Devi Aswadhati Stotram In English

॥ Devi Aswadhati / Cheti Bhavan Nikhila Kheti English Lyrics ॥

ceti bhavannikhila kheti kadambavana vatisu naki patali
kotira carutara koti manikirana koti karambita pada ।
patiragandhi kucasati kavitva paripatimagadhipa suta
ghotikhuradadhika dhatimudara mukha vitirasena tanutam ॥ 1 ॥ sa. ॥

dvaipayana prabhrti sapayudha tridiva sopana dhuli carana
papapaha svamanu japanulina jana tapapanoda nipuna ।
nipalaya surabhi dhupalaka duritakupadudancayatumam
rupadhika sikhari bhupala vamsamani dipayita bhagavati ॥ 2 ॥ sa. ॥

yalibhi ratmatanutalinakrtpriyaka palisu khelati bhava
vyali nakulyasita culi bhara carana dhuli lasanmanigana ।
yali bhrti sravasi tali dalam vahati yalika sobhi tilaka
sali karotu mama kali manaḥ svapada nalika sevana vidhau ॥ 3 ॥ sa. ॥

balamrtamsu nibha phalamana garuna cela nitamba phalake
kolahala ksapita kalamarakusala kilala sosana raviḥ ।
sthulakuce jalada nilakace kalita vila kadamba vipine
sulayudha pranati sila dadhatu hrdi sailadhi raja tanaya ॥ 4 ॥ sa. ॥

kambavativa savidamba galena nava tumbabha vina savidha
bimbadhara vinata sambayudhadi nikurumba kadamba vipine ।
amba kuranga madajambala roci riha lambalaka disatu me
sam bahuleya sasi bimbabhi rama mukha sambadhita stana bhara ॥ 5 ॥ sa. ॥

See Also  1000 Names Of Parashurama – Sahasranamavali Stotram In Telugu

dasayamana sumahasa kadambavana vasa kusumbha sumano
vasa vipañci krta rasa vidhuta madhu masaravinda madhura ।
kasara suna tati bhasabhirama tanu rasara sita karuna
nasa mani pravara bhasa siva timira masaye duparatim ॥ 6 ॥ sa. ॥

nyankakare vapusi kankala rakta pusi kankadi paksi visaye
tvam kamana mayasi kim karanam hrdaya pankari me hi girijam ।
sankasila nisita tankayamana pada sankasamana sumano
jhankari bhrngatati mankanupeta sasi sankasa vaktra kamalam ॥ 7 ॥ sa. ॥

jambhari kumbhi prthu kumbhapahasi kuca sambhavya hara latika
rambha karindra kara dambhapahorugati dimbhanurañjita pada ।
sambha udara parirambhankurat pulaka dambhanuraga pisuna
sam bhasurabharana gumbha sada disatu sumbhasura praharana ॥ 8 ॥ sa. ॥

daksayani danuja siksa vidhau vikrta diksa manohara guna
bhiksasino natana viksa vinoda mukhi daksadhvara praharana ।
viksam vidhehi mayi daksa svakiya jana paksa vipaksa vimukhi
yaksesa sevita niraksepa sakti jaya laksavadhana kalana ॥ 9 ॥ sa. ॥

vandaru loka vara sandhayini vimala kundavadata radana
brndaru brnda mani brndaravinda makarandabhisikta carana ।
mandanila kalita mandara damabhiramandabhirama makuta
mandakini javana bhindana vacamaravindanana disatu me ॥ 10 ॥ sa. ॥

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 In Kannada And English

yatrasayo lagati tatragaja bhavatu kutrapi nistula suka
sutrama kala mukha satrasakaprakara sutrana kari carana ।
chatranilatiraya pattrabhibhirama guna mitramari sama vadhuḥ
ku trasahina mani citrakrti sphurita putradi dana nipuna ॥ 11 ॥ sa. ॥

kulatigami bhaya tulavalijvalanakila nijastuti vidha
kolahalaksapita kalamari kusala kilala posana rata ।
sthulakuce jalada nilakace kalita lila kadamba vipine
sulayudha pranati sila vibhatu hrdi sailadhiraja tanaya ॥ 12 ॥ sa. ॥

indhana kira manibandha bhave hrdayabandha vativa rasika
sandhavati bhuvana sandharane pyamrta sindhavudara nilaya ।
gandhanubhava muhurandhali pita kaca bandha samarpayatu me
sam dhama bhanumapi rundhana masu pada sandhana mapyanugata ॥ 13 ॥ sa. ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Stotram » Amba Stuti » Cheti Bhavan Nikhila Kheti » Sri Devi Asvadhati Stotram Lyrics in Sanskrit » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil