300 Names Of Prachanda Chandi Trishati In Malayalam

॥ Prachandachandi Trishati Malayalam Lyrics ॥

॥ പ്രചണ്ഡചണ്ഡീത്രിശതീ ॥

പ്രഥമം ശതകം
പ്രഥമോ മുകുലസ്തബകഃ
വജ്രം ജംഭഭിദഃ സര്‍വസ്വം നഭസഃ ।
വന്ദേ വൈരിസഹം വിദ്യുജ്ജ്യോതിരഹം ॥ 1 ॥

സാ ശക്തിര്‍മരുതാമീശാനസ്യ തതാ ।
വ്യോമാഗാരരമാ സാ ദേവീ പരമാ ॥ 2 ॥

സൂക്ഷ്മം വ്യാപിമഹോ ദൃശ്യം വാരിധരേ ।
തത്ത്വം തേ മരുതാം രാജ്ഞഃ പത്നിപരേ ॥ 3 ॥

ദ്വാഭ്യാം ത്വം വനിതാരൂപാഭ്യാം ലസസി ।
ഏകാ തത്ര ശചീ ചണ്ഡാചണ്ഡ്യപരാ ॥ 4 ॥

ഏകാ കാന്തിമതീ ഭര്‍തൃസ്തല്‍പസഖീ ।
അന്യാ വീര്യവതീ പ്രായോ യുദ്ധസഖീ ॥ 5 ॥

ഏകാ മോഹയതേ ശക്രം ചന്ദ്രമുഖീ ।
അന്യാ ഭീഷയതേ ശത്രൂനര്‍കമുഖീ ॥ 6 ॥

ഏകസ്യാം തടിതോ രംയാ ദീപ്തികലാ ।
അന്യസ്യാം സുതരാമുഗ്രാ ശക്തികലാ ॥ 7 ॥

ഏകസ്യാഃ സദൃശീ സൌന്ദര്യേ ന പരാ ।
അന്യസ്യാസ്തു സമാ വീര്യേ നാസ്ത്യപരാ ॥ 8 ॥

ഏകാ സഞ്ചരതി സ്വര്‍ഗേ ഭോഗവതീ ।
അന്യാ ഭാതി നഭോരങ്ഗേ യോഗവതീ ॥ 9 ॥

ഏകാ വാ ദശയോഃ ഭേദേന ദ്വിവിധാ ।
ഇന്ദ്രാണീ വിബുധൈഃ ഗീതാ പുണ്യകഥാ ॥ 10 ॥

ചണ്ഡി ത്വം വരദേ പിണ്ഡേ കുണ്ഡലിനീ ।
ഗീതാ ച്ഛിന്നശിരാഃ പ്രാജ്ഞൈര്‍വൈഭവിനീ ॥ 11 ॥

ആഹുഃ കുണ്ഡലിനീം യന്‍മൂധ്ര്‍നാ വിയുതാം ।
ചിത്രാ സാ വചസോ ഭങ്ഗീ ബുദ്ധിമതാം ॥ 12 ॥

പുത്രാച്ഛിന്നശിരാഃ പുണ്യായാഽബ്ജമുഖീ ।
ആവിക്ഷത് കില താം ശക്തിഃ ശക്രസഖീ ॥ 13 ॥

തസ്മാദ്വായമവച്ചിത്താംഭോജരമാ ।
ഉക്താ കൃത്തശിരാഃ സാ ശക്തിഃ പരമാ ॥ 14 ॥

ഓജീയസ്യബലാ തുല്യാ കാപി നതേ ।
രാജാരേര്‍ജനനി സ്വര്‍നാരീവിനുതേ ॥ 15 ॥

യാവന്തോഽവതരാഃ ശക്തേര്‍ഭൂമിതലാ ।
വീര്യേണാസ്യധികാ തേഷു ത്വം വിമലേ ॥ 16 ॥

പ്രാഗേവ ത്വയി സത്യൈന്ദ്രീശക്തികലാ ।
വ്യക്താഽഭൂച്ഛിരസി ച്ഛിന്നേ ഭൂരിബലാ ॥ 17 ॥

ത്വം ഛിന്നേ മഹസാം രാശിഃ ശക്തിരസി ।
ഹുങ്കാരേണ രിപുവ്രാതം നിര്‍ദഹസി ॥ 18 ॥

ഭോഗാസക്തരതിഗ്രാഹാങ്കാസനഗാ ।
ബാലാര്‍കദ്യുതിഭൃത്പാദാംഭോജയുവാ ॥ 19 ॥

ഛിന്നം പാണിതലേ മൂര്‍ധാനം ദധതീ ।
പ്രാണാനാത്മവശേ സംസ്ഥാപ്യാനഹതീ ॥ 20 ॥

സ്ഫാരാസ്യേന പിബന്ത്യുല്ലോലാനസൃജഃ ।
ധ്വസ്താനാദധതീ ദൃപ്താന്‍ ഭൂമിഭുജഃ ॥ 21 ॥

ഡാകിന്യാഽനഘയാ വര്‍ണിന്യാ ച യുതാ ।
രാമാംബാഽവതു മാം ദിവ്യം ഭാവമിതാ ॥ 22 ॥

കാര്യം സാധയിതും വീര്യം വര്‍ധയ മേ ।
ചിത്തം സ്വാത്മനി ച ച്ഛിന്നേ സ്ഥാപയ മേ ॥ 23 ॥

യോഗം മേ വിഷയാരാത്യബ്ധിം തരിതും ।
ചിത്തം ദേവി കുരു ത്വം സാക്ഷാദ്ദിതും ॥ 24 ॥

മാന്ദാരൈരിവ മേ ഗായത്രൈര്‍വിമലൈഃ ।
ഛിന്നേ സിധ്യതു തേ പാദാര്‍ചാ മുകുലൈഃ ॥ 25 ॥

ദ്വിതീയോ ബൃഹതീസ്തബകഃ
നിഖിലാമയതാപഹരീ നിജസേവകഭവ്യകരീ ।
ഗഗനാമൃതദീപ്തിഝരീ ജയതീശ്വരചില്ലഹരീ ॥ 26 ॥

വിപിനേ വിപിനേ വിനുതാ നഗരേ നഗരേ നമിതാ ।
ജയതി സ്ഥിരചിത്തഹിതാ ജഗതാം നൃപതേര്‍ദയിതാ ॥ 27 ॥

മതികൈരവിണീന്ദുകലാ മുനിഹൃത്കമലേ കമലാ ।
ജയതി സ്തുതിദൂരബലാ ജഗദീശവധൂര്‍വിമലാ ॥ 28 ॥

കലിപക്ഷജുഷാം ദമനീ കലുഷപ്രതതേഃ ശമനീ ।
ജയതി സ്തുവതാമവനീ സദയാ ജഗതോ ജനനീ ॥ 29 ॥

അതിചണ്ഡിസുപര്‍വനുതേ ബലപൌരുഷയോരമിതേ ।
ജനനം സുജനാവനിതേ ജഗതാമുപകാരകൃതേ ॥ 30 ॥

സകലാമയനാശചണേ സതതം സ്മരതഃ സുഗുണേ ।
മമ കാര്യഗതേഃ പ്രഥമം മരണം ന ഭവത്വധമം ॥ 31 ॥

മരണസ്യ ഭയം തരിതും കരുണാരസവാഹിനി തേ ।
സ്മരണാദ്രസയാമി ഗലച്ചരണാംബുരുഹാദമൃതം ॥ 32 ॥

വനിതാവപുഷധ്രണം ജഗദംബ ന വേദ്മി തവ ।
വിയദഗ്നിതനോധ്രണം ശിരസേഹ വഹാമി സദാ ॥ 33 ॥

ശതശഃ പ്രസൃതൈധ്രണൈഃ മുനിമസ്തകവീഥിഷു സാ ।
വിപുലേ ഗഗനേ വിതതാ ചരതി ത്രിദശേശസഖീ ॥ 34 ॥

വിശതി പ്രവിധായ പഥശ്ചരണസ്യ വിഭാംബഗുഹാം ।
വിഹിതസ്യ മമേഹശിരസ്യജരേ ജഗദീശ്വരി തേ ॥ 35 ॥

ചരണസ്യ വിഭാ കിമു തേ തവ കാചന വീചിരുത ।
വിവിധാ വിദധാതി കഥാഃ പ്രവിശന്ത്യയി ഭക്ത്ഗുഹാം ॥ 36 ॥

നിജവീചിവിലാസപദം മമ കായമിദം ജഗതി ।
കരണം സുരകാര്യകൃതേ തവ നിസ്തുലഭേ ഭവതു ॥ 37 ॥

മമ വര്‍ഷ്മണി ഹീനബലേ യദി കശ്ചന ലോപ ഇവ ।
തമപോഹ്യപടിഷ്ഠതമം കുരു വിഷ്ടപമാതരിദം ॥ 38 ॥

സഹതാമിദമംബവപുസ്തവ നാട്യമപാരജവം ।
ബഹിരന്തരശത്രുസഹം ഭജതാം ബഹുലം ച ബലം ॥ 39 ॥

പൃഥിവീ ച സഹേത ന തേ തടിദീശ്വരി നാട്യജവം ।
കരുണാ യദി ദേവി ന തേ വപുഷാമിഹ കാ നു കഥാ ॥ 40 ॥

തവ ശക്തിഝരീപതനം ബഹിരദ്ഭുതവൃഷ്ടിരിവ ।
ഇദമന്തരനന്തബലേ മദിരാരസപാനമിവ ॥ 41 ॥

പരമിക്ഷുരസോ മധുരോ മദിരാമദകൃത്പരമാ ।
മധുരാ മദകൃച്ച ഭൃശം തവ ശക്തികലാലഹരീ ॥ 42 ॥

രസനേന്ദ്രിയമാത്രാമുദം വര ഇക്ഷുരസഃ കുരുതേ ।
ബഹിരന്തരപി പ്രമദം തവ ശക്തികലാലഹരീ ॥ 43 ॥

വപുഷോ മനസശ്ചധിയോ ബലമദ്ഭുതമാദധതീ ।
പ്രമദം ച ജയത്യജരേ തവ ശക്തികലാലഹരീ ॥ 44 ॥

തവ ശക്തികലാലഹരീ പരിശോധയതേ ഭുവി യം ।
വിദുരാഗമസാരവിദഃ സനിമേഷമമര്‍ത്യമിമം ॥ 45 ॥

ലഹരീമഖിലാംബ വിനാ തവ യോഽനുഭവം വദതി ।
അയി വഞ്ചിത ഏഷ മൃഷാ വിഷയേണ മഹാവിഭവേ ॥ 46 ॥

സതതാലഹരീ യദി തേ ബഹിരന്തരപി പ്രഗുണാ ।
ഭവബന്ധചയഃ ശിഥിലോ ഭുവി ജീവത ഏവ ഭവേത് ॥ 47 ॥

ഇഹ താവദപാരബലേ സകലാ അപി യോഗകഥാഃ ।
തവ യാവദനന്തജുഷോ ന പവിത്രഝരീപതനം ॥ 48 ॥

വിഷയാരിവിനാശവിധൌ രമണീയമുപായമജേ ।
കഥയേശ്വരി മേ വിശദം തവ നാംബ ന സാധ്യമിദം ॥ 49 ॥

ഗണനാഥകവേഃ കൃതിഭിഃ ബൃഹതീഭിരിമാഭിരജാ ।
പരിതൃപ്യതു ചണ്ഡവധൂഃ കപടാഗഗനാഗ്നികലാ ॥ 50 ॥

തൃതീയഃ സുപ്രതിഷ്ഠാസ്തബകഃ
ചണ്ഡചണ്ഡികാം ബാലഭാനുഭാം ।
നൌമി ദേവതാരാജവല്ലഭാം ॥ 51 ॥

നാഭിമണ്ഡലശ്വേതപദ്മഗേ ।
ചണ്ഡദീധിതേര്‍മണ്ഡലേ സ്ഥിതാം ॥ 52 ॥

സൂക്ഷ്മനാഡികാദേഹധാരിണീം ।
ഘോരപാതകവ്രാതഹാരിണീം ॥ 53 ॥

ഉഗ്രവിക്രമച്ഛിന്നമസ്തകാം ।
ദഗ്ധവാസനാഘാസജാലകാം ॥ 54 ॥

നൌമി സദ്ധിയം സിദ്ധസംസ്തുതാം ।
വജ്രധാരിണഃ ശക്തിമദ്ഭുതാം ॥ 55 ॥

പ്രാണിനാം തനൌ തന്തുസന്നിഭാം ।
അംബരസ്ഥലേ വ്യാപകപ്രഭാം ॥ 56 ॥

ചാരുവര്‍ണിനീപ്രീതിലാലിതാം ।
ഭീമഡാകിനീവീര്യനന്ദിതാം ॥ 57 ॥

ദീപ്യദക്ഷിഭാഭീഷിതാസുരാം ।
നൌമി വജ്രിണഃ ശക്തിമക്ഷരാം ॥ 58 ॥

യാ വിശത്തപോധ്വസ്തപാതകാം ।
രേണുകാം സുതച്ഛിന്നമസ്തകാം ॥ 59 ॥

നൌമി താമരിവ്രാതമര്‍ദിനീം ।
നാകമേദിനീപാലഭാമിനീം ॥ 60 ॥

ദേവസുന്ദരീമസ്തലാലിതം ।
അംബികാപദം ഭാതു മേ ഹിതം ॥ 61 ॥

ശോധ്യതാമയം സര്‍വധീപുഷാ ।
ലോകധാത്രി തേ പാദരോചിഷാ ॥ 62 ॥

കോടിശസ്തവ പ്രാജ്യശക്ത്യഃ ।
വിദ്യുദംബികേ പാദപങ്ക്തയഃ ॥ 63 ॥

താസു വിക്രമാധായിചേഷ്ടിതം ।
താസു വിഷ്ടപജ്ഞാനമദ്ഭുതം ॥ 64 ॥

സര്‍വതോഽംബ തേ പാദചേഷ്ടിതം ।
വേത്തി തത്കൃതീ നോ ജഡഃ കൃതം ॥ 65 ॥

വേത്തി യഃ കൃതീ തത്രാ തദ്ബലം ।
വേദ യോ നനാ തത്ര നോ ഫലം ॥ 66 ॥

അര്‍പയേത്തനും യഃ സവിത്രി തേ ।
ശക്തിവൈഭവം തത്ര പണ്ഡിതേ ॥ 67 ॥

പൂരുഷോ ഭവന്നൂര്‍മിരച്യുതേ ।
മത്തനും സ്ത്രൈയം സംഭുനക്തു തേ ॥ 68 ॥

സര്‍വതോ ഗതിര്‍ഭാമദംബ തേ ।
മദ്ഗുഹാന്തരേ ഭാതു വിശ്രുതേ ॥ 69 ॥

ഉഗ്രവൈഭവാശക്തിരന്തരേ ।
ഭാതു തേ പദപ്രേയസഃപരേ ॥ 70 ॥

ചണ്ഡി തേ പുനശ്ചേത്പ്രചണ്ഡതാ ।
കീദൃഗംബികേ സാ മഹോഗ്രതാ ॥ 71 ॥

മര്‍ത്യഹസ്തിനം മസ്തഭേദിനീ ।
ശക്തിരംബ തേ പാതു പാവനീ ॥ 72 ॥

ഉത്തമോത്തമാ ചിത്തചിന്ത്യതാം ।
കൃത്തമസ്തകാ മത്തകാശിനീ ॥ 73 ॥

ആത്മവൈരിണാം നാശനേ വിധിം ।
ബ്രൂഹി മേ ജനന്യന്തരാവധിം ॥ 74 ॥

ചേതസോഽംബ തേ ജായതാം ഹിതം ।
സൌപ്രതിഷ്ഠസദ്ഗീതമദ്ഭുതം ॥ 75 ॥

ചതുര്‍ഥോ നരമനോരമാസ്തബകഃ
അമരപാലിനീ ദിതിജനാശിനീ ।
ഭുവനഭൂപതേര്‍ജയതി ഭാമിനീ ॥ 76 ॥

അതിശുഭാ നഭസ്തലവിസാരി ഭാ ।
ജഗദധീശിതുര്‍ജയതി വല്ലഭാ ॥ 77 ॥

സുരമഹീപതേര്‍ഹൃദയമോഹിനീ ।
കപടകാമിനീ ജയതി മായിനീ ॥ 78 ॥

ജയതി കുണ്ഡലീപുരനികേതനാ ।
തടിദധീശ്വരീ തരലലോചനാ ॥ 79 ॥

വിമലമസ്തകൈര്‍ഹൃദി വിധാരിതാ ।
ദലിതമസ്തകാ ജയതി ദേവതാ ॥ 80 ॥

ജയതി വിദ്യുതോ യുവതിഭൂമികാ ।
ഇഹ ഖലാന്തകൃജ്ജയതി രേണുകാ ॥ 81 ॥

അമിതവിക്രമേ ജയജയാംബികേ ।
പരശുധാരിണോ ജനനി രേണുകേ ॥ 82 ॥

വിനതപാലികേ ധരണികാലികേ ।
ജനപതിദ്വിഷോ ജനനി പാഹി മാം ॥ 83 ॥

മമ ക്തദംബുജം തവ പദാംബുജേ ।
ഭജതു ലീനതാം കപടനാര്യജേ ॥ 84 ॥

108
കരുണയാ ക്രിയാദ്ഭഗവതീ ശുഭാ ।
മമ മുദാവഹം മദമുദാരഭാ ॥ 85 ॥

തവ മദേ വൃഷാ ജയതി ദാനവാന്‍ ।
തവ മദേ ഹരോ നടതി മോദവാന്‍ ॥ 86 ॥

തവ മദേ രവിസ്തപതി തേജസാ ।
തവ മദേ സ്വഭൂരവതി ചൌജസാ ॥ 87 ॥

See Also  Gayatri Gita In Malayalam

തവ മദേ ശശീ രമയതേഽഖിലം ।
തവ മദേഽനിലഃ പ്രഥയതേ ബലം ॥ 88 ॥

തവ മദേഽനലോ ജഗതി രാജതേ ।
തവ മദേ മുനിര്‍നിഗമമീക്ഷതേ ॥ 89 ॥

തവ മദേ ധരാ ഭ്രമതി മേദിനീ ।
തവ മദേ തനുര്‍മമ ച മോദിനീ ॥ 90 ॥

ദഹനകീലവന്നിരുപമോഗ്രതാ ।
ശശിമയൂഖവത്പരമസൌംയതാ ॥ 91 ॥

ഗഗനദേശവത്സ്ഥിതിരചഞ്ചലാ ।
തപനരശ്മിവദ്ഗതിരപങ്കിലാ ॥ 92 ॥

അമൃതവന്‍മദഃ പവനവദ്ബലം ।
തവ തരങ്ഗകേ കിമിവ നോ ഫലം ॥ 93 ॥

തവ നവാമഹാമദവിധായികാ ।
അഘഹരീസുരാ ജയതി വീചികാ ॥ 94 ॥

തവ സുചിത്തികാ ജനനി വീചികാ ।
അമൃതവര്‍ഷിണീ ജയതി ഹര്‍ഷിണീ ॥ 95 ॥

അമരരാജ്ഞിദേവ്യസുരവിഘ്നഹാ ।
അസുരുപാസകാനവതി തേ കലാ ॥ 96 ॥

അനുഗൃഹീതവാക്തവ ഗഭസ്തിനാ ।
സകലസിദ്ധിരാഡ് ഭവതി ദേവിനാ ॥ 97 ॥

സതതചിന്തനാത്തവ ഗുഹാന്തരേ ।
നിയതചേതസോ ജഗദിദം കരേ ॥ 98 ॥

ജനനി മേ വിധിം കഥയ ഭീഷണേ ।
വിഷയശാത്രാവവ്രജവിദാരണേ ॥ 99 ॥

തവ മനോരമേ സുരപതേരിമാഃ ।
വിദധതാം മുദം നരമനോരമാഃ ॥ 100 ॥

ദ്വിതീയം ശതകം
പഞ്ചമോ രഥോദ്ധതാസ്തബകഃ
കൃത്തമസ്തമപിശാതകര്‍തരീം പാണിപദ്മയുഗലേന ബിഭ്രതീം ।
സംസ്മരാമി തരുണാര്‍കരോചിഷം യോഷിതം മനസി ചണ്ഡചണ്ഡികാം ॥ 101 ॥

ചണ്ഡചണ്ഡി തവ പാണിപങ്കജേ യന്നിജം ലസതി കൃത്തമസ്തകം ।
ദേവി സൂചയതി ചിത്തനാശനം തത്തവേന്ദ്രഹൃദയാധിനായികേ ॥ 102 ॥

ദീപ്തിവിഗ്രഹലതാം മഹാബലാം വഹ്നികീലനിഭരക്തകുന്തലാം ।
സംസ്മരാമി രതിമന്‍മഥാസനാം ദേവതാം തരുണഭാസ്കരാനനാം ॥ 103 ॥

രശ്മിഭിസ്തവ തനൂലതാകൃതാ രശ്മിഭിസ്തവ കൃതാശ്ച കുന്തലാഃ ।
രശ്മിഭിസ്തവ കൃതം ജ്വലന്‍മുഖം രശ്മിഭിസ്തവ കൃതേ ച ലോചനേ ॥ 104 ॥

ദേവി രശ്മികൃതസര്‍വവിഗ്രഹേ ദൃഷ്ടിപാതകൃതസാധ്വനുഗ്രഹേ ।
അംബരോദവസിതേ ശരീരിണാമംബ പാഹി രവിബിംബചാലികേ ॥ 105 ॥

യത്തവാസനമശേഷമോഹനൌ വിദ്യുദക്ഷിരതിസൂനസായകൌ ।
ഏതദിന്ദ്രസഖി ഭാഷതേ ത്വയാ താവുഭാവപി ബലാദധഃ കൃതൌ ॥ 106 ॥

ദൃഷ്ടിരേവ തവ ശസ്ത്രമാഹവേ ശാത്രവസ്തു തവ ന ക്ഷമഃ പുരഃ ।
വസ്ത്രമംബ ദിശ ഏവ നിര്‍മലാഃ പ്രേക്ഷിതും ഭവതി ന പ്രഭുഃ പരഃ ॥ 107 ॥

ചക്ഷുഷാം ദശശതാനി തേ രുചിം പാതുമേവ പരമസ്യ വജ്രിണഃ ।
ഭാസ്വതഃ കരസഹസ്രമംബികേ ലാലനായ തവ പാദപദ്മയോഃ ॥ 108 ॥

ശൂലമഗ്നിതിലകസ്യ ധൂര്‍ജടേഃ ചക്രമച്ഛജലജാതചക്ഷുഷഃ ।
വജ്രമംബ മരുതാം ച ഭൂപതേഃ തേജസസ്തവ കൃതാനി ഭാഗകൈഃ ॥ 109 ॥

ഭൈരവീചരണഭക്ത്ബാന്ധവീ താരിണീ ച സുരപക്ഷധാരിണീ ।
കാലികാ ച നതപാലികാഽപരാശ്ചണ്ഡചണ്ഡി തവ ഭീമഭൂമികാഃ ॥ 110 ॥

രക്ഷ മേ കുലമതീന്ദ്രിയേ തതേ രാക്ഷസാദിനി സുരൈഃ സമര്‍ചിതേ ।
പുത്രാശിഷ്യസഹിതോഽഹമംബ തേ പാവനം പദസരോരുഹം ശ്രയേ ॥ 111 ॥

ഐന്ദ്രിദേവി ഭവതീ മഹാബലാ ഛിന്നമസ്തയുവതിസ്തു തേ കലാ ।
സര്‍വലോകബലവിത്തശേവധേഃ പേരക്ഷിതാഽസ്തി തവ കോ ബലാവധേഃ ॥ 112 ॥

യേയമംബ രുചിരുജ്ജ്വലാനനേ യാ ച കാചന വിഭാ വിഭാവസൌ ।
തദ്ദ്വയം തവ സവിത്രി തേജസോ ഭൂമിനാകനിലയസ്യ വൈഭവം ॥ 113 ॥

പ്രാണദാ തവ രുചിര്‍ജഗത്ത്രായേ പ്രാണഹൃച്ച ബത കാര്യഭേദതഃ ।
വൈഭവം ഭുവനചക്രപാലികേ കോ നു വര്‍ണയിതുമീശ്വരസ്തവ ॥ 114 ॥

ഉദ്ഭവസ്തവവിപാകവൈഭവേ നാശനം ച ജഗദംബ ദേഹിനാം ।
യൌവനം നയനഹാരിനിര്‍മലം വാര്‍ധകം ച വിതതാതുലപ്രഭേ ॥ 115 ॥

നിര്‍ബലോ ഭവതി ഭൂതലേ യുവാ യച്ച ദേവി ജരഠോ ഭവേദ്ബലീ ।
തദ്വയം തവ വിചിത്രപാകതഃ പാകശാസനസഖി ക്ഷരേതരേ ॥ 116 ॥

വാര്‍ധകേന ബലകാന്തിഹാരിണാ ദാരുണേന കടുകാര്യകാരിണാ ।
ഗ്രസ്തമേതമധുനാ പുനഃ കുരു ത്രാണദേ യുവകവത്പദാശ്രിതം ॥ 117 ॥

ഭോഗലാലസതയാ ന നൂതനം ദേവി വിക്രമമപാരമര്‍ഥയേ ।
അത്ര മേ വപുഷി ലാസ്യമംബ തേ സോഢുമേവ മമ സേയമര്‍ഥനാ ॥ 118 ॥

ശക്തിരംബ മമ കാചിദന്തരേ യാ ത്വയൈവ നിഹിതാലമല്‍പകാ ।
വൃദ്ധിമേത്യ സഹതാമിയം പരാം ബാഹ്യശക്തിമിഹ നിര്‍ഗലജ്ഝരാം ॥ 119 ॥

അംബ തേ നരസുരാസുരസ്തുതേ ദിവ്യശക്തിലഹരീവിശോധിതം ।
പാതകാനി ജഹതീവ മാമിമം കാമയന്ത ഇവ സര്‍വസിദ്ധയഃ ॥ 120 ॥

ശക്തിരിന്ദ്രസഖി ചേന്ന തേ മൃഷാ ഭക്തിരീശ്വരി ന മേ മൃഷാ യദി ।
ഉല്ലസന്തു രതികന്തുപീഠികേ ശീധ്രമേവ മയി യോഗസിദ്ധയഃ ॥ 121 ॥

അസ്തു ഭക്തിരഖിലാംബ മേ ന വാ ശക്തിരേവ തവ സമ്പ്രശോധ്യ മാം ।
ദേവകാര്യകരണക്ഷമം ബലാദാദധാതു വിദധാതു ചാമൃതം ॥ 122 ॥

ആസ്യമംബ തവ യദ്യപീക്ഷിതം ലാസ്യമേതദനുഭൂയതേ മയാ ।
പാദഘാതതതിചൂര്‍ണിതാന്യജേ യത്ര യാന്തി ദുരിതാനി സങ്ക്ഷയം ॥ 123 ॥

സ്വീയശക്തിലഹരീവിലാസിനേ കിങ്കരായ പദപദ്മലംബിനേ ।
ഭാഷതാം വിഷയവൈരിദാരണേ ഭങ്ഗവര്‍ജിതമുപായമംബികാ ॥ 124 ॥

നിര്‍മലേ കരുണയാ പ്രപൂരിതേ സന്തതം വികസിതേ മഹാമഹേ ।
അംബികാഹൃദി വിതന്വതാമിമാഃ സമ്പ്രസാദമതുലം രഥോദ്ധതാഃ ॥ 125 ॥

ഷഷ്ഠഃ സ്വാഗതാസ്തബകഃ
യോഗിനേ ബലമലം വിദധാനാ സേവകായ കുശലാനി ദദാനാ ।
അസ്തു മേ സുരധരാപതിശക്തിശ്ചേതസശ്ച വപുഷശ്ച സുഖായ ॥ 126 ॥

കാര്യമസ്തി മമ കിഞ്ചന സത്യം തജ്ജയായ വിലപാമി ച സത്യം ।
ഏവമപ്യകപടൈവ രതിര്‍മേ വജ്രപാണിസഖി തേ പദപദ്മേ ॥ 127 ॥

ശ്രദ്ധയാ തവ നുതിം വിദധാമി ശ്രദ്ധയാ തവ മനും പ്രജപാമി ।
ശ്രദ്ധയാ തവ വിജൃഭിതമീക്ഷേ ശ്രദ്ധയാ തവ കൃപാം ച നിരീക്ഷേ ॥ 128 ॥

വിദ്യുദേവ ഭവതീ ച മരുത്വാന്‍ വിദ്യുദേവ ഗിരിശോ ഗിരിജാ ച ।
വിദ്യുദേവ ഗണപഃ സഹ സിദ്ധഞ്യാ ഷട്കഭേദ ഇഹ കാര്യവിശേഷൈഃ ॥ 129 ॥

പൂരുഷശ്ച വനിതേതി വിഭേദഃ ശക്തശക്തിഭിദയാ വചനേഷു ।
തേജ ഏവ ഖലു വിദ്യുതി ശക്തം വീര്യ ഏവ ജഗദീശ്വരി ശക്തിഃ ॥ 130 ॥

വിദ്യുദംബരഭുവി ജ്വലതീശേ ശബ്ദമംബ കുരു തേ ച സുസൂക്ഷ്മം ।
ഇന്ദ്രരുദ്രയുഗലവ്യവഹാരേ കര്‍മയുഗ്മമിദമീശ്വരി ബീജം ॥ 131 ॥

വൈദ്യുതസ്യ ഭവസി ജ്വലതോഽഗ്നേരംബ ശക്തിരസതാം ദമനി ത്വം ।
തസ്യ നാദവത ആഗമഗീതാ കാലികാ ഭവതി ശക്തിരഭീതാ ॥ 132 ॥

തേജസോ രുചിരഭീമകലാഭ്യാം യദ്വദീശ്വരി ശചീ ഭവതീ ച ।
ഏവമാശ്രിതജനാവനി ഗൌരീ കാലികാ ച നിനദസ്യ കലാഭ്യാം ॥ 133 ॥

വൈദ്യുതോഽഗ്നിരഖിലേശ്വരി പിണ്ഡേ മൂലതാമരസപീഠനിഷണ്ണഃ ।
ഇന്ദ്രിയം ഭവതി വാഗിതി ദേവം യം വിദോ ഗണപതിം കഥയന്തി ॥ 134 ॥

ഗ്രന്ഥിഭേദവികചേ സരസീജേ ജൃംഭമാണമിഹ വൈദ്യുതവഹ്നിഃ ।
യാം രുചിം പ്രകടയത്യതിവീര്യാം സൈവ സിദ്ധിരിതി കാചന ലക്ഷ്മീഃ ॥ 135 ॥

വിദ്യുദേവ ഭവതീ നനു ഭാന്തീ വിദ്യുദേവ നഗജാ നിനദന്തീ ।
വിദ്യുദേവ തപസോ വിലസന്തീ വിഗ്രഹേഷു പരമേശ്വരി സിദ്ധിഃ ॥ 136 ॥

നൈവ കേവലമുദാരചരിത്രേ വിദ്യുദദ്ഭുതതമാ ത്രിവിഭൂതിഃ ।
വൈഭവം ബഹു സഹസ്രവിഭേദം കോ നു വര്‍ണയതു പാവനി തസ്യാഃ ॥ 137 ॥

വൈദ്യുതം ജ്വലനമീശ്വരി ഹിത്വാ നൈവ ദൈവതമഭീഷ്ടതമം നഃ ।
തദ്വിഭൂതിഗുണഗാനവിലോലാ ഭാരതീ ജയതു മേ ബഹുലീലാ ॥ 138 ॥

തേജസശ്ച സഹസശ്ച വിഭേദാദ്യാ തനുസ്തവ ഭവത്യുഭയാത്മാ ।
തദ്വയം ച മയി ചിത്രചരിത്രേ ജൃംഭതാം നരജഗത്കുശലായ ॥ 139 ॥

പ്രായശോ നിഗമവാചി പുമാഖ്യാ തന്ത്രാവാചി വരദേ വനിതാഖ്യാ ।
പ്രാണിനാം ജനനി തേ വിബുധാനാം തത്ര ഹേതുരജരേ രുചിഭേദഃ ॥ 140 ॥

അത്ര സിദ്ധിരുദിതാ മമ ദേഹേ ഭൂമികാ ഭുവനധാത്രി തവാന്യാ ।
ആഹ്വയത്യധികശക്തികൃതേ ത്വാം ത്വം ച സമ്പ്രവിശ ദേഹഗുഹാം നഃ ॥ 141 ॥

ജൃംഭതാമിയമിതഃ കുലകുണ്ഡാദന്തരിക്ഷതലതോഽവതര ത്വം ।
ഉല്ലസന്ത്വവലസന്തു ച ദേഹേ വീചയോഽത്ര ഭഗിനീദ്വിതയസ്യ ॥ 142 ॥

കേവലം ന സഹസാ മഹനീയേ തേജസാ ച വരദേഽവതര ത്വം ।
അത്ര സിദ്ധിമപി കേവലവീര്യോല്ലാസിനീം ജനനി യോജയ ഭാസാ ॥ 143 ॥

ഛിന്നമുജ്ജ്വലതടിത്പ്രഭനേത്രം കണ്ഠരക്ത്ജലസീംഗ്രഹപാത്രം ।
മസ്തകം തവ സഹേശ്വരി ധന്യം മസ്തകം മമ കരോതു വിശൂന്യം ॥ 144 ॥

മോചിതാശ്രിതഗുഹാന്തരബന്ധഃ പ്രാണവാംസ്തവ സവിത്രി കബന്ധഃ ।
വാസനാകുസുമതല്‍പകസുപ്താം സമ്പ്രബോധയതു മേ മതിമാപ്താം ॥ 145 ॥

ദേവപൂജ്യചരണാ തവ ചേടീ നിര്‍വിബന്ധകരുണാപരിപാടീ ।
വജ്രപാണിസഖി ശോകദരിദ്രം വര്‍ണിനീ ഭണതു മേ ബഹുഭദ്രം ॥ 146 ॥

ചണ്ഡചണ്ഡി തവ യുദ്ധവയസ്യാ യോഗിവേദ്യനിജവീര്യരഹസ്യാ ।
ചേതസശ്ച ഭുജയോശ്ച സമഗ്രം ഡാകിനീ ദിശതു മേ ബലമുഗ്രം ॥ 147 ॥

മന്‍മഥേന സഹ രാഗരസാര്‍ദ്രാ പൂരുഷായിതരതാ രതിരീഡ്യാ ।
ആസനം തവ വശീകുരുതാന്‍മേ സര്‍വലോകമപി വജ്രശരീരേ ॥ 148 ॥

ദൃപ്യതാം വിഷയവൈരിഗണാനാം മര്‍ദനായ രമണീയമുപായം ।
അംബ ശീഘ്രമഭിധായ നയ ത്വം മാമിമം ചരണപങ്കജബന്ധും ॥ 149 ॥

തേജസാ ച സഹസാ ച വിഭാന്തീ പുഷ്കരേ ച യമിനാം ച തനൂഷു ।
സമ്മദം ഭജതു വാസവശക്തിഃ സ്വാഗതാഭിരമലാഭിരിമാഭിഃ ॥ 150 ॥

സപ്തമ ഇന്ദ്രവജ്രാസ്തബകഃ
ജ്ഞാനായ ഹാനായ ച ദുര്‍ഗുണാനാം ഭാനായ തത്ത്വസ്യ പരസ്യ സാക്ഷാത് ।
ദേവീം പ്രപദ്യേ സുരപാലശക്തിമേകാമനംശാമഭിതോ വിഭാന്തീം ॥ 151 ॥

ഈശോഽശരീരോ ജഗതാം പരസ്താത് ദേവീ ഖകായാ പരിതോ ജഗന്തി ।
പൂര്‍വോ വിശുദ്ധോ ഗുണഗന്ധശൂന്യഃ സ്ഥാനം ഗുണാനാമപരാഽഖിലാനാം ॥ 152 ॥

ആക്രംയ ലോകം സകലം വിഭാതി നോ കേവലം ഭൂരി വിഭൂതിരംബാ ।
ശുദ്ധാ പരസ്താദപി നാഥചിത്തി രൂപാ വിപാപാ പരിതശ്ചകാസ്തി ॥ 153 ॥

See Also  Ishvara Prarthana Stotram In Malayalam – Malayalam Shlokas

ത്രൌലോക്യഭൂജാനിരണോരണിഷ്ഠസ്തസ്യാത്മശക്തിര്‍മഹതോ മഹിഷ്ഠാ ।
ഏതദ്രഹസ്യം ഭുവി വേദ യോ നാ തത്ത്വപ്രസങ്ഗഏഷു ന തസ്യ മോഹഃ ॥ 154 ॥

ജ്ഞാനം പരം ധര്‍മവദീശതത്ത്വം ധര്‍മാത്മകം ജ്ഞാനമജാസ്വരൂപം ।
ശക്തീശയോര്‍ഭക്തുമശക്യയോരപ്യേവം വിഭാഗോ വചസാ വ്യധായി ॥ 155 ॥

ദൃശ്യസ്യ സര്‍വസ്യ ച ഭോഗകാലേ ധര്‍മീ ച ധര്‍മശ്ച വിഭാതി ബോധഃ ।
അന്തഃ സമാധാവയമേകരൂപഃ ശക്തീശഭേദസ്തദസാവനിത്യഃ ॥ 156 ॥

ധര്‍മഃ പരസ്താത്പരമേശ്വരീ യാ ധര്‍മിത്വമേഷാ ജഗതി പ്രയാതി ।
യാവജ്ജഗജ്ജീവിതമപ്രണാശമാകാശമാശ്രിത്യ മഹച്ഛരീരം ॥ 157 ॥

വ്യക്തിം ഖകായാം പ്രജഗുഃ പുമാംസമേകേ പരേ ക്ലീബമുദാഹരന്തി ।
അസ്മാകമേഷാ പരമാത്മശക്തിര്‍മാതാ സമസ്തസ്യ ച കാഽപി നാരീ ॥ 158 ॥

ചിദ്രൂപമത്യന്തസുസൂക്ഷ്മമേതത് ജ്യോതിര്യദാകാശശരീരമഗ്ര്യം ।
പ്രാണഃ സ ഏവ പ്രണവഃ സ ഏവ വഹ്നിഃ സ ഏവാംബരദേശവാസീ ॥ 159 ॥

വായുശ്ച രുദ്രശ്ച പുരന്ദരശ്ച തസ്യൈവ വിശ്വം ദധതഃ പുമാഖ്യാഃ ।
ശക്തിശ്ച കാലീ ച മഹാപ്രചണ്ഡചണ്ഡീ ച യോഷിത്പ്രവരാഹ്വയാനി ॥ 160 ॥

അത്രാപി ധര്‍മീ പുരുഷഃ പരേഷാം ധര്‍മസ്തു നാരീ വിദുഷാം മതേന ।
ഏഷോഽപി വാചൈവ ഭവേദ്വിഭാഗഃ ശക്യോ വിധാതും ന തു വസ്തുഭേദാത് ॥ 161 ॥

ത്വം ദേവി ഹന്ത്രീ മഹിഷാസുരസ്യ ശുംഭം സബന്ധും ഹതവത്യസി ത്വം ।
ത്വം യോഗനിദ്രാമധുസൂദനസ്യ ഭദ്രാസി ശക്തിര്‍ബലവൈരിണസ്ത്വം ॥ 162 ॥

കാലസ്യ ലീലാസഹചാരിണീ ത്വം വാമാങ്ഗമസ്യന്ധകവൈരിണസ്ത്വം ।
സിദ്ധിസ്ത്വമശ്രാന്തതപോഭിഗംയാ ബുദ്ധിസ്ത്വമക്ഷുദ്രമനുഷ്യനംയാ ॥ 163 ॥

വിദ്യുത്ത്വമാകാശപഥേ ചരന്തീ സൂര്യപ്രഭാ ത്വം പരിതോ ലസന്തീ ।
ജ്വാലാ കൃശാനോരസി ഭീമലീലാ വേലാതിഗാ ത്വം പരമസ്യ ചിത്തിഃ ॥ 164 ॥

ഭേദാഃ സഹസ്രം തവ ദേവി സന്തു ത്വം മൂലശക്തിര്‍മമ മാതരേകാ ।
സ്തോത്രാണി തേ ബുദ്ധിമതാം വിഭൂതിദ്വാരാ ബഹൂനീവ വിഭാന്തി ലോകേ ॥ 165 ॥

ഉഗ്രാണി രൂപാണി സഹസ്രശസ്തേ സൌംയാനി ചാശേഷസവിത്രി സന്തി ।
വ്യക്തിത്വമേകം തവ ഭൂരിശക്തിവ്യക്തീഃ പൃഥക് ച പ്രദദാതി തേഭ്യഃ ॥ 166 ॥

കുര്‍വന്തി താഃ പാവനി വിശ്വകാര്യം സര്‍വം ച ലോകാംബ വിഭൂതയസ്തേ ।
സ്വര്‍വൈരിണാം ച പ്രതിസന്ധികാലം ഗര്‍വം ഹരന്തി ക്ഷണദാചരാണാം ॥ 167 ॥

ചണ്ഡീ പ്രചണ്ഡാ തവ യാ വിഭൂതിഃ വജ്രാത്മികാ ശക്തിരപാരസാരാ ।
സാ സമ്പ്രദായാതുലമംബ വീര്യം ദേവീ ക്രിയാന്‍മാം കൃതദേവകാര്യം ॥ 168 ॥

ആവിശ്യ യാ മാം വപുഷോ ഗുഹായാം ചിത്രാണി തേ ശക്തിരജേ കരോതി ।
സാ കാ തവ പ്രാജ്യവിഭൂതിമധ്യേ സദ്ധ്യേയരൂപേ വിശദീകുരുഷ്വ ॥ 169 ॥

സംശോധനായൈവ കൃതിഃ കിമസ്യാഃ സഞ്ചാലനായാപി കിമു ക്രിയാണാം ।
ശക്ത്യൈ കിമേഷാ വിദധാതി ചേഷ്ടാമാഹോസ്വിദച്ഛാം ച മതിം പ്രദാതും ॥ 170 ॥

പ്രാണപ്രദാ ഭീമതമാ ച ശക്തിര്യാ കൃത്തശീര്‍ഷാം സഹസാവിവേശ ।
സാ മേ ക്രിയാത്പ്രാണബലം പ്രശസ്തം ഹസ്തം ച മേ കാര്യപടും കരോതു ॥ 171 ॥

സന്ദേഹജാലം പ്രവിധൂയ തേജഃ സന്ദായിനീ കൃത്തശിരാഃ കരോതു ।
വൃന്ദാരകാരാധിതപാദപദ്മാ വന്ദാരുമന്ദാരലതാ ശുഭം നഃ ॥ 172 ॥

മാമാവിശന്തീ ഭവ വാ ന വാ ത്വം സമ്പാദയേഷ്ടം മമ വാ ന വാ ത്വം ।
ദുര്‍ജ്ഞേയസാരേ ജനനി പ്രചണ്ഡചണ്ഡി ത്വമേകാ കുലദൈവതം നഃ ॥ 173 ॥

നാശം വിധാതും വിഷയദ്വിഷാം മേ പാശത്രയാന്‍മോചയിതും ച ദേഹം ।
ശേഷാഹിവര്‍ണ്യേ പദകിങ്കരായ ഭാഷസ്വ യോഗം ജനനി പ്രചണ്ഡേ ॥ 174 ॥

സര്‍വാത്മശക്തേഃ പദബന്ധുഗീതാഃ കുര്‍വന്തു ഭൂയാംസമിഹ പ്രമോദം ।
യുക്ത്സ്യ ദേവ്യാസ്തടിതഃ സമാധിമത്തസ്യ ചിത്തസ്യ മമേന്ദ്രവജ്രാഃ ॥ 175 ॥

അഷ്ടമോ ഭയഹാരിസ്തബകഃ
ഉഗ്രതരനാദാം പാപഹരപാദാം ।
നൌമി ഖലമാരീം വജ്രധരനാരീം ॥ 176 ॥

ശക്തകരണാനാം ഗുപ്തഭരണാനാം ।
ധ്വാന്തഹരവിദ്യുദ്വീചികിരണാനാം ॥ 177 ॥

നിത്യകരുണാനാം വ്യോമശരണാനാം ।
അസ്മി ഗുണവന്ദീ മാതൃചരണാനാം ॥ 178 ॥

കാചന ശബര്യാം ദേവി മുനിനാര്യാം ।
പുണ്യവദധീതേ മോഹനകലാ തേ ॥ 179 ॥

കാചിദപി തസ്യാം മൌനിജനഗീതേ ।
കൃത്തശിരസീശേ ഭീഷണകലാ തേ ॥ 180 ॥

മഞ്ജുതരഗുഞ്ജാഹാരനികരായൈ ।
ചാപശരയുക്ത്പ്രോജ്ജ്വലകരായൈ ॥ 181 ॥

സര്‍വജനചക്ഷുസ്തര്‍പണവിഭായൈ ।
ജങ്ഗമവിചിത്രാസ്വര്‍ണലതികായൈ ॥ 182 ॥

അഭ്രചികുരായൈ ശുഭ്രഹസിതായൈ ।
മാദകമനോജ്ഞസ്വാദുവചനായൈ ॥ 183 ॥

ഇന്ദുവദനായൈ കുന്ദരദനായൈ ।
മന്ദരകുചായൈ മന്ദഗമനായൈ ॥ 184 ॥

അഞ്ജലിരയം മേ കഞ്ജനയനായൈ ।
മൌനികുലനാര്യൈ പാവനശബര്യൈ ॥ 185 ॥

പാവനചരിത്രാം മാരമണപുത്രാം ।
ഛിന്നശിരസം താം നൌമി മുനികാന്താം ॥ 186 ॥

മാതരയി വീര്യത്രാതവരധര്‍മേ ।
മാഽസ്തു ഹൃദി മോഹഃ സന്ന്തിരിപുര്‍മേ ॥ 187 ॥

ദേവി മുനിചേതോ രങ്ഗലസദൂര്‍മേ ।
മാഽസ്തു ഹൃദി കാമഃ സുസ്ഥിതിരിപുര്‍മേ ॥ 188 ॥

ദേവജനഭര്‍തുഃ പ്രാണസഖി രാമേ ।
മാഽസ്തു ഹൃദി ഭീതിര്‍വീര്യദമനീ മേ ॥ 189 ॥

വ്യോമചരി മാതര്‍ഭാമയി വിസീമേ ।
മാഽസ്തു ഹൃദി കോപോ ബുദ്ധിദമനോ മേ ॥ 190 ॥

സാധ്വവനലോലേ ദേവി ബഹുലീലേ ।
അസ്തു മമ ധൈര്യം ചേതസി സുവീര്യം ॥ 191 ॥

സര്‍വതനുപാകാധായി തവ ഭവ്യം ।
അസ്തു വരതേജോ നേതൃ മമ ദിവ്യം ॥ 192 ॥

ഇച്ഛതി സവിത്രീ യത് പ്രിയസുതായ ।
തദ്വിതര സര്‍വം ദേവി ഭജകായ ॥ 193 ॥

ഇച്ഛതി മനുഷ്യോ യദ്രിപുജനായ ।
മത്തദയി ദൂരേ പാലയ വിധായ ॥ 194 ॥

വര്‍ധയതു തേജോ വര്‍ധയതു ശക്തിം ।
വര്‍ധയതു മേഽംബാ വജ്രഭൃതിഭക്തിം ॥ 195 ॥

വജ്രമയി മാതര്‍വജ്രധരഭക്ത്ഃ ।
അസ്തു തവ വീര്യാദത്ര ഭുവി ശക്ത്ഃ ॥ 196 ॥

നശ്യതു സമസ്തോ വജ്രധരവൈരീ ।
ഏതു ജയമന്തര്‍വജ്രധരനാരീ ॥ 197 ॥

ഹസ്തധൃതമുണ്ഡഃ കശ്ചന കബന്ധഃ ।
അസ്തു മമ ഭിന്നഗ്രന്ഥിചയബന്ധഃ ॥ 198 ॥

സാധയ മദിഷ്ടം യോഗമഭിധായ ।
ദേവി വിഷയാരിവ്രാതദമനായ ॥ 199 ॥

സമ്മദയതാന്‍മേ സ്വാംശകൃതശംബാം ।
ചാരുഭയഹാരിച്ഛന്ദ ഇദമംബാം ॥ 200 ॥

തൃതീയം ശതകം
നവമോ മദലേഖാസ്തബകഃ
വന്ദേ വാസവശക്തേഃ പാദാബ്ജം പ്രിയഭക്ത്മ് ।
പ്രാതര്‍ഭാസ്കരരക്തം പാപധ്വംസനശക്ത്മ് ॥ 201 ॥

ഹുങ്കാരാനലകീലാദഗ്ധാരാതിസമൂഹാം ।
വിദ്യുദ്ഭാസുരവീക്ഷാനിര്‍ധൂതാശ്രിതമോഹാം ॥ 202 ॥

ദേവസ്ത്രീനിടലേന്ദുജ്യോത്സ്നാലാലിതപാദാം ।
മേഘശ്രേണ്യുപജീവ്യശ്രോത്രാകര്‍ഷകനാദാം ॥ 203 ॥

ദീപ്താം ഭാസ്കരകോടിച്ഛായായാമിവ മഗ്നാം ।
ഗാത്രാലംബിവിനൈവക്ഷൌമം കിഞ്ചിദിനഗ്നാം ॥ 204 ॥

കണ്ഠേ കല്‍പിതഹാരാം മുണ്ഡാനാം ശതകേന ।
ജ്ഞേയാമൂല്യരഹസ്യാം നിവ്ര്യാജം ഭജകേന ॥ 205 ॥

സ്വര്‍ഗസ്യ ക്ഷിതിപാലം പശ്യന്തീം പ്രണയേന ।
ധുന്വാനാം വിബുധാനാം ഭീതിം ശക്തശയേന ॥ 206 ॥

ശക്തീനാമധിരാജ്ഞീം മായാനാമധിനാഥാം ।
ചണ്ഡാം കാമപിചണ്ഡീം ഗായാംയദ്ഭുതഗാഥാം ॥ 207 ॥

ഭിത്ത്വാ മസ്തകമേതത് പാദാഘാതബലേന ।
ആവിശ്യാഖിലകായം ഖേലത്പാവനലീലം ॥ 208 ॥

വേഗേനാവതരത്തേ തേജോനാശിതപാശം ।
ചണ്ഡേ ചണ്ഡി സമസ്തം ഗോപ്യം ഭാസയതാന്‍മേ ॥ 209 ॥

അന്തഃ കിഞ്ച ബഹിസ്തേ മാതര്‍ദാരിതമസ്തേ ।
മാമാവൃത്യ സമന്താത്തേജഃ കര്‍മ കരോതു ॥ 210 ॥

ഇന്ദ്രാണീകലയാ യത്കൃത്താമാവിശദുഗ്രാ ।
ശക്യം വര്‍ണയിതും തദ്ദൃശ്യം കേന ബുധേന ॥ 211 ॥

പ്രാണാപേതശരീരാണ്യാവേഷ്ടും പ്രഭവന്തഃ ।
ഭേതാലാസ്തവ ഭൃത്യാശ്ചണ്ഡേ ചണ്ഡി ചരന്തഃ ॥ 212 ॥

ഛിന്നാം സമ്പ്രവിശന്തീവജ്രേശ്വര്യതിശക്താ ।
നിഃശേഷൈരതിഭീമൈര്‍ഭേതാലൈരഭിഷിക്താ ॥ 213 ॥

ഭേതാലാഃ പരമുഗ്രാസ്ത്വം തേഷ്വപ്യധികോഗ്രാ ।
തസ്മാദാഹുരയി ത്വാം ചണ്ഡാമീശ്വരി ചണ്ഡീം ॥ 214 ॥

ആസീദ്ഘാതയിതും ത്വാം സാധോര്‍ധീര്‍ജമദഗ്നേഃ ।
ഭേതാലപ്രഭുസര്‍ഗായോല്ലങ്ഘ്യൈവ നിസര്‍ഗം ॥ 215 ॥

ആദേഷ്ടാശമവിത്തോ ഹന്താസാത്ത്വികമൌലിഃ ।
വധ്യാ നിശ്ചലസാധ്വീ ശോച്യേതശ്ച കഥാ കാ ॥ 216 ॥

നിര്യദ്രക്തകണേഭ്യഃ കണ്ഠാത്തേ ഭുവി ജാതാഃ ।
മാര്യാദ്യാമയവീജീഭൂതസ്തംബവിശേഷാഃ ॥ 217 ॥

കരാഗാരനിവാസാത്മാഹിഷ്മപത്യധിപസ്യ ।
ജാതാ ഭാര്‍ഗവശങ്കാ ഹത്യായാസ്തവ മൂലം ॥ 218 ॥

സത്യം തേഽംബ ചരിത്രാം ഭദ്മഃ കോഽപി നിഗുഹ്യ ।
ത്രാതും യാദവകീതിം മിഥ്യാഹേതുമവാദീത് ॥ 219 ॥

അന്യാഗാരനിവാസേ ഹത്യാ ത്യാഗ ഉതാഹോ ।
സ്ത്രീണാം ചേത്പരുഷം ധിഗ്ഭാവം പൂരുഷജാതേഃ ॥ 220 ॥

സ്വാതന്ത്ര്യം വനിതാനാം ത്രാതും മാതരധീശേ ।
ദൂരീകര്‍തുമപാരം ദൈന്യം പഞ്ചമജാതേഃ ॥ 221 ॥

ധര്‍മം വ്യാജമധര്‍മം ഭൂലോകേ പരിഹര്‍തും ।
വേദാര്‍ഥേ ച ഗഭീരേ സന്ദേഹാനപി ഹര്‍തും ॥ 222 ॥

ഘോരം വര്‍ണവിഭേദം കര്‍തും ച സ്മൃതിശേഷം ।
ഉല്ലാസം മതിശക്ത്യോര്‍മഹ്യം ദേഹി മഹാന്തം ॥ 223 ॥

യോഗം മേ വിഷയാരീന്‍ നിര്‍മൂലം പരിമാര്‍ഷ്ടും ।
ശ്രീമാതഃ കുരു ചിത്തം കാരുണ്യേന നിദേഷ്ടും ॥ 224 ॥

ചണ്ഡ്യാധ്ണ്ഡതമായാഃ ചിത്തം സംയമമത്തം ।
ഭൂയഃ സമ്മദയന്താം ഹൈരംബ്യോ മദലേഖാഃ ॥ 225 ॥

ദശമഃ പഥ്യാവക്ത്രാസ്തബകഃ
ഇന്ദ്രാണ്യാഃ പരമാം ശക്തിം സര്‍വഭൂതാധിനായികാം ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാം ദേവീം ഛിന്നമസ്താം നമാംയഹം ॥ 226 ॥

ഇന്ദ്രാണ്യാഃ ശക്തിസാരേണ പ്രാദുര്‍ഭൂതേ പരാത്പരേ ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡി വജ്രാത്മന്‍ വൈരോചനി നമോഽസ്തു തേ ॥ 227 ॥

ത്വം വിശ്വധാത്രി വൃത്രാരേഃ ആയുധസ്യാധിദേവതാ ।
സര്‍വപ്രചണ്ഡഭാവാനാം മധ്യേ പ്രകൃതിതഃ പരാ ॥ 228 ॥

സര്‍വസ്മിന്നപി വിശ്വസ്യ സര്‍ഗേഽനര്‍ഗലവിക്രമേ ।
ത്വത്തശ്ചണ്ഡതമോ ഭാവോ ന ഭൂതോ ന ഭവിഷ്യതി ॥ 229 ॥

തടിതഃ ശക്തിസാരേണ വജ്രം നിര്‍മിതമായുധം ।
അഭൂത്തദ്വിനയദ്ദേവം തടിദേവ നിജാംശതഃ ॥ 230 ॥

പര്‍വതശ്ച പുലോമാ ച സജലോഽയം ഘനാഘനഃ ।
പാര്‍വതീതി തടിദ്ദേവീം പൌലോമീതി ച തദ്വിദുഃ ॥ 231 ॥

See Also  Sri Lalit Okta Totakashtakam In Malayalam

ശൈവാനാം ഭാഷയാ ദേവി ത്വം തടിദ്ദേവി പാര്‍വതീ ।
ഐന്ദ്രാണാം ഭാഷയാ മാതഃ പൌലോമീ ത്വമനാമയേ ॥ 232 ॥

പൂര്‍വേഷാം ദയിതഃ ശബ്ദോ ദുര്‍ഗേതി ദുരിതാപഹേ ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാശബ്ദ ഉത്തരേഷാമതിപ്രിയഃ ॥ 233 ॥

വൈഷ്ണവാനാം ഗിരാ ദേവി യോഗമായാ ത്വമദ്ഭുതാ ।
വാചാ ഹൈരണ്യഗര്‍ഭാണാം സവിത്രി ത്വം സരസ്വതീ ॥ 234 ॥

ദധാനാ ഭുവനം സര്‍വം വ്യാപികാപദ്വിവര്‍ജിതാ ।
തടിച്ഛബ്ദായതേ വ്യോംനി പ്രാണിത്യപി വിരാജതേ ॥ 235 ॥

പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ സേയം തടിത്സൂക്ഷ്മേണ തേജസാ ।
വിശ്വസ്മിന്നഖിലാന്‍ഭാവാന്‍മാതാഽനുഭവതി സ്വയം ॥ 236 ॥

ഭാവാനാമനുഭൂതാനാം വാക്യത്വേനാവഭാസനം ।
ഭവത്യവ്യക്തശബ്ദേഽസ്യാഃ സര്‍വംവിജ്ഞാനശേവധൌ ॥ 237 ॥

യദി സാ സര്‍വജഗതാം പ്രാണശ്ചേതശ്ച ശേമുഷീ ।
പ്രാണചേതോമനീഷാണാം തസ്യാഃ കോ നാമ സംശയഃ ॥ 238 ॥

പ്രാണന്തീ ചിന്തയന്തീ സാ രാജന്തീ ച വിഹായസി ।
തടിച്ഛബ്ദായമാനാ ച ദേവീ വിജയതേതരാം ॥ 239 ॥

സേച്ഛയാ ദധതീ രൂപം മോഹനം കീര്‍ത്യതേ ശചീ ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ഗീതാ ബിഭ്രാണാ ഭീഷണം വപുഃ ॥ 240 ॥

പിണ്ഡേ കുണ്ഡലിനീശക്തിഃ സൈവ ബ്രഹ്നാണ്ഡചാലികാ ।
നിദ്രാതി ജഡദേഹേഷു യോഗിദേഹേഷു ഖേലതി ॥ 241 ॥

ഏഷാ വൈരോചനീ ദുര്‍ഗാ ജ്വലന്തീ തപസാ പരാ ।
സമുല്ലസതി യസ്യാന്തഃ സ ജീവന്നേവ മുച്യതേ ॥ 242 ॥

യോഗിനോ ബോധയന്തീ മാം യോഗേന നിയതവ്രതാഃ ।
സര്‍വാര്‍പകസ്യ ദേഹേ സാ സ്വയമേവ സമുല്ലസേത് ॥ 243 ॥

ശാരീരശക്തിമാത്ര്‍സ്യ യോഗീ സഞ്ചാലകോ ഭവേത് ।
ബാഹ്യശാരീരശക്ത്യോസ്തു യോഗോ നാനുഗ്രഹം വിനാ ॥ 244 ॥

ചണ്ഡനാരീസ്വരൂപേണ തടിദ്രൂപേണ ചാംബരേ ।
പിണ്ഡേ കുണ്ഡലിനീതന്വാ ചരന്തീ ദേവി രാജസേ ॥ 245 ॥

മസ്തകസ്ഥാനമനസോ മഹാദേവി വിനാശനാത് ।
രേണുകായാമുതാവേശാത് കൃത്തമസ്തേതി തേ പദം ॥ 246 ॥

യദാവിശസ്ത്വമുഗ്രേഽംബ രേണുകാമുഗ്രതേജസാ ।
തദാ പൃഥങ്മഹാശക്തിഃ സാ വ്യക്തിഃ സമപദ്യത ॥ 247 ॥

വ്യക്തീനാം ദുര്‍ജനഘ്നീനാം ത്വത്തേജോഭാഗജന്‍മനാം ।
ബഹുത്വേപി ത്വമേകൈവ മൂലശക്തിഃ സനാതനീ ॥ 248 ॥

ഉപായമഭിധായാംബാ വിഷയാരിവിദാരണേ ।
പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ദേവീ വിനയത്വങ്ഘ്രിസേവിനം ॥ 249 ॥

രമയന്താമുപശ്ലോകയന്തി യാന്തി ക്തദന്തരം ।
പഥ്യാവക്ത്രാണി പാപഘ്നീമേതാനി ച്ഛിന്നസ്തകാം ॥ 250 ॥

ഏകാദശ ഉപജാതിസ്തബകഃ
മേരൂപമാനസ്തനഭാരതാന്താം ശക്രസ്യ ലീലാസഹചാരിണീം താം ।
ഹര്‍തും സമൂലം ഹൃദയസ്യ മോഹം പ്രചണ്ഡചണ്ഡീമഭിവാദയേഽഹം ॥ 251 ॥

വേദാദിബീജം ജലജാക്ഷജായാ പ്രാണപ്രിയാ ശീതമയൂഖമൌലേഃ ।
കന്തുര്‍വിധാതുര്‍ഹൃദയാധിനാഥാ ജലം ജകാരോ ദഹനേന യുക്ത്ഃ ॥ 252 ॥

തോയം പുനര്‍ദ്വാദശവര്‍ണയുക്തം ത്രായോദശേനാഥ യുതഃ കൃശാനുഃ ।
താലവ്യവര്‍ഗപ്രഥമോ നകാരഃ തതധ്തുര്‍ഥസ്വരസമ്പ്രയുക്ത്ഃ ॥ 253 ॥

ഏകാദശേനാഥ യുതഃ സമീരഃ സ ഷഷ്ഠബിന്ദുഃ സരണിഃ സുരാണാം ।
തദേവ ബീജം പുനരസ്ത്രമന്തേ കൃപീടയോനേര്‍മനസോഽധിനാഥാ ॥ 254 ॥

വിദ്യാ ത്വിയം സര്‍ദിശാക്ഷരാഢ്യാ സ്വയം മഹാകാലമുഖോപദിഷ്ടാ ।
ഗോപ്യാസു ഗോപ്യാ സുകൃതൈരവാപ്യാ ഷഷ്ഠീവിനുത്യാ പരമേഷ്ഠിനാപി ॥ 255 ॥

സ്ഥാനേ സഹസ്രച്ഛദസായകസ്യ പുനര്യദീശാനമനോധിനാഥാ ।
സര്‍വാര്‍ഥദഃ സര്‍ദിശാക്ഷരോഽന്യഃ പ്രചണ്ഡചണ്ഡീ മനുരുത്തമഃ സ്യാത് ॥ 256 ॥

വേദാദിബീജേന വിഹീനമാദ്യം പുനര്‍ഭവാനീവിയുതം ദ്വിതീയം ।
മന്ത്രാവുഭൌ ഷോഡശവര്‍ണയുക്തൌ പ്രചണ്ഡചണ്ഡ്യാഃ പവിനായികായാഃ ॥ 257 ॥

മന്ത്രേ തൃതീയേ യദി കൂര്‍ചബീജം സ്ഥാനേ രതേര്‍ജീവിതവല്ലഭ്സ്യ ।
മന്ത്രോഽപരഃ ഷോഡശവര്‍ണയുക്ത്ഃ പ്രചണ്ഡചണ്ഡ്യാഃ പടുശക്തിരുക്ത്ഃ ॥ 258 ॥

അയം ഹരേര്‍വല്ലഭ്യാ വിഹീനോ മന്ത്രോഽപരഃ പഞ്ചദശാക്ഷരഃ സ്യാത് ।
ക്രോധശ്ച സംബോധനമസ്ത്രമഗ്നേഃ സീമന്തിനീ ചേതി ധരേന്ദുവര്‍ണഃ ॥ 259 ॥

ധേനുഃ കൃശാനോഹൃദയേശ്വരീ ച പ്രചണ്ഡചണ്ഡീ മനുരഗ്നിവര്‍ണഃ ।
ഏകൈവ ധേനുഃ സുരരാജശക്തേഃ ഏകാക്ഷരഃ കശ്ചന മന്ത്രരാജഃ ॥ 260 ॥

ഏതേഷു തന്ത്രാപ്രണുതേഷു ഭക്തോ മന്ത്രാം നവസ്വന്യതമം ഗൃഹീത്വാ ।
യഃ സംശ്രയേതാശ്രിതകാമധേനും പ്രചണ്ഡചണ്ഡീം സ ഭവേത് കൃതാര്‍ഥഃ ॥ 261 ॥

വേദാദിരംഭോരുഹനേത്രജായാ മായാങ്കുശബ്രഹ്നമനോധിനാഥാഃ ।
ഇതീയമവ്യാജരതിം ജപന്തം പഞ്ചാക്ഷരീ രക്ഷതി രേണുകായാഃ ॥ 262 ॥

ഋഷ്യാദിസങ്കീര്‍തനമേഷു മാഽസ്തു കരാങ്ഗവിന്യാസവിധിശ്ച മാഽസ്തു ।
മൂര്‍തിം യഥോക്താമുത ദിവ്യതത്ത്വം ധ്യാത്വാ ജപേത് സിദ്ധിരസംശയം സ്യാത് ॥ 263 ॥

നാഭിസ്ഥശുക്ലാബ്ജഗസൂര്യബിംബേ സംസക്തരത്യംബുജബാണപീഠേ ।
സ്ഥിതാം പദേനാന്യതരേണ സംയഗുത്ക്ഷിപ്തദീപ്താന്യതരാങ്ഘ്രിപദ്മാം ॥ 264 ॥

ദിഗംബരാമര്‍കസഹസ്രഭാസമാച്ഛാദിതാം ദീധിതിപഞ്ജരേണ ।
കണ്ഠസ്ഥലീഭാസുരമുണ്ഡമാലാം ലീലാസഖീം ദേവജനാധിപസ്യ ॥ 265 ॥

ഛിന്നം ശിരഃ കീര്‍ണകചം ദധാനാം കരേണ കണ്ഠോദ്ഗതരക്ത്ധാരാം ।
ധാരാത്രയേ തത്ര ച മദ്യധാരാം കരസ്ഥവക്ത്രേണ മുദാ പിബന്തീം ॥ 266 ॥

പാര്‍ശ്വേ സഖീം ഭാസുരവര്‍ണിനീം ച പാര്‍ശ്വാന്തരേ ഭീഷണഡാകിനീം ച ।
അന്യേ പിബന്ത്യാവസൃഗംബുധാരേ നിരീക്ഷമാണാമതിസമ്മദേന ॥ 267 ॥

ഭയങ്കരാഹീശ്വരബദ്ധമൌലിം ജ്വലദ്യുഗാന്താനലകീലകേശീം ।
സ്ഫുരത്പ്രഭാഭാസുരവിദ്യുദക്ഷീം ചണ്ഡീം പ്രചണ്ഡാം വിദധീത ചിത്തേ ॥ 268 ॥

ഗുഞ്ജാഫലാകല്‍പിതചാരുഹാരാ ശീര്‍ഷേ ശിഖണ്ഡം ശിഖിനോ വഹന്തീ ।
ധനുശ്ച ബാണാന്ദധതീ കരാഭ്യാം സാ രേണുകാ വല്‍കലഭൃത്വിചിന്ത്യാ ॥ 269 ॥

തടിജ്ഝരീം കാമപി സമ്പ്രശ്യന്‍ ആകാശതഃ സര്‍വതനൌ പതന്തീം ।
മൌനേന തിഷ്ഠേദ്യമിനാം വരിഷ്ഠോ യദ്യേതദംബാസ്മരണം പ്രശസ്തം ॥ 270 ॥

ദൃശ്യാനശേഷാനപി വര്‍ജയിത്വാ ദൃഷ്ടിം നിജാം സൂക്ഷ്മമഹഃസ്വരൂപാം ।
നിഭാലയേദ്യന്‍മനസാ വരീയാനന്യോഽയമംബാസ്മരണസ്യ മാര്‍ഗഃ ॥ 271 ॥

വിനാ പ്രപത്തിം പ്രഥമോ ന സിധ്യേത് മാര്‍ഗോഽനയോഃ കേവലഭാവനാതഃ ।
ഹൃദിസ്ഥലേ യോഗബലേന ചിത്തേര്‍നിഷ്ഠാം വിനാ സിധ്യതി ന ദ്വിതീയഃ ॥ 272 ॥

ആരംഭ ഏവാത്ര പഥോര്‍വിഭേദഃ ഫലേ ന ഭേദോ രമണോ യഥാഹ ।
സ്ഥിതൌ ധിയോ ഹസ്തഗതാപ്രപത്തിഃ പ്രപത്തിസിദ്ധൌ സുലഭൈവ നിഷ്ഠാ ॥ 273 ॥

ഉപായമേകം വിഷയാരിനാശവിധൌ വിധായാവഗതം മമാംബാ ।
കൃത്വാ സമര്‍ഥം ച നിജാനുകമ്പാം പ്രചണ്ഡചണ്ഡീ പ്രഥയത്വപാരാം ॥ 274 ॥

സധ്യാനമാര്‍ഗം വരമന്ത്രകല്‍പം പ്രചണ്ഡചണ്ഡ്യാഃ പരികീര്‍തയന്ത്യഃ ।
ഭവന്തു മോദാതിശയായ ശക്തേരുപാസകാനാമുപജാതയോ നഃ ॥ 275 ॥

ദ്വാദശോ നാരാചികാസ്തബകഃ
വീര്യേ ജവേ ച പൌരുഷേ യോഷാഽപി വിശ്വതോഽധികാ ।
മാം പാതു വിശ്വചാലികാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 276 ॥

ശുദ്ധാ ചിതിഃ സതഃ പുരാ പശ്ചാന്നഭഃ ശരീരകാ ।
യോഷാതനുസ്തതഃ പരം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 277 ॥

പാരേ പരാത്മനഃ പ്രമാ ഖേ ശക്തിരുത്തമോത്തമാ ।
പിണ്ഡേഷു കുണ്ഡലിന്യജാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 278 ॥

നാകേ വിലാസശേവധിര്‍നാലീകലോചനാ ശചീ ।
പ്രാണപ്രകൃഷ്ടവിഷ്ടപേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 279 ॥

ഏകസ്യ സാ മഹേന്ദിരാ ദേവീ പരസ്യ കാലികാ ।
അസ്മാകമുജ്ജ്വലാനനാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 280 ॥

രാജീവബാന്ധവോ ദിവി ഹ്രാദിന്യപാരപുഷ്കരേ ।
അഗ്നിര്‍മനുഷ്യവിഷ്ടപേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 281 ॥

തേജഃ സമസ്തപാചകം ചക്ഷുഃ സമസ്തലോകകം ।
ചിത്തം സമസ്തചിന്തകം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 282 ॥

ദ്യൌസ്തേജസാം മഹാനിധിഃ ഭൂമിശ്ച ഭൂതധാരിണീ ।
ആപശ്ച സൂക്ഷ്മവീചയോ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 283 ॥

നിര്‍ബാഹുകസ്യ സാ കരോ നിര്‍മസ്തകസ്യ സാ മുഖം ।
അന്ധസ്യ സാ വിലോചനം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 284 ॥

പാണിം വിനാ കരോതി സാ ജാനാതി മാനസം വിനാ ।
ചക്ഷുര്‍വിനാ ച വീക്ഷതേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 285 ॥

ഹസ്തസ്യ ഹസ്ത ഉത്തമഃ ചിത്തസ്യ ചിത്തമദ്ഭുതം ।
നേത്രാസ്യ നേത്രാമായതം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 286 ॥

സാ ഭാരതീ മനീഷിണാം സാ മാനസം മഹാത്മനാം ।
സാ ലോചനം പ്രജാനതാം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 287 ॥

സക്തിഃ സമസ്തബാധികാ യുക്തിഃ സമസ്തസാധികാ ।
ശക്തിഃ സമസ്തചാലികാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 288 ॥

ഛിന്നാഽപി ജീവധാരിണീ ഭീമാഽപി ശാന്തിദായിനീ ।
യോഷാഽപി വീര്യവര്‍ധനീ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 289 ॥

മാഹേന്ദ്രശക്തിരുത്തമാ സൂക്ഷ്മാഽപി ഭാരവത്തമാ ।
ശാതാപി തേജസാ തതാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 290 ॥

പുത്രേണ കൃത്തമസ്തകാമാവിശ്യ രേണുകാതനും ।
സാ ഖേലതി ക്ഷമാതലേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 291 ॥

മാമുഗ്രപാപഹാരിണീ സര്‍വപ്രപഞ്ചധാരിണീ ।
പായാദപായതോഽഖിലാന്‍ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 292 ॥

ഇന്ദ്രേസുരാരിഹര്‍തരി ത്രൈലോക്യഭൂമിഭര്‍തരി ।
ഭക്തിം തനോതു മേ പരാം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 293 ॥

നിഷ്ഠാമനന്യചാലിതാം ശ്രേഷ്ഠാം ധിയം ച സര്‍വഗാം ।
ഗീതാ സുരൈര്‍ദദാതു മേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 294 ॥

സത്യാം ഗിരം ദദാതു മേ നിത്യാം കരോതു ച സ്ഥിതിം ।
ധൂതാഖിലാഽഘസന്തതിഃ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 295 ॥

സര്‍വം ച മേ കൃതാകൃതം കര്‍മാഗ്ര്യമല്‍പമേവ വാ ।
സമ്പൂരയത്വനാമയാ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 296 ॥

തേജോഝരസ്വരൂപയാ ഭൂയാദൃതസ്യ ധാരയാ ।
വിശ്വാവഭാസികേഹ മേ മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 297 ॥

സാ മേഽല്‍പമര്‍ത്യതാശ്രിതാം ഹത്വാഽധമാമഹങ്കൃതിം ।
ആക്രംയ ഭാതു മേ തനും മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 298 ॥

ആത്മാരിനാശനേ വിധിം സാ മേഽഭിധായവത്സലാ ।
സര്‍വം ധുനോതു സംശയം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 299 ॥

ഏതാഭിരുത്തമാംശുഭിഃ നാരാചികാഭിരീശ്വരീ ।
സന്തോഷമേതു വര്‍ധതാം മാതാ പ്രചണ്ഡചണ്ഡികാ ॥ 300 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഭഗവന്‍മഹര്‍ഷിരമണാന്തേവാസിനോ വാസിഷ്ഠസ്യ
നരസിംഹസൂനോര്‍ഗണപതേഃ കൃതിഃ പ്രചണ്ഡചണ്ഡീത്രിശതീ സമാപ്താ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Prachandachandi Trishati:
300 Names of Prachanda Chandi Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil