Bhavani Bhujanga Prayata Stotram In Tamil

॥ Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ பவானீ புஜங்க ப்ரயத ஸ்தோத்ரம் ॥
ஷடா³தா⁴ரபங்கேருஹாந்தர்விராஜத்ஸுஷும்னாந்தராலே(அ)திதேஜோல்லஸந்தீம் ।
ஸுதா⁴மண்ட³லம் த்³ராவயந்தீ பிப³ந்தீம் ஸுதா⁴மூர்திமீடே³ சிதா³னந்த³ரூபாம் ॥ 1 ॥

ஜ்வலத்கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாருணாங்கீ³ம் ஸுலாவண்யஶ்ருங்கா³ரஶோபா⁴பி⁴ராமாம் ।
மஹாபத்³மகிஞ்ஜல்கமத்⁴யே விராஜத்த்ரிகோணே நிஷண்ணாம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வானீம் ॥ 2 ॥

க்வணத்கிங்கிணீனூபுரோத்³பா⁴ஸிரத்னப்ரபா⁴லீட⁴லாக்ஷார்த்³ரபாதா³ப்³ஜயுக்³மம்
அஜேஶாச்யுதாத்³யை꞉ ஸுரை꞉ ஸேவ்யமானம் மஹாதே³வி மன்மூர்த்⁴னி தே பா⁴வயாமி ॥ 3 ॥

ஸுஶோணாம்ப³ராப³த்³த⁴னீவீவிராஜன்மஹாரத்னகாஞ்சீகலாபம் நிதம்ப³ம் ।
ஸ்பு²ரத்³த³க்ஷிணாவர்தனாபி⁴ம் ச திஸ்ரோ வலீரம்ப³ தே ரோமராஜிம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

லஸத்³வ்ருத்தமுத்துங்க³மாணிக்யகும்போ⁴பமஶ்ரீ ஸ்தனத்³வந்த்³வமம்பா³ம்பு³ஜாக்ஷி ।
ப⁴ஜே து³க்³த⁴பூர்ணாபி⁴ராமம் தவேத³ம் மஹாஹாரதீ³ப்தம் ஸதா³ ப்ரஸ்னுதாஸ்யம் ॥ 5 ॥

ஶிரீஷப்ரஸூனோல்லஸத்³பா³ஹுத³ண்டை³ர்ஜ்வலத்³பா³ணகோத³ண்ட³பாஶாங்குஶைஶ்ச ।
சலத்கங்கணோதா³ரகேயூரபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலத்³பி⁴ர்லஸந்தீம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வானீம் ॥ 6 ॥

ஶரத்பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴பூர்ணபி³ம்பா³த⁴ரஸ்மேரவக்த்ராரவிந்தா³ம் ஸுஶாந்தாம்
ஸுரத்னாவளீஹாரதாடங்கஶோபா⁴ம் மஹாஸுப்ரஸன்னாம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வானீம் ॥ 7 ॥

ஸுனாஸாபுடம் ஸுந்த³ரப்⁴ரூலலாடம் தவௌஷ்ட²ஶ்ரியம் தா³னத³க்ஷம் கடாக்ஷம் ।
லலாடே லஸத்³க³ந்த⁴கஸ்தூரிபூ⁴ஷம் ஸ்பு²ரச்ச்²ரீமுகா²ம்போ⁴ஜமீடே³(அ)ஹமம்ப³ ॥ 8 ॥

சலத்குந்தலாந்தர்ப்⁴ரமத்³ப்⁴ருங்க³ப்³ருந்த³ம் க⁴னஸ்னிக்³த⁴த⁴ம்மில்லபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலம் தே ।
ஸ்பு²ரன்மௌளிமாணிக்யப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா² விலாஸோல்லஸத்³தி³வ்யமூர்தா⁴னமீடே³ ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴வானி ஸ்வரூபம் தவேத³ம் ப்ரபஞ்சாத்பரம் சாதிஸூக்ஷ்மம் ப்ரஸன்னம்
ஸ்பு²ரத்வம்ப³ பி³ம்ப³ஸ்ய மே ஹ்ருத்ஸரோஜே ஸதா³ வாங்மயம் ஸர்வதேஜோமயம் ச ॥ 10 ॥

க³ணேஶாபி⁴முக்²யாகி²லை꞉ ஶக்திப்³ருந்தை³ர்வ்ருதாம் வை ஸ்பு²ரச்சக்ரராஜோல்லஸந்தீம் ।
பராம் ராஜராஜேஶ்வரி த்ரைபுரி த்வாம் ஶிவாங்கோபரிஸ்தா²ம் ஶிவாம் பா⁴வயாமி ॥ 11 ॥

த்வமர்கஸ்த்வமிந்து³ஸ்த்வமக்³னிஸ்த்வமாபஸ்த்வமாகாஶபூ⁴வாயவஸ்த்வம் மஹத்த்வம்।
த்வத³ன்யோ ந கஶ்சித்ப்ரகாஶோ(அ)ஸ்தி ஸர்வம் ஸதா³னந்த³ஸம்வித்ஸ்வரூபம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

ஶ்ருதீனாமக³ம்யோ ஸுவேதா³க³மஜ்ஞா மஹிம்னோ ந ஜானந்தி பாரம் தவாம்ப³ ।
ஸ்துதிம் கர்துமிச்சா²மி தே த்வம் ப⁴வானி க்ஷமஸ்வேத³மத்ர ப்ரமுக்³த⁴꞉ கிலா(அ)ஹம் ॥ 13 ॥

See Also  Devi Aparadha Kshamapana Stotram In Telugu

கு³ருஸ்த்வம் ஶிவஸ்த்வம் ச ஶக்திஸ்த்வமேவ த்வமேவாஸி மாதா பிதா ச த்வமேவ ।
த்வமேவாஸி வித்³யா த்வமேவாஸி பு³த்³தி⁴ர்க³திர்மே மதிர்தே³வி ஸர்வம் த்வமேவ ॥ 14 ॥

ஶரண்யே வரேண்யே ஸுகாருண்யமூர்தே ஹிரண்யோத³ராத்³யைரக³ண்யே ஸுபுண்யே ।
ப⁴வாரண்யபீ⁴தேஶ்ச மாம் பாஹி ப⁴த்³ரே நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே ப⁴வானி ॥ 15 ॥

இதீமாம் மஹச்ச்²ரீப⁴வானீபு⁴ஜங்க³ம் ஸ்துதிம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்தியுக்தஶ்ச தஸ்மை ।
ஸ்வகீயம் பத³ம் ஶாஶ்வதம் வேத³ஸாரம் ஶ்ரியம் சாஷ்டஸித்³தி⁴ம் ப⁴வானீ த³தா³தி ॥ 16 ॥

ப⁴வானீ ப⁴வானீ ப⁴வானீ த்ரிவாரம் ஹ்யுதா³ரம் முதா³ ஸர்வதா³ யே ஜபந்தி ।
ந ஶோகம் ந மோஹம் ந பாபம் ந பீ⁴தி꞉ கதா³சித்கத²ஞ்சித்குதஶ்சிஜ்ஜனானாம் ॥ 17 ॥

மரின்னி தே³வீ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil