Goda Stuti In Telugu – Goda Devi

॥ Goda Stuti Telugu Lyrics ॥

॥  గోదా స్తుతిః ॥

శ్రీవిష్ణుచిత్తకులనందనకల్పవల్లీం
శ్రీరంగరాజహరిచందనయోగదృశ్యామ్ ।
సాక్షాత్క్షమాం కరుణయా కమలామివాన్యాం
గోదామనన్యశరణః శరణం ప్రపద్యే ॥ ౧ ॥

వైదేశికః శ్రుతిగిరామపి భూయసీనాం
వర్ణేషు మాతి మహిమా న హి మాదృశాం తే ।
ఇత్థం విదంతమపి మాం సహసైవ గోదే
మౌనద్రుహో ముఖరయంతి గుణాస్త్వదీయాః ॥ ౨ ॥

త్వత్ప్రేయసః శ్రవణయోరమృతాయమానాం
తుల్యాం త్వదీయమణినూపురశింజితానామ్ ।
గోదే త్వమేవ జనని త్వదభిష్టవార్హాం
వాచం ప్రసన్నమధురాం మమ సంవిధేహి ॥ ౩ ॥

కృష్ణాన్వయేన దధతీం యమునానుభావం
తీర్థైర్యథావదవగాహ్య సరస్వతీం తే ।
గోదే వికస్వరధియాం భవతీ కటాక్షాత్
వాచః స్ఫురంతి మకరందముచః కవీనామ్ ॥ ౪ ॥

అస్మాదృశామపకృతౌ చిరదీక్షితానామ్
అహ్నాయ దేవి దయతే యదసౌ ముకుందః ।
తన్నిశ్చితం నియమితస్తవ మౌలిదామ్నా
తంత్రీనినాదమధురైశ్చ గిరాం నిగుమ్ఫైః ॥ ౫ ॥

శోణాధరేఽపి కుచయోరపి తుంగభద్రా
వాచాం ప్రవాహనివహేఽపి సరస్వతీ త్వమ్ ।
అప్రాకృతైరపి రసైర్విరజా స్వభావాత్
గోదాఽపి దేవి కమితుర్నను నర్మదాఽసి ॥ ౬ ॥

వల్మీకతః శ్రవణతో వసుధాత్మనస్తే
జాతో బభూవ స మునిః కవిసార్వభౌమః ।
గోదే కిమద్భుతమిదం యదమీ స్వదంతే
వక్త్రారవిందమకరందనిభాః ప్రబంధాః ॥ ౭ ॥

భోక్తుం తవ ప్రియతమం భవతీవ గోదే
భక్తిం నిజాం ప్రణయభావనయా గృణంతః ।
ఉచ్చావచైర్విరహసంగమజైరుదంతైః
శృంగారయంతి హృదయం గురవస్త్వదీయాః ॥ ౮ ॥

మాతః సముత్థితవతీమధివిష్ణుచిత్తం
విశ్వోపజీవ్యమమృతం వచసా దుహానామ్ ।
తాపచ్ఛదం హిమరుచేరివ మూర్తిమన్యాం
సంతః పయోధిదుహితుః సహజాం విదుస్త్వామ్ ॥ ౯ ॥

See Also  Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

తాతస్తు తే మధుభిదః స్తుతిలేశవశ్యాత్
కర్ణామృతైః స్తుతిశతైరనవాప్తపూర్వమ్ ।
త్వన్మౌలిగంధసుభగాముపహృత్య మాలాం
లేభే మహత్తరపదానుగుణం ప్రసాదమ్ ॥ ౧౦ ॥

దిగ్దక్షిణాఽపి పరిపక్త్రిమపుణ్యలభ్యాత్
సర్వోత్తరా భవతి దేవి తవావతారాత్ ।
యత్రైవ రంగపతినా బహుమానపూర్వం
నిద్రాలునాపి నియతం నిహితాః కటాక్షాః ॥ ౧౧ ॥

ప్రాయేణ దేవి భవతీవ్యపదేశయోగాత్
గోదావరీ జగదిదం పయసా పునీతే ।
యస్యాం సమేత్య సమయేషు చిరం నివాసాత్
భాగీరథీప్రభృతయోఽపి భవంతి పుణ్యాః ॥ ౧౨ ॥

నాగేశయః సుతను పక్షిరథః కథం తే
జాతః స్వయంవరపతిః పురుషః పురాణః ।
ఏవం విధాః సముచితం ప్రణయం భవత్యాః
సందర్శయంతి పరిహాసగిరః సఖీనామ్ ॥ ౧౩ ॥

త్వద్భుక్తమాల్యసురభీకృతచారుమౌలేః
హిత్వా భుజాంతరగతామపి వైజయంతీమ్ ।
పత్యుస్తవేశ్వరి మిథః ప్రతిఘాతలోలాః
బర్హాతపత్రరుచిమారచయంతి భృంగాః ॥ ౧౪ ॥

ఆమోదవత్యపి సదా హృదయంగమాఽపి
రాగాన్వితాఽపి లలితాఽపి గుణోత్తరాఽపి ।
మౌళిస్రజా తవ ముకుందకిరీటభాజా
గోదే భవత్యధరితా ఖలు వైజయంతీ ॥ ౧౫ ॥

త్వన్మౌలిదామని విభోః శిరసా గృహీతే
స్వచ్ఛందకల్పితసపీతిరసప్రమోదాః ।
మంజుస్వనా మధులిహో విదధుః స్వయం తే
స్వాయంవరం కమపి మంగళతూర్యఘోషమ్ ॥ ౧౬ ॥

విశ్వాసమానరజసా కమలేన నాభౌ
వక్షఃస్థలే చ కమలాస్తనచందనేన ।
ఆమోదితోఽపి నిగమైర్విభురంఘ్రియుగ్మే
ధత్తే నతేన శిరసా తవ మౌలిమాలామ్ ॥ ౧౭ ॥

చూడాపదేన పరిగృహ్య తవోత్తరీయం
మాలామపి త్వదలకైరధివాస్య దత్తామ్ ।
ప్రాయేణ రంగపతిరేష బిభర్తి గోదే
సౌభాగ్యసంపదభిషేకమహాధికారమ్ ॥ ౧౮ ॥

See Also  Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram In English

తుంగైరకృత్రిమగిరః స్వయముత్తమాంగైః
యం సర్వగంధ ఇతి సాదరముద్వహంతి ।
ఆమోదమన్యమధిగచ్ఛతి మాలికాభిః
సోఽపి త్వదీయకుటిలాలకవాసితాభిః ॥ ౧౯ ॥

ధన్యే సమస్తజగతాం పితురుత్తమాంగే
త్వన్మౌలిమాల్యభరసంభరణేన భూయః ।
ఇందీవరస్రజమివాదధతి త్వదీయా-
న్యాకేకరాణి బహుమానవిలోకితాని ॥ ౨౦ ॥

రంగేశ్వరస్య తవ చ ప్రణయానుబంధాత్
అన్యోన్యమాల్యపరివృత్తిమభిష్టువంతః ।
వాచాలయంతి వసుధే రసికాస్త్రిలోకీం
న్యూనాధికత్వసమతావిషయైర్వివాదైః ॥ ౨౧ ॥

దూర్వాదలప్రతిమయా తవ దేహకాంత్యా
గోరోచనారుచిరయా చ తథేందిరాయాః ।
ఆసీదనుజ్ఝితశిఖావలకంఠశోభం
మాంగల్యదం ప్రణమతాం మధువైరిగాత్రమ్ ॥ ౨౨ ॥

అర్చ్యం సమర్చ్య నియమైర్నిగమప్రసూనైః
నాథం త్వయా కమలయా చ సమేయివాంసమ్ ।
మాతశ్చిరం నిరవిశన్నిజమాధిరాజ్యం
మాన్యా మనుప్రభృతయోఽపి మహీక్షితస్తే ॥ ౨౩ ॥

ఆర్ద్రాపరాధిని జనేఽప్యభిరక్షణార్థం
రంగేశ్వరస్య రమయా వినివేద్యమానే ।
పార్శ్వే పరత్ర భవతీ యది తత్ర నాసీత్
ప్రాయేణ దేవి వదనం పరివర్తితం స్యాత్ ॥ ౨౪ ॥

గోదే గుణైరపనయన్ ప్రణతాపరాధాన్
భ్రూక్షేప ఏవ తవ భోగరసానుకూలః ।
కర్మానుబంధి ఫలదానరతస్య భర్తుః
స్వాతంత్ర్యదుర్వ్యసనమర్మభిదా నిదానమ్ ॥ ౨౫ ॥

రంగే తటిద్గుణవతో రమయైవ గోదే
కృష్ణాంబుదస్య ఘటితాం కృపయా సువృష్ట్యా ।
దౌర్గత్యదుర్విషవినాశసుధానదీం త్వాం
సంతః ప్రపద్య శమయంత్యచిరేణ తాపాన్ ॥ ౨౬ ॥

జాతాపరాధమపి మామనుకంప్య గోదే
గోప్త్రీ యది త్వమసి యుక్తమిదం భవత్యాః ।
వాత్సల్యనిర్భరతయా జననీ కుమారం
స్తన్యేన వర్ధయతి దష్టపయోధరాఽపి ॥ ౨౭ ॥

శతమఖమణినీలా చారు కల్హారహస్తా
స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః ।
అలకవినిహితాభిః స్రగ్భరాకృష్టనాథా
విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః ॥ ౨౮ ॥

See Also  108 Names Of Dakshinamoorthy – Ashtottara Shatanamavalih In Telugu

ఇతి వికసితభక్తేరుత్థతాం వేంకటేశాత్
బహుగుణరమణీయాం వక్తి గోదాస్తుతిం యః ।
స భవతి బహుమాన్యః శ్రీమతో రంగభర్తుః
చరణకమలసేవాం శాశ్వతీమభ్యుపైష్యన్ ॥ ౨౯ ॥

ఇతి శ్రీవేదాంతదేశికవిరచితా గోదాస్తుతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Goda Stuti in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil