Devi Aswadhati Stotram In Tamil

॥ Devi Aswadhati / Cheti Bhavan Nikhila Kheti Tamil Lyrics ॥

செடீ பவன்னிகில கெடீ கதம்பவன வாடீஷு னாகி படலீ
கொடீர சாருதர கொடீ மணீகிரண கொடீ கரம்பித பதா ।
பாடீரகம்தி குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகாதிப ஸுதா
கொடீகுராததிக தாடீமுதார முக வீடீரஸென தனுதாம் ॥ 1 ॥ ஶா. ॥

த்வைபாயன ப்ரப்றுதி ஶாபாயுத த்ரிதிவ ஸொபான தூளி சரணா
பாபாபஹ ஸ்வமனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாபனொத னிபுணா ।
னீபாலயா ஸுரபி தூபாலகா துரிதகூபாதுதன்சயதுமாம்
ரூபாதிகா ஶிகரி பூபால வம்ஶமணி தீபாயிதா பகவதீ ॥ 2 ॥ ஶா. ॥

யாளீபி ராத்மதனுதாலீனக்றுத்ப்ரியக பாளீஷு கெலதி பவா
வ்யாளீ னகுல்யஸித சூளீ பரா சரண தூளீ லஸன்மணிகணா ।
யாளீ ப்றுதி ஶ்ரவஸி தாளீ தளம் வஹதி யாளீக ஶொபி திலகா
ஸாளீ கரொது மம காளீ மனஃ ஸ்வபத னாளீக ஸெவன விதௌ ॥ 3 ॥ ஶா. ॥

பாலாம்றுதாம்ஶு னிப பாலாமனா கருண செலா னிதம்ப பலகெ
கொலாஹல க்ஷபித காலாமராகுஶல கீலால ஶொஷண ரவிஃ ।
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித வீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா ததாது ஹ்றுதி ஶைலாதி ராஜ தனயா ॥ 4 ॥ ஶா. ॥

கம்பாவதீவ ஸவிடம்பா களென னவ தும்பாப வீண ஸவிதா
பிம்பாதரா வினத ஶம்பாயுதாதி னிகுரும்பா கதம்ப விபினெ ।
அம்பா குரம்க மதஜம்பால ரொசி ரிஹ லம்பாலகா திஶது மெ
ஶம் பாஹுலெய ஶஶி பிம்பாபி ராம முக ஸம்பாதிதா ஸ்தன பரா ॥ 5 ॥ ஶா. ॥
தாஸாயமான ஸுமஹாஸா கதம்பவன வாஸா குஸும்ப ஸுமனொ
வாஸா விபம்சி க்றுத ராஸா விதூத மது மாஸாரவிம்த மதுரா ।
காஸார ஸூன ததி பாஸாபிராம தனு ராஸார ஶீத கருணா
னாஸா மணி ப்ரவர பாஸா ஶிவா திமிர மாஸாயெ துபரதிம் ॥ 6 ॥ ஶா. ॥

See Also  1000 Names Of Hakini – Sahasranama Stotram In Tamil

ன்யம்காகரெ வபுஷி கம்காள ரக்த புஷி கம்காதி பக்ஷி விஷயெ
த்வம் காமனா மயஸி கிம் காரணம் ஹ்றுதய பம்காரி மெ ஹி கிரிஜாம் ।
ஶம்காஶிலா னிஶித டம்காயமான பத ஸம்காஶமான ஸுமனொ
ஜம்காரி ப்றும்கததி மம்கானுபெத ஶஶி ஸம்காஶ வக்த்ர கமலாம் ॥ 7 ॥ ஶா. ॥

ஜம்பாரி கும்பி ப்றுது கும்பாபஹாஸி குச ஸம்பாவ்ய ஹார லதிகா
ரம்பா கரீம்த்ர கர தம்பாபஹொருகதி டிம்பானுரம்ஜித பதா ।
ஶம்பா உதார பரிரம்பாம்குரத் புலக தம்பானுராக பிஶுனா
ஶம் பாஸுராபரண கும்பா ஸதா திஶது ஶும்பாஸுர ப்ரஹரணா ॥ 8 ॥ ஶா. ॥

தாக்ஷாயணீ தனுஜ ஶிக்ஷா விதௌ விக்றுத தீக்ஷா மனொஹர குணா
பிக்ஷாஶினொ னடன வீக்ஷா வினொத முகி தக்ஷாத்வர ப்ரஹரணா ।
வீக்ஷாம் விதெஹி மயி தக்ஷா ஸ்வகீய ஜன பக்ஷா விபக்ஷ விமுகீ
யக்ஷெஶ ஸெவித னிராக்ஷெப ஶக்தி ஜய லக்ஷாவதான கலனா ॥ 9 ॥ ஶா. ॥

வம்தாரு லொக வர ஸம்தாயினீ விமல கும்தாவதாத ரதனா
ப்றும்தாரு ப்றும்த மணி ப்றும்தாரவிம்த மகரம்தாபிஷிக்த சரணா ।
மம்தானிலா கலித மம்தார தாமபிரமம்தாபிராம மகுடா
மம்தாகினீ ஜவன பிம்தான வாசமரவிம்தானனா திஶது மெ ॥ 10 ॥ ஶா. ॥

யத்ராஶயொ லகதி தத்ராகஜா பவது குத்ராபி னிஸ்துல ஶுகா
ஸுத்ராம கால முக ஸத்ராஸகப்ரகர ஸுத்ராண காரி சரணா ।
சத்ரானிலாதிரய பத்த்ராபிபிராம குண மித்ராமரீ ஸம வதூஃ
கு த்ராஸஹீன மணி சித்ராக்றுதி ஸ்புரித புத்ராதி தான னிபுணா ॥ 11 ॥ ஶா. ॥

See Also  Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika In Tamil

கூலாதிகாமி பய தூலாவளிஜ்வலனகீலா னிஜஸ்துதி விதா
கொலாஹலக்ஷபித காலாமரீ குஶல கீலால பொஷண ரதா ।
ஸ்தூலாகுசெ ஜலத னீலாகசெ கலித லீலா கதம்ப விபினெ
ஶூலாயுத ப்ரணதி ஶீலா விபாது ஹ்றுதி ஶைலாதிராஜ தனயா ॥ 12 ॥ ஶா. ॥

இன்தான கீர மணிபன்தா பவெ ஹ்றுதயபன்தா வதீவ ரஸிகா
ஸன்தாவதீ புவன ஸன்தாரணெ ப்யம்றுத ஸின்தாவுதார னிலயா ।
கன்தானுபாவ முஹுரன்தாலி பீத கச பன்தா ஸமர்பயது மெ
ஶம் தாம பானுமபி ருன்தான மாஶு பத ஸன்தான மப்யனுகதா ॥ 13 ॥ ஶா. ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Stotram » Amba Stuti » Cheti Bhavan Nikhila Kheti » Sri Devi Asvadhati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu