Bhavani Bhujanga Prayata Stotram In Telugu

॥ Bhavani Bhujanga Prayata Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ భవానీ భుజంగ ప్రయత స్తోత్రం ॥
షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజత్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ ।
సుధామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీం సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ ॥ ౧ ॥

జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ ।
మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజత్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ ॥ ౨ ॥

క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్నప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మం
అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి ॥ ౩ ॥

సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజన్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్ ।
స్ఫురద్దక్షిణావర్తనాభిం చ తిస్రో వలీరంబ తే రోమరాజిం భజేఽహమ్ ॥ ౪ ॥

లసద్వృత్తముత్తుంగమాణిక్యకుంభోపమశ్రీ స్తనద్వంద్వమంబాంబుజాక్షి ।
భజే దుగ్ధపూర్ణాభిరామం తవేదం మహాహారదీప్తం సదా ప్రస్నుతాస్యమ్ ॥ ౫ ॥

శిరీషప్రసూనోల్లసద్బాహుదండైర్జ్వలద్బాణకోదండపాశాంకుశైశ్చ ।
చలత్కంకణోదారకేయూరభూషోజ్జ్వలద్భిర్లసంతీం భజే శ్రీభవానీమ్ ॥ ౬ ॥

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాపూర్ణబింబాధరస్మేరవక్త్రారవిందాం సుశాంతాం
సురత్నావళీహారతాటంకశోభాం మహాసుప్రసన్నాం భజే శ్రీభవానీమ్ ॥ ౭ ॥

సునాసాపుటం సుందరభ్రూలలాటం తవౌష్ఠశ్రియం దానదక్షం కటాక్షమ్ ।
లలాటే లసద్గంధకస్తూరిభూషం స్ఫురచ్ఛ్రీముఖాంభోజమీడేఽహమంబ ॥ ౮ ॥

చలత్కుంతలాంతర్భ్రమద్భృంగబృందం ఘనస్నిగ్ధధమ్మిల్లభూషోజ్జ్వలం తే ।
స్ఫురన్మౌళిమాణిక్యబద్ధేందురేఖా విలాసోల్లసద్దివ్యమూర్ధానమీడే ॥ ౯ ॥

ఇతి శ్రీభవాని స్వరూపం తవేదం ప్రపంచాత్పరం చాతిసూక్ష్మం ప్రసన్నమ్
స్ఫురత్వంబ బింబస్య మే హృత్సరోజే సదా వాఙ్మయం సర్వతేజోమయం చ ॥ ౧౦ ॥

గణేశాభిముఖ్యాఖిలైః శక్తిబృందైర్వృతాం వై స్ఫురచ్చక్రరాజోల్లసంతీమ్ ।
పరాం రాజరాజేశ్వరి త్రైపురి త్వాం శివాంకోపరిస్థాం శివాం భావయామి ॥ ౧౧ ॥

త్వమర్కస్త్వమిందుస్త్వమగ్నిస్త్వమాపస్త్వమాకాశభూవాయవస్త్వం మహత్త్వం।
త్వదన్యో న కశ్చిత్ప్రకాశోఽస్తి సర్వం సదానందసంవిత్స్వరూపం భజేఽహం ॥ ౧౨ ॥

See Also  108 Names Of Chinnamasta In Kannada

శ్రుతీనామగమ్యో సువేదాగమజ్ఞా మహిమ్నో న జానంతి పారం తవాంబ ।
స్తుతిం కర్తుమిచ్ఛామి తే త్వం భవాని క్షమస్వేదమత్ర ప్రముగ్ధః కిలాఽహమ్ ॥ ౧౩ ॥

గురుస్త్వం శివస్త్వం చ శక్తిస్త్వమేవ త్వమేవాసి మాతా పితా చ త్వమేవ ।
త్వమేవాసి విద్యా త్వమేవాసి బుద్ధిర్గతిర్మే మతిర్దేవి సర్వం త్వమేవ ॥ ౧౪ ॥

శరణ్యే వరేణ్యే సుకారుణ్యమూర్తే హిరణ్యోదరాద్యైరగణ్యే సుపుణ్యే ।
భవారణ్యభీతేశ్చ మాం పాహి భద్రే నమస్తే నమస్తే నమస్తే భవాని ॥ ౧౫ ॥

ఇతీమాం మహచ్ఛ్రీభవానీభుజంగం స్తుతిం యః పఠేద్భక్తియుక్తశ్చ తస్మై ।
స్వకీయం పదం శాశ్వతం వేదసారం శ్రియం చాష్టసిద్ధిం భవానీ దదాతి ॥ ౧౬ ॥

భవానీ భవానీ భవానీ త్రివారం హ్యుదారం ముదా సర్వదా యే జపంతి ।
న శోకం న మోహం న పాపం న భీతిః కదాచిత్కథంచిత్కుతశ్చిజ్జనానామ్ ॥ ౧౭ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Bhavani Bhujanga Prayata Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil