Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Sanskrit

॥ Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Sanskrit Lyrics ॥

॥ गरुडोपनिषदुद्धृता श्रीगरुडनामावलिः ॥
ॐ गं गरुडाय नमः ।
ॐ हरिवल्लभाय नमः ।
ॐ स्वस्तिकीकृतदक्षिणपादाय नमः ।
ॐ अकुञ्चितवामपादाय नमः ।
ॐ प्राञ्जलीकृतदोर्युग्माय नमः ।
ॐ वामकटकीकृतानन्ताय नमः ।
ॐ यज्ञसूत्रीकृतवासुकये नमः ।
ॐ कटिसूत्रीकृततक्षकाय नमः ।
ॐ हारीकृतकर्कोटकाय नमः ।
ॐ सपद्मदक्षिणकर्णाय नमः ॥ १० ॥

ॐ समहापद्मवामकर्णाय नमः ।
ॐ सशङ्खशिरस्काय नमः ।
ॐ भुजान्तरगुलिकाय नमः ।
ॐ पौण्ड्रकालिकनागचामर सुवीजिताय नमः ।
ॐ एलापुत्रकादि नागसेव्यमानाय नमः ।
ॐ मुदान्विताय नमः ।
ॐ कपिलाक्षाय नमः ।
ॐ गरुत्मते नमः ।
ॐ सुवर्णसदृशप्रभाय नमः ।
ॐ आजानुतः सुपर्णाभाय नमः ॥ २० ॥

ॐ आकट्योस्तु हिनप्रभाय नमः ।
ॐ आकन्धङ्कुङ्कुमारुणाय नमः ।
ॐ शत चन्द्रनिभाननाय नमः ।
ॐ नीलाग्रनासिकावक्त्राय नमः ।
ॐ सुमहच्चारुकुण्डलाय नमः ।
ॐ दंष्ट्राकरालवदनाय नमः ।
ॐ मुकुटोज्ज्वलाय नमः ।
ॐ कुङ्कुमारुणसर्वाङ्गाय नमः ।
ॐ कुन्देन्दुधवलानाय नमः ।
ॐ विष्णुवाहाय नमः ॥ ३० ॥

ॐ नागभूषणाय नमः ।
ॐ विषतूलराश्यनलाय नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ श्रीमहागरुडाय नमः ।
ॐ पक्षीन्द्राय नमः ।
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।
ॐ त्र्यैलोक्यपरिपूजिताय नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ भयङ्कराय नमः ।
ॐ कालानलरूपाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ वज्रनखाय नमः ।
ॐ वज्रतुण्डाय नमः ।
ॐ वज्रदन्ताय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रपुच्छाय नमः ।
ॐ वज्रपक्षालक्षित शरीराय नमः ।
ॐ अप्रतिशानाय नमः ।
ॐ दुष्टविषदूषणाय नमः ।
ॐ स्पृष्ट विषनाशाय नमः ।
ॐ दन्दशूकविषदारणाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ प्रलीनविषप्रणाशाय नमः ।
ॐ सर्वविषनाशाय नमः ।
ॐ चन्द्रमण्डलसङ्काशाय नमः ।
ॐ सूर्यमण्डलमुष्टिकाय नमः ।
ॐ पृथ्वीमण्डलमुद्राङ्गाय नमः ।
ॐ क्षिपस्वाहामन्त्राय नमः ।
ॐ सुपर्णाय नमः ।
ॐ गरुत्मते नमः ।
ॐ त्रिवृच्छिराय नमः ।
ॐ गायत्रीचक्षुषे नमः ॥ ६० ॥

ॐ स्तोमात्मने नमः ।
ॐ सामतनवे नमः ।
ॐ वासुदेव्यबृहद्रथन्तरपक्षाय नमः ।
ॐ यङ्ञायङ्ञियपुच्छाय नमः ।
ॐ छन्दोङ्गाय नमः ।
ॐ धिष्णिशफाय नमः ।
ॐ यजुर्नाम्ने नमः ।
ॐ ईं बीजाय नमः ।
ॐ स्त्र्यं बीजाय नमः ।
ॐ अनन्तकदूतविषहराय नमः ॥ ७० ॥

ॐ वासुकिदूतविषहराय नमः ।
ॐ तक्षकदूतविषहराय नमः ।
ॐ कर्कोटकदूतविषहराय नमः ।
ॐ पद्मकदूतविषहराय नमः ।
ॐ महापद्मकदूतविषहराय नमः ।
ॐ शब्ददूतविषहराय नमः ।
ॐ गुलिकदूतविषहराय नमः ।
ॐ पौण्ड्रकालिकदूतविषहराय नमः ।
ॐ नागकदूतविषहराय नमः ।
ॐ लूताविषहराय नमः ॥ ८० ॥

ॐ प्रलूताविषहराय नमः ।
ॐ वृश्चिकविषहराय नमः ।
ॐ घोटकविषहराय नमः ।
ॐ स्थावरविषहराय नमः ।
ॐ जङ्गमकविषहराय नमः ।
ॐ दिव्यानां महानागानां विषहराय नमः ।
ॐ महानागादिरूपाणां विषहराय नमः ।
ॐ मूषिकविषहराय नमः ।
ॐ गृहगौलिकविषहराय नमः ।
ॐ गृहगोधिकविषहराय नमः ॥ ९० ॥

ॐ घ्रणापविषहराय नमः ।
ॐ गृहगिरिगह्वरकालानल वल्मीकोद्भूतानां विषहराय नमः ।
ॐ तार्णविषहराय नमः ।
ॐ पौर्णविषहराय नमः ।
ॐ काष्ठदारुवृक्षकोटररत विषहराय नमः ।
ॐ मूलत्वग्दारुनिर्यासपत्रपुष्पफलोद्भूत विषहराय नमः ।
ॐ दुष्टकीटकपिश्वानमार्जाल जम्बूकव्या घ्र वराह विषहराय नमः ।
ॐ जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेदजानां विषहराय नमः ।
ॐ शस्त्रबाणक्षत स्फोटव्रण महाव्रण कृतानां विषहराय नमः ।
ॐ कृत्रिमविषहराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ भूतवेतालकूष्काण्णपिशाच प्रेतराक्षसयक्षभयप्रदानां
विषहराय नमः ।
ॐ विषतुण्डानां विषहराय नमः ।
ॐ विषदन्तानां विषहराय नमः ।
ॐ विषदंष्ट्रानां विषहराय नमः ।
ॐ विषाङ्गानां विषहराय नमः ।
ॐ विषपुच्छानां विषहराय नमः ।
ॐ विश्वचाराणां विषहराय नमः ।
ॐ निर्विशेष सुपर्णाय परस्मै परब्रह्मणे नमः ॥ १०८ ॥

इति गरुडोपनिषदुद्धृता श्रीगरुडनामावलिः समाप्ता

– Chant Stotra in Other Languages –

Garuda Upanishad Ashtottarashata Namavali » Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad Lyrics in English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Garudopanishad 108 Names of Garuda Upanishad in Sanskrit
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top