Kanda Sashti Kavacham In Telugu

॥ Kanda Sashti Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥ కందర్ షష్ఠి కవచం (తమిళం) ॥
॥ కాప్పు ॥
తుదిప్పోర్‍క్కు వల్వినైపోం తున్బం పోం
నెంజిల్ పదిప్పోర్కు సెల్వం పలిత్తు కదిత్తోంగుమ్
నిష్టైయుం కైకూడుం, నిమలరరుళ్ కందర్
షష్ఠి కవచన్ తనై ।

కుఱళ్ వెణ్బా ।
అమరర్ ఇడర్తీర అమరం పురింద
కుమరన్ అడి నెంజే కుఱి ।

॥ నూల్ ॥
షష్ఠియై నోక్క శరవణ భవనార్
శిష్టరుక్కుదవుం శెంకదిర్ వేలోన్
పాదమిరండిల్ పన్మణిచ్ చదంగై
గీతం పాడ కింకిణి యాడ
మైయ నడనం చెయ్యుం మయిల్ వాహననార్ ॥ ౫ ॥

కైయిల్ వేలాల్ ఎనైక్కాక్కవెన్‍ఱు వందు
వర వర వేలాయుధనార్ వరుగ
వరుగ వరుగ మయిలోన్ వరుగ
ఇందిరన్ ముదలా ఎండిశై పోట్ర
మందిర వడివేల్ వరుగ వరుగ ॥ ౧౦ ॥

వాసవన్ మరుగా వరుగ వరుగ
నేశక్ కుఱమగళ్ నినైవోన్ వరుగ
ఆఱుముగం పడైత్త అయ్యా వరుగ
నీఱిడుం వేలవన్ నిత్తం వరుగ
శిరగిరి వేలవన్ సీక్కిరం వరుగ ॥ ౧౫ ॥

శరహణ భవనార్ సడుదియిల్ వరుగ
రహణ భవశ రరరర రరర
రిహణ భవశ రిరిరిరి రిరిరి
విణభవ శరహణ వీరా నమో నమ
నిభవ శరహణ నిఱ నిఱ నిఱెన ॥ ౨౦ ॥

వశర హణభ వరుగ వరుగ
అసురర్ కుడి కెడుత్త అయ్యా వరుగ
ఎన్నై యాళుం ఇళైయోన్ కైయిల్
పన్నిరండాయుధం పాశాంకుశముం
పరంద విళి’గళ్ పన్నిరండిలంగ ॥ ౨౫ ॥

విరైందెనైక్ కాక్క వేలోన్ వరుగ
ఐయుం కిలియుం అడైవుడన్ సౌవుం
ఉయ్యొళి సౌవుం, ఉయిరైయుం కిలియుం
కిలియుం సౌవుం కిళరోళియైయుం
నిలై పెట్రెన్మున్ నిత్తముం ఒళిరుం ॥ ౩౦ ॥

షణ్ముగన్ నీయుం తనియొళి యొవ్వుం
కుండలియాం శివ గుహన్ దినం వరుగ
ఆఱుముగముం అణిముడి ఆఱుం
నీఱిడు నెట్రియుం నీండ పురువముం
పన్నిరు కణ్ణుం పవళచ్ చెవ్వాయుం ॥ ౩౫ ॥

నన్నెఱి నెట్రియిల్ నవమణిచ్ చుట్టియుం
ఈరాఱు సెవియిల్ ఇలగుకుండలముం
ఆఱిరు తిణ్బుయత్ తళి’గియ మార్బిల్
పల్బూషణముం పదక్కముం తరిత్తు
నన్మణి పూండ నవరత్న మాలైయుం ॥ ౪౦ ॥

ముప్పురి నూలుం ముత్తణి మార్బుం
శెప్పళ’గుడైయ తిరువయి ఱుందియుం
తువండ మరుంగిల్ శుడరొళి పట్టుం
నవరత్నం పదిత్త నఱ్‍ చీఱావుం
ఇరుతొడైయళ’గుం ఇణైముళ’ందాళుం ॥ ౪౫ ॥

తిరువడి యదనిల్ శిలంబొలి ముళ’ంగ
సగగణ సగగణ సగగణ సగణ
మొగమొగ మొగమొగ మొగమొగ మొగన
నగనగ నగనగ నగనగ నగెన
డిగుగుణ డిగుడిగు డిగుగుణ డిగుణ ॥ ౫౦ ॥

See Also  Sri Kartikeya Ashtakam In Telugu

రరరర రరరర రరరర రరర
రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరిరి రిరిరి
డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడుడు డుడుడు
డగుడగు డిగుడిగు డంగు డింగుగు
విందు విందు మయిలోన్ విందు ॥ ౫౫ ॥

ముందు ముందు మురుగవేల్ ముందు
ఎందనై యాళుం ఏరగచ్ చెల్వ !
మైందన్ వేండుం వరమగిళ్‍’న్దుదవుం
లాలా లాలా లాలా వేశముం
లీలా లీలా లీలా వినోద నెన్‍ఱు ॥ ౬౦ ॥

ఉన్‍ఱిరు వడియై ఉఱుదియెణ్ ఱెణ్ణుం
ఎన్తలైవైత్తున్ ఇణైయడి కాక్క
ఎన్నుయిర్క్ కుయిరాం ఇఱైవన్ కాక్క
పన్నిరు విళి’యాల్ బాలనై కాక్క
అడియేన్ వదనం అళ’గువేల్ కాక్క ॥ ౬౫ ॥

పొడిపునై నెట్రియై పునిదవేల్ కాక్క
కదిర్వేల్ ఇరండుం కణ్ణినై కాక్క
విదిసెవి ఇరండుం వేలవర్ కాక్క
నాసిగళ్ ఇరండుం నల్వేల్ కాక్కా
పేశియ వాయ్దనై పెరువేల్ కాక్క ॥ ౭౦ ॥

ముప్పత్తిరుపల్ మునైవేల్ కాక్క
శెప్పియ నావై చెవ్వేల్ కాక్క
కన్నం ఇరండుం కదిర్వేల్ కాక్క
ఎన్నిళం కళు’త్తై ఇనియవేల్ కాక్క
మార్బై రత్తిన వడివేల్ కాక్క ॥ ౭౫ ॥

శెరిళ ములైమార్ తిరువేల్ కాక్క
వడివేల్ ఇరుతోళ్ వళంపెఱ కాక్క
పిడరిగళ్ ఇరండుం పెరువేల్ కాక్క
అళ’గుడన్ ముదుగై అరుళ్వేల్ కాక్క
పళు’పదినాఱుం పరువేల్ కాక్క ॥ ౮౦ ॥

వెట్రివేల్ వయిట్రై విళంగవే కాక్క
సిట్రిడై అళ’గుఱ చెవ్వేల్ కాక్క
నాణాం కయిట్రై నల్వేల్ కాక్క
ఆణ్కుఱి యిరండుం అయిల్వేల్ కాక్క
పిట్టం ఇరండుం పెరువేల్ కాక్క ॥ ౮౫ ॥

వట్టక్కుదత్తై వల్వేల్ కాక్క
పణైత్తొడై ఇరండుం పరువేల్ కాక్క
కణైక్కాల్ ముళ’ందాళ్ కదిర్వేల్ కాక్క
ఐవిరల్ అడియినై అరుళ్వేల్ కాక్క
కైగళ్ ఇరండుం కరుణై వేల్ కాక్క ॥ ౯౦ ॥

మున్ కైయిరండుం మురణ్వేల్ కాక్క
పిన్ కైయిరండుం పిన్నవళ్ ఇరుక్క
నావిల్ సరస్వతి నట్రుణైయాగ
నాబిక్కమలం నల్వేల్ కాక్క
ముప్పాల్ నాడియై మునైవేల్ కాక్క ॥ ౯౫ ॥

ఎప్పొళు’దుం ఎనై ఎదిర్వేల్ కాక్క
అడియేన్ వశనం అశైవుళ నేరం
కడుగవే వందు కనకవేల్ కాక్క
వరుం పగల్ తన్నిల్ వజ్రవేల్ కాక్క
అరైయిరుళ్ తన్నిల్ అనైయవేల్ కాక్క ॥ ౧౦౦ ॥

ఏమత్తిల్ సామత్తిల్ ఎదిర్వేల్ కాక్క
తామదం నీక్కి చతుర్వేల్ కాక్క
కాక్క కాక్క కనకవేల్ కాక్క
నోక్క నోక్క నొడియిల్ నోక్క
తాక్క తాక్క తడైయఱ తాక్క ॥ ౧౦౫ ॥

పార్క పార్క పావం పొడిపడ
పిల్లి శూనియం పెరుంపగైయగల
వల్ల భూతం వలాట్టిగ పేయ్గళ్
అల్లఱ్‍పడుత్తుం అడంగ మునియుం
పిళ్ళైగళ్ తిన్నుం పుళ’క్కడై మునియుం ॥ ౧౧౦ ॥

కొళ్ళివాయ్ పేయ్గళుం కుఱళైప్ పేయ్గళుం
పెణ్ గళైత్తొడరుం బ్రమ్మరాచ్చదరుం
అడియనైక్కండాల్ అలఱిక్కలంగిడ
ఇరిశికాట్టేరి ఇత్తున్బ శేనైయుం
ఎల్లినుం ఇరుట్టిలుం ఎదిర్పడుం అణ్ణరుం ॥ ౧౧౫ ॥

See Also  108 Names Of Sri Venkateshwara In Telugu

కనపూశై కొళ్ళుం కాళియోడనైవరుం
విట్టాంకారరుం మిగుపల పేయ్గళుం
తండియకారరుం చండాళర్గళుం
ఎన్ పెయర్ శొల్లవుం ఇడివిళు’న్ దొడిడ
ఆనైయడియినిల్ అరుంపావైగళుం ॥ ౧౨౦ ॥

పూనై మయిరుం పిళ్ళైగళ్ ఎన్బుం
నగముం మయిరుం నీళ్ముడి మండైయుం
పావైగళుడనే పలకలశత్తుడన్
మనైయిఱ్ పుదైత్త వంజనై తనైయుం
ఒట్టియ పావైయుం ఒట్టియ శెరుక్కుం ॥ ౧౨౫ ॥

కాశుం పణముం కావుడన్ శోఱుం
ఓదుమంజనముం ఒరువళి’ప్ పోక్కుం
అడియనైక్కండాల్ అలైందు కులైందిడ
మాట్రార్ వంచగర్ వందు వణంగిడ
కాలదూదాళ్ ఎనైక్ కండాల్ కలంగిడ ॥ ౧౩౦ ॥

అంజి నడుంగిడ అరండు పురండిడ
వాయ్‍విట్టలఱి మదికెట్టోడ
పడియినిల్ ముట్టప్పాశక్కయిట్రాల్
కట్టుడన్ అంగం కదఱిడక్కట్టు
కట్టి యురుట్టు కాల్ కైముఱియ ॥ ౧౩౫ ॥

కట్టు కట్టు కదఱిడక్కట్టు
ముట్టు ముట్టు ముళి’గళ్ పిదుంగిడ
చెక్కు చెక్కు చెదిల్ చెదిలాగ
చొక్కు చొక్కు శూర్‍ప్పగై చొక్కు
కుత్తు కుత్తు కూర్వడి వేలాల్ ॥ ౧౪౦ ॥

పట్రు పట్రు పగలవన్ తణలెరి
తణలెరి తణలెరి తణలదువాగ
విడువిడు వేలై వెరుండదు ఓడ
పులియుం నరియుం పున్నరి నాయుం
ఎలియుం కరడియుం ఇనిత్తొడర్‍ందోడ ॥ ౧౪౫ ॥

తేళుం పామ్బుం శెయ్యాన్ పూరాన్
కడివిడ విషంగళ్ కడిత్తుయ రంగం
ఏఱియ విషంగళ్ ఎళిదుడన్ ఇరంగ
ఒళుప్పుం చుళుక్కుం ఒరుతలై నోయుం
వాదం శయిత్తియం వలిప్పుప్పిత్తం ॥ ౧౫౦ ॥

శూలై సయంగున్మం శొక్కుచ్ చిఱంగు
కుడైచ్చల్ శిలంది కుడల్ విప్పిరిది
పక్కప్పిళవై పడర్తొడై వాళై’
కడువన్ పడువన్ కైత్తాళ్ శిలంది
పఱ్‍కుత్తు అరణై పరువరై ఆప్పుం ॥ ౧౫౫ ॥

ఎల్లాప్పిణియుం ఎన్‍ఱనైక్కండాల్
నిల్లా దోడ నీయెనక్కరుళ్వాయ్
ఈరేళ్’ ఉలగముం ఎనక్కుఱ వాగ
ఆణుం పెణ్ణుం అనైవరుం ఎనక్కా
మణ్ణాళరశరుం మగిళ్’న్దుఱ వాగవూ ॥ ౧౬౦ ॥

ఉన్నైత్ తుదిక్క ఉన్ తిరునామం
శరవణ బవనే శైలొళి బవనే
తిరిపుర బవనే తిగళొ’ళి బవనే
పరిపుర బవనే పవమొళి బవనే
అరితిరు మరుగా అమరాపదియై ॥ ౧౬౫ ॥

కాత్తుద్దేవర్గళ్ కడుంజిరై విడుత్తాయ్
కందా గుహనే కదిర్ వేలవనే
కార్తిగై మైందా కడంబా కడంబనై
ఇడుంబనై అళి’త్త ఇనియ వేల్ మురుగా
తణికాచలనే శంకరన్ పుదల్వా ॥ ౧౭౦ ॥

కదిర్కామత్తుఱై కదిర్వేల్ మురుగా
పళ’ని పదివాళ్’ బాలకుమారా
ఆవినన్ కుడివాళ్’ అళ’గియ వేలా
సెందిన్ మామలైయుఱుం చంగల్వరాయా
శమరాపురివాళ్’ షణ్ముగత్తరసే ॥ ౧౭౫ ॥

కారార్ కుళ’లాల్ కలైమగళ్ నన్‍ఱాయ్
ఎన్ నా ఇరుక్క యానునైప్పాడ
ఎనైత్తొడర్న్దిరుక్కుం ఎందై మురుగనై
పాడినేన్ ఆడినేన్ పరవశమాగ
ఆడినేన్ నాడినేన్ ఆవినన్ బూదియై ॥ ౧౮౦ ॥

See Also  Yamuna Ashtapadi In Telugu

నేశముడన్ యాన్ నెట్రియిలణియ
పాశవినైగళ్ పట్రదు నీంగి
ఉన్పదం పెఱవే ఉన్నరుళాగ
అన్బుడన్ రక్షి అన్నముం చొన్నముం
మెత్తమెత్తాగ వేలాయుదనార్ ॥ ౧౮౫ ॥

సిద్దిపెట్రడియెన్ శిఱప్పుడన్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మయిలోన్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ వడివేల్ వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మలైక్కురు వాళ్’గ
వాళ్’గ వాళ్’గ మలైక్కుఱ మగళుడన్ ॥ ౧౯౦ ॥

వాళ్’గ వాళ్’గ వారణత్తువశం
వాళ్’గ వాళ్’గ ఎన్ వఱుమైగళ్ నీంగ
ఎత్తనై కుఱైగళ్ ఎత్తనై పిళై’గళ్
ఎత్తనై అడియెన్ ఎత్తనై శెయినుం
పెట్రవన్ నీగురు పొఱుప్పదున్కడన్ ॥ ౧౯౫ ॥

పెట్రవళ్ కుఱమగళ్ పెట్రవళామే
పిళ్ళై యెన్‍ఱన్బాయ్‍ప్ పిరియమళిత్తు
మైందన్ ఎన్ మీదు ఉన్ మనమగిళ్’ందరుళి
తంజమెన్‍ఱడియార్ తళై’త్తిడ అరుళ్’శెయ్
కందర్ షష్ఠి కవచం విరుంబియ ॥ ౨౦౦ ॥

బాలన్ దేవరాయన్ పగర్‍న్దదై
కాలైయిల్ మాలైయిల్ కరుత్తుడన్ నాళుం
ఆచారత్తుడన్ అంగం తులక్కి
నేశముడన్ ఒరు నినైవదువాగి
కందర్ షష్ఠి కవచం ఇదనై ॥ ౨౦౫ ॥

చిందై కలంగాదు దియానిప్పవర్గళ్
ఒరునాళ్ ముప్పత్తాఱురుక్కొండు
ఒదియే జెపిత్తు ఉగన్దు నీఱణియ
అష్టదిక్కుళ్ళోరడంగలుం వశమాయ్
దిశై మన్నరెణ్మర్ శెయలదరుళువర్ ॥ ౨౧౦ ॥

మాట్రలరెల్లాం వందు వణంగువర్
నవకోళ్ మగిళ్’న్దు నన్మై యళిత్తిడుం
నవమద నెనవుం నల్లెళి’ల్ పెఱువర్
ఎంద నాళుం ఈరెట్టాయ్ వాళ్’వర్
కందర్ కైవేలాం కవచత్తడియై ॥ ౨౧౫ ॥

వళి’యాయ్ కాణ మెయ్యాయ్ విళంగుం
విళి’యాఱ్కాణ వెరుండిడుం పేయ్గళ్
పొల్లా దవరైప్పొడిపొడియాక్కుం
నల్లోర్ నినైవిల్ నడనం పురియుం
సర్వ సద్గురు శంకరాత్తడి ॥ ౨౨౦ ॥

అఱిందెనదుళ్ళం అష్టలక్ష్మిగళిల్
వీరలక్ష్మిక్కు విరుందుణవాగ
శూర పద్మావైత్తుణిత్తగై యదనాల్
ఇరువత్తేళ్’వర్‍క్కు ఉవందముదళిత్త
గురుపరన్ పళ’నిక్ కున్‍ఱిల్ ఇరుక్కుం ॥ ౨౨౫ ॥

చిన్నక్కుళ’ందై శేవడి పోట్రి
ఎనైత్తడుత్తాట్కొళ ఎన్‍ఱనదుళ్ళం
మేవియ వడివుఱుం వేలవా పోట్రి
దేవర్గళ్ సేనాపతియే పోట్రి
కుఱమగళ్ మనమగిళ్’ కోవే పోట్రి ॥ ౨౩౦ ॥

తిఱమిగు దివ్వియ దేగా పోట్రి
ఇడుంబా యుదనే ఇడుంబా పోట్రి
కడంబా పోట్రి కందా పోట్రి
వెట్చి పునైయుం వేళే పోట్రి
ఉయర్గిరి కనకసబైక్కోరరశే ॥ ౨౩౫ ॥

మయిల్నడమిడువొయ్ మలరడి శరణం
శరణం శరణం శరవణ భవ ఓం
శరణం శరణం షణ్ముగా శరణం ॥ ౨౩౮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Kanda Sashti Kavacham (Tamil) in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil