Goda Stuti In Kannada – Goda Devi

॥ Goda Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಗೋದಾ ಸ್ತುತಿಃ ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಕುಲನಂದನಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ಶ್ರೀರಂಗರಾಜಹರಿಚಂದನಯೋಗದೃಶ್ಯಾಮ್ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕ್ಷಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಕಮಲಾಮಿವಾನ್ಯಾಂ
ಗೋದಾಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೧ ॥

ವೈದೇಶಿಕಃ ಶ್ರುತಿಗಿರಾಮಪಿ ಭೂಯಸೀನಾಂ
ವರ್ಣೇಷು ಮಾತಿ ಮಹಿಮಾ ನ ಹಿ ಮಾದೃಶಾಂ ತೇ ।
ಇತ್ಥಂ ವಿದಂತಮಪಿ ಮಾಂ ಸಹಸೈವ ಗೋದೇ
ಮೌನದ್ರುಹೋ ಮುಖರಯಂತಿ ಗುಣಾಸ್ತ್ವದೀಯಾಃ ॥ ೨ ॥

ತ್ವತ್ಪ್ರೇಯಸಃ ಶ್ರವಣಯೋರಮೃತಾಯಮಾನಾಂ
ತುಲ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯಮಣಿನೂಪುರಶಿಂಜಿತಾನಾಮ್ ।
ಗೋದೇ ತ್ವಮೇವ ಜನನಿ ತ್ವದಭಿಷ್ಟವಾರ್ಹಾಂ
ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನಮಧುರಾಂ ಮಮ ಸಂವಿಧೇಹಿ ॥ ೩ ॥

ಕೃಷ್ಣಾನ್ವಯೇನ ದಧತೀಂ ಯಮುನಾನುಭಾವಂ
ತೀರ್ಥೈರ್ಯಥಾವದವಗಾಹ್ಯ ಸರಸ್ವತೀಂ ತೇ ।
ಗೋದೇ ವಿಕಸ್ವರಧಿಯಾಂ ಭವತೀ ಕಟಾಕ್ಷಾತ್
ವಾಚಃ ಸ್ಫುರಂತಿ ಮಕರಂದಮುಚಃ ಕವೀನಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಅಸ್ಮಾದೃಶಾಮಪಕೃತೌ ಚಿರದೀಕ್ಷಿತಾನಾಮ್
ಅಹ್ನಾಯ ದೇವಿ ದಯತೇ ಯದಸೌ ಮುಕುಂದಃ ।
ತನ್ನಿಶ್ಚಿತಂ ನಿಯಮಿತಸ್ತವ ಮೌಲಿದಾಮ್ನಾ
ತಂತ್ರೀನಿನಾದಮಧುರೈಶ್ಚ ಗಿರಾಂ ನಿಗುಮ್ಫೈಃ ॥ ೫ ॥

ಶೋಣಾಧರೇಽಪಿ ಕುಚಯೋರಪಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ
ವಾಚಾಂ ಪ್ರವಾಹನಿವಹೇಽಪಿ ಸರಸ್ವತೀ ತ್ವಮ್ ।
ಅಪ್ರಾಕೃತೈರಪಿ ರಸೈರ್ವಿರಜಾ ಸ್ವಭಾವಾತ್
ಗೋದಾಽಪಿ ದೇವಿ ಕಮಿತುರ್ನನು ನರ್ಮದಾಽಸಿ ॥ ೬ ॥

ವಲ್ಮೀಕತಃ ಶ್ರವಣತೋ ವಸುಧಾತ್ಮನಸ್ತೇ
ಜಾತೋ ಬಭೂವ ಸ ಮುನಿಃ ಕವಿಸಾರ್ವಭೌಮಃ ।
ಗೋದೇ ಕಿಮದ್ಭುತಮಿದಂ ಯದಮೀ ಸ್ವದಂತೇ
ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಮಕರಂದನಿಭಾಃ ಪ್ರಬಂಧಾಃ ॥ ೭ ॥

ಭೋಕ್ತುಂ ತವ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಭವತೀವ ಗೋದೇ
ಭಕ್ತಿಂ ನಿಜಾಂ ಪ್ರಣಯಭಾವನಯಾ ಗೃಣಂತಃ ।
ಉಚ್ಚಾವಚೈರ್ವಿರಹಸಂಗಮಜೈರುದಂತೈಃ
ಶೃಂಗಾರಯಂತಿ ಹೃದಯಂ ಗುರವಸ್ತ್ವದೀಯಾಃ ॥ ೮ ॥

ಮಾತಃ ಸಮುತ್ಥಿತವತೀಮಧಿವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಂ
ವಿಶ್ವೋಪಜೀವ್ಯಮಮೃತಂ ವಚಸಾ ದುಹಾನಾಮ್ ।
ತಾಪಚ್ಛದಂ ಹಿಮರುಚೇರಿವ ಮೂರ್ತಿಮನ್ಯಾಂ
ಸಂತಃ ಪಯೋಧಿದುಹಿತುಃ ಸಹಜಾಂ ವಿದುಸ್ತ್ವಾಮ್ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Vasavi Kanyaka Parameswari Prarthana In Kannada

ತಾತಸ್ತು ತೇ ಮಧುಭಿದಃ ಸ್ತುತಿಲೇಶವಶ್ಯಾತ್
ಕರ್ಣಾಮೃತೈಃ ಸ್ತುತಿಶತೈರನವಾಪ್ತಪೂರ್ವಮ್ ।
ತ್ವನ್ಮೌಲಿಗಂಧಸುಭಗಾಮುಪಹೃತ್ಯ ಮಾಲಾಂ
ಲೇಭೇ ಮಹತ್ತರಪದಾನುಗುಣಂ ಪ್ರಸಾದಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ದಿಗ್ದಕ್ಷಿಣಾಽಪಿ ಪರಿಪಕ್ತ್ರಿಮಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಾತ್
ಸರ್ವೋತ್ತರಾ ಭವತಿ ದೇವಿ ತವಾವತಾರಾತ್ ।
ಯತ್ರೈವ ರಂಗಪತಿನಾ ಬಹುಮಾನಪೂರ್ವಂ
ನಿದ್ರಾಲುನಾಪಿ ನಿಯತಂ ನಿಹಿತಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಾಃ ॥ ೧೧ ॥

ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವಿ ಭವತೀವ್ಯಪದೇಶಯೋಗಾತ್
ಗೋದಾವರೀ ಜಗದಿದಂ ಪಯಸಾ ಪುನೀತೇ ।
ಯಸ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ಸಮಯೇಷು ಚಿರಂ ನಿವಾಸಾತ್
ಭಾಗೀರಥೀಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಭವಂತಿ ಪುಣ್ಯಾಃ ॥ ೧೨ ॥

ನಾಗೇಶಯಃ ಸುತನು ಪಕ್ಷಿರಥಃ ಕಥಂ ತೇ
ಜಾತಃ ಸ್ವಯಂವರಪತಿಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಃ ।
ಏವಂ ವಿಧಾಃ ಸಮುಚಿತಂ ಪ್ರಣಯಂ ಭವತ್ಯಾಃ
ಸಂದರ್ಶಯಂತಿ ಪರಿಹಾಸಗಿರಃ ಸಖೀನಾಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ತ್ವದ್ಭುಕ್ತಮಾಲ್ಯಸುರಭೀಕೃತಚಾರುಮೌಲೇಃ
ಹಿತ್ವಾ ಭುಜಾಂತರಗತಾಮಪಿ ವೈಜಯಂತೀಮ್ ।
ಪತ್ಯುಸ್ತವೇಶ್ವರಿ ಮಿಥಃ ಪ್ರತಿಘಾತಲೋಲಾಃ
ಬರ್ಹಾತಪತ್ರರುಚಿಮಾರಚಯಂತಿ ಭೃಂಗಾಃ ॥ ೧೪ ॥

ಆಮೋದವತ್ಯಪಿ ಸದಾ ಹೃದಯಂಗಮಾಽಪಿ
ರಾಗಾನ್ವಿತಾಽಪಿ ಲಲಿತಾಽಪಿ ಗುಣೋತ್ತರಾಽಪಿ ।
ಮೌಳಿಸ್ರಜಾ ತವ ಮುಕುಂದಕಿರೀಟಭಾಜಾ
ಗೋದೇ ಭವತ್ಯಧರಿತಾ ಖಲು ವೈಜಯಂತೀ ॥ ೧೫ ॥

ತ್ವನ್ಮೌಲಿದಾಮನಿ ವಿಭೋಃ ಶಿರಸಾ ಗೃಹೀತೇ
ಸ್ವಚ್ಛಂದಕಲ್ಪಿತಸಪೀತಿರಸಪ್ರಮೋದಾಃ ।
ಮಂಜುಸ್ವನಾ ಮಧುಲಿಹೋ ವಿದಧುಃ ಸ್ವಯಂ ತೇ
ಸ್ವಾಯಂವರಂ ಕಮಪಿ ಮಂಗಳತೂರ್ಯಘೋಷಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ವಿಶ್ವಾಸಮಾನರಜಸಾ ಕಮಲೇನ ನಾಭೌ
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಚ ಕಮಲಾಸ್ತನಚಂದನೇನ ।
ಆಮೋದಿತೋಽಪಿ ನಿಗಮೈರ್ವಿಭುರಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮೇ
ಧತ್ತೇ ನತೇನ ಶಿರಸಾ ತವ ಮೌಲಿಮಾಲಾಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಚೂಡಾಪದೇನ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ತವೋತ್ತರೀಯಂ
ಮಾಲಾಮಪಿ ತ್ವದಲಕೈರಧಿವಾಸ್ಯ ದತ್ತಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಯೇಣ ರಂಗಪತಿರೇಷ ಬಿಭರ್ತಿ ಗೋದೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದಭಿಷೇಕಮಹಾಧಿಕಾರಮ್ ॥ ೧೮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Durga – Sahasranama Stotram 3 In English

ತುಂಗೈರಕೃತ್ರಿಮಗಿರಃ ಸ್ವಯಮುತ್ತಮಾಂಗೈಃ
ಯಂ ಸರ್ವಗಂಧ ಇತಿ ಸಾದರಮುದ್ವಹಂತಿ ।
ಆಮೋದಮನ್ಯಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ಮಾಲಿಕಾಭಿಃ
ಸೋಽಪಿ ತ್ವದೀಯಕುಟಿಲಾಲಕವಾಸಿತಾಭಿಃ ॥ ೧೯ ॥

ಧನ್ಯೇ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಪಿತುರುತ್ತಮಾಂಗೇ
ತ್ವನ್ಮೌಲಿಮಾಲ್ಯಭರಸಂಭರಣೇನ ಭೂಯಃ ।
ಇಂದೀವರಸ್ರಜಮಿವಾದಧತಿ ತ್ವದೀಯಾ-
ನ್ಯಾಕೇಕರಾಣಿ ಬಹುಮಾನವಿಲೋಕಿತಾನಿ ॥ ೨೦ ॥

ರಂಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ತವ ಚ ಪ್ರಣಯಾನುಬಂಧಾತ್
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮಾಲ್ಯಪರಿವೃತ್ತಿಮಭಿಷ್ಟುವಂತಃ ।
ವಾಚಾಲಯಂತಿ ವಸುಧೇ ರಸಿಕಾಸ್ತ್ರಿಲೋಕೀಂ
ನ್ಯೂನಾಧಿಕತ್ವಸಮತಾವಿಷಯೈರ್ವಿವಾದೈಃ ॥ ೨೧ ॥

ದೂರ್ವಾದಲಪ್ರತಿಮಯಾ ತವ ದೇಹಕಾಂತ್ಯಾ
ಗೋರೋಚನಾರುಚಿರಯಾ ಚ ತಥೇಂದಿರಾಯಾಃ ।
ಆಸೀದನುಜ್ಝಿತಶಿಖಾವಲಕಂಠಶೋಭಂ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಮಧುವೈರಿಗಾತ್ರಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಅರ್ಚ್ಯಂ ಸಮರ್ಚ್ಯ ನಿಯಮೈರ್ನಿಗಮಪ್ರಸೂನೈಃ
ನಾಥಂ ತ್ವಯಾ ಕಮಲಯಾ ಚ ಸಮೇಯಿವಾಂಸಮ್ ।
ಮಾತಶ್ಚಿರಂ ನಿರವಿಶನ್ನಿಜಮಾಧಿರಾಜ್ಯಂ
ಮಾನ್ಯಾ ಮನುಪ್ರಭೃತಯೋಽಪಿ ಮಹೀಕ್ಷಿತಸ್ತೇ ॥ ೨೩ ॥

ಆರ್ದ್ರಾಪರಾಧಿನಿ ಜನೇಽಪ್ಯಭಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ
ರಂಗೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಮಯಾ ವಿನಿವೇದ್ಯಮಾನೇ ।
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪರತ್ರ ಭವತೀ ಯದಿ ತತ್ರ ನಾಸೀತ್
ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವಿ ವದನಂ ಪರಿವರ್ತಿತಂ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೨೪ ॥

ಗೋದೇ ಗುಣೈರಪನಯನ್ ಪ್ರಣತಾಪರಾಧಾನ್
ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪ ಏವ ತವ ಭೋಗರಸಾನುಕೂಲಃ ।
ಕರ್ಮಾನುಬಂಧಿ ಫಲದಾನರತಸ್ಯ ಭರ್ತುಃ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದುರ್ವ್ಯಸನಮರ್ಮಭಿದಾ ನಿದಾನಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ರಂಗೇ ತಟಿದ್ಗುಣವತೋ ರಮಯೈವ ಗೋದೇ
ಕೃಷ್ಣಾಂಬುದಸ್ಯ ಘಟಿತಾಂ ಕೃಪಯಾ ಸುವೃಷ್ಟ್ಯಾ ।
ದೌರ್ಗತ್ಯದುರ್ವಿಷವಿನಾಶಸುಧಾನದೀಂ ತ್ವಾಂ
ಸಂತಃ ಪ್ರಪದ್ಯ ಶಮಯಂತ್ಯಚಿರೇಣ ತಾಪಾನ್ ॥ ೨೬ ॥

ಜಾತಾಪರಾಧಮಪಿ ಮಾಮನುಕಂಪ್ಯ ಗೋದೇ
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಯದಿ ತ್ವಮಸಿ ಯುಕ್ತಮಿದಂ ಭವತ್ಯಾಃ ।
ವಾತ್ಸಲ್ಯನಿರ್ಭರತಯಾ ಜನನೀ ಕುಮಾರಂ
ಸ್ತನ್ಯೇನ ವರ್ಧಯತಿ ದಷ್ಟಪಯೋಧರಾಽಪಿ ॥ ೨೭ ॥

ಶತಮಖಮಣಿನೀಲಾ ಚಾರು ಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ
ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ ।
ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ
ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ ॥ ೨೮ ॥

See Also  Yamunashtakam 8 In Kannada

ಇತಿ ವಿಕಸಿತಭಕ್ತೇರುತ್ಥತಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾತ್
ಬಹುಗುಣರಮಣೀಯಾಂ ವಕ್ತಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಂ ಯಃ ।
ಸ ಭವತಿ ಬಹುಮಾನ್ಯಃ ಶ್ರೀಮತೋ ರಂಗಭರ್ತುಃ
ಚರಣಕಮಲಸೇವಾಂ ಶಾಶ್ವತೀಮಭ್ಯುಪೈಷ್ಯನ್ ॥ ೨೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇದಾಂತದೇಶಿಕವಿರಚಿತಾ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Goda Stuti in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil