Devi Aswadhati Stotram In Malayalam

॥ Devi Aswadhati / Cheti Bhavan Nikhila Kheti Malayalam Lyrics ॥

ചെടീ ഭവന്നിഖില ഖെടീ കദംബവന വാടീഷു നാകി പടലീ
കൊടീര ചാരുതര കൊടീ മണീകിരണ കൊടീ കരംബിത പദാ ।
പാടീരഗംധി കുചശാടീ കവിത്വ പരിപാടീമഗാധിപ സുതാ
ഘൊടീഖുരാദധിക ധാടീമുദാര മുഖ വീടീരസെന തനുതാമ് ॥ 1 ॥ ശാ. ॥

ദ്വൈപായന പ്രഭൃതി ശാപായുധ ത്രിദിവ സൊപാന ധൂളി ചരണാ
പാപാപഹ സ്വമനു ജാപാനുലീന ജന താപാപനൊദ നിപുണാ ।
നീപാലയാ സുരഭി ധൂപാലകാ ദുരിതകൂപാദുദന്ചയതുമാമ്
രൂപാധികാ ശിഖരി ഭൂപാല വംശമണി ദീപായിതാ ഭഗവതീ ॥ 2 ॥ ശാ. ॥

യാളീഭി രാത്മതനുതാലീനകൃത്പ്രിയക പാളീഷു ഖെലതി ഭവാ
വ്യാളീ നകുല്യസിത ചൂളീ ഭരാ ചരണ ധൂളീ ലസന്മണിഗണാ ।
യാളീ ഭൃതി ശ്രവസി താളീ ദളം വഹതി യാളീക ശൊഭി തിലകാ
സാളീ കരൊതു മമ കാളീ മനഃ സ്വപദ നാളീക സെവന വിധൗ ॥ 3 ॥ ശാ. ॥

ബാലാമൃതാംശു നിഭ ഫാലാമനാ ഗരുണ ചെലാ നിതംബ ഫലകെ
കൊലാഹല ക്ഷപിത കാലാമരാകുശല കീലാല ശൊഷണ രവിഃ ।
സ്ഥൂലാകുചെ ജലദ നീലാകചെ കലിത വീലാ കദംബ വിപിനെ
ശൂലായുധ പ്രണതി ശീലാ ദധാതു ഹൃദി ശൈലാധി രാജ തനയാ ॥ 4 ॥ ശാ. ॥

കംബാവതീവ സവിഡംബാ ഗളെന നവ തുംബാഭ വീണ സവിധാ
ബിംബാധരാ വിനത ശംബായുധാദി നികുരുംബാ കദംബ വിപിനെ ।
അംബാ കുരംഗ മദജംബാല രൊചി രിഹ ലംബാലകാ ദിശതു മെ
ശം ബാഹുലെയ ശശി ബിംബാഭി രാമ മുഖ സംബാധിതാ സ്തന ഭരാ ॥ 5 ॥ ശാ. ॥

See Also  Sri Svayam Bhagavattva Ashtakam In Malayalam

ദാസായമാന സുമഹാസാ കദംബവന വാസാ കുസുംഭ സുമനൊ
വാസാ വിപംചി കൃത രാസാ വിധൂത മധു മാസാരവിംദ മധുരാ ।
കാസാര സൂന തതി ഭാസാഭിരാമ തനു രാസാര ശീത കരുണാ
നാസാ മണി പ്രവര ഭാസാ ശിവാ തിമിര മാസായെ ദുപരതിമ് ॥ 6 ॥ ശാ. ॥

ന്യംകാകരെ വപുഷി കംകാള രക്ത പുഷി കംകാദി പക്ഷി വിഷയെ
ത്വം കാമനാ മയസി കിം കാരണം ഹൃദയ പംകാരി മെ ഹി ഗിരിജാമ് ।
ശംകാശിലാ നിശിത ടംകായമാന പദ സംകാശമാന സുമനൊ
ഝംകാരി ഭൃംഗതതി മംകാനുപെത ശശി സംകാശ വക്ത്ര കമലാമ് ॥ 7 ॥ ശാ. ॥

ജംഭാരി കുംഭി പൃഥു കുംഭാപഹാസി കുച സംഭാവ്യ ഹാര ലതികാ
രംഭാ കരീംദ്ര കര ദംഭാപഹൊരുഗതി ഡിംഭാനുരംജിത പദാ ।
ശംഭാ ഉദാര പരിരംഭാംകുരത് പുലക ദംഭാനുരാഗ പിശുനാ
ശം ഭാസുരാഭരണ ഗുംഭാ സദാ ദിശതു ശുംഭാസുര പ്രഹരണാ ॥ 8 ॥ ശാ. ॥

ദാക്ഷായണീ ദനുജ ശിക്ഷാ വിധൗ വികൃത ദീക്ഷാ മനൊഹര ഗുണാ
ഭിക്ഷാശിനൊ നടന വീക്ഷാ വിനൊദ മുഖി ദക്ഷാധ്വര പ്രഹരണാ ।
വീക്ഷാം വിധെഹി മയി ദക്ഷാ സ്വകീയ ജന പക്ഷാ വിപക്ഷ വിമുഖീ
യക്ഷെശ സെവിത നിരാക്ഷെപ ശക്തി ജയ ലക്ഷാവധാന കലനാ ॥ 9 ॥ ശാ. ॥

വംദാരു ലൊക വര സംധായിനീ വിമല കുംദാവദാത രദനാ
ബൃംദാരു ബൃംദ മണി ബൃംദാരവിംദ മകരംദാഭിഷിക്ത ചരണാ ।
മംദാനിലാ കലിത മംദാര ദാമഭിരമംദാഭിരാമ മകുടാ
മംദാകിനീ ജവന ഭിംദാന വാചമരവിംദാനനാ ദിശതു മെ ॥ 10 ॥ ശാ. ॥

See Also  Vidya Gita In Malayalam

യത്രാശയൊ ലഗതി തത്രാഗജാ ഭവതു കുത്രാപി നിസ്തുല ശുകാ
സുത്രാമ കാല മുഖ സത്രാസകപ്രകര സുത്രാണ കാരി ചരണാ ।
ഛത്രാനിലാതിരയ പത്ത്രാഭിഭിരാമ ഗുണ മിത്രാമരീ സമ വധൂഃ
കു ത്രാസഹീന മണി ചിത്രാകൃതി സ്ഫുരിത പുത്രാദി ദാന നിപുണാ ॥ 11 ॥ ശാ. ॥

കൂലാതിഗാമി ഭയ തൂലാവളിജ്വലനകീലാ നിജസ്തുതി വിധാ
കൊലാഹലക്ഷപിത കാലാമരീ കുശല കീലാല പൊഷണ രതാ ।
സ്ഥൂലാകുചെ ജലദ നീലാകചെ കലിത ലീലാ കദംബ വിപിനെ
ശൂലായുധ പ്രണതി ശീലാ വിഭാതു ഹൃദി ശൈലാധിരാജ തനയാ ॥ 12 ॥ ശാ. ॥

ഇന്ധാന കീര മണിബന്ധാ ഭവെ ഹൃദയബന്ധാ വതീവ രസികാ
സന്ധാവതീ ഭുവന സന്ധാരണെ പ്യമൃത സിന്ധാവുദാര നിലയാ ।
ഗന്ധാനുഭാവ മുഹുരന്ധാലി പീത കച ബന്ധാ സമര്പയതു മെ
ശം ധാമ ഭാനുമപി രുന്ധാന മാശു പദ സന്ധാന മപ്യനുഗതാ ॥ 13 ॥ ശാ. ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Stotram » Amba Stuti » Cheti Bhavan Nikhila Kheti » Sri Devi Asvadhati Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Telugu » Tamil