ ಲೋಚನಂ ಪ್ರಜಾನತಾಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 287 ॥

ಸಕ್ತಿಃ ಸಮಸ್ತಬಾಧಿಕಾ ಯುಕ್ತಿಃ ಸಮಸ್ತಸಾಧಿಕಾ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಸಮಸ್ತಚಾಲಿಕಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 288 ॥

ಛಿನ್ನಾಽಪಿ ಜೀವಧಾರಿಣೀ ಭೀಮಾಽಪಿ ಶಾನ್ತಿದಾಯಿನೀ ।
ಯೋಷಾಽಪಿ ವೀರ್ಯವರ್ಧನೀ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 289 ॥

ಮಾಹೇನ್ದ್ರಶಕ್ತಿರುತ್ತಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಽಪಿ ಭಾರವತ್ತಮಾ ।
ಶಾತಾಪಿ ತೇಜಸಾ ತತಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 290 ॥

ಪುತ್ರೇಣ ಕೃತ್ತಮಸ್ತಕಾಮಾವಿಶ್ಯ ರೇಣುಕಾತನುಮ್ ।
ಸಾ ಖೇಲತಿ ಕ್ಷಮಾತಲೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 291 ॥

ಮಾಮುಗ್ರಪಾಪಹಾರಿಣೀ ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಧಾರಿಣೀ ।
ಪಾಯಾದಪಾಯತೋಽಖಿಲಾನ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 292 ॥

ಇನ್ದ್ರೇಸುರಾರಿಹರ್ತರಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಭೂಮಿಭರ್ತರಿ ।
ಭಕ್ತಿಂ ತನೋತು ಮೇ ಪರಾಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 293 ॥

ನಿಷ್ಠಾಮನನ್ಯಚಾಲಿತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧಿಯಂ ಚ ಸರ್ವಗಾಮ್ ।
ಗೀತಾ ಸುರೈರ್ದದಾತು ಮೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 294 ॥

ಸತ್ಯಾಂ ಗಿರಂ ದದಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಾಂ ಕರೋತು ಚ ಸ್ಥಿತಿಮ್ ।
ಧೂತಾಖಿಲಾಽಘಸನ್ತತಿಃ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 295 ॥

ಸರ್ವಂ ಚ ಮೇ ಕೃತಾಕೃತಂ ಕರ್ಮಾಗ್ರ್ಯಮಲ್ಪಮೇವ ವಾ ।
ಸಮ್ಪೂರಯತ್ವನಾಮಯಾ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 296 ॥

ತೇಜೋಝರಸ್ವರೂಪಯಾ ಭೂಯಾದೃತಸ್ಯ ಧಾರಯಾ ।
ವಿಶ್ವಾವಭಾಸಿಕೇಹ ಮೇ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 297 ॥

ಸಾ ಮೇಽಲ್ಪಮರ್ತ್ಯತಾಶ್ರಿತಾಂ ಹತ್ವಾಽಧಮಾಮಹಂಕೃತಿಮ್ ।
ಆಕ್ರಮ್ಯ ಭಾತು ಮೇ ತನುಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 298 ॥

ಆತ್ಮಾರಿನಾಶನೇ ವಿಧಿಂ ಸಾ ಮೇಽಭಿಧಾಯವತ್ಸಲಾ ।
ಸರ್ವಂ ಧುನೋತು ಸಂಶಯಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 299 ॥

ಏತಾಭಿರುತ್ತಮಾಂಶುಭಿಃ ನಾರಾಚಿಕಾಭಿರೀಶ್ವರೀ ।
ಸನ್ತೋಷಮೇತು ವರ್ಧತಾಂ ಮಾತಾ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡಿಕಾ ॥ 300 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವನ್ಮಹರ್ಷಿರಮಣಾನ್ತೇವಾಸಿನೋ ವಾಸಿಷ್ಠಸ್ಯ
ನರಸಿಂಹಸೂನೋರ್ಗಣಪತೇಃ ಕೃತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಚಂಡೀತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Prachandachandi Trishati:
300 Names of Prachanda Chandi Trishati in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil