Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam In Kannada

॥ bhishma Ashtami Tarpana slokam Kannada Lyrics ॥

॥ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ತರ್ಪಣ ಶ್ಲೋಕಂ ॥
ವೈಯಾಘ್ರಪಾದ ಗೋತ್ರಾಯ ಸಾಂಕೃತ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಚ ।
ಗಂಗಾಪುತ್ರಾಯ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ॥ ೧

ಭೀಷ್ಮಃ ಶಾನ್ತನವೋ ವೀರಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ।
ಆಭಿರದ್ಭಿರವಾಪ್ನೋತು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರೋಚಿತಾಂ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೨

ವಸೂನಾಮವತಾರಾಯ ಶಂತನೋರಾತ್ಮಜಾಯ ಚ ।
ಅರ್ಘ್ಯಂ ದದಾಮಿ ಭೀಷ್ಮಾಯ ಆಜನ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ॥ ೩

ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Bheeshma Ashtami Tarpana slokam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Common Shlokas Used For Recitation Set 3 In Telugu