Devi Aswadhati Stotram In Telugu

॥ Devi Aswadhati / Cheti Bhavan Nikhila Kheti Telugu Lyrics ॥

చెటీ భవన్నిఖిల ఖెటీ కదంబవన వాటీషు నాకి పటలీ
కొటీర చారుతర కొటీ మణీకిరణ కొటీ కరంబిత పదా ।
పాటీరగంధి కుచశాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిప సుతా
ఘొటీఖురాదధిక ధాటీముదార ముఖ వీటీరసెన తనుతామ్ ॥ 1 ॥ శా. ॥

ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివ సొపాన ధూళి చరణా
పాపాపహ స్వమను జాపానులీన జన తాపాపనొద నిపుణా ।
నీపాలయా సురభి ధూపాలకా దురితకూపాదుదన్చయతుమామ్
రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ ॥ 2 ॥ శా. ॥

యాళీభి రాత్మతనుతాలీనకృత్ప్రియక పాళీషు ఖెలతి భవా
వ్యాళీ నకుల్యసిత చూళీ భరా చరణ ధూళీ లసన్మణిగణా ।
యాళీ భృతి శ్రవసి తాళీ దళం వహతి యాళీక శొభి తిలకా
సాళీ కరొతు మమ కాళీ మనః స్వపద నాళీక సెవన విధౌ ॥ 3 ॥ శా. ॥

బాలామృతాంశు నిభ ఫాలామనా గరుణ చెలా నితంబ ఫలకె
కొలాహల క్షపిత కాలామరాకుశల కీలాల శొషణ రవిః ।
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత వీలా కదంబ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా దధాతు హృది శైలాధి రాజ తనయా ॥ 4 ॥ శా. ॥

కంబావతీవ సవిడంబా గళెన నవ తుంబాభ వీణ సవిధా
బింబాధరా వినత శంబాయుధాది నికురుంబా కదంబ విపినె ।
అంబా కురంగ మదజంబాల రొచి రిహ లంబాలకా దిశతు మె
శం బాహులెయ శశి బింబాభి రామ ముఖ సంబాధితా స్తన భరా ॥ 5 ॥ శా. ॥

See Also  Muccatainanaadavemira Kodandapani In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

దాసాయమాన సుమహాసా కదంబవన వాసా కుసుంభ సుమనొ
వాసా విపంచి కృత రాసా విధూత మధు మాసారవింద మధురా ।
కాసార సూన తతి భాసాభిరామ తను రాసార శీత కరుణా
నాసా మణి ప్రవర భాసా శివా తిమిర మాసాయె దుపరతిమ్ ॥ 6 ॥ శా. ॥

న్యంకాకరె వపుషి కంకాళ రక్త పుషి కంకాది పక్షి విషయె
త్వం కామనా మయసి కిం కారణం హృదయ పంకారి మె హి గిరిజామ్ ।
శంకాశిలా నిశిత టంకాయమాన పద సంకాశమాన సుమనొ
ఝంకారి భృంగతతి మంకానుపెత శశి సంకాశ వక్త్ర కమలామ్ ॥ 7 ॥ శా. ॥

జంభారి కుంభి పృథు కుంభాపహాసి కుచ సంభావ్య హార లతికా
రంభా కరీంద్ర కర దంభాపహొరుగతి డింభానురంజిత పదా ।
శంభా ఉదార పరిరంభాంకురత్ పులక దంభానురాగ పిశునా
శం భాసురాభరణ గుంభా సదా దిశతు శుంభాసుర ప్రహరణా ॥ 8 ॥ శా. ॥

దాక్షాయణీ దనుజ శిక్షా విధౌ వికృత దీక్షా మనొహర గుణా
భిక్షాశినొ నటన వీక్షా వినొద ముఖి దక్షాధ్వర ప్రహరణా ।
వీక్షాం విధెహి మయి దక్షా స్వకీయ జన పక్షా విపక్ష విముఖీ
యక్షెశ సెవిత నిరాక్షెప శక్తి జయ లక్షావధాన కలనా ॥ 9 ॥ శా. ॥

వందారు లొక వర సంధాయినీ విమల కుందావదాత రదనా
బృందారు బృంద మణి బృందారవింద మకరందాభిషిక్త చరణా ।
మందానిలా కలిత మందార దామభిరమందాభిరామ మకుటా
మందాకినీ జవన భిందాన వాచమరవిందాననా దిశతు మె ॥ 10 ॥ శా. ॥

See Also  Devi Mahatmyam Mangala Harathi In Bengali And English

యత్రాశయొ లగతి తత్రాగజా భవతు కుత్రాపి నిస్తుల శుకా
సుత్రామ కాల ముఖ సత్రాసకప్రకర సుత్రాణ కారి చరణా ।
ఛత్రానిలాతిరయ పత్త్రాభిభిరామ గుణ మిత్రామరీ సమ వధూః
కు త్రాసహీన మణి చిత్రాకృతి స్ఫురిత పుత్రాది దాన నిపుణా ॥ 11 ॥ శా. ॥

కూలాతిగామి భయ తూలావళిజ్వలనకీలా నిజస్తుతి విధా
కొలాహలక్షపిత కాలామరీ కుశల కీలాల పొషణ రతా ।
స్థూలాకుచె జలద నీలాకచె కలిత లీలా కదంబ విపినె
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజ తనయా ॥ 12 ॥ శా. ॥

ఇంధాన కీర మణిబంధా భవె హృదయబంధా వతీవ రసికా
సంధావతీ భువన సంధారణె ప్యమృత సింధావుదార నిలయా ।
గంధానుభావ ముహురంధాలి పీత కచ బంధా సమర్పయతు మె
శం ధామ భానుమపి రుంధాన మాశు పద సంధాన మప్యనుగతా ॥ 13 ॥ శా. ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Stotram » Amba Stuti » Cheti Bhavan Nikhila Kheti » Sri Devi Asvadhati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Tamil