Ishana Stuti In Telugu

॥ Ishana Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ ఈశాన స్తుతిః ॥
వ్యాస ఉవాచ ।
ప్రజాపతీనాం ప్రథమం తేజసాం పురుషం ప్రభుమ్ ।
భువనం భూర్భువం దేవం సర్వలోకేశ్వరం ప్రభుమ్ ॥ ౧ ॥

ఈశానం వరదం పార్థ దృష్టవానసి శంకరమ్ ।
తం గచ్ఛ శరణం దేవం వరదం భువనేశ్వరమ్ ॥ ౨ ॥

మహాదేవం మహాత్మానమీశానం జటిలం శివమ్ ।
త్ర్యక్షం మహాభుజం రుద్రం శిఖినం చీరవాససమ్ ॥ ౩ ॥

మహాదేవం హరం స్థాణుం వరదం భువనేశ్వరమ్ ।
జగత్ప్రధానమధికం జగత్ప్రీతమధీశ్వరమ్ ॥ ౪ ॥

జగద్యోనిం జగద్ద్వీపం జయినం జగతో గతిమ్ ।
విశ్వాత్మానాం విశ్వసృజం విశ్వమూర్తిం యశస్వినమ్ ॥ ౫ ॥

విశ్వేశ్వరం విశ్వనరం కర్మణామీశ్వరం ప్రభుమ్ ।
శంభుం స్వయంభుం భూతేశం భూతభవ్యభవోద్భవమ్ ॥ ౬ ॥

యోగం యోగేశ్వరం సర్వం సర్వలోకేశ్వరేశ్వరమ్ ।
సర్వశ్రేష్ఠం జగచ్ఛ్రేష్ఠం వరిష్ఠం పరమేష్ఠినమ్ ॥ ౭ ॥

లోకత్రయవిధాతారమేకం లోకత్రయాశ్రయమ్ ।
సుదుర్జయం జగన్నాథం జన్మమృత్యుజరాతిగమ్ ॥ ౮ ॥

జ్ఞానాత్మానం జ్ఞానగమ్యం జ్ఞానశ్రేష్ఠం సుదుర్విదమ్ ।
దాతారం చైవ భక్తానాం ప్రసాదవిహితాన్ వరాన్ ॥ ౯ ॥

తస్య పారిషదా దివ్యా రూపైర్నానావిధైర్విభోః ।
వామనా జటిలా ముండా హ్రస్వగ్రీవా మహోదరాః ॥ ౧౦ ॥

మహాకాయా మహోత్సాహా మహాకర్ణాస్తథాపరే ।
అననైర్వికృతైః పాదైః పార్థ వేషైశ్చ వైకృతైః ॥ ౧౧ ॥

See Also  Uttara Gita Bhashya In Telugu

ఈదృశైః స మహాదేవః పూజ్యమానో మహేశ్వరః ।
స శివస్తాత తేజస్వీ ప్రసాదాద్యాతి తేఽగ్రతః ॥ ౧౨ ॥

తస్మిన్ ఘోరే సదా పార్థ సంగ్రామే లోమహర్షణే ।
ద్రౌణికర్ణకృపైర్గుప్తాం మహేష్వాసైః ప్రహారిభిః ॥ ౧౩ ॥

కస్తాం సేనాం తదా పార్థ మనసాపి ప్రధర్షయేత్ ।
ఋతే దేవాన్మహేష్వాసాద్బహురూపాన్మహేశ్వరాత్ ॥ ౧౪ ॥

స్థాతుముత్సహతే కశ్చిన్న తస్మిన్నగ్రతః స్థితే ।
న హి భూతం సమం తేన త్రిషు లోకేషు విద్యతే ॥ ౧౫ ॥

గంధేనాపి హి సంగ్రామే తస్య క్రుద్ధస్య శత్రవః ।
విసంజ్ఞా హతభూయిష్ఠా వేపంతి చ పతంతి చ ॥ ౧౬ ॥

తస్మై నమస్తు కుర్వంతో దేవాస్తిష్ఠంతి వై దివి ।
యే చాన్యే మానవా లోకే యే చ స్వర్గజితో నరాః ॥ ౧౭ ॥

యే భక్తా వరదం దేవం శివం రుద్రముమాపతిమ్ ।
ఇహ లోకే సుఖం ప్రాప్య తే యాంతి పరమాం గతిమ్ ॥ ౧౮ ॥

నమస్కురుష్వ కౌంతేయ తస్మై శాంతాయ వై సదా ।
రుద్రాయ శితికంఠాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే ॥ ౧౯ ॥

కపర్దినే కరాళాయ హర్యక్ష వరదాయ చ ।
యామ్యాయారక్తకేశాయ సద్వృత్తే శంకరాయ చ ॥ ౨౦ ॥

కామ్యాయ హరినేత్రాయ స్థాణవే పురుషాయ చ ।
హరికేశాయ ముండాయ కనిష్ఠాయ సువర్చసే ॥ ౨౧ ॥

భాస్కరాయ సుతీర్థాయ దేవదేవాయ రంహసే ।
బహురూపాయ శర్వాయ ప్రియాయ ప్రియవాససే ॥ ౨౨ ॥

See Also  Shiva Kavacham Stotram In Telugu

ఉష్ణీషిణే సువక్త్రాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే ।
గిరిశాయ సుశాంతాయ పతయే చీరవాససే ॥ ౨౩ ॥

హిరణ్యబాహవే రాజన్నుగ్రాయ పతయే దిశామ్ ।
పర్జన్యపతయే చైవ భూతానాం పతయే నమః ॥ ౨౪ ॥

వృక్షాణాం పతయే చైవ గవాం చ పతయే తథా ।
వృక్షైరావృతకాయాయ సేనాన్యే మధ్యమాయ చ ॥ ౨౫ ॥

శ్రువహస్తాయ దేవాయ ధన్వినే భార్గవాయ చ ।
బహురూపాయ విశ్వస్య పతయే ముంజవాససే ॥ ౨౬ ॥

సహస్రశిరసే చైవ సహస్రనయనాయ చ ।
సహస్రబాహవే చైవ సహస్రచరణాయ చ ॥ ౨౭ ॥

శరణం గచ్ఛ కౌంతేయ వరదం భువనేశ్వరమ్ ।
ఉమాపతిం విరూపాక్షం దక్షయజ్ఞనిబర్హణమ్ ॥ ౨౮ ॥

ప్రజానాం పతిమవ్యగ్రం భూతానాం పతిమవ్యయమ్ ।
కపర్దినం వృషావర్తం వృషనాభం వృషధ్వజమ్ ॥ ౨౯ ॥

వృషదర్పం వృషపతిం వృషశృంగం వృషర్షభమ్ ।
వృషాంకం వృషభోదారం వృషభం వృషభేక్షణమ్ ॥ ౩౦ ॥

వృషాయుధం వృషశరం వృషభూతం మహేశ్వరమ్ ।
మహోదరం మహాకాయం ద్వీపిచర్మనివాసినమ్ ॥ ౩౧ ॥

లోకేశం వరదం ముండం బ్రహ్మణ్యం బ్రాహ్మణప్రియమ్ ।
త్రిశూలపాణిం వరదం ఖడ్గచర్మధరం శుభమ్ ॥ ౩౨ ॥

పినాకినం ఖండపర్శుం లోకానాం పతిమీశ్వరమ్ । [ఖడ్గధరం]
ప్రపద్యే దేవమీశానం శరణ్యం చీరవాససమ్ ॥ ౩౩ ॥

నమస్తస్మై సురేశాయ యస్య వైశ్రవణః సఖా ।
సువాససే నమో నిత్యం సువ్రతాయ సుధన్వినే ॥ ౩౪ ॥

See Also  108 Names Of Ganga 2 In Telugu

ధనుర్ధరాయ దేవయ ప్రియధన్వాయ ధన్వినే ।
ధన్వంతరాయ ధనుషే ధన్వాచార్యాయ తే నమః ॥ ౩౫ ॥

ఉగ్రాయుధాయ దేవయ నమః సురవరాయ చ ।
నమోఽస్తు బహురూపాయ నమస్తే బహుధన్వినే ॥ ౩౬ ॥

నమోఽస్తు స్థాణవే నిత్యం నమస్తస్మై సుధన్వినే ।
నమోఽస్తు త్రిపురఘ్నాయ భగఘ్నాయ చ వై నమః ॥ ౩౭ ॥

వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః ।
మాతౄణాం పతయే చైవ గణానాం పతయే నమః ॥ ౩౮ ॥

గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః ।
అపాం చ పతయే నిత్యం దేవానాం పతయే నమః ॥ ౩౯ ॥

పూష్ణో దంతవినాశాయ త్ర్యక్షాయ వరదాయ చ ।
హరాయ నీలకంఠాయ స్వర్ణకేశాయ వై నమః ॥ ౪౦ ॥

ఇతి శ్రీమహాభారతే ద్రోణపర్వణి త్ర్యధికద్విశతోఽధ్యాయే ఈశాన స్తుతిః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » Ishana Stuti Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil