Ganesha Divya Durga Stotram in Kannada

॥ Ganesha Divya Durga Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದಿವ್ಯದುರ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ।
ವದ ಶಿವ ಮಹಾನಾಥ ಪಾರ್ವತೀರಮಣೇಶ್ವರ ।
ದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ ॥ ೧ ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಗಣೇಶದುರ್ಗದಿವ್ಯಂ ಚ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ ೨ ॥

ತ್ರಿಪುರವಧವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ ।
ದಿವ್ಯದುರ್ಗಪ್ರಸಾದೇನ ತ್ರಿಪುರಾಣಾಂ ವಧಃ ಕೃತಃ ॥ ೩ ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ।
ಹೇರಂಬಸ್ಯ ದುರ್ಗಮಿದಂ ವದ ತ್ವಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ ।
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗೇ ವೈನಾಯಕಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಅರಣ್ಯೇ ಚೋರಸಂಕಟೇ ।
ನೃಪದ್ವಾರೇ ಜ್ವರೇ ಘೋರೇ ಯೇನೈವ ಮುಚ್ಯತೇ ಭಯಾತ್ ॥ ೫ ॥

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಹೇರಂಬಃ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿತೇಜಸಾ ।
ಯಾಮ್ಯಾಂ ಲಂಬೋದರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಪಾರ್ವತೀಸುತಃ ॥ ೬ ॥

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಕ್ರತುಂಡಶ್ಚ ವಾಯವ್ಯಾಂ ವರದಪ್ರಭುಃ ।
ಗಣೇಶಃ ಪಾತು ಔದೀಚ್ಯಾಂ ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶ್ವರಸ್ತಥಾ ॥ ೭ ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ಹ್ಯಧಸ್ತಾತ್ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ಏವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಹೇರಂಬೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ॥ ೮ ॥

ಹೇರಂಬಸ್ಯ ದುರ್ಗಮಿದಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಏಕಾವೃತ್ತೇನ ನಶ್ಯತಿ ॥ ೯ ॥

ಗಣೇಶಾಂಗಾರಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯದುರ್ಗೇಣ ಮಂತ್ರಿತಮ್ ।
ಲಲಾಟಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಯೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮಾತ್ರಾಗಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸುರಾಪಾನಶತಾನಿ ಚ ।
ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ತಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಗಣೇಶತೀರ್ಥವಂದನಾತ್ ॥ ೧೧ ॥

ನೈವೇದ್ಯಂ ವಕ್ತತುಂಡಸ್ಯ ನರೋ ಭುಂಕ್ತೇ ತು ಭಕ್ತಿತಃ ।
ರಾಜ್ಯದಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ತೇಷಾಂ ಫಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೨ ॥

ಕದಾಚಿತ್ಪಠ್ಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೇರಂಬಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಭೂತಪ್ರೇತ ವೇತಾಲ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ॥ ೧೩ ॥

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಕೂಷ್ಮಾಂಡಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಚ ದೂರತಃ ।
ಭೂರ್ಜೇ ವಾ ತಾಡಪತ್ರೇ ವಾ ದುರ್ಗಹೇರಂಬಮಾಲಿಖೇತ್ ॥ ೧೪ ॥

ಕರಮೂಲೇ ಧೃತಂ ಯೇನ ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಏಕಮಾವರ್ತನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತು ಯೋ ನರಃ ॥ ೧೫ ॥

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶಿವಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ।
ಲಿಂಗದಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪೃಥ್ವೀದಾನಶತಾನಿ ಚ ॥ ೧೬ ॥

ಗಜದಾನಸಹಸ್ರಂ ಚ ಗಣೇಶಸ್ತವನಾತ್ ಫಲಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶದಿವ್ಯದುರ್ಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Divya Durga Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Ganesha Divya Durga Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top