1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Kannada

॥ Medha Dakshinamurti 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 1 ॥
ಶ್ರೀಃ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಗಾಯತ್ರೀ ಛನ್ದಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ।
ಓಂ ಬೀಜಮ್ । ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ । ನಮಃ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಹ್ರಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಿತೋಯನಿಧೇರ್ಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಗ್ರೀವೇ ಮನೋರಮೇ ।
ಕದಮ್ಬವನಿಕಾಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ವಟತರೋರಧಃ ॥ 1 ॥

ಆಸೀನಮಾದ್ಯಂ ಪುರುಷಮಾದಿಮಧ್ಯಾನ್ತವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಗೋಕ್ಷೀರಶರತ್ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಶೇಖರಮ್ ॥ 2 ॥

ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವಹ್ನಿಂ ವೈ ವಾಮಹಸ್ತಕೇ ।
ಜಟಾಮಂಡಲಸಂಲಗ್ನಶೀತಾಮ್ಶುಕರಮಂಡಿತಮ್ ॥ 3 ॥

ನಾಗಹಾರಧರಂ ಚಾರುಕಂಕಣೈಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಕೈಃ ।
ವಿರಾಜಮಾನವೃಷಭಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಮ್ ॥ 4 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮಹಾಬೃನ್ದೈಃ ಕಲ್ಪಕೈಃ ಕಾಮಧೇನುಭಿಃ ।
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಭಿಃ ಶ್ರುತಿಮಸ್ತಕೈಃ ॥ 5 ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಾಧುದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಸಮಾಯುತಮ್ ।
ತತ್ರಾಷ್ಟದಲಪದ್ಮಸ್ಯ ಕರ್ಣಿಕಾಯಾಂ ಸುಶೋಭನೇ ॥ 6 ॥

ವೀರಾಸನೇ ಸಮಾಸೀನಂ ಲಮ್ಬದಕ್ಷಪದಾಂಬುಜಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚ ವರಾಭೀತಿಧರಂ ಹರಮ್ ॥ 7 ॥

ಪಾದಮೂಲಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಮಹಾಪಸ್ಮಾರವೈಭವಮ್ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಭೂಷಿತಂ ಭೂತಿಭಾಸುರಮ್ ॥ 8 ॥

ಗಜಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಂ ಚ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಖಾಮ್ಬುಜಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಬೃನ್ದೈರ್ಯೋಗಿಬೃನ್ದೈರ್ಮುನಿಬೃನ್ದೈರ್ನಿಷೇವಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ಆರಾಧ್ಯಮಾನವೃಷಭಂ ಅಗ್ನೀನ್ದುರವಿಲೋಚನಮ್ ।
ಪೂರಯನ್ತಂ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪುಮರ್ಥಾನಾಶ್ರಿತೇ ಜನೇ ॥ 10 ॥

ಏವಂ ವಿಭಾವಯೇದೀಶಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಕಲಾನಿಧಿಮ್ ॥ 11 ॥

ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಪಂಚೋಪಚಾರಾಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
ಅಥ ಶ್ರೀಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಓಂ ನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
1) ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
2) ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
3) ಓಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
4) ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
5) ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
6) ಓಂ ದಯಾಪೂರಿತದಿಙ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ । । 1 ।
7) ಓಂ ಕೈಲಾಸಶಿಖರೋತ್ತುಂಗಕಮನೀಯನಿಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
8) ಓಂ ವಟದ್ರುಮತಟೀದಿವ್ಯಕನಕಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । । 2 ।
9) ಓಂ ಕಟೀತಟಪಟೀಭೂತಕರಿಚರ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
10) ಓಂ ಪಾಟೀರಪಾಂಡುರಾಕಾರಪರಿಪೂರ್ಣಸುಧಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । । 3 ।
11) ಓಂ ಜಟಾಕೋಟೀರಘಟಿತಸುಧಾಕರಸುಧಾಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ ।
12) ಓಂ ಪಶ್ಯಲ್ಲಲಾಟಸುಭಗಸುನ್ದರಭ್ರೂವಿಲಾಸವತೇ ನಮಃ । । 4 ।
13) ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಸರಣೀನಿರ್ಯತ್ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
14) ಓಂ ಕರ್ಣಾಲೋಲತಟಿದ್ವರ್ಣಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಗಂಡಭುವೇ ನಮಃ । । 5 ।
15) ಓಂ ತಿಲಪ್ರಸೂನಸಂಕಾಶನಾಸಿಕಾಪುರಭಾಸುರಾಯ ನಮಃ ।
16) ಓಂ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಸ್ಫುರನ್ಮುಗ್ಧಮಹನೀಯಮುಖಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ । । 6 ।
17) ಓಂ ಕುನ್ದಕುಡ್ಮಲಸಂಸ್ಫರ್ಧಿದನ್ತಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
18) ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಸುಸ್ನಿಗ್ಧಕೋಮಲಾಧರಪಲ್ಲವಾಯ ನಮಃ । । 7 ।
19) ಓಂ ಶಂಖಾಟೋಪಗಲದ್ದಿವ್ಯಗಳವೈಭವಮಂಜುಲಾಯ ನಮಃ ।
20) ಓಂ ಕರಕನ್ದಲಿತಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ । । 8 ।
21) ಓಂ ಅನ್ಯಹಸ್ತತಲನ್ಯಸ್ತವೀಣಾಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸದ್ವಪುಷೇ ನಮಃ ।
22) ಓಂ ವಿಶಾಲರುಚಿರೋರಸ್ಕಬಲಿಮತ್ಪಲ್ಲವೋದರಾಯ ನಮಃ । । 9 ।
23) ಓಂ ಬೃಹತ್ಕಟಿನಿತಂಬಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
24) ಓಂ ಪೀವರೋರುದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
25) ಓಂ ಜಂಘಾವಿಜಿತತೂಣೀರಾಯ ನಮಃ ।
26) ಓಂ ತುಂಗಗುಲ್ಫಯುಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 10 ॥
27) ಓಂ ಮೃದುಪಾಟಲಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
28) ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾಭನಖದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ ।
29) ಓಂ ಅಪಸವ್ಯೋರುವಿನ್ಯಸ್ತಸವ್ಯಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ । । 11 ।
30) ಓಂ ಘೋರಾಪಸ್ಮಾರನಿಕ್ಷಿಪ್ತಧೀರದಕ್ಷಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
31) ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
32) ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । । 12 ।
33) ಓಂ ದಿವ್ಯಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
34) ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
35) ಓಂ ಕರ್ಪೂರಧವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
36) ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಶತಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । । 13 ।
37) ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರೇಮನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
38) ಓಂ ಕರುಣಾರಸವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ ।
39) ಓಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
40) ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕಮಲಾವಲ್ಲಭಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 14 ।
41) ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಿತಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
42) ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
43) ಓಂ ಮನ್ದಹಾಸಸಮಾನೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
44) ಓಂ ಛಿನ್ನಾಜ್ಞಾನತಮಸ್ತತಯೇ ನಮಃ । । 15 ।
45) ಓಂ ಸಂಸಾರಾನಲಸಂತಪ್ತಜನತಾಮೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
46) ಓಂ ಗಂಭೀರಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜನಭೋಮಣಿನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 16 ।
47) ಓಂ ನಿಶಾಕರಕರಾಕಾರವಶೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
48) ಓಂ ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
49) ಓಂ ತರುಣಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । । 17 ।
50) ಓಂ ಭೂತಿಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
51) ಓಂ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ।
52) ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
53) ಓಂ ವದನೇನ್ದುಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾನಿಲೀನತ್ರಿಪುರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 18 ।
54) ಓಂ ತಾಪತ್ರಯತಮೋಭಾನವೇ ನಮಃ ।
55) ಓಂ ಪಾಪಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
56) ಓಂ ಸಂಸಾರಸಾಗರೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
57) ಓಂ ಹಂಸಾಗ್ರ್ಯೋಪಾಸ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । । 19 ।
58) ಓಂ ಲಲಾಟಹುತಭುಗ್ದಗ್ಧಮನೋಭವಶುಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
59) ಓಂ ತುಚ್ಛೀಕೃತಜಗಜ್ಜಾಲಾಯ ನಮಃ ।
60) ಓಂ ತುಷಾರಕರಶೀತಲಾಯ ನಮಃ । ॥ 20 ॥
61) ಓಂ ಅಸ್ತಂಗತಸಮಸ್ತೇಛಾಯ ನಮಃ ।
62) ಓಂ ನಿಸ್ತುಲಾನನ್ದಮನ್ಥರಾಯ ನಮಃ ।
63) ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
64) ಓಂ ಉದಾರವರವೈಭವಾಯ ನಮಃ । । 21 ।
65) ಓಂ ಅಪಾರಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
66) ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
67) ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಹಂಸಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
68) ಓಂ ಭವಾಮಯಭಿಷಕ್ತಮಾಯ ನಮಃ । । 22 ।
69) ಓಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಪೂಜ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
70) ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟೋಲ್ಲಸತ್ಕಟಯೇ ನಮಃ ।
71) ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
72) ಓಂ ಬದ್ಧಪನ್ನಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । । 23 ।
73) ಓಂ ನಾನಾಮುನಿಸಮಾಕೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
74) ಓಂ ನಾಸಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
75) ಓಂ ವೇದಮೂರ್ಧೈಕಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
76) ಓಂ ನಾದಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । । 24 ।
77) ಓಂ ಧರಾಧರೇನ್ದವೇ ನಮಃ ।
78) ಓಂ ಆನನ್ದಸಂದೋಹರಸಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
79) ಓಂ ದ್ವೈತಬೃನ್ದವಿಮೋಹಾನ್ಧ್ಯಪರಾಕೃತದೃಗದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ । । 25 ।
80) ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
81) ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
82) ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
83) ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
84) ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಾಯ ನಮಃ ।
85) ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
86) ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
87) ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । । 26 ।
88) ಓಂ ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸನ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
89) ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಾಯ ನಮಃ ।
90) ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
91) ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರೇಮನಿಜಾಹಾಸಾಯ ನಮಃ ।
92) ಓಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಕೃತೇ ನಮಃ ।
93) ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ । । 27 ।
94) ಓಂ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಗುಣಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
95) ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
96) ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಪೂರ್ಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
97) ಓಂ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ । । 28 ।
98) ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
99) ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
100) ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
101) ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
102) ಓಂ ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸಮಾರಾಧಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ । । 29 ।
103) ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
104) ಓಂ ದಯಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
105) ಓಂ ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
106) ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗನ್ಧರ್ವಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ । ॥ 30 ॥
107) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವವಿನುತಾಯ ನಮಃ ।
108) ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾನಿಯೋಜಕಾಯ ನಮಃ ।
109) ಓಂ ಶಿವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
110) ಓಂ ಶಿವಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
111) ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಸಮುದ್ಧರಾಯ ನಮಃ । । 31 ।
112) ಓಂ ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಾಯ ನಮಃ ।
113) ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬನಾಯ ನಮಃ ।
114) ಓಂ ವಟಮೂಲಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
115) ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
116) ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
117) ಓಂ ಮಲಯಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 32 ।
118) ಓಂ ಸುಶೀಲಾಯ ನಮಃ ।
119) ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
120) ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
121) ಓಂ ನೃತ್ತಗೀತಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
122) ಓಂ ಕರ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
123) ಓಂ ಕರ್ಮಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । । 33 ।
124) ಓಂ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
125) ಓಂ ಕರ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ ।
126) ಓಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
127) ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
128) ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ ।
129) ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । । 34 ।
130) ಓಂ ಅನಾಥನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
131) ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
132) ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಾಯ ನಮಃ ।
133) ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
134) ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
135) ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ । । 35 ।
136) ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
137) ಓಂ ಆದಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
138) ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
139) ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
140) ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯ ನಮಃ ।
141) ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । । 36 ।
142) ಓಂ ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
143) ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
144) ಓಂ ರಶ್ಮಿಮತೇ ನಮಃ ।
145) ಓಂ ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
146) ಓಂ ದೇವಾಸುರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 37 ।
147) ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ ।
148) ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
149) ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
150) ಓಂ ಅಜ್ಞಾತಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
151) ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ ।
152) ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ ।
153) ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ । । 38 ।
154) ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
155) ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
156) ಓಂ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ ।
157) ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । । 39 ।
158) ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ ।
159) ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ ।
160) ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
161) ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
162) ಓಂ ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
163) ಓಂ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ । ॥ 40 ॥
164) ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
165) ಓಂ ಸದಾಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಾಯ ನಮಃ ।
166) ಓಂ ದಿವ್ಯಕೇಲೀಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
167) ಓಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ । । 41 ।
168) ಓಂ ಅನರ್ಘರತ್ನಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
169) ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
170) ಓಂ ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
171) ಓಂ ಜಿತದಾವಾನಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 42 ।
172) ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
173) ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
174) ಓಂ ನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
175) ಓಂ ನಿರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
176) ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ ।
177) ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
178) ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
179) ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ । । 43 ।
180) ಓಂ ಕಾಮಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
181) ಓಂ ಕಾಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
182) ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣವೃಷವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
183) ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
184) ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
185) ಓಂ ದೀನಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । । 44 ।
186) ಓಂ ಧೂರ್ಜತಯೇ ನಮಃ ।
187) ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ ।
188) ಓಂ ಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
189) ಓಂ ಗಿರಿಜಾಸಖಾಯ ನಮಃ ।
190) ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
191) ಓಂ ಭೂತಸೇನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
192) ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
193) ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । । 45 ।
194) ಓಂ ಉಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
195) ಓಂ ದೃಢಪ್ರ್ಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
196) ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
197) ಓಂ ರೋಗವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
198) ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
199) ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
200) ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ ।
201) ಓಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ । । 46 ।
202) ಓಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ।
203) ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ।
204) ಓಂ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
205) ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ ।
206) ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
207) ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ ।
208) ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯ ನಮಃ । । 47 ।
209) ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ ।
210) ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶಾಯ ನಮಃ ।
211) ಓಂ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಾಂಛನಾಯ ನಮಃ ।
212) ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
213) ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
214) ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
215) ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
216) ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ । । 48 ।
217) ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
218) ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
219) ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
220) ಓಂ ಪರಿಬೃಡಾಯ ನಮಃ ।
221) ಓಂ ದೃಢಾಯ ನಮಃ ।
222) ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
223) ಓಂ ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
224) ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ ।
225) ಓಂ ವಿಷಾಶನಾಯ ನಮಃ । । 49 ।
226) ಓಂ ಸುಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
227) ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
228) ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
229) ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
230) ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
231) ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
232) ಓಂ ಪರಪುರಂಜಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 50 ॥
233) ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
234) ಓಂ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
235) ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
236) ಓಂ ಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
237) ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
238) ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
239) ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । । 51 ।
240) ಓಂ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
241) ಓಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ ನಮಃ ।
242) ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ ।
243) ಓಂ ಕಲಂಕಘ್ನೇ ನಮಃ ।
244) ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
245) ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ ।
246) ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ ।
247) ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
248) ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ । । 52 ।
249) ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
250) ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
251) ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
252) ಓಂ ತಮೋಽಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
253) ಓಂ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
254) ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
255) ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ ।
256) ಓಂ ಕರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ । । 53 ।
257) ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
258) ಓಂ ಲೋಕವಶ್ಯವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
259) ಓಂ ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾಯ ನಮಃ ।
260) ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
261) ಓಂ ಮುಕ್ತಾನಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ । । 54 ।
262) ಓಂ ಗುರುರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ।
263) ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ ।
264) ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
265) ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
266) ಓಂ ಸಹಸ್ರಾವಯವಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । । 55 ।
267) ಓಂ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ ।
268) ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
269) ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
270) ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ ।
271) ಓಂ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
272) ಓಂ ಸುಕ್ಷ್ಮತನವೇ ನಮಃ ।
273) ಓಂ ಹೃದಿ ಜ್ಞಾತಾಯ ನಮಃ ।
274) ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । । 56 ।
275) ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಗಾಯ ನಮಃ ।
276) ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
277) ಓಂ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
278) ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ ।
279) ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ ।
280) ಓಂ ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
281) ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
282) ಓಂ ತಮಸಃ ಪರಾಯ ನಮಃ । । 57 ।
283) ಓಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
284) ಓಂ ಯೋಗಾನನ್ದಮಯಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
285) ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
286) ಓಂ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । । 58 ।
287) ಓಂ ಸಹಸ್ರಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
288) ಓಂ ಪುಣ್ಯಕಾಯಾಯ ನಮಃ ।
289) ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
290) ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
201) ಓಂ ತಪಸ್ವಿಜನಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ । । 59 ।
292) ಓಂ ವಿಧೀನ್ದ್ರಾಮರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
293) ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
294) ಓಂ ಉತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
295) ಓಂ ನಿರಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
296) ಓಂ ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
297) ಓಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
298) ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ । ॥ 60 ॥
299) ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
300) ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
301) ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ ।
302) ಓಂ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
303) ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
304) ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ ।
305) ಓಂ ಜಲನ್ಧರಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ । । 61 ।
306) ಓಂ ಅನ್ಧಕಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
307) ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ ನಮಃ ।
308) ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ ।
309) ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸಾಯ ನಮಃ ।
310) ಓಂ ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ ನಮಃ ।
311) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಮನ್ಥರಾಯ ನಮಃ । । 62 ।
312) ಓಂ ಅಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ ।
313) ಓಂ ತೀರ್ಥಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
314) ಓಂ ಸಿತಭಸ್ಮಾವಕುಂಠನಾಯ ನಮಃ ।
315) ಓಂ ಅಕುಂಠಮೇಧಸೇ ನಮಃ ।
316) ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
317) ಓಂ ವೈಕುಂಠಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 63 ।
318) ಓಂ ಲಲಾಟೋಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
319) ಓಂ ತುಷಾರಕರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
320) ಓಂ ಗಜಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
321) ಓಂ ಗಂಗೋದ್ಭಾಸಿತಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮಃ । । 64 ।
322) ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
323) ಓಂ ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
324) ಓಂ ವಾರಾಂಶೇವಧಿತೂಣೀರಾಯ ನಮಃ ।
325) ಓಂ ಸರೋಜಾಸನಸಾರಥಯೇ ನಮಃ । । 65 ।
326) ಓಂ ತ್ರಯೀತುರಂಗಸಂಕ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
327) ಓಂ ವಾಸುಕಿಜ್ಯಾವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
328) ಓಂ ರವೀನ್ದುಚರಣಾಚಾರಿಧರಾರಥವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 66 ।
329) ಓಂ ತ್ರಯ್ಯನ್ತಪ್ರಗ್ರಹೋದಾರಚಾರುಘಂಟಾರವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
330) ಓಂ ಉತ್ತಾನಪರ್ವಲೋಮಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
331) ಓಂ ಲೀಲಾವಿಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ । । 67 ।
332) ಓಂ ಜಾತುಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಜೀವನೋಪಾಯನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ ।
333) ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವನಿರ್ಮಗ್ನಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । । 68 ।
334) ಓಂ ಮದದ್ವಿರದಧಿಕ್ಕಾರಿಗತಿಮಂಜುಲವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
335) ಓಂ ಮತ್ತಕೋಕಿಲಮಾಧುರ್ಯರಸನಿರ್ಭರಗೀರ್ಗಣಾಯ ನಮಃ । । 69 ।
336) ಓಂ ಕೈವಲ್ಯೋದಧಿಕಲ್ಲೋಲಲೀಲಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
337) ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
338) ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
339) ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ।
340) ಓಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
341) ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ । ॥ 70 ॥
342) ಓಂ ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
343) ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
344) ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
345) ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
346) ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
347) ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
348) ಓಂ ಅಜ್ಞಾನವನದಾವಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
349) ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಸಾದಭೂಪತಯೇ ನಮಃ । । 71 ।
350) ಓಂ ಸರ್ಪಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
351) ಓಂ ಕರ್ಪೂರೋಜ್ಜ್ವಲಿತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
352) ಓಂ ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನಾಯ ನಮಃ ।
353) ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
354) ಓಂ ಗಿರಿಜಾಪತಯೇ ನಮಃ । । 72 ।
355) ಓಂ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ ।
356) ಓಂ ವಿನೀತಾಯ್ಮನೇ ನಮಃ ।
357) ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
358) ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ ।
359) ಓಂ ದೇವಾಸುರಗುರುಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
360) ಓಂ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ । । 73 ।
361) ಓಂ ದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ ।
362) ಓಂ ದೇವರ್ಷಯೇ ನಮಃ ।
363) ಓಂ ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯಯ ನಮಃ ।
364) ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ ।
365) ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
366) ಓಂ ದೇವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
367) ಓಂ ಆತ್ಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ । । 74 ।
368) ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ ।
369) ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
370) ಓಂ ನಿವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
371) ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
372) ಓಂ ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
373) ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ ।
374) ಓಂ ವ್ಯಾಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
375) ಓಂ ಅನಾಕುಲಾಯ ನಮಃ । । 75 ।
376) ಓಂ ನಿರವದ್ಯಪದೋಪಾಧಯೇ ನಮಃ ।
377) ಓಂ ವಿದ್ಯಾರಾಶಯೇ ನಮಃ ।
378) ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
379) ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
380) ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
381) ಓಂ ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
382) ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ । । 76 ।
383) ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ ।
384) ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
385) ಓಂ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಮಃ ।
386) ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
387) ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
388) ಓಂ ವಿತತ್ಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
389) ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 77 ।
390) ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
391) ಓಂ ಭೈರವೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
392) ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
393) ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
394) ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
395) ಓಂ ಸುರಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
396) ಓಂ ಲಸಜ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
397) ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ । । 78 ।
398) ಓಂ ಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
399) ಓಂ ಸುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
400) ಓಂ ಯಜ್ಞಗೇಯಾಯ ನಮಃ ।
401) ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
402) ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ ।
403) ಓಂ ನೀತಿಮತೇ ನಮಃ ।
404) ಓಂ ಸೂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
405) ಓಂ ಶ್ರೀಹಾಲಾಹಲಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ । । 79 ।
406) ಓಂ ಧರ್ಮದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
407) ಓಂ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
408) ಓಂ ಕಿರೀಟಿಣೇ ನಮಃ ।
409) ಓಂ ವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
410) ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ ।
411) ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ।
412) ಓಂ ಯಾಮಿನೀನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
413) ಓಂ ಶಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
414) ಓಂ ಶಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ॥ 80 ॥
415) ಓಂ ಸಂಗೀತವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
416) ಓಂ ಲೋಕಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
417) ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
418) ಓಂ ಕಲಶಸಂಭವಾಯ ನಮಃ ।
419) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
420) ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
421) ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
422) ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ।
423) ಓಂ ಗುರುವರಾಯ ಹರಾಯ ನಮಃ । । 81 ।
424) ಓಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
425) ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
426) ಓಂ ಲೋಕನಾಯಕವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
427) ಓಂ ಮುಕುನ್ದಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
428) ಓಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
429) ಓಂ ಪುರನ್ದರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 82 ।
430) ಓಂ ಭಾಷಾವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ ।
431) ಓಂ ಭಾಷಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
432) ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
433) ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
434) ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
435) ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ।
436) ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
437) ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ । । 83 ।
438) ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
439) ಓಂ ಭೂತಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
440) ಓಂ ಭೀಮಸೇನಾಯ ನಮಃ ।
441) ಓಂ ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
442) ಓಂ ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
443) ಓಂ ವಸಿಷ್ಠೇಶಾಯ ನಮಃ ।
444) ಓಂ ಸರ್ವಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । । 84 ।
445) ಓಂ ಓಷಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
446) ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ।
447) ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
448) ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
449) ಓಂ ಷದರ್ಧನಯನಾಯ ನಮಃ ।
450) ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ।
451) ಓಂ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । । 85 ।
452) ಓಂ ಕರ್ಪೂರದೀಪಿಕಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ ।
453) ಓಂ ಕರ್ಪೂರರಸಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
454) ಓಂ ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
455) ಓಂ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
456) ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ । । 86 ।
457) ಓಂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
458) ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ ।
459) ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
460) ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಭೈರವಾಯ ನಮಃ ।
461) ಓಂ ದೇವರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
462) ಓಂ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
463) ಓಂ ಅದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
464) ಓಂ ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । । 87 ।
465) ಓಂ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಮಃ ।
466) ಓಂ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
467) ಓಂ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ ।
468) ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ ।
469) ಓಂ ನಿರಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
470) ಓಂ ನಿರಾಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
471) ಓಂ ನಿಃಶಬ್ದಾಯ ನಮಃ ।
472) ಓಂ ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । । 88 ।
473) ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
474) ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
475) ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
576) ಓಂ ಭವಭೀತಿವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
477) ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೃಣಕೂಟಾಗ್ನಯೇ ನಮಃ ।
478) ಓಂ ದಾರಿತಾಸುರಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ । । 89 ।
479) ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
480) ಓಂ ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ ।
481) ಓಂ ಅಕುಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
482) ಓಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ।
483) ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
484) ಓಂ ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ ।
585) ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮೌಲಯೇ ನಮಃ ।
486) ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । ॥ 90 ॥
487) ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ ।
488) ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
489) ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ ।
490) ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
491) ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
492) ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
493) ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
494) ಓಂ ರಣಮಂಡಲಭೈರವಾಯ ನಮಃ । । 91 ।
495) ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
496) ಓಂ ವಟಾರಣ್ಯವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
497) ಓಂ ಪುರುಷವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
498) ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
499) ಓಂ ಮಹಾತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
500) ಓಂ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
501) ಓಂ ಸುಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ । । 92 ।
502) ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
503) ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಂಶವೇ ನಮಃ ।
504) ಓಂ ಕಾಮೇಶಾಯ ನಮಃ ।
505) ಓಂ ಸೋಮವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
506) ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
507) ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
508) ಓಂ ತಾಂಡವಾಯ ನಮಃ ।
509) ಓಂ ಮುಂಡಮಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ । । 93 ।
510) ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
511) ಓಂ ಸುಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ ।
512) ಓಂ ದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
513) ಓಂ ವೈದಿಕೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
514) ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನದೇವಾಯ ನಮಃ ।
515) ಓಂ ವಾಗೀಶಾಯ ನಮಃ ।
516) ಓಂ ಚಿನ್ತಾತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । । 94 ।
517) ಓಂ ಗೌರೀಪತಯೇ ನಮಃ ।
518) ಓಂ ತುಂಗಮೌಲಯೇ ನಮಃ ।
519) ಓಂ ಮಖರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
520) ಓಂ ಮಹಾಕವಯೇ ನಮಃ ।
521) ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
522) ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶಾಯ ನಮಃ ।
523) ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
524) ಓಂ ದಯಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । । 95 ।
525) ಓಂ ಅನ್ತರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
526) ಓಂ ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
527) ಓಂ ಸಿದ್ಧವೇಷಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
528) ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
529) ಓಂ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
530) ಓಂ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
531) ಓಂ ಮತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 96 ।
532) ಓಂ ಮಹೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
533) ಓಂ ಪುಣ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
534) ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
535) ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
536) ಓಂ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ ।
537) ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ವನೇ ನಮಃ ।
538) ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
539) ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ । । 97 ॥

See Also  Sri Surya Kavacham In Kannada – Surya Bhagavan Stotram

540) ಓಂ ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
541) ಓಂ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ ।
542) ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
543) ಓಂ ದೇವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ ।
544) ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ ।
545) ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
546) ಓಂ ಕರುಣಾಮೃತವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ । । 98 ।
547) ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
548) ಓಂ ಕಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
549) ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
550) ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
551) ಓಂ ಚಿದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
552) ಓಂ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । । 99 ।
553) ಓಂ ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ ।
554) ಓಂ ಶುಕಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
555) ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ನಮಃ ।
556) ಓಂ ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ।
557) ಓಂ ಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
558) ಓಂ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
559) ಓಂ ಸದಾಸೇವಕವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ॥ 100 ॥
560) ಓಂ ರೋಹಿತಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ ।
561) ಓಂ ಕ್ಷಮಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
562) ಓಂ ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
563) ಓಂ ತ್ರಿಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
564) ಓಂ ವರರುಚಯೇ ನಮಃ ।
565) ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ ।
566) ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ । । 101 ।
567) ಓಂ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ ನಮಃ ।
568) ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
569) ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
570) ಓಂ ಪುರುಶಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
571) ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
572) ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ ।
573) ಓಂ ರೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
574) ಓಂ ಶಿವೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । । 102 ।
575) ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಭರಣಾಯ ನಮಃ ।
576) ಓಂ ಮಘವತೇ ನಮಃ ।
577) ಓಂ ಅಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
578) ಓಂ ವಿಧಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
579) ಓಂ ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
580) ಓಂ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । । 103 ।
581) ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
582) ಓಂ ಸುರಗುರವೇ ನಮಃ ।
583) ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
584) ಓಂ ನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
585) ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
586) ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶಾಯ ನಮಃ ।
587) ಓಂ ಬಹುಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 104 ।
588) ಓಂ ಸರ್ವಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
589) ಓಂ ದಯಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
590) ಓಂ ಶೈಲಜಾಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
591) ಓಂ ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
592) ಓಂ ಸರ್ವಗತಾಯ ನಮಃ ।
593) ಓಂ ಹೇತುಸಾಧನವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 105 ।
594) ಓಂ ವೃಷಾಂಕಾಯ ನಮಃ ।
595) ಓಂ ರಮಣೀಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
596) ಓಂ ಸದಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
]597) ಓಂ ಸಾಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ ।
598) ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
599) ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌನ್ದರ್ಯರಸವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ । । 106 ।
600) ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ ।
601) ಓಂ ಯಜ್ಞಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
602) ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
603) ಓಂ ಪರಹಂಸೈಕಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
604) ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ । । 107 ।
605) ಓಂ ಮುನಿಮೃಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
606) ಓಂ ದೇವಮೃಗ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
607) ಓಂ ಮೃಗಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
608) ಓಂ ಮೃಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
609) ಓಂ ಮೃಗೇನ್ದ್ರಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ ।
610) ಓಂ ನರಸಿಂಹನಿಪಾತನಾಯ ನಮಃ । । 108 ।
611) ಓಂ ಮುನಿವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
612) ಓಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
613) ಓಂ ಮುನಿಬೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
614) ಓಂ ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ ।
615) ಓಂ ಅದುಷ್ಟೇಹಾಯ ನಮಃ ।
615) ಓಂ ಮೃತ್ಯುಘ್ನೇ ನಮಃ ।
617) ಓಂ ಮೃತ್ಯುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 109 ।
618) ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
619) ಓಂ ಅಮ್ಬುಜಜನ್ಮಾದಿಕೋಟಿಕೋಟಿಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
620) ಓಂ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
621) ಓಂ ಅಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
622) ಓಂ ಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
623) ಓಂ ಲಿಂಗವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । ॥ 110 ॥
624) ಓಂ ಯಜುರ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
625) ಓಂ ಸಾಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
626) ಓಂ ಋಙ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
627) ಓಂ ಮೂರ್ತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
628) ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
629) ಓಂ ಗಜಚರ್ಮೈಕಚೇಲಾಂಚಿತಕಟೀತಟಾಯ ನಮಃ । । 111 ।
630) ಓಂ ಪಾವನಾನ್ತೇವಸದ್ಯೋಗಿಜನಸಾರ್ಥಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
631) ಓಂ ಅನನ್ತಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡಲಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । । 112 ।
632) ಓಂ ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
633) ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
634) ಓಂ ಭಕ್ತವಿಜ್ಞಪ್ತಿಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
635) ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
636) ಓಂ ಗಿರಿವರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 113 ।
637) ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
638) ಓಂ ಮನೋವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
639) ಓಂ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
640) ಓಂ ಮೋಹವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
641) ಓಂ ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
642) ಓಂ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ ನಮಃ ।
643) ಓಂ ಸದಾವೈಭವತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । । 114 ।
644) ಓಂ ಸುಹೃದಗ್ರೇಸರಾಯ ನಮಃ ।
645) ಓಂ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
646) ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
647) ಓಂ ಆಗಮಾಯ ನಮಃ ।
648) ಓಂ ಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ ।
649) ಓಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 115 ।
650) ಓಂ ಅನ್ತರ್ಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
651) ಓಂ ಅಸಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
652) ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
653) ಓಂ ವಿವಾದಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
654) ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
655) ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ।
656) ಓಂ ಕಾಲವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 116 ।
657) ಓಂ ವಿಶ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
658) ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
659) ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
660) ಓಂ ವಿಶ್ವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
661) ಓಂ ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
662) ಓಂ ಯೋಗನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
663) ಓಂ ಯೋಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
664) ಓಂ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । । 117 ।
665) ಓಂ ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
666) ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
667) ಓಂ ಬಿನ್ದುನಾದಮಯಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
668) ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
669) ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 118 ।
670) ಓಂ ಸಹ್ಯಾಚಲಗುಹಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
671) ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷರಸಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
672) ಓಂ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಸಮುಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
673) ಓಂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 119
674) ಓಂ ಓಂಕಾರವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
675) ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ।
676) ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
677) ಓಂ ಶಶಿಶೀತಲಾಯ ನಮಃ ।
678) ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
679) ಓಂ ಕಿಂಕರಾಮರವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । । 120 ।
680) ಓಂ ನತದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲಾಗ್ರಯೇ ನಮಃ ।
681) ಓಂ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
682) ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
683) ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ । । 121 ।
684) ಓಂ ಕ್ರೌಂಚಾರಿಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
685) ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗಣನಾಥಸುತಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
686) ಓಂ ಅದ್ಭುತಾನನ್ತವರದಾಯ ನಮಃ ।
687) ಓಂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾತ್ಮವೈಭವಾಯ ನಮಃ । । 122 ।
688) ಓಂ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
689) ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ ।
690) ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ ।
691) ಓಂ ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ ನಮಃ ।
692) ಓಂ ಊಹಾಪೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
693) ಓಂ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 123 ।
694) ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ ।
695) ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
696) ಓಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಪಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
697) ಓಂ ಭುಜಗೇನ್ದ್ರಲಸತ್ಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
698) ಓಂ ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 124 ।
699) ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
700) ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ ।
701) ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
702) ಓಂ ಸುನ್ದರಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
703) ಓಂ ಸುನಯನಾಯ ನಮಃ ।
704) ಓಂ ಸುಲಲಾಟಾಯ ನಮಃ ।
705) ಓಂ ಸುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ । । 125 ।
706) ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
707) ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಸ್ತವ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
708) ಓಂ ವಿನೀತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
709) ಓಂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
710) ಓಂ ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । । 126 ।
711) ಓಂ ಅತಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ।
712) ಓಂ ವೀತರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ।
713) ಓಂ ರಾಗಹೇತವೇ ನಮಃ ।
714) ಓಂ ವಿರಾಗವಿದೇ ನಮಃ ।
715) ಓಂ ರಾಗಘ್ನೇ ನಮಃ ।
716) ಓಂ ರಾಗಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
717) ಓಂ ರಾಗದಾಯ ನಮಃ ।
718) ಓಂ ರಾಗಿರಾಗವಿದೇ ನಮಃ । । 127 ।
719) ಓಂ ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ ।
720) ಓಂ ಮನೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
721) ಓಂ ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ।
722) ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ ।
723) ಓಂ ವಿದ್ಯಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
724) ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
725) ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । । 128 ।
726) ಓಂ ವಸನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
727) ಓಂ ವಸನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
728) ಓಂ ವಸನ್ತೇಶಾಯ ನಮಃ ।
729) ಓಂ ವಸನ್ತದಾಯ ನಮಃ ।
730) ಓಂ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕೃತೇ ನಮಃ ।
731) ಓಂ ಪ್ರಾವೃಡಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
732) ಓಂ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । । 129 ।
733) ಓಂ ಶರನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
734) ಓಂ ಶರತ್ಕಾಲನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
735) ಓಂ ಶರದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
736) ಓಂ ಕುನ್ದಮನ್ದಾರಪುಷ್ಪೌಘಲಸದ್ವಾಯುನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ । । 130 ।
737) ಓಂ ದಿವ್ಯದೇಹಪ್ರಭಾಕೂಟಸಂದೀಪಿತದಿಗನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
738) ಓಂ ದೇವಾಸುರಗುರುಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
739) ಓಂ ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ । । 131 ।
740) ಓಂ ವಾಮಾಂಗಭಾಗವಿಲಸಚ್ಛ್ಯಾಮಲಾವೀಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
741) ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
742) ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
743) ಓಂ ಕೀರ್ತಿಹೇತವೇ ನಮಃ ।
744) ಓಂ ಅಹೇತುಕಾಯ ನಮಃ । । 132 ।
745) ಓಂ ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
746) ಓಂ ಮಹಾಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
747) ಓಂ ಜಿತಸರ್ವಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ । । 133 ।
748) ಓಂ ಮುಕ್ತಾದಾಮಪರೀತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
749) ಓಂ ನಾನಾಗಾನವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
750) ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
751) ಓಂ ನಾನಾದೇಶೈಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । । 134 ।
752) ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
753) ಓಂ ಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
754) ಓಂ ಧೈರ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
755) ಓಂ ಧೈರ್ಯವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
756) ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾಯ ನಮಃ ।
757) ಓಂ ಆನನ್ದಮಯಾಯ ನಮಃ ।
758) ಓಂ ಪ್ರಾಣಮಯಾಯ ನಮಃ ।
759) ಓಂ ಅನ್ನದಾಯ ನಮಃ । । 135 ।
760) ಓಂ ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
761) ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ ।
762) ಓಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
763) ಓಂ ಗೌರೀವಿಲಾಸಸದನಾಯ ನಮಃ ।
764) ಓಂ ಪಿಶಾಚಾನುಸರಾವೃತಾಯ ನಮಃ । । 136 ।
765) ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಮಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
766) ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವಡವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
767) ಓಂ ಅದ್ಭುತಾನನ್ತಸಂಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
768) ಓಂ ಢಕ್ಕಾವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । । 137 ।
769) ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
770) ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
771) ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
772) ಓಂ ಉತ್ತರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
773) ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾದ್ಯನ್ಯದಿಗಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
774) ಓಂ ಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
775) ಓಂ ಸರ್ವಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । । 138 ।
776) ಓಂ ಯುಗಾವಹಾಯ ನಮಃ ।
777) ಓಂ ಯುಗಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
778) ಓಂ ಯುಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
779) ಓಂ ಯುಗನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
780) ಓಂ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ ।
781) ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
782) ಓಂ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । । 139 ।
783) ಓಂ ಹಸ್ತರಾಜತ್ಪುಂಡರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
784) ಓಂ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
785) ಓಂ ಲೀಲಾವಿಡಂಬಿತವಪುಷೇ ನಮಃ ।
786) ಓಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । । 140 ।
787) ಓಂ ಬೃನ್ದಾರಕಪ್ರಿಯತಮಾಯ ನಮಃ ।
788) ಓಂ ಬೃನ್ದಾರಕವರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
789) ಓಂ ನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಲಸತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । । 141 ।
790) ಓಂ ನಿಃಸೀಮಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ ।
791) ಓಂ ನಿತ್ಯಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
792) ಓಂ ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
793) ಓಂ ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । । 142 ।
794) ಓಂ ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
795) ಓಂ ಪರಮಾಣವೇ ನಮಃ ।
796) ಓಂ ಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
797) ಓಂ ಅಲೌಕಿಕಾಯ ನಮಃ ।
798) ಓಂ ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
799) ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ ।
800) ಓಂ ಕಾಲಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ । । 143 ।
801) ಓಂ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ ನಮಃ ।
802) ಓಂ ಕುಶಲಾಯ ನಮಃ ।
803) ಓಂ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
804) ಓಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
805) ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಾಯ ನಮಃ ।
806) ಓಂ ಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
807) ಓಂ ಸುಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ । । 144 ।
808) ಓಂ ಮಹರ್ಷಿನಾಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
809) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
810) ಓಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
811) ಓಂ ಭೂಮಿಭಾರಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
812) ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
813) ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ । । 145 ।
814) ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
815) ಓಂ ಸರ್ವಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
816) ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
817) ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ । । 146 ।
818) ಓಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
819) ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
820) ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ ।
821) ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
822) ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । । 147 ।
823) ಓಂ ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಲಾಯ ನಮಃ ।
834) ಓಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
825) ಓಂ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಾಯ ನಮಃ ।
826) ಓಂ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 148 ।
827) ಓಂ ಸರ್ವಾವಯವಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
828) ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
829) ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
830) ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । । 149 ।
831) ಓಂ ಆಮೋದಾಯ ನಮಃ ।
832) ಓಂ ಮೋದಜನಕಾಯ ನಮಃ ।
833) ಓಂ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಾಯ ನಮಃ ।
834) ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ ।
835) ಓಂ ಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
836) ಓಂ ಸಿದ್ಧಕಾನ್ತಿಸಂವಲಿತಾನನಾಯ ನಮಃ । । 150 ।
837) ಓಂ ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
838) ಓಂ ದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
839) ಓಂ ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ ।
840) ಓಂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ । । 151 ।
841) ಓಂ ಅನನ್ತಾನನ್ದಸುಖದಾಯ ನಮಃ ।
842) ಓಂ ನನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
843) ಓಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ ನಮಃ ।
844) ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
845) ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲೀಬಾಯ ನಮಃ ।
846) ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । । 152 ।
847) ಓಂ ಅನಪಾಯಾಯ ನಮಃ ।
848) ಓಂ ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ ।
849) ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ ।
850) ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ ।
851) ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ ।
852) ಓಂ ತಮೋಮೋಹಪ್ರತಿಹತಯೇ ನಮಃ ।
853) ಓಂ ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
854) ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
855) ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । । 153 ।
856) ಓಂ ಅಮೋಘಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
857) ಓಂ ಆಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
858) ಓಂ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
859) ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
860) ಓಂ ಇಹಾಮುತ್ರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 154 ।
861) ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನಾಯ ನಮಃ ।
862) ಓಂ ಬುದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
863) ಓಂ ಔದಾರ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
864) ಓಂ ಆಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
865) ಓಂ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 155 ।
866) ಓಂ ಶುದ್ಧಸನ್ಮಾತ್ರಸಂವಿದ್ಧೀ-ಸ್ವರೂಪಸುಖವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
867) ಓಂ ದರ್ಶನಪ್ರಥಮಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ ।
868) ಓಂ ದೃಷ್ಟಿದೃಶ್ಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 156 ।
869) ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
870) ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
871) ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
872) ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
873) ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ ।
874) ಓಂ ನಿತ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
875) ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । । 157 ।
876) ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
877) ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
878) ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
879) ಓಂ ಅಪರಾಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
880) ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
881) ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । । 158 ।
882) ಓಂ ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
883) ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
884) ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
885) ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಪುರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
886) ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । । 159 ।
887) ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
888) ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
889) ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ ।
890) ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
891) ಓಂ ಜಪಾಯ ನಮಃ ।
892) ಓಂ ಜಪಪರಾಯ ನಮಃ ।
893) ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
894) ಓಂ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । । 160 ।
895) ಓಂ ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
896) ಓಂ ತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
897) ಓಂ ತತ್ತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
898) ಓಂ ದಿಕ್ಕಾಲಾದ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
899) ಓಂ ಸಹಜಾನನ್ದಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । । 161 ।
900) ಓಂ ಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
901) ಓಂ ಪ್ರಾಕೃತಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
902) ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನೈಕರಸಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
903) ಓಂ ನಿಃಶಂಕಮತಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
904) ಓಂ ಚೈತ್ಯಚೇತನಚಿನ್ತನಾಯ ನಮಃ । । 162 ।
905) ಓಂ ತಾರಕಾಣಾಂ ಹೃದನ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
906) ಓಂ ತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
907) ಓಂ ತಾರಕಾನ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
908) ಓಂ ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟಾಯ ನಮಃ ।
909) ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
910) ಓಂ ಧ್ಯಾನಿನೇ ನಮಃ ।
911) ಓಂ ಧ್ಯಾನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । । 163 ।
912) ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ನಮಃ ।
913) ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
914) ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
915) ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಪದಾಯ ನಮಃ ।
916) ಓಂ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
917) ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
918) ಓಂ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ । । 164 ।
919) ಓಂ ಪ್ರಭಾವಿಪರ್ಯಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ ।
920) ಓಂ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
921) ಓಂ ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ ।
922) ಓಂ ಬಹುದಾಯ ನಮಃ ।
923) ಓಂ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಿನೇ ನಮಃ । । 165 ।
924) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
925) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪದಾಯ ನಮಃ ।
926) ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ ।
927) ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
928) ಓಂ ಭೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ ।
929) ಓಂ ಭೂಮಧ್ಯಧ್ಯಾನಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । । 166 ।
930) ಓಂ ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
931) ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ।
932) ಓಂ ಮಹಾರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
933) ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
934) ಓಂ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
935) ಓಂ ಲಾಭಕೃತೇ ನಮಃ ।
936) ಓಂ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ । । 167 ।
937) ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
928) ಓಂ ಶಿವಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
939) ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
940) ಓಂ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
941) ಓಂ ಸ್ಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
942) ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
943) ಓಂ ಸಭೇಷಜವಿಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ । । 168 ।
944) ಓಂ ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
945) ಓಂ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
946) ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
947) ಓಂ ಅವಸ್ಥಾಸಾಕ್ಷಿತುರ್ಯಕಾಯ ನಮಃ । । 169 ।
948) ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾದಿದೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
949) ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಗೇಕರಸಾಯ ನಮಃ ।
950) ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
951) ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತರ್ಗತೋಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
952) ಓಂ ಷಡ್ವಿಕಾರವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 170 ।
953) ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
954) ಓಂ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
955) ಓಂ ನೀಹಾರಾಕಾರಗೌರಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
956) ಓಂ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ । । 171 ।
957) ಓಂ ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
958) ಓಂ ಷಡಧ್ವೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
959) ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
960) ಓಂ ಬಿಸತನ್ತುನಿಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 172 ।
961) ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ ।
962) ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
963) ಓಂ ಮಂಗಲಾವಯವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
964) ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
965) ಓಂ ಸುಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
966) ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
967) ಓಂ ವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । । 173 ।
968) ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
969) ಓಂ ಸರ್ವದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ ।
970) ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
971) ಓಂ ತೈಲದೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
972) ಓಂ ತೈಲಪಕ್ವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । । 174 ।
973) ಓಂ ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
974) ಓಂ ತಿಲಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
975) ಓಂ ಆಪಾದಕಣಿಕಾಮುಕ್ತಾಭೂಷಾಶತಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ । । 175 ।
976) ಓಂ ಶಾಣೋಲ್ಲೀಢಮಣಿಶ್ರೇಣೀರಮ್ಯಾಂಘ್ರಿನಖಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
977) ಓಂ ಮಣಿಮಂಜೀರಕಿರಣಕಿಂಜಲ್ಕಿತಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ । । 176 ।
978) ಓಂ ಅಪಸ್ಮಾರೋಪರಿನ್ಯಸ್ತಸವ್ಯಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
979) ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪತೂಣಾಭಜಂಘಾಯ ನಮಃ ।
980) ಓಂ ಗುಲ್ಫೋದಂಚಿತನೂಪುರಾಯ ನಮಃ । । 177 ।
981) ಓಂ ಕರಿಹಸ್ತೋಪಮೇಯೋರವೇ ನಮಃ ।
982) ಓಂ ಆದರ್ಶೋಜ್ಜ್ವಲಜಾನುಭೃತೇ ನಮಃ ।
983) ಓಂ ವಿಶಂಕಟಕಟಿನ್ಯಸ್ತವಾಚಾಲಮಣಿಮೇಖಲಾಯ ನಮಃ । । 178 ।
984) ಓಂ ಆವರ್ತನಾಭಿರೋಮಾಲಿವಲಿಮತ್ಪಲ್ಲವೋದರಾಯ ನಮಃ ।
985) ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ತುಂಗವಿಪುಲೋರಸ್ಕರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ । । 179 ।
986) ಓಂ ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
987) ಓಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತೋಲ್ಲಸತ್ಕರಾಯ ನಮಃ ।
988) ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
989) ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಿತಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ । । 180 ।
990) ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣೋಲ್ಲಾಸಿಕರಾಮ್ಬುಜವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
991) ಓಂ ಅನರ್ಘರತ್ನಗ್ರೈವೇಯವಿಲಸತ್ಕಂಬುಕನ್ಧರಾಯ ನಮಃ । । 181 ।
992) ಓಂ ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚುಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
993) ಓಂ ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಪರೀಪಾಕಪ್ರಕಾಶಿತರದಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ । । 182 ।
994) ಓಂ ಚಾರುಚಾಂಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಪುಟರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
995) ಓಂ ವರವಜ್ರಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭುವೇ ನಮಃ । । 183 ।
996) ಓಂ ಕರ್ಣದ್ವಯೋಲ್ಲಸದ್ದಿವ್ಯಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
997) ಓಂ ಕರುಣಾಲಹರೀಪೂರ್ಣಕರ್ಣಾನ್ತಾಯತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । । 184 ।
998) ಓಂ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಾಭನಿಟಿಲಪಾಟೀರತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
999) ಓಂ ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಕಾರಜಟಾಚರ್ಚಿತಚನ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
1000) ಓಂ ಓಂ ಕೈಲಾಸಶಿಖರಸ್ಫರ್ಧಿಕಮನೀಯನಿಜಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । । 185 ।

See Also  Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 8 In Kannada And English

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

॥ ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil