Bhavani Bhujanga Prayata Stotram In Kannada

॥ Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಭವಾನೀ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಷಡಾಧಾರಪಂಕೇರುಹಾಂತರ್ವಿರಾಜತ್ಸುಷುಮ್ನಾಂತರಾಲೇಽತಿತೇಜೋಲ್ಲಸಂತೀಮ್ ।
ಸುಧಾಮಂಡಲಂ ದ್ರಾವಯಂತೀ ಪಿಬಂತೀಂ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಜ್ವಲತ್ಕೋಟಿಬಾಲಾರ್ಕಭಾಸಾರುಣಾಂಗೀಂ ಸುಲಾವಣ್ಯಶೃಂಗಾರಶೋಭಾಭಿರಾಮಾಮ್ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಮಧ್ಯೇ ವಿರಾಜತ್ತ್ರಿಕೋಣೇ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ ॥ ೨ ॥

ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರೋದ್ಭಾಸಿರತ್ನಪ್ರಭಾಲೀಢಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಪಾದಾಬ್ಜಯುಗ್ಮಂ
ಅಜೇಶಾಚ್ಯುತಾದ್ಯೈಃ ಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಮಹಾದೇವಿ ಮನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ತೇ ಭಾವಯಾಮಿ ॥ ೩ ॥

ಸುಶೋಣಾಂಬರಾಬದ್ಧನೀವೀವಿರಾಜನ್ಮಹಾರತ್ನಕಾಂಚೀಕಲಾಪಂ ನಿತಂಬಮ್ ।
ಸ್ಫುರದ್ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತನಾಭಿಂ ಚ ತಿಸ್ರೋ ವಲೀರಂಬ ತೇ ರೋಮರಾಜಿಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ ೪ ॥

ಲಸದ್ವೃತ್ತಮುತ್ತುಂಗಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಭೋಪಮಶ್ರೀ ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವಮಂಬಾಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ।
ಭಜೇ ದುಗ್ಧಪೂರ್ಣಾಭಿರಾಮಂ ತವೇದಂ ಮಹಾಹಾರದೀಪ್ತಂ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ನುತಾಸ್ಯಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶಿರೀಷಪ್ರಸೂನೋಲ್ಲಸದ್ಬಾಹುದಂಡೈರ್ಜ್ವಲದ್ಬಾಣಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶೈಶ್ಚ ।
ಚಲತ್ಕಂಕಣೋದಾರಕೇಯೂರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲದ್ಭಿರ್ಲಸಂತೀಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ ॥ ೬ ॥

ಶರತ್ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಪೂರ್ಣಬಿಂಬಾಧರಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಾಂ ಸುಶಾಂತಾಂ
ಸುರತ್ನಾವಳೀಹಾರತಾಟಂಕಶೋಭಾಂ ಮಹಾಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಭವಾನೀಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸುಂದರಭ್ರೂಲಲಾಟಂ ತವೌಷ್ಠಶ್ರಿಯಂ ದಾನದಕ್ಷಂ ಕಟಾಕ್ಷಮ್ ।
ಲಲಾಟೇ ಲಸದ್ಗಂಧಕಸ್ತೂರಿಭೂಷಂ ಸ್ಫುರಚ್ಛ್ರೀಮುಖಾಂಭೋಜಮೀಡೇಽಹಮಂಬ ॥ ೮ ॥

ಚಲತ್ಕುಂತಲಾಂತರ್ಭ್ರಮದ್ಭೃಂಗಬೃಂದಂ ಘನಸ್ನಿಗ್ಧಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತೇ ।
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಳಿಮಾಣಿಕ್ಯಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾ ವಿಲಾಸೋಲ್ಲಸದ್ದಿವ್ಯಮೂರ್ಧಾನಮೀಡೇ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಾನಿ ಸ್ವರೂಪಂ ತವೇದಂ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಪರಂ ಚಾತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್
ಸ್ಫುರತ್ವಂಬ ಬಿಂಬಸ್ಯ ಮೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ಸದಾ ವಾಙ್ಮಯಂ ಸರ್ವತೇಜೋಮಯಂ ಚ ॥ ೧೦ ॥

ಗಣೇಶಾಭಿಮುಖ್ಯಾಖಿಲೈಃ ಶಕ್ತಿಬೃಂದೈರ್ವೃತಾಂ ವೈ ಸ್ಫುರಚ್ಚಕ್ರರಾಜೋಲ್ಲಸಂತೀಮ್ ।
ಪರಾಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತ್ರೈಪುರಿ ತ್ವಾಂ ಶಿವಾಂಕೋಪರಿಸ್ಥಾಂ ಶಿವಾಂ ಭಾವಯಾಮಿ ॥ ೧೧ ॥

ತ್ವಮರ್ಕಸ್ತ್ವಮಿಂದುಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಮಾಪಸ್ತ್ವಮಾಕಾಶಭೂವಾಯವಸ್ತ್ವಂ ಮಹತ್ತ್ವಂ।
ತ್ವದನ್ಯೋ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶೋಽಸ್ತಿ ಸರ್ವಂ ಸದಾನಂದಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಭಜೇಽಹಂ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Nakshatra Suktam – Nakshatreshti In Kannada

ಶ್ರುತೀನಾಮಗಮ್ಯೋ ಸುವೇದಾಗಮಜ್ಞಾ ಮಹಿಮ್ನೋ ನ ಜಾನಂತಿ ಪಾರಂ ತವಾಂಬ ।
ಸ್ತುತಿಂ ಕರ್ತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ತ್ವಂ ಭವಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವೇದಮತ್ರ ಪ್ರಮುಗ್ಧಃ ಕಿಲಾಽಹಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಗುರುಸ್ತ್ವಂ ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಚ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ।
ತ್ವಮೇವಾಸಿ ವಿದ್ಯಾ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಗತಿರ್ಮೇ ಮತಿರ್ದೇವಿ ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ॥ ೧೪ ॥

ಶರಣ್ಯೇ ವರೇಣ್ಯೇ ಸುಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತೇ ಹಿರಣ್ಯೋದರಾದ್ಯೈರಗಣ್ಯೇ ಸುಪುಣ್ಯೇ ।
ಭವಾರಣ್ಯಭೀತೇಶ್ಚ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಭದ್ರೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಭವಾನಿ ॥ ೧೫ ॥

ಇತೀಮಾಂ ಮಹಚ್ಛ್ರೀಭವಾನೀಭುಜಂಗಂ ಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಶ್ಚ ತಸ್ಮೈ ।
ಸ್ವಕೀಯಂ ಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ವೇದಸಾರಂ ಶ್ರಿಯಂ ಚಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಭವಾನೀ ದದಾತಿ ॥ ೧೬ ॥

ಭವಾನೀ ಭವಾನೀ ಭವಾನೀ ತ್ರಿವಾರಂ ಹ್ಯುದಾರಂ ಮುದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೇ ಜಪಂತಿ ।
ನ ಶೋಕಂ ನ ಮೋಹಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಭೀತಿಃ ಕದಾಚಿತ್ಕಥಂಚಿತ್ಕುತಶ್ಚಿಜ್ಜನಾನಾಮ್ ॥ ೧೭ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil